Home > > Matthew Ward - 14 januari 2018

Matthew Ward - 14 januari 2018

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Het is verheugend zo velen van onze geliefde Aardefamilie te zien die het jaar met vertrouwen en optimisme beginnen ---- jullie zullen zien dat deze benadering waardevol is, omdat de snelheid van de ontwikkelingen steeds groter begint te worden. Zo graag als we zien dat iedereen daar een positief vooruitzicht heeft, weten we ook dat dit voor sommigen moeilijker is dan voor anderen.

Een uitgebreid commentaar van een van de lezers bevat ondermeer: “Er is GEEN teken van LICHT dat het DUISTER laat oplossen. Het Duister wordt met het uur donkerder”. En het eindigt met: “Als er iets waar is van wat hij (Matthew) beweert, dan zal dat nog eeuwen en eeuwen duren. Om zelfs maar te opperen dat het eraan zit te komen is misleidend.” We voelen mededogen met deze geliefde ziel die haar hart en geest heeft afgesloten voor het licht in hoop, waardoor de hoge trillingen hiervan niet binnen kunnen komen om de ontmoediging te verdrijven die zij tot uitdrukking brengt, een ontmoediging die hoofdzakelijk wordt opgeroepen door de richting die de regering van de Verenigde Staten is ingeslagen.  

We juichen het gezichtspunt van deze lezer toe: Hoe kan de rol van Trump als president ons helpen om datgene te bereiken wat we nodig hebben om vrij te kunnen zijn?” De Verenigde Staten vormen zonder twijfel niet het enige land waar sterke verdeeldheid in overvloed aanwezig is, het is dat de beslissingen van de president invloed kunnen hebben op landen over de hele wereld. Wat jullie kunnen zien dat daar gaande is, is alleen maar, zoals overal, de buitenkant om zo maar te zeggen. Vanuit ons gezichtspunt van wat er in de coulissen gaande is en dat aan momentum wint in het energieveld van potentie van de Aarde, vormen gebeurtenissen die jullie als zorgelijk beschouwen, katalysatoren voor het steeds toenemende licht waardoor orde in de chaos kan worden gebracht en discussies op basis van gezond verstand en uiteindelijk verzoening het wereldtoneel binnen worden geleid.

Wat we een jaar geleden in een boodschap hebben gezegd krijgt nu vorm ---- nog wel vaag, maar het wint aan vorm en aan duidelijkheid:

Planetaire trillingen zullen sterker worden en zullen inspanningen die de Aarde en al haar levensvormen het beste dienen alleen maar vooruithelpen; al het tegenovergestelde zal niet lang kunnen bestaan.

Hardbevochten rechten en vooruitgang in de sociale gerechtigheid kunnen niet worden ontmanteld. Het is niet het lot van de bevolking van de Aarde om stappen terug te zetten, maar in plaats daarvan om zich steeds verder vooruit te bewegen richting vrede, wederzijds respect, samenwerking en een leven in harmonie met de Natuur. [9 December 2016]

Terwijl het manifesteren van deze sublieme wereld niet van de ene op de andere dag kan plaatsvinden – omdat het volk niet gelooft dat dit mogelijk is! - het zal zeker geen kwestie van eeuwen en eeuwen zijn. Ontelbare vormen van hulp door verre beschavingen, bemanningen in nabije ruimteschepen, en de onschatbare dienstverlening door lichtwerkers op de planeet hebben de beschaving van de Aarde in staat gesteld van een sluimering in een diepe derde dimensie over te gaan naar een ontwakende populatie, met een snelheid die universeel gezien ongeëvenaard is. Kijk, zelfs met een decennium van vertraging in bewuste en spirituele vooruitgang, maar eens naar de nationale wetten die gelijke rechten voor alle inwoners voorstaan, inwoners die voorheen geen enkele uitweg vonden tegen het onrecht van hypocrisie, discriminatie en ongelijke behandeling. Er is inderdaad nog een lange weg te gaan voordat elke persoon op Aarde van eerlijkheid zal kunnen genieten, elke persoon die een gelijk deel van God is en van wie Hij allemaal onvoorwaardelijk houdt, maar dit moment komt iedere dag steeds dichterbij.

Utopia is een roman, een fictie, maar het leven dat hierin wordt beschreven is een afgeleide van de macht van liefdesenergie die overal bloeit. Dit is de keuze van Gaia voor haar Aardse lichaam en al het erop aanwezige leven; daarom stevenen jullie en de planeet af op dermate intense niveaus van licht, dat alleen de hoge trillingen van liefde kunnen bestaan. Met talloze zielen die ervoor kiezen om karma van de derde dichtheid te voltooien in combinatie met de vrije wil van ieder mens, is het verloop sinds het ongeveer 80 jaar geleden is begonnen, zigzaggend van aard geweest. Dit zal meer direct en soepeler verlopen, omdat de Aarde haar constante ascentie naar opeenvolgende lichtere astrale niveaus blijft vervolgen.  

