Home > > Matthew Ward - 14 juni 2019

Matthew Ward - 14 juni 2019

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Het doel van onze boodschappen is altijd geweest om verlichting, spirituele begeleiding en aanmoediging te bieden tijdens deze ongekende tijd in het universum, en soms is aanmoediging bijzonder nodig.

"Ik zou graag geloven in het bestaan ​​van een eerlijker, veiliger, verstandiger wereld en het lezen van je berichten heeft me hoop gegeven, maar het lijkt alleen maar erger te worden als je kijkt naar de politieke toestand van de wereld en de mensen die de leiding hebben, het propageren van vaccinaties, de angst, de introductie van 5G, allemaal zaken die mijn hoofd doen tollen en die me nachtmerries bezorgen over wat de komende jaren nog meer zullen brengen. Zoals ik het zie bestaat er in deze wereld die ik ken geen intelligentie, dus ik weet niet hoe dit paradijs op aarde zich ooit in mijn leven zal manifesteren. Het lijkt erop dat de duistere krachten nog steeds extreem veel macht hebben en niet kunnen worden gestopt."

We willen de angstige kijk op de zaak uit de weg ruimen, een kijk van deze dierbare ziel en anderen die hun gevoelens over wereldaangelegenheden tot uitdrukking hebben gebracht in bewoordingen als onredelijk, angstaanjagend, onheilspellend, gevaarlijk, alarmerend en krankzinnig. Wat jullie zien, is het revolutionaire aspect van evolutie - ontwakende mensen die in opstand komen tegen al lang bestaande onrechtvaardigheden - waarbij deze revolutie niet nog meer oorlogen inhoudt.

Het onophoudelijk sterker wordende licht rukt op naar de voorhoede van het wereldtoneel waar alle activiteit gebaseerd is op duistere intenties, zodat de betrokken personen regelrecht in de hoge trillingen van het licht komen te staan. Als ze blijven verhinderen dat het licht zich in overvloed verspreidt, kunnen noch zij, noch hun activiteiten lang standhouden. Hetzelfde principe is van toepassing op beide kanten - zonder voldoende licht, kunnen de intentie van een activiteit en de lichamen van de mensheid niet overleven in de hoog trillende niveaus van de astrale lagen waarin de Aarde gestaag opstijgt.

Omdat deze individuen met een donker hart en een duistere geest, zonder enig resultaat, bijna al hun troeven hebben uitgespeeld, worstelen ze heftig om greep te houden op hun sterk verminderde macht, dus de onrust zal nog een tijdje aanhouden. We weten dat jullie graag een specifiek tijdsbestek aan "een tijdje" willen verbinden, maar dat kan niet met enige nauwkeurigheid worden gedaan. Het is niet alleen een probleem om lineaire tijd te vertalen naar de tijdloosheid van het continuüm; maar sterker nog, het zijn de talloze beslissingen op basis van vrije wil die elke seconde het collectieve bewustzijn binnenschieten en zo de "tijd"-meetlat in het energieveld van potentieel naar vroeger of later verplaatsen.

Wat we jullie wel kunnen vertellen, is dat het duister niet rustig accepteert dat haar tijd om het leven op aarde te overheersen voorbij is, maar dat is wel zo! Als je kijkt naar hun zinloze strijd om aan hun laatste restje invloed vast te houden, onthoud dan alsjeblieft wat we je een tijdje geleden hebben verteld - het geldt op dit moment net zo zeker als toen:

Planetaire trillingen versterken en helpen alleen inspanningen vooruit die de Aarde en al haar levensvormen het beste dienen; alles wat hiermee in tegenspraak is, kan niet lang bestaan.

Zuurverdiende rechten en vooruitgang in sociale rechtvaardigheid kunnen niet worden ontmanteld. Het is niet de bestemming van de bevolking van de Aarde om achteruitgang te boeken, maar om onophoudelijk voorwaarts te evolueren naar vrede, wederzijds respect, samenwerking en een leven in harmonie met de Natuur.

