Home > > Matthew Ward - 2 mei 2014

Matthew Ward - 2 mei 2014

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Het briljante licht van medeleven heeft over de wereld gestroomd naar de families wier levens van hun familieleden eindigden in de Zuid Koreaanse veerboot en voor de families die gedacht werden te zijn gestorven in het Maleisische vliegtuig. Als er honderden verdriet hebben nadat er een trauma plotseling is gedeeld, is er een uitstorting van medeleven voor degenen, welke uit alle hoeken van de Aarde oprijst.

Dus, het kan lijken dat jullie harten alleen in tijden van veelvoudige persoonlijke tragedies verenigd zijn, en dat is niet zo. Jullie zijn altijd verenigd in jullie liefde voor de familie en de wens voor jullie kinderen en alle toekomstige generaties om in een betere wereld te wonen dan jullie erfden – en dezefundering van jullie eenheid is veel, veel sterker dan jullie verschillen, geliefde broeders en zusters! Daarom is het waarom in het tijdloze continuüm al Aarde’s culturen en rassen met elkaar in harmonie leven en met de hele Natuur. Jullie zijn die wereld aan het co-creëren terwijl je de problemen overstijgt in de huidige wereld.

Laten wij een eind maken aan zorgen over Ruslands’ agressiviteit in de Oekraïne – dit zal niet leiden tot een totale oorlog. Vladimir Poetin wil geen oorlog en hij is niet helemaal verkeerd door aan de chaos bij te dragen, deels door bemoeienis van de Verenigde Staten. Dat komt niet door de regering van dat land, dat komt omdat de VS het thuis is van de CIA en het is het door Illuminati gecontroleerde deel van dat agentschap dat in de pot roert van de wereld. Oh, ja, hun “zwarte operaties” hebben nog voldoende levensvatbaarheid om ergens in te stappen waar mensen ontevreden zijn en de situatie staan te verslechteren.

Maar de tijd voor nieuwe oorlogen is voorbij, die vibraties zullen niet langer het oorlogs temperament en strijdlustige verdeeldheid ondersteunen. De era om over conflicten te onderhandelen is gekomen en uiteindelijk zullen alle ernstige verschillen in en tussen naties hierdoor worden opgelost. Discussies zullen bij vlagen plaats vinden, dus verwacht maar niet een gesmeerde overgang of vlotte resultaten waar het vechten nog steeds woedt en in talloze omstandigheden waar sterke emoties nog steeds rede vertrappen.

Gesprekken om tientallen jaren onrust te beëindigen tussen Israël en Palestina komen weer in de modder terecht niet omdat de bewoners onenigheid willen bij het vredig samenwonen, maar omdat de top van de Illuminati geen harmonie wil totdat de regio onder hun controle is – die paar individuen houden vast aan hun waanvoorstelling van wereldoverheersing met Jeruzalem als een van hun hoofdkwartieren. Nooit zou hun plan kunnen gebeuren als eenmaal Aarde’s ascentie begon en uiteindelijk zullen niveaus van trillingen een blijvend vredes akkoord in vervulling doen gaan.

Ons is ook gevraagd om commentaar te leveren op diverse landen in Afrika – “Waarom is er nog zo veel beestachtigheid?” is de kernvraag van de zaak. Geschiedkundig gezien is het continent een arena geweest voor onderdrukking en bloedvergieting. Samen met het meedogenloos doden van elkaar, namen sterkere stammen zwakkere gevangen en hielden hen onderdanig of verkochten hen aan slavenhandelaren. Het negativisme dat zich vergaarde in eeuwen van slachting en slavernij en later door apartheid en burger oorlogen, is geleidelijk aan losgelaten tijdens Aarde’s ascentie en talmende lage vibraties in die landen verlaten de bewoners die licht ontvlambare beroeringen hebben. Daar Moeder Natuur abrupte middelen heeft om verschanste negativiteit te ontwortelen en los te laten – aardbevingen, vulkaan uitbarstingen en krachtige stormen – die niet in Afrika voorkomen, is daar een absoluut zeg maar een “schone lei” op weg maar die komt langzamer dan in sommige andere gebieden.