Onze opmerkingen over het klimaat zullen al duidelijk zijn zonder dat jullie vragen worden bijgevoegd en we beginnen met zeggen dat record-lage temperaturen en sneeuwstormen niet de “wetenschap van mondiale opwarming” weerleggen, maar ook de ongebruikelijke hittegolf in Australië is hiervan geen bewijs. Klimaatverandering beschrijft op een accurate manier wat er gebeurt, maar de claim dat dit zich op een natuurlijke manier aandient –gebaseerd op een ooit super-verhitte planeet, hetgeen uiteindelijk eindigde in een abrupte ijstijd die leidde tot een tijdperk van eeuwenlange tropische temperaturen totdat zich plotseling opnieuw een ijstijd aandiende – is ongegrond. Nooit eerder in de geschreven geschiedenis van de planeet is er sprake geweest van technologische weermanipulatie, wat één van de oorzaken is van de temperatuursextremen en de ongewoon heftige stormen, of is de atmosfeer door gifstoffen dermate vervuild geraakt - de andere oorzaak – en geen van beide gebeurt op een natuurlijke manier.  

El Nino en La Nina dragen op geen enkele manier bij aan klimaatverandering, zij zijn de gevolgen ervan. Vulkaanuitbarstingen, aardbevingen en trillingen houden alleen verband met klimaatverandering in die zin dat één van de twee oorzaken hiervan door de mens is gecreëerd — heftige verstoringen in het lichaam van de Aarde door de winning van fossiele brandstoffen en de processen die hiermee gepaard gaan. De andere oorzaak is het vrijlaten van negativiteit door de Aarde zodat die zich niet kan opstapelen, maar de noodzaak voor haar om dit te doen komt door daden van de mensheid die de negativiteit produceren. Nee, zowel een ijstijd als een verhitte wereld passen niet in de toekomst van de Aarde en ja, ze beweegt zichzelf op mondiaal niveau nog steeds richting een gematigd klimaat. Nog eens ja in dat opzicht: “menselijke bemoeienis belemmert de vooruitgang van de Aarde”; echter net zoals alle andere aspecten van het leven op de planeet aan de beterende hand zijn, zal ook het proces van klimaatverandering steeds sneller gaan.  

“Ik begrijp Matthew’s tegenzin om zich kritisch uit te laten over President Trump omdat dit een oordeel inhoudt en zielen op dit station doen dat niet, maar kan hij ons vertellen of er een complot bestaat tussen Trump en Poetin of niet?” Als “complot” betekent dat ze een formele overeenkomst hebben gesloten, waarbij President Poetin al het mogelijke in het werk zou stellen om de verkiezingsuitslag in het voordeel van President Trump te beïnvloeden in ruil voor het beëindigen van de VS-sancties door Trump, er werd geen enkele overeenkomst gesloten, dus was er geen sprake van een samenzwering. Wat wel zo is, is dit: President Trump heeft van de Russen informatie gevraagd die kon worden gebruikt om Hillary Clinton in diskrediet te brengen en hij wil niet dat de Russen die afweten van zijn financiële handelingen, die hij niet heeft gemeld, zoals officieel wordt vereist, om hierover ook maar enige informatie vrij te geven. Beide presidenten wensen oprecht dat hun landen een wederzijds gunstige relatie hebben.  

“Ik denk dat Matthews informatie, over wie zich met de presidentsverkiezing van 2016 heeft bemoeid, aannemelijk lijkt. Er bestaat een unaniem idee dat Rusland/Poetin hiervoor verantwoordelijk is, maar dan zonder het onweerlegbare bewijs dat dit idee gerechtvaardigd lijkt te zijn. Als er bewijs bestaat van wie zich daadwerkelijk schuldig heeft gemaakt aan het hacken van de computers, waarom is dit dan niet onthuld?” Dit wijdverbreide idee over Rusland was een Illuminati-coup met betrekking tot het straffen van President Poetin voor zijn weigering om met hen samen te werken, en is te wijten aan een gebrek aan kennis van de waarheid. Anders dan Poetin zelf en de lezers van onze boodschappen, zijn de enige personen die ervan zijn overtuigd dat hij geen opdracht heeft gegeven voor de inmenging, de Illuminati Inlichtingen-agenten die het hacken op hun geweten hebben en onze speciale eenheden binnen dezelfde agentschappen; dus we zouden kunnen zeggen dat wat in deze zaak als algemeen wordt aangenomen een uitstekend voorbeeld is van hoe iets dat maar vaak genoeg wordt herhaald, een “feit” wordt. Bewijs dat op de Illuminati collega’s van Hillary Clinton binnen het Nationale Democratische Comité duidt, was al voor de presidentsverkiezingen voorhanden. Ze willen niet dat dit bewijs ooit in de openbaarheid komt of dat Rusland wordt vrijgesproken, en door middel van omkoping, afpersing, doodsbedreiging en moorden hebben ze het bewijs achter kunnen houden, maar de waarheid zal uitkomen.  

