Home > > Matthew Ward - 3 februari 2014

Matthew Ward - 3 februari 2014

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. De uitstorting van dankbaarheid voor de boodschap van “de apostel Matthew” was oorzaak voor een viering hier. We eren hier altijd het goddelijke recht van de zielen om te geloven wat ze willen en we zijn verrukt als het de keus is om waarheden te omhelzen die worden uitgezonden. Veel meer dan onze herhaalde verzekering dat jullie op zielenniveau weten wat waar is en wat niet, zijn jullie persoonlijke ervaringen onweerlegbaar bewijs dat de kennis van jullie ziel je bewuste besef aan het bereiken is.

Nog meer dan vorig jaar, Aarde’s eerste jaar in vrijheid uit de lijkwade van duisternis, zal energie die binnenkomt en gegenereerd wordt op de planeet in dit jaar in zulke overvloed licht produceren in jullie wereld, dat zielen naar bewust en spirituele groei kunnen springen met buitengewone effecten. Terwijl het licht toeneemt, zo doen dat ook de trillingsniveaus in jullie minerale, plantaardige en dierenkoninkrijken. Het bewustzijn van elke vorm op de planeet kan zich uitbreiden terwijl Aarde’s ascentie doorgaat – alleen hebben haar menselijke bewoners een keuze om met die wakker schuddende opheffing mee te gaan of die te weigeren.

Verdeeldheid over de meest serieuze zaken die jullie gemeenschap raken, zal verder gaan totdat het licht zo sterk wordt dat buitengewone starre geesteshoudingen niet langer meer constructieve stappen kunnen tegenhouden naar vredige oplossingen. Rationele gesprekken zijn onderweg en zij die ermee gaan beginnen kunnen van tijd tot tijd vastzitten, maar over alles heen zullen ze aan stuwkracht gaan winnen; en wat jullie noemen “gezond verstand”, wat nog steeds niet algemeen voor iedereen is, zal uiteindelijk opduiken in situaties die op dit moment statisch zijn of wisselvallig.

Er wordt veel gesproken over vrees voor terrorisme in verband met de winter Olympische Spelen in Sochi, en dat is niet nodig – niet alleen is vrees altijd niet nodig, maar die werkt ook averechts want het schept negativiteit voor de Aarde om daar mee om te gaan. De Universele familie die in schepen en op de grond zijn, zijn altijd in communicatie over actieve en potentiele “hot spots” en in overeenstemming met Gaia’s wensen, zijn ze gemachtigd om serieuze terroristen pogingen te voorkomen. Als enkele op kleine schaal pogingen worden gedaan en die resulteren in kwetsuur of in dood, dan, net als in alle andere gevallen, zouden die een zaak van contract voorzieningen zijn van de betrokken zielen.

Ook willen wij jullie denken kalmeren over de situatie bij de Fukushima nucleaire krachtinstallatie. De technologie aan boord van ruimtetoestellen die rond de planeet gaan verdunt de giftigheid van radioactiviteit van grond en water en de ijverige bemanningen doen al het mogelijke om verdere schade te voorkomen aan de slechter wordende reactors. Wat er gebeurt is dat de facility een overredingsmiddel is om die bron van energie overal op de planeet te beëindigen, en jullie kunnen de Aarde geweldig helpen bij haar healingsproces door weg te gaan van nucleaire elektriciteit en weg van fossiele brandstoffen en je te ontwikkelen naar duurzame en vrije energie bronnen.

Ongewone stormen, record brekende hoge en lage temperaturen, overstromingen, droogte’s, brandende bossen, aardbevingen en vulkaan erupties reinigen Aarde’s binnenlanden, oppervlakte en atmosfeer en ze leiden naar een mild klimaat op de wereld.

Ons werd ook gevraagd om commentaar te geven op twee grote plekken op de maan. Feitelijk is het zo, dat niets opLuna zit – het zijn schaduwbeelden van grote schepen die kunnen verdwijnen en opnieuw verschijnen om de mobiliteit te laten zien. Die overtuigen de bevolking van de Aarde er niet alleen van dat andere beschavingen dichtbij zijn, maar ze zijn er ook voor vredevolle doeleinden wat een oriëntatie proces is om massa vrees en psychische shock te voorkomen.