Samen met de opheffing van het bewustzijn van jullie gemeenschap, produceren de heersende vibraties andere effecten. Mensen die trauma ondervinden van een of ander soort, misschien door langdurige strijd, seksuele molestatie of ander stoffelijk misbruik, of mentale geestesstoornissen zijn specifiek kwetsbaar. Als de ervaringen leiden naar oncontroleerbare boosheid of overweldigende wanhoop dan knapt de vaak minimale stabiliteit van die mensen en vaak doden zij anderen of zichzelf. Mensen die getraind zijn vanaf hun kindertijd om wat hun voorouders werd aangedaan te wreken, voelen geïntensiveerde drang om die bestemde vijand te vernietigen – dat zal zijn loop nemen terwijl de wil om te doden over jullie wereld zal afnemen.

De algemeenheid in die diverse situaties, verleden en heden, is dat alles gelegenheden waren en zijn voor zielen om spiritueel en bewust te evolueren. Nou, niet alleen nemen vroegere Aarde bewoners verlangend deel aan het voordeel van die unieke kans om hun derde dichtheidskarma in een leven te voltooien in plaats van in vele, maar ook zielen uit andere beschavingen komen hier om dit te doen. Maar, zelfs voor jullie die de bedoeling zien van de karmische cyclus, weten wij dat het buitengewoon moeilijk is om op die manier te denken over de vele miljoenen die willen leven en sterven in pijnlijke omstandigheden. Dus, denk aan de vele duizenden lichtwerkers van wie de meesten nooit van die term gehoord hebben, die deelnemen aan of geld geven aan humanitaire projecten die deze levens opheffen en wees dankbaar voor hun inspanningen – altijd is het licht van dankbaarheid een waardige bijdrage.

Talloos commentaar van kort geleden en vragen kunnen aldus worden samengevat: Diverse landen hebben vijandige relaties en sommige hebben nucleaire wapens: hoe kun je zeker zijn dat er geen een met opzet of per ongeluk wordt gebruikt om een nucleaire oorlog te beginnen? Maar als een nucleaire oorlog kan worden voorkomen, waarom kunnen dan niet ALLE oorlogen worden voorkomen?

Wij kunnen met zekerheid zeggen dat er geen nucleaire oorlog op Aarde zal zijn omdat de Schepper heeft bevolen dat zulke oorlogen er niet meer zullen zijn in de kosmos. Als lichamen sterven op het grondniveau of bij zeer lage atmosferische explosies, worden zielen niet beschadigd – de dichtheid van de lichamen beschermt hen. Als een nucleair wapen in de ruimte explodeert, zoals in andere beschavingen is gebeurd, dan zijn zielen die als vrije spirit leven of in lichte dichtheid zijn, niet beschermd. – die worden verbrijzeld en hun delen worden verspreid door de ruimte.

Zij kunnen niet in die geschokte conditie worden achtergelaten en het terugvinden en herstel zijn langdurige en ingewikkelde processen die beginnen met speciaal getrainde teams die zoeken naar zielendelen. Sommigen kunnen doelloos zweven, onbewust van alles dan hun bestaan; anderen kunnen lichamen van goedwillende zielen zijn binnengegaan die deze “wezen” opnamen; weer anderen kunnen door duistere entiteiten zijn gevangen en in gijzeling zijn genomen; en sommigen kunnen zo angstig en verward zijn dat ze alleen maar rond kunnen tuimelen. Maar waar ieder deel ook is, het bevat de unieke frequentie van de ziel en dat is het spoor dat de zoek teams gebruiken als hun leid systeem.

Als een zielendeel is gevonden en teruggehaald, wordt dit gebracht naar wat je een rehabilitatie/revalidatie centrum zou kunnen noemen en dat krijgt een behandeling dat gebruikelijk is voor haar conditie – dat betekent, welke zorg die maar nodig is voor haar ervaringen tijdens haar afgescheiden status. Als andere delen van die ziel worden opgespoord, wordt elk deel naar het centrum gebracht en voorzichtig geïntroduceerd aan de delen die zijn verjongd. Nadat alle delen zijn gevonden en verzorgd, worden ze voorzichtig ge-her-integreerd zodat alle ervaring, kennis en herinneringen weer netjes zijn volgens het file/dossier van de ziel in de Akasha opslag. Alleen dan kan de ziel volledig geheeld en hersteld worden om te functioneren, en in sommige gevallen heeft dit duizenden van jullie lineaire jaren geduurd.

Deze immense onderneming laat zien hoe belangrijk iedere ziel is voor de Schepper en, in dit universum, voor God en wat die gefragmenteerde zielen verdragen is waarom de Schepper het bevel gaf dat er nooit meer een nucleaire oorlog zal zijn. Dit vasthoudend, autoriseerde God alle spirituele, bewuste en technologisch ontwikkelde beschavingen elke poging te voorkomen om nucleaire warheads/torpedo’s/atoomkoppen te doen ontploffen overal in dit universum- in jullie wereld hebben ze dit al meer dan 12 keer gedaan.

Daar een “standaard” oorlog – en het doet ons pijn om er zo over te spreken, als iemand van onze geliefde familie wordt gedood door anderen die wij ook onvoorwaardelijk liefhebben en hun karmische draaimolen gaat maar door – als dit door iemands keuze van de vrije wil wordt begonnen, kan God niet tussenbeide komen. Hij is gebonden aan de wet van de Schepper die geen uitzondering toestaat aan een ziel haar vrije wilskeuzen behalve dan om een nucleaire oorlog te beginnen. Wat God wel toestaat te doen binnen die wet is het eren van Gaia’s keuze voor een massale instroming van licht om haar planetaire lichaam en al haar levensvormen te redden. Grote, krachtige verre beschavingen die onmiddellijk hierop antwoordden, stelden de Aarde in staat om los te schokken uit haar diepe derde dichtheid en om met haar ascentie pad te beginnen.

Alhoewel dit doorgaat met weergaloze snelheid, weten we dat door het verlangen naar het beëindigen van alle lijden en geweld, jullie geduld soms minder wordt. Jullie worden vermoeid van ons zeggen dat grote veranderingen onderweg zijn – het is bewijs dat jullie willen, niet alleen bemoedigende woorden willen. Dus zullen we spreken over progressie op een gebied dat jullie misschien niet zien in de context van planetaire en persoonlijke ascentie, maar het is een vitaal – essentieel ! – aspect van de ontwikkeling van een beschaving: de behandeling van haar dieren.Met vreugde hebben we activiteit gezien ten behoeve van dieren, wat wijdverspreid is geworden in jullie wereld !

Dieren zijn zielen, ieder dier is deel van de Bron net als jullie zijn en zij ontwikkelen zich net zo als jullie doen. Tussen hen in zijn zielen van zeer ontwikkelde mensen die specifiek in die vormen wilden incarneren specifiek om de verbindende spirit tussen alle dierlijke leven en de mensheid te vergroten.Liefde is de sleutel – dieren laten jullie zien hoe je liefhebt zonder voorwaarden of beperkingen.

De intelligentie van hogere ordes zit heel dicht bij die van jullie, en wat betreft wijdte in soorten: de cetacean familie van walvissen en dolfijnen stellen de meest hoog ontwikkelde zielen op de planeet samen, intellectueel en spiritueel. Het spectrum van emoties en karakteristieken van dieren is ook gelijk aan die van jullie, behalve de verkregen trekken zoals tact, bedrog, bitterheid en doden voor de sport; en op sommigen wