Home > > Matthew Ward - 17 maart 2018

Matthew Ward - 17 maart 2018

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Laat ons beginnen jullie zorgen weg te nemen over de gedachte dat het drinkwater in de wereld opraakt. De door de Illuminati ingezette weertechnologie om gebieden van grote droogte te creëren – één van de onderdelen van hun nu gedoemde plan om het grootste deel van de wereldpopulatie te elimineren – was bedoeld om miljoenen door dorst te laten sterven. Dit zal niet gebeuren. Weermanipulatie, dat eveneens verantwoordelijk is voor de heftige stormen en recordtemperaturen en wat de terugkeer van Moeder Aarde naar een mondiaal gematigd klimaat heeft vertraagd, zal samen met alle andere duivelse activiteiten van de Illuminati ten einde komen.   

Lieve mensen, voel je gesterkt door de vorderingen van kleine bewegingen die in vele aspecten van het leven op Aarde worden gemaakt en door de wetenschap dat de door Illuminati verborgen gehouden en kwaadwillig ingezette technologieën in goedgezinde handen zullen overgaan zodat deze openlijk en zonder nadelige gevolgen kunnen worden ingezet. Verder zullen, wanneer het voor leden van onze ruimtefamilie veilig is om zich bij jullie te voegen, technologieën worden geïntroduceerd waarvan de trilling enorme woestijnen naar bouwland zal omvormen, regenwouden zal herstellen, giftige verontreiniging in lucht, water en bodem zal verwijderen en de enorme schade door de winning van fossiele brandstoffen zal worden hersteld. Het planetaire lichaam van Gaia dat ooit de Hof van Eden was zal opnieuw een gezond en ongerept paradijs worden.

“Blijkbaar was het Noord- en Zuid-Koreaans Olympisch team Kim Jong Un’s manier om zijn interesse duidelijk te maken in een gesprek met Moon Jae-in over een hereniging. Gezien het feit dat China en de V.S. hierbij betrokken zijn, wat denk je dan dat er uit de ontmoeting van deze vier landen voort zal komen?” Dat Kim Jong Un met Zuid-Korea over een hereniging wil praten zorgt voor een vermindering van de spanning die zich heeft opgebouwd, maar verscheidene details van deze welkome ontwikkeling dienen nog nader te worden bekeken. Zullen de presidenten van Zuid-Korea, China en de Verenigde Staten overeenstemming bereiken over wat er van Noord-Korea moet worden geëist? Wat hebben deze landen in ruil daarvoor te bieden? Wanneer er over deze zaken eenmaal overeenstemming is bereikt, wie zal dit voorstel dan aan Kim Jong Un overbrengen? Zal hij de voorgestelde voorwaarden accepteren of afwijzen? Als hij ze afwijst, zal een reeks onderhandelingen dan tot een bevredigend compromis kunnen leiden? Ongeacht wat er op de zeer korte termijn zal worden besloten, zullen heersende trillingen een hereniging van de twee Korea’s ondersteunen en zal tussen alle landen die nucleaire wapens in hun bezit hebben uiteindelijk een overeenkomst, de vernietiging van de wapenarsenalen, worden bereikt.  

Wat we te zeggen hebben over de schietpartij op de school in Parkland, Florida, zal ook zonder dat we jullie vragen en opmerkingen weergeven, duidelijk zijn. Het gaat hier wat betreft de dodelijke slachtoffers, hun families of anderen die hen liefhebben niet om keuzes op basis van zielscontracten. Bij een massale schietpartij van enige jaren geleden hadden alle direct betrokkenen met elkaar afgesproken deze ervaring mee te maken om een verandering teweeg te brengen wat nieuwe incidenten van deze aard overal in het land zou voorkomen; vanaf dat moment maakt geen enkele zielsovereenkomst meer deel uit van welke massale schietpartij dan ook.