Nu dan, de boodschap van de vorige maand riep veel meer antwoorden en vragen op dan enige andere boodschap in de tien jaren dat ze beschikbaar waren en het is gepast dat nu ik alleen voor mezelf spreek. Ten eerste dank ik jullie namens mijn moeder - dit is de eerste keer dat lezers alleen positieve reacties hebben gezonden, niet een was er met een slechte bedoeling. Ik ben verlangend om vragen beginnen te antwoorden omdat de antwoorden heel veel inzicht zullen bieden in jullie leven en het leven in dit universum. Dus velen van jullie stelden vragen over mijn bijbelse leven of onderwerpen die daar bij horen, wat jullie zullen zien als horend bij iedereen, dus sommigen worden hierbij ingesloten en de rest in de volgende boodschap.

Als er geen Laatste Avondmaal was, wat is dan de Heilige Graal? Het verhaal van het laatste avondmaal inspireerde mensen om de kelk te zoeken die het bloed van Jezus bevatte, een object dat als het meest heilig gezien werd en met de meeste kracht dan iets anders op Aarde. Er was helemaal nooit zo’n object, maar inderdaad is er iets heiligs dat krachtiger is dan iets anders op Aarde – de Heilige Graal is de ziel. Niets in dit universum is krachtiger dan de liefde-licht energie van zielen!

Ik heb nooit geloofd dat Jezus als dezelfde mens zou terugkeren zoals hij 2000 jaren geleden was , maar is hij wel op Aarde geïncarneerd? Nee, maar de liefde-licht essentie van Jezus is altijd op Aarde en overal anders in het universum.

Want het tijdloze continuüm, waarin veelvoudige multidimensionale levens tegelijkertijd plaats vinden, en dat al het andere beïnvloedt is een vaag concept dat bijna onmogelijk is om te snappen, reïncarnatie is het dichtstbijzijnde dat boodschappers van het licht konden beschrijven wat een proces is dat past in jullie tijdsframe. Maar het is niet dat Albert Einstein reïncarneert als deze of gene persoon, en ik zal mijn best doen om die werkelijkheid uit te leggen.

Ieder van de talloze zielen door de hele kosmos heen is een uniek, onafhankelijk, ongeschonden eeuwig wezen en tegelijkertijd is die energetisch onderling verbonden met alle anderen. Het Begin van elke ziel was de ogenblikkelijke Schepper uitbarsting van zijn Liefde-Licht – “de big bang”- en alles in het bestaan werd mede geschapen door zielen die Scheppers energie gebruikten om hun ideeën in beweging en in vorm te brengen.

Ziel A, laten we zeggen, wil incarneren voor de eerste keer. Nadat die zijn ideeën in een zielencontract heeft gezet gaat die een overeenkomst aan met – we noemen dit de overeenkomst van voor de geboorte – met andere zielen die het leven willen delen. Dan ontwerpt deze een lichaam en ‘schept mede’(co-creëert) een lichaam voor zijn persoonlijkheid die past bij wat hij wil ervaren als sterfelijk wezen. Daarover heen wordt Ziel A een opgestapelde ziel terwijl deze zijn unieke eeuwige zelf blijft, en dan al zijn kennis deelt met de ziel van de nieuwe persoonlijkheid. De term ‘opgestapeld’(=cumulatief) wordt toegeschreven aan Ziel A want die begon eerst met het stoffelijke leven van een andere ziel, maar zoals jullie zullen zien is dat het begin van een opgestapelde/cumulatieve ervaring.

Laten we die eerste persoonlijkheid Ziel B noemen. Alle karakteristieken van Ziel B, die door Ziel A worden geschonken en alle ervaringen die door het leven worden toegevoegd aan Ziel A’s “data base” en dat zijn – intelligentie, talenten, lichaamsvorm en kenmerken, persoonlijkheid, ideeën, relaties, onderwijs, gewoontes, plannen, resultaten, teleurstellingen, hartepijnen, vreugdes, twijfels, fouten, interesses, angsten – worden toegevoegd aan Soul A’s “data base” omdat Soul B iedere belevenis heeft en alles wordt behouden door Ziel B als zijn lichaam sterft.

Indien ziel A een ander soort stoffelijk leven wil hebben, gaat die door hetzelfde proces; nu heeft hij niet zijn oorspronkelijke kennis maar ook de levens ervaring van Ziel B om te delen met zijn tweede persoonlijkheid. Als Ziel B zijn eigen ideeën in gang wil zetten, maakt die weer een zielencontract enzovoorts. Net als Ziel A, blijft deze een unieke zielzelf terwijl hij zijn kennis van zijn persoonlijke ervaring en dat wat geschonken werd door Ziel A deelt, met de ziel van zijn eerste persoonlijkheid.