Een wereld waarin het leven is zoals beschreven en waar de planeet opnieuw is hersteld naar een gezonde wereld van ongerepte schoonheid - de wereld die jullie in lineaire tijd helpen te creëren - bestaat al in het continuüm. [9 december 2016]

Nu, niet alle zielscontracten van de lichtwerkers hebben tijdens deze incarnatie betrekking op het leven in die veel mooiere wereld - sommigen van jullie hebben ervoor gekozen om over te gaan naar meer geëvolueerde werelden waar aan de zijlijn kan worden toegezien hoe het Gouden Tijdperk van de Aarde zich ontvouwt. Niet alleen zul je je tevreden voelen over het vooruit helpen van de beschaving en de Aarde te helpen dit Tijdperk te manifesteren, maar door vrijwillig deel te nemen aan deze grootse unieke onderneming, heb je spiritueel en qua bewustzijn een sprong vooruit gemaakt. Je zult de aangeboren vermogens herontdekken die op dit moment niet voor jou beschikbaar zijn, en wanneer de Gouden Eeuw tot volle bloei gekomen is, wanneer de Aarde opnieuw een Eden-paradijs geworden is, kun je ervoor kiezen terug te keren om een lang en vreugdevol leven te leiden.

Geliefde broeders en zusters, verheug je over de toekomst van de Aarde - onthoud, in het continuüm floreert ze glorieus - en over het volgende hoofdstuk van jullie onsterfelijke leven!

"Wat is er achter “gesloten deuren", precies gaande dat ons enige reden kan geven om hoopvol te zijn over de wereld die onze kinderen zullen erven?" Het is achter gesloten deuren waar de vooruitgang onmiskenbaar duidelijk is, nog niet voor de wereld, maar wel voor ons en de internationale groep mensen die resoluties hebben ontworpen voor complexe vraagstukken met een mondiaal bereik. Ze handelen gezamenlijk om de laatste haarden van Illuminati-invloed te verwijderen, conflicten tot verzoening te brengen, de enorme rijkdom van de wereld eerlijk te verdelen en een bestuur te vestigen dat alle mensen gelijkelijk dient. Kort gezegd, deze groep zet de structurele fundering van de getransformeerde wereld in beweging, wat het licht mogelijk maakt de gewenste samenleving te manifesteren.

"Mijn vrienden en ik zijn bang de keuzemogelijkheid kwijt te raken om ​​wel een baby te krijgen of een abortus te laten plegen wanneer we zwanger raken. Het gaat de overheid of iemand anders niets aan wanneer we besluiten om een familie te stichten, maar we willen graag weten of abortus tegen de Wet van God is." Neen - Gods wetten hebben enkel en alleen betrekking op de ordelijke werking van het universum. Abortus zou geen juridisch, religieus of politiek probleem meer zijn als mensen wisten wat een lid van een achtste-dichtheid beschaving mijn moeder vele jaren geleden heeft verteld:

Een ziel heeft geen lichaam nodig voor het leven zelf, want dat is inherent aan de essentie van elke ziel. Het is alleen om fysicaliteit te ervaren, wat niet kan functioneren zonder een vorm van massa, die zielen aannemen om zich in een ​​of ander lichaam rond te bewegen.

Onder jullie mensen heerst een grote misvatting over 'het leven' en het verschil tussen een ziel en een lichaam. Jullie hebben een proces genaamd "abortus" waarvan sommigen geloven dat het een nieuw leven vernietigt, en er bestaat onenigheid over wanneer een ziel een lichaam binnengaat dat in de baarmoeder wordt gevormd. Het leven van een ziel kan nooit worden vernietigd door de vorming van een zich ontwikkelend lichaam af te breken. Lichamen groeien onafhankelijk van zielen door de natuurlijke wetten van fysieke mechanismen, die reproduceren in overeenstemming met de cellulaire programmering van elke beschaving.

Zielen worden niet beperkt tot incarneren in een specifieke beschaving. De spiritueel evolutionaire status van een ziel plaatst het automatisch binnen een bepaald trillingsniveau en kiest een beschaving binnen die sfeer die de ervaring kan bieden die nodig is om verder te komen. Hoe groter de spirituele ontwikkeling, hoe intenser het innerlijke licht waarbinnen een ziel die beschaving kan kiezen om te incarneren of te leven als een vrije geest.

Zielen wiens behoefte aan spirituele groei liggen binnen de derde dichtheid van de Aarde of andere plekken met een vergelijkbare trillingsstatus, hebben een aantal keuzemogelijkheden met betrekking tot lichamen. Ze kunnen in de buurt van de ouders verblijven zelfs nog voordat de conceptie heeft plaatsgevonden en na de conceptie kunnen ze de foetus binnengaan om die groeisensatie te ervaren. Als dit soort ervaring niet nodig is, kunnen ze tot vóór de geboorte "buiten" het foetuslichaam blijven om andere soorten ervaringen op te doen, maar dan wel met een zielscontract-"claim" op het zich ontwikkelende lichaam, wat door andere zielen wordt gerespecteerd.

Als een ziel een zich ontwikkelend lichaam binnengaat en vervolgens die beslissing terugdraait, ervaart de vrouw een miskraam. Een ziel kan een ontwikkelend lichaam bewonen tot de naderende geboorte, dan besluiten om niet door te gaan in dat lichaam met een doodgeboren kindje als resultaat. Ook is het mogelijk dat een ziel één van deze beslissingen neemt, ervaart wat emotioneel nodig is, om in overeenstemming met een andere ziel het foetuslichaam te verlaten waarop de tweede ziel binnenkomt, totdat miskraam, doodgeboorte of levende geboorte optreedt. Een ziel met een "claim" op een zich ontwikkelend lichaam kan een andere ziel toestaan in het foetuslichaam te verblijven om de groei- en geboortegewaarwording te ervaren, waarna deze ziel het babylichaam verlaat en de eerste het fysieke leven overneemt.

Deze uiteenlopende situaties gebeuren altijd in overeenstemming met alle betrokken zielen, wat natuurlijk ook de ouders en andere familieleden omvat, en het doel is om gekozen ervaringen aan verschillende zielen toe te staan ​​op een niveau dat ze nodig hebben. Abortus, net als alle andere fasen van vóór de conceptie tot een levensvatbare geboorte, biedt de deelnemende zielen de kansen om de bijbehorende emoties te ervaren die tot dat moment hiaten in hun ervaringen hebben gevormd.

Bedankt moeder. Omdat deze waarheden niet bekend zijn en gevoelens over abortus overal ter wereld een scala aan emoties blootleggen, zal de controverse over dit onderwerp blijven bestaan. Uiteindelijk zal worden besloten dat mensen, die vinden dat abortus fout is, naar hun overtuiging kunnen leven en de mensen die de keuze willen hebben die het beste aansluit op hun omstandigheden, deze mogelijkheid inderdaad zullen krijgen zonder juridische tegenwerking. We voegen eraan toe dat wanneer de mensen spiritueel en bewust aanzienlijke vorderingen hebben gemaakt, de conceptie alleen zal plaatsvinden wanneer de ouders dat wensen, net zoals in geëvolueerde beschavingen waar reproductie plaatsvindt door seksuele eenwording in plaats van door mentaal focussen of klonen.

"Terroristische aanvallen op synagogen en ook de schaamteloze neo-Nazibeweging hebben me bang gemaakt voor het welzijn van mijn Joodse vrienden. Hoe is antisemitisme begonnen en waarom neemt het verder toe?" Het is vóór de Bijbelse tijden al begonnen met jaloezie en wrok jegens succesvolle Hebreeuwse zakenlieden, en dit werd gevoed door de valse bewering en de daaropvolgende christelijke overtuiging dat het verraad van Jezus door de Joden heeft geleid tot zijn dood aan het kruis - zoals vermeld in vorige berichten, heeft de kruisiging niet werkelijk plaatsgevonden. Het antisemitisme bleef door de eeuwen heen om die reden afglijden en meer recentelijk is dit eveneens te wijten aan hoe het zionisme, dat meer dan 100 jaar geleden in harmonie en samenwerking met de Palestijnen is begonnen, zich heeft ontwikkeld.

De heerschappij over Israël is overgenomen door oorlogszuchtige individuen die afstammen van de Khazaren, een weerbarstige stam die het Jodendom heeft gebruikt als middel om de verschillende stammen die zij hadden veroverd te verenigen, terwijl ze zich naar het westen verspreidden. Een paar van deze afstammelingen zitten in de regering en veel meer personen met hetzelfde doel werken daarbuiten, waarbij ze zich allemaal in de top van de Illuminati bevinden; ze hebben nooit het beste voor gehad met de belangen van Israëli's of Joodse mensen in de rest van de wereld - hun voorgangers hebben in Europese landen pogroms aangericht, evenals de Holocaust. Maar door iedereen die zich verzet tegen de behandeling van Palestijnen of hun uitdagende conflict met buurlanden 'antisemitisch' te noemen, hebben deze personen de internationale steun gekregen die hun macht verder heeft doen toenemen. Een lange termijn-doel, één van de vele die ze nooit zullen bereiken, is van Jeruzalem het Illuminati-hoofdkwartier maken van waaruit ze het hele Midden-Oosten zouden regeren.

Net als alle andere vormen van duister die het weefsel van de Aardse beschaving hebben vernietigd, zijn de vernietigende effecten van het antisemitisme en alle andere vormen van onverdraagzaamheid en onderdrukking wereldwijd onder een vergrootglas komen te liggen. Deze blootlegging is de reden waarom moslims, christenen en niet-religieuze personen zich solidair hebben opgesteld met joodse geloofsgemeenschappen. Het is de reden waarom vrouwen zich wereldwijd inzetten voor het beëindigen van de cultuur van mannelijke dominantie, en het heeft vooroordelen en discriminerende acties gericht tegen moslims, homoseksuele en transgender-populaties en inheemse stammen doen afnemen. Deze attitudeveranderingen zijn van onschatbare waarde - de maatschappij onderneemt actie om het onrecht te herstellen.

Dit gebeurt in reactie op de vrouwelijke energie die binnenstroomt om de mannelijke energie in balans te brengen, de mannelijke energie waaruit alle vormen van onderdrukking en oorlogszucht zijn voortgekomen. Op geen enkele manier willen we mannelijke energie als negatief neerzetten of vrouwelijke energie als positief. Beide hebben sterke eigenschappen, en wanneer de twee in balans zijn, vullen ze elkaar perfect aan en produceren ze de hoge trillingen die een beschaving in staat stelt te evolueren. Nu de energieën op Aarde in balans komen, raakt de overgrote meerderheid van de bevolking geïnspireerd om de veel betere wereld te creëren die ze wenst, een wereld waar lagere aspecten van de aard van de mensheid niet bestaan.

"Ik wanhoop over zoveel in deze wereld dat moet worden opgelost. Dakloosheid, honger, armoede, verwoeste steden, een vernield milieu - ik zou nog langer kunnen doorgaan. Het is bijzonder ontmoedigend dat er veel geld wordt besteed aan verkenning van de ruimte in plaats van aan het verbeteren van het leven hier op aarde. Zou Matthew ons zijn mening hierover kunnen geven?" Onze mening over wat dan ook in jullie wereld zou door jullie besluitvormers helemaal niet worden overwogen, maar we geven jullie graag onze visie, lieve lichtwerkers.

Elke beschaving heeft visionairs nodig die naar de sterren kijken en hunkeren om te weten wat "daarbuiten" is. Zonder visionairs zouden er geen ontdekkingen of zou er geen verlichting zijn, geen uitvindingen, innovaties of vooruitgang van welke aard dan ook. Er moet inderdaad veel in jullie wereld worden opgelost, en alles kan worden opgelost - zal worden opgelost! – door zij aan zij op te gaan met het verkennen van de ruimte. Dat laatste zal veel leuker zijn dan eerdere projecten - leden van jullie universele familie zullen technische adviseurs en reisgidsen zijn - het licht dat jullie de wereld instralen helpt om dat moment dichterbij te brengen.

Alle lichtwezens in dit universum eren en ondersteunen jullie met de onbeperkte kracht van onvoorwaardelijke liefde.

______________________________________


LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com

Vertaling: Rob & Marja


[Als je deze boodschap doorgestuurd kreeg of deze leest op www.matthewbooks.com en je wilt graag de volgende boodschappen direct krijgen, zend dan een email naar messagesfrommatthew-subscribe@yahoogroups.com. Die zullen je e-mail opnemen met je adres op de groep moderator distributielijst. ]Er zijn twee boeken van Suzy Ward in het Nederlands verschenen, "Matthew, vertel me over de hemel" en "Matthews openbaring voor een nieuw tijdperk". Wij hebben deze boeken zelf gelezen en we raden ze je van harte aan! Het eerste boek is o.a. te bestellen op Bol.com. Het tweede boek is daar niet meer te verkrijgen, maar wellicht is hij nog bij andere boekhandels of in de bibliotheek te vinden. Alle Engelse boeken zijn via Suzy Ward's website te bestellen.


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!