Natuurlijk willen jullie graag dat je kinderen veilig zijn op school, maar het bewapenen en trainen van leraren en ander schoolpersoneel zal dit niet bereiken. Er wordt gewezen naar psychische gestoordheid als de oorzaak van massale schietpartijen terwijl de juridische proliferatie van het soort wapens dat door de schutters wordt gebruikt een garantie is voor het feit dat deze incidenten niet zullen ophouden.   

We willen nu even een zijweg inslaan om jullie belangrijke achtergrondinformatie te geven. De Illuminati, en vóór hen andere marionetten van de duistere krachten, hebben vanaf het begin voorop gelopen in het produceren van wapens, munitie en al het andere wapentuig. Om in de loop van de eeuwen van een voortdurende afzetmarkt voor de wapens verzekerd te zijn, hebben zij de beschaving via indoctrinatie laten geloven dat de weg naar vrede via oorlog gaat en dat in het vechten voor vrijheid het opvolgen van orders een patriottische daad is. En, nadat stappen waren gezet om de uitbraak van burger-, internationale- of wereldwijde oorlogen te garanderen, hebben ze aan beide kanten van de conflicten wapentuig verkocht. Oorlogen hebben hun wapenproducerende bedrijven verrijkt, hebben hun plan gediend om vele miljoenen mensen van de wereldbevolking te elimineren, en hebben de lage trillingen van angst en geweld gecreëerd, iets wat het duister nodig heeft om te kunnen overleven.

Nadat de koloniën zich hadden verenigd om voor hun onafhankelijkheid van de koninklijke heerschappij tegen de Britten te vechten, installeerden de leiders die naar voren waren getreden een grondwet waaraan in de loop van de jaren amendementen zijn toegevoegd. De Illuminati zagen hun kans schoon en hebben deze gegrepen – ze hebben de betekenis van het tweede amendement verdraaid, waarbij de “goed gereguleerde militie” betrekking had op de in opkomst zijnde Verenigde Staten die een defensiemacht bezaten om indien nodig de nieuw gewonnen onafhankelijkheid te beschermen. Uit angst dat de burgers zouden beginnen te vragen “Hoe goed is onze burgerpopulatie gereguleerd in het zich bewapenen met wapentuig dat voor oorlogsvoering is gemaakt?”, hebben de Illuminati de NRA gecreëerd, hun handlangers over de organisatie verspreid en er op slinkse wijze voor gezorgd dat lobbyisten die politici geld doneerden, die het tweede Amendement citeren als het juridische recht van de bevolking om wapens aan te schaffen die zijn gemaakt voor de slagvelden van vandaag.

Nu dan, de studenten van de Marjory Stoneman High School die pleiten voor een verandering in de wapenwetgeving doen dit niet onder auspiciën van een liberale organisatie of onder druk van welke regeringsinstantie dan ook. “dus kunnen ze wapens afnemen van gezagsgetrouwe burgers.” Evenmin was de schietpartij een “Psychologische operatie.” Het analyseren van deze tragedie en andere soortgelijke gevallen betreft, omdat ingehuurde acteurs de gebeurtenis in scène hebben gezet met hetzelfde doel – het confisqueren van wapens -, opnieuw een bladzijde uit het handboek van de Illuminati dat handelt over het programmeren van de massa. Het is jammer, maar verklaarbaar, dat hun invloed wat dit betreft nog steeds groot is – trillingen die om zo maar te zeggen het kaf van het koren zullen scheiden brengen de wond in de nationale psyche, door het duister veroorzaakt, aan het licht zodat het kan worden geheeld.

We steunen deze studenten in Parkland en allen die zich in een nationale veiligheidsbeweging achter hen hebben geschaard van harte; hun regering kan hen niet blijven negeren. Doordachte maatregelen, zullen voordat deze onder dwang van het publiek ten uitvoer worden gebracht, fel worden bekritiseerd door politici die op de hand van de NRA zijn, en zullen ervoor zorgen dat de indringende “wapencultuur” de geschiedenis in verdwijnt. Maar dat komt absoluut het meest doordat de planeet in de buurt van energieniveaus komt waar geen enkel soort geweld kan bestaan.  

Een aantal van jullie heeft gevraagd wat “De Event” inhoudt en wanneer dit zal plaatsvinden, en één lezer voegde hieraan toe: “Blijkbaar staat het ook wel bekend als de ‘Kosmische Galactische Dans’”. Terwijl we erkennen dat dit aan planetaire en persoonlijke ascentie is gerelateerd en daarom in de kracht van de liefde is gefundeerd, weten we niet naar welk op zichzelf staand event de bronnen van deze informatie verwijzen. Dus zullen we jullie vertellen wat wij van jullie talloze wereldgebeurtenissen hebben gezien waarbij deze, zoals al het andere in het bestaan, op de een of andere energiefrequentie en de reacties van de mensen vibreren.  

Omdat het licht op Aarde intenser is geworden hebben gebeurtenissen, zoals de Harmonische Convergentie, vele mensen gestimuleerd “zelfreflectie” toe te passen en een pad op te gaan om in spiritueel bewustzijn te groeien. Sommigen zijn zonder zich te laten afleiden op dit pad gebleven ongeacht de gebeurtenissen die ze zijn tegengekomen. Anderen die eveneens voortvarend van start zijn gegaan dwaalden door bepaalde gebeurtenissen van de koers af om na één of twee erop volgende gebeurtenissen weer terug op het pad te komen waar ze hun reis vervolgden totdat opnieuw een gebeurtenis hen naar een nieuwe omweg heeft geleid; vervolgens maakten ze dan iets mee wat hen weer terug op het pad bracht, enz. enz. We hebben mensen gezien die, totdat ze Nirvana betraden, zich er niet van bewust waren dat ze levenslang een pad van groei hadden kunnen bewandelen door simpelweg op een goddelijke manier te leven. We hebben mensen gezien die de verleiding van duisternis niet konden weerstaan en zagen ook de massa mensen die zo zwaar was belast met het bestaan dat ze zich niet eens afvroegen of er misschien een verlicht pad zou kunnen bestaan.

De reacties van iedere ziel op de talloze gebeurtenissen die van invloed zijn op zijn leven zijn net zo uniek als iedere gebeurtenis dat is. In dat opzicht kan het leven gedurende deze ongekende tijden worden gezien als een kosmisch-galactische dans waaraan eenieder meedoet, een dans die zich aanzienlijk versnelt en die zal doorgaan totdat de gehele maatschappij Eén is en de grootsheid van het Gouden Tijdperk zich kan ontvouwen. Nu zien we, net als altijd, zielen op het verlichte pad die zich naar dat Tijdperk vooruit bewegen, ieder in zijn eigen tempo. Wat we niet zien zijn voorhoede-“dansers” die tot stilstand komen, in afwachting van de rest om bij te komen, zodat de beschaving en masse een gebeurtenis kan meemaken. Begrijp alsjeblieft dat ons gezichtspunt op geen enkele manier de validiteit van het gezichtspunt van een ander onderuit haalt, een ander gezichtspunt dat eveneens naar het tijdperk leidt waarin al het duister is verdwenen en waarin het licht over jullie hele wereld zal overheersen.   

“Vraag Matthew alsjeblieft naar ‘het onweerlegbare bewijs’ dat Rusland de presidentsverkiezing van de VS heeft geprobeerd te beïnvloeden. Zijn voorgaande boodschappen gaven het tegenovergestelde weer.” Het bewijs dat Russische “trollen” kiezers via sociale media zouden kunnen hebben beïnvloed is authentiek, maar – en dit geenszins ter verdediging - dat heeft helemaal niets van doen met de verkiezingsuitslag. Zoals in eerdere berichten werd gesteld is dit te wijten aan een technische fout die door de Illuminati-handlangers is begaan nadat ze met succes de Democratische voorverkiezingen hadden vervalst.

De machtige enkelingen aan de top van dat geheime genootschap, oftewel de cabal, zijn in staat geweest de waarheid te onderdrukken waardoor de regering voet aan de grond heeft gekregen om ophef te kunnen maken over de inmenging van Rusland in het electorale proces van de V.S. Maar de aantijging klinkt hol. De Verenigde Staten, de natie die van alle democratische landen tezamen het meest door de Illuminati wordt gecontroleerd, heeft in het verleden alleen maar haar eigenbelang gediend door in talloze landen verkiezingen te manipuleren of door in weer andere landen tirannieke heersers aan de macht te helpen of hen te steunen. Eén reden, lieve broeders en zusters, waarom jullie vrijwillig voor dit Aardse leven hebben gekozen, was te helpen de mens van haar eeuwenoude corruptie te ontdoen en deze te ontmaskeren, corruptie die nog steeds door duistere geesten en harten wordt gekocht en betaald.   

“Met de verslaving van onze jeugd aan de sociale media via hun telefoon, zal de toekomst er niet beter uit gaan zien omdat diegenen die een betere wereld zouden moeten creëren, hun ogen niet van hun telefoon af kunnen houden. Is er enige hoop voor de toekomst?” Er is absoluut hoop! Een groot aantal jonge mensen zijn hier gekomen met een spiritueel bewustzijn van de vierde dichtheid. Ze zijn intelligent, welbespraakt, empatisch visionairs met wijsheid die gehoor geeft aan hun intuïtie en voor een groot deel maken zij gebruik van de snelheid en reikwijdte van de sociale media om hun verlangen om een betere wereld te creëren vooruit te helpen.

Het gebruik van de mobiele telefoon door veel andere jongeren –en volwassenen – is inderdaad veel minder constructief. Maar aangezien de hoger wordende trillingen invloed hebben op alle facetten van het leven, zal de samenleving de emotionele oppervlakkigheid gaan inzien van het gebruik van sociale media om trivia, propaganda en negativiteit te verspreiden en dan zullen mobiele telefoons niet langer een elektronische aanvulling zijn. Meer dan in enig andere tijd in de vastgelegde geschiedenis van de Aarde, ziet de toekomst er zonnig uit omdat de jeugd van vandaag, de leiders van morgen, dit voor elkaar zullen krijgt!

Trilling staat terecht centraal in al deze kwesties die we in deze boodschap hebben besproken. Wanneer jullie denken aan bezit dan is voor jullie “locatie, locatie, locatie” van het hoogste belang. De Aarde is onmetelijk veel waardevoller dan welk stuk van haar oppervlak ook en voor haar is “trilling, trilling, trilling” van het hoogste belang. Lieve familie, jullie standvastigheid in het Licht helpt het trillingsniveau van de Aarde blijvend verder verhogen en dit gaat verder, veel verder dan het verheffen van jullie wereld. Alles overal heeft invloed op al het andere overal elders – de trillingen op Aarde verspreiden zich over jullie zonnestelsel, jullie melkwegstelsel en over het universum.    

Alle verlichte zielen eren en steunen jullie met onvoorwaardelijke liefde, de hoogste vibratie in de kosmos


______________________________________


LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com

Vertaling: Rob & Marja


[Als je deze boodschap doorgestuurd kreeg of deze leest op www.matthewbooks.com en je wilt graag de volgende boodschappen direct krijgen, zend dan een email naar messagesfrommatthew-subscribe@yahoogroups.com. Die zullen je e-mail opnemen met je adres op de groep moderator distributielijst. ]Er zijn twee boeken van Suzy Ward in het Nederlands verschenen, "Matthew, vertel me over de hemel" en "Matthews openbaring voor een nieuw tijdperk". Wij hebben deze boeken zelf gelezen en we raden ze je van harte aan! Het eerste boek is o.a. te bestellen op Bol.com. Het tweede boek is daar niet meer te verkrijgen, maar wellicht is hij nog bij andere boekhandels of in de bibliotheek te vinden. Alle Engelse boeken zijn via Suzy Ward's website te bestellen.


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!