Ziel A en Ziel B groeien in ervaring, kennis en wijsheid met ieder van hun persoonlijkheden, ieder die een unieke, onafhankelijke, ongeschonden eeuwige ziel is; en de samenstelling is een krachtveld van diverse, onderling verbonden levens die groeien met nieuwe persoonlijkheden waar ze ook zijn in het universum. Zielen kiezen contract voorzieningen om hiaten in te vullen of om gebieden te bekrachtigen van opgestapelde ervaringen om alle levens in evenwicht te brengen; en dus, is er een zich steeds uitbreidende opslagplaats van bewustzijn beschikbaar voor alle zielen van die afkomst.

Ontwikkeling komt als persoonlijkheden bewust tappen uit die opslagplaats, dus is het niet meer een opnieuw leren, maar eerder een proces van zelf-ontdekking, een zich herinneren van wat gekend is op zielenniveau vanaf het Begin. En net zoals jullie op dit moment leven, zo zijn alle wezens waarvan jullie denken dat zij uit je verleden of je toekomst zijn – jullie en al die andere unieke zielen leven in het NU van het continuüm.

Uit mijn levens in de derde dichtheidsbeschavingen, weet ik hoe moeilijk het is om iets te begrijpen want omdat er geen bewust frame van referentie is en mijn uitleg kan misschien eerder verwarring hebben toegevoegd dan verduidelijking over veelvoudige multidimensionale levens. Dus, weet alsjeblieft dat alles dat ik beschreef gewoon eenvoudig en goddelijk gebeurt, omdat op een dag jullie dat voor jezelf zullen gaan zien – weer.

Als de Kruisiging en Opstanding niet plaats vonden, wat was dan de aard van de ontmoeting met Jezus die zijn volgers zijn leringen zo onbevreesd en enthousiast liet verspreiden? Ik kan met zekerheid zeggen, alleen voor mijzelf. Nooit was er enige vrees bij betrokken, maar inderdaad was er enthousiasme omdat ik wist in mijn hart, dat Jezus altijd de waarheid sprak en dit zo liefdevol deed; en zoals ik in mijn laatste boodschap zei, had ik breedvoerig de gelegenheid om mensen te vertellen over zijn leringen. Maar, uit wat ik leerde – me herinnerde – sedert mijn leven in de bijbelse dagen is het door de onverbiddelijke nadruk van de Katholieke Kerk over hun versie van Jezus’ leven, de reden dat het Christendom zich ver en wijd verspreidde.

Kunt u uitleggen waarom sommige kanalen zeggen dat de kruisiging wel gebeurde en anderen zeggen waarom het niet zo ging? Ik kan mogelijke reden bieden voor de tegenstrijdigheid en een is dat de kruisiging in een parallelle wereld plaats vond. Mensen stuwen de energie in die richting waarvan zij denken dat die werd genomen en toen zij het punt bereikten om te beslissen, gingen de bewuste zelven verder in de gekozen richting. Maar de sterke energie die geïnvesteerd werd in het pad dat niet werd genomen, kan niet worden gestopt – het gaat door verder te stromen in die richting en langs dat pad manifesteert dit logische situaties in overeenstemming met waar de mensen over hadden gecontempleerd voordat het besluit werd gemaakt. In het geval van kruisiging, net als Jezus volgers die groter werden in aantallen, werden de leiders van staat en kerk meer en meer bezorgd dat zijn leringen bedreigend werden voor hun greep op de bevolking. Sommige leiders gaven de voorkeur aan het Jezus uit het land te sturen eerder dan het risico te lopen dat ze hem tot een martelaar maakten door hem dood te maken, en anderen wilden hem doden. Aldus werd in beide richtingen energie doorgestuurd en de energie die gericht was op kruisiging ging verder met dat resultaat in een parallelle wereld. Daar deze werelden in het continuüm bestaan net als de werelden waar feitelijk gebeurtenissen zijn en er zijn geen etiketten die de een van de ander onderscheidt, sommige bronnen van doorgezonden informatie kunnen gebeurtenissen in een parallelle wereld rapporteren.

Nog een mogelijkheid is dat een hologram van de kruisiging en opstanding, misschien ontworpen door Jezus en Maria of anderen die het meest dicht naast hen staan, getoond werd op Aarde. Die wrede straf stelde veel bloeddorstige mensen tevreden van de velen die in die tijd leefden en de opstanding gaf hoop aan hen die dorsten naar verlichting over de wreedheid van het leven.

Weer een volgende mogelijkheid heeft te maken met de kracht van de geest. Als kanalen – ontvangers is een juister woord, omdat jullie allemaal kanalen van energie zijn – onwrikbaar geloven dat de kruisiging gebeurde, kan wat ze geloveninformatie doorkruisen van een transmissie die ze krijgen. De kracht van de geest beïnvloedt iedereomstandigheid in iemands leven – wat een persoon geloofd is haar of zijn werkelijkheid, maar dit kan ver verwijderd zijn van de feiten.

U zei dat toen u Mattheüs de apostel was dat u niet bewust de andere dingen kende waar u over schreef in die boodschap. Waarom was dat niet zo? Hoe kwam u daar achter? Laten we vergelijken wat ik bewust wist in dat leven met alle herinneringen in je hersenherinneringsbank – als al die herinneringen tegelijkertijd in je geest stromen, zou het overweldigend zijn. Het zou hetzelfde zijn als alle gecombineerde kennis van al mijn persoonlijkheden in mijn bewustzijn zouden gestroomd zijn.

Ik – wij –hebben een “groeiende referentie bibliotheek”, kun je zeggen, waar alle informatie beschikbaar is wanneer je er ook maar toe wilt gaan. Het beoefenen van die keuze is de zelf-ontdekking die ik zei, het je herinneren wat de ziel weet, en doordat iedere ontdekking komt met zo’n krachtige zin van “billijkheid(gelijk hebben)” zonder een streepje twijfel, weet je met je gehele wezen dat het onbetwistbaar waar is.

Alhoewel dit hetzelfde is voor iedere persoon – op zielenniveau, heeft iedereen volledige kennis van Het Begin – komt herinnering makkelijker naar mensen toe in ontwikkelde beschavingen en in spirit werelden, waar lichamen niet belemmerd worden door de dichtheid van lagere vibraties. Specifiek in een beschaving met een derde dichtheidsbewustzijn, blokkeert een lichaamsdichtheid besef van wat de ziel weet.

Spreek je nu voor zielen op dat station omdat zij jouw persoonlijkheden zijn? Sommigen van de vele miljoenen zielen hier zijn mijn persoonlijkheden maar de meesten zijn het niet. Onze ‘link’ naar dit station is een ontwikkelingsstatus. Enkele jaren geleden sprak ik hierover in een boodschap”

“Station’ zoals we dit woord gebruiken hoort niet bij een specifieke ‘plaats’ of beschaving maar eerder is dit een niveau van spirituele groei die een ziel heeft verkregen ondanks zijn universele oorsprong en aantal ervaren levens. Als ik spreek over ‘zielen op dit station’, wijs ik op een ‘peer’ groep (groep van gelijken) wier spirituele helderheid zich ontwikkeld heeft in overeenstemming met onvoorwaardelijke liefde en besef van de Eenheid van het Al. Dit kon een ‘groepsgeest’ worden genoemd of ‘collectieve zielen’ door de gedeelde verlichting; maar in grotere zin is het een samensmelting van talloze persoonlijke zielzelven in een “hogere ziel”. [Januari 19/20, 2009]”

Teleurstelling kan niet het juiste woord zijn voor waarom je woordvoerder werd voor de andere zielen waar u bent, maar hoe kreeg u deze positie? Als er een andere ziel de woordvoerder was, zou dan diens informatie precies hetzelfde zijn als die van u? Het woord “keuze” is juister dan “teleurstelling” en dat is niet door stemming over “kandidaten” maar is eerder een unanieme gedachte dat specifieke zielen het best bepaalde aspecten kunnen uitdrukken van de kennis van de groep.

Ik ben niet de enige die voor ons allemaal spreekt. Het is slechts voor mijn moeder dat ik boodschappen doorgeef voor deze groep, anderen sturen informatie naar hun respectievelijke ontvangers. Slechts de waarheid bestaat op dit niveau, dus nooit is er verschil van mening over wat een van ons doorzendt; maar we sturen niet precies dezelfde informatie door. Het is een zaak van de verschillen in onze collectieve ervaring. Bijvoorbeeld, veel van Kryon’s personages hebben uitgebreide wetenschappelijke universele expertise die andere personages van zielen, inclusief die van mij, in mindere mate hebben. Weer een factor zijn de vocabulaires van onze ontvangers. Mijn moeder heeft geen opleiding in de wetenschap, dus kent zij de woorden niet die ik moet gebruiken over zaken van die aard.

Weten andere zielen die u nu kent wanneer u Mattheus de apostel was of kent u elkaars persoonlijkheden niet? Wij kennen elkaars persoonlijkheden die wel bekend zijn op universele schaal en dat is relatief weinig. Collectief zijn onze persoonlijkheden die je je in aantallen niet kunt voorstellen, velen in de vorm en verschijningen, inclusief dieren, die voor jullie bewuste geest evenzo onvoorstelbaar zijn.

Sommige zielen hier hadden persoonlijkheden die in die tijd van onze geschiedenis leefden, maar zij zouden me alleen gekend hebben als hun levens nauw verbonden waren. Mijn gewaardeerde vriendschap met Jezus en mijn voldoening gevende ervaring als leraar maakte mijn leven als Mattheus zeer bevredigend, maar in de context van talloze aantallen levens in dit universum, was het helemaal niet opmerkelijk. Het werd eeuwen later bekend op Aarde, toen dit buiten proportie immens werd opgeblazen omdat opmerkingen in mijn dagboeken leidden naar “Mattheus de apostel”.

Maar, nu de zielen hier en hun persoonlijkheden dat leven kunnen kennen door mijn boodschap – informatie die iemand van ons doorstuurt wordt het deel van onze groepskennis en voegt toe aan de opslagplaats die toegankelijk is voor ieder van onze afkomst. Maar dit betekent niet dat het Mattheus leven zelf meer betekenis heeft dan vroeger – de betekenis is dat de waarheid ervan nu wel beschikbaar is dan alleen wat er in de Bijbel staat. Het effect is hetzelfde als waarheid opduikt over zielen wier leven verkeerd werd gepresenteerd, of over hen die onrechtvaardig werden belasterd en over hen wier opzettelijke daden aan het licht komen.

Door een beetje te vertellen over mijn personages anders dan die van de bijbel, zal Matthew een aantal andere vragen van lezers beantwoorden. Nee, mijn gecombineerde levens stellen me niet in staat om bewust of op zielen niveau iedere gebeurtenis te kennen en ieder persoon op Aarde of alles in de toekomst van jullie wereld. Net als andere zielen hier, zie ik “het grotere plaatje”, maar geen van ons kent ieder detail over alle omstandigheden van iedere ziel daar. Alleen God weet dat, want HIJ is alles van hen, en Zijn kennis groeit voortdurend met ieder van de onbegrensde aantallen veranderingen die constant gebeuren.

Desondanks hebben wij bronnen van informatie extra bij/naast onze levens, en God is er een van. Wij observeren de stuwkracht van activiteit in Aarde’s energieveld van potentieel; wij communiceren met personen in het Nirvana die de planeet monitoren, zielen op andere stations zoals deze, en leden van ontwikkelde beschavingen; en wij kunnen tappen uit het collectieve bewustzijn van de Aarde en het massa bewustzijn van het universum.

Nu dan, zoals Aartsengel Michaël zijn eerste persoonlijkheid in dit universum, was, was ik “uitgerust” kun je zeggen, voor een geboorte in een spiritueel ontwikkelde beschaving, en welke voor mij werd gekozen, leeft in een exquisiete water wereld aan de rand van de MelkWeg het verst bij jullie vandaan. Een aantal van mijn persoonlijkheden woonde op Aarde in de laatste 100.000 of zo jaren van jullie tijd, maar alle levens en daarvoor waren velen in die millennia in Sirius, de Plejaden en in andere delen van deze galaxy en van andere.