“Ik hoop dat in de VS de filmfragmenten in het nieuws van ET-ruimtevaartuigen betekenen dat de regering bezig is de doofpot te openen en dat er snel sprake zal zijn van Disclosure!” Dat betekende een opbeurende eerste stap, en die regering zal uiteindelijk het bestaan van andere beschavingen erkennen; omdat deze regering zich echter in een nogal tumultueuze situatie bevindt, staat een officiële aankondiging van buitenaards bestaan nog niet op de agenda en is het niet duidelijk wanneer dit een prioriteit zal worden. Volledige disclosure zou landingen van ruimtevaartuigen inhouden, evenals de introductie van leden van de ruimtefamilie die in jullie midden leven, en we weten niet wanneer dat zal zijn - God gaat over de timing, omdat alleen Hij weet wanneer de veiligheid voor eenieder is gewaarborgd.

Vanuit onze perceptie is de regering van de VS veel meer geïnteresseerd in het onthullen van informatie over zaken die niets van doen hebben met het bestaan van andere beschavingen. Sommige leden nemen deel aan een internationale inspanning om de mensen achter slavernij en pedofilie-kringen; illegale drugshandel; manipulatie van de mondiale economie via controle door leen-instituten, belastingen en aandelenmarkten; controle van de mainstream media; invloed in regeringen; religie; educatie en het entertainmentcircuit; diefstal van gelden op grote schaal waarvan sommigen terroristengroeperingen van fondsen voorzien; en het veroorzaken van onrust over de hele wereld, te ontmaskeren en rekenschap te laten afleggen. Kortom, de Illuminati en hun handlangers uit te roeien. Wanneer er ook maar een glimp van waarheid omtrent welke van de schandalige activiteiten dan ook aan het licht is gekomen, hebben de Illuminati het bestempeld als “samenzweringstheorie”, een term, ontwikkeld om die informatie naar de vuilnisbak te verwijzen, daarmee hun diepgaande web van bedrog intact houdend. Nu het web snel aan het uiteenvallen is en vele arrestaties zijn verricht, zullen de Illuminati als dominostenen blijven vallen.

Jullie zijn overspoeld met historische hoeveelheden informatie die tegenstrijdige berichten bevatten, verdraaiingen door het weglaten van relevante feiten, foutieve vertalingen, opinies of misinterpretaties die als feitelijkheden worden neergezet, en een groot aantal intentionele vervalsingen. Dus, ja, “informatie-assimilatie en een beoordelings-burnout” kan jullie ten deel vallen. Maar beperk, in plaats van een foutieve opvatting van de wereldgebeurtenissen, je bronnen tot die waarvan je voelt dat ze het meest betrouwbaar zijn. Scheid door je onderscheidingsvermogen het kaf van het koren en vraag het je innerlijk – je ziel weet wat waar is en wat niet.

En, lieve mensen, raak alsjeblieft niet emotioneel betrokken bij “het nieuws”. Wij hebben geleefd in werelden van razernij zoals die van jullie momenteel is, en we weten hoe moeilijk het is om alles in een context te plaatsen die massa’s zielen ervaren als ze ervoor kiezen om evenwicht te bereiken en om zich te ontwikkelen. Compassie, sympathie en zorgzaamheid vereisen geen emotionele betrokkenheid bij de mondiale dynamiek. Stuur simpelweg liefdeslicht naar iedereen op Aarde en voel je vredig – de energie van vrede binnenin creëert een vreedzame wereld.

Alle verlichte wezens in dit universum steunen jullie met onvoorwaardelijke liefde en moedigen jullie altijd aan om vooruit te gaan.


______________________________________


LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com

Vertaling: Rob & Marja


[Als je deze boodschap doorgestuurd kreeg of deze leest op www.matthewbooks.com en je wilt graag de volgende boodschappen direct krijgen, zend dan een email naar messagesfrommatthew-subscribe@yahoogroups.com. Die zullen je e-mail opnemen met je adres op de groep moderator distributielijst. ]Er zijn twee boeken van Suzy Ward in het Nederlands verschenen, "Matthew, vertel me over de hemel" en "Matthews openbaring voor een nieuw tijdperk". Wij hebben deze boeken zelf gelezen en we raden ze je van harte aan! Het eerste boek is o.a. te bestellen op Bol.com. Het tweede boek is daar niet meer te verkrijgen, maar wellicht is hij nog bij andere boekhandels of in de bibliotheek te vinden. Alle Engelse boeken zijn via Suzy Ward's website te bestellen.


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!