Het leven in de oudheid liet me de beginfases zien van paradijs Aarde, dat toen bekend was als Terra of Shan, en om Gaia’s spanning in de eonen dat haar planetaire lichaam vanuit zijn oorsprong in de vijfde dimensie naar beneden spiraalde en uiteindelijk intens in moeilijkheden kwam in de derde. Ik zag de progressieve effecten van sterkere beschavingen het DNA veranderen van zwakkere beschavingen naar maar twee strengen naar beneden en ik zag Aarde’s oude populaties astrale verbindingsgelegenheden missen om uit de derde dichtheid op te stijgen. Sommige van mijn personages leefden in die lange duistere perioden op de planeet en een was daar toen alle leven verloren raakte toen Gaia haar lichaam ontdeed van negativiteit zodat zij niet zou omkomen. Ik ken die era’s niet alleen door zeer nauwe perspectieven van mijn persoonlijkheden maar doordat die informatie in het universele massa bewustzijn zit. Jullie hebben dezelfde informatie op zielenniveau en hoogst waarschijnlijk houdt dit misschien ook veel van jullie levens in.

Als een van de hoogste universele raad ontwerpers van het meesterplan voor de Gouden Periode van Aarde, kon ik jullie uit de eerste hand informatie daarover geven en jullie ook vertellen dat doordat sommige zielen terugkwamen op hun instemming om zich bij de lichtkrachten te voegen, werd de progressie van jullie gemeenschap met een tiental jaren vertraagd. De raad kent de ziel die Gaia’s keuze was om naar de Aarde te komen en te incarneren als Barack Obama en doordat wij hem daar al jaren hebben geobserveerd, weten we dat hij onwrikbaar is in zijn toewijding om het licht te dienen en over zijn machtige vijanden binnen en buiten de regering.

Enkele van mijn andere persoonlijkheden zaten op invloedrijke posities, zoals opkomende federaties die beschavingen hielpen die uit de duisternis wilden opstijgen, bereikten bewonderingswaardige doelstellingen; anderen kwamen tekort. Sommige persoonlijkheden waren kunstenaars, wettenmakers, raadgevers, dokters, landarbeiders, administrateuren, musici, kooplui, leraren of reizende handelaren met diverse soorten betekenisvolle resultaten. Weer anderen zaten bij verkenningsvloten en de zeer weinigen die krijgers waren hadden rustige levens nodig, inclusief sommigen met mentale beperking om herstel van de zich opstapelende psyche toe te staan.

Ik heb levens van gezondheid ervaren en van een lange levensduur, vreugdevolle levens met geliefde familieleden, loyale vrienden, ondernemingen van aanzien en welzijn maar ook korte levens, gevangenneming, armoede, ziekte, verraad, mislukking, eenzaamheid en isolatie. In het kort, een grote variëteit aan ervaring in een zeer, zeer lange tijd, net als jullie dat hebben gedaan. Hoe kan ik dat weten? Omdat jullie deze boodschap lezen. Jullie volgen je eigen intuïtie om spirituele verlichting te vinden en meer zelf-ontdekking te doen.

Elke persoonlijkheid wordt gelijkelijk gewaardeerd door cumulatieve (opgestapelde/bijeen groeiende) zielen die geen maat nemen van weelde of macht of roem, maar door hoe nabij de vrije wil getrouw bleef aan keuzes van het zielen contract. Ondanks waar personages nu in dit universum kunnen zijn, hun contracten zijn ontworpen om cumulatieve ervaringen in evenwicht te brengen want het verkrijgen van hoge vibraties in evenwicht is het doel vaniedere ziel. Wij allemaal op dit station zijn net als jullie en iedere andere ziel - wij allemaal zijn op ons respectievelijke pad naar onze algemene bestemming, her-integratie met God, en Hij heeft gezegd, als dat gebeurt zal Hij weten wat er vervolgens gebeurt.

Onze onvoorwaardelijke liefde en bewondering voor jullie lichtdienst aan de Aarde en zielzelven is altijd met jullie terwijl jullie doorreizen.

______________________________________

LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Vertaling: Winny


Er zijn twee boeken van Suzy Ward in het Nederlands verschenen, "Matthew, vertel me over de hemel" en "Matthews openbaring voor een nieuw tijdperk". Wij hebben deze boeken zelf gelezen en we raden ze je van harte aan! Het eerste boek is o.a. te bestellen op Bol.com. Het tweede boek is daar niet meer te verkrijgen, maar wellicht is hij nog bij andere boekhandels of in de bibliotheek te vinden. Alle Engelse boeken zijn via Suzy Ward's website te bestellen.


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |


Donaties voor ons vertalersteam zijn welkom en worden zeer gewaardeerd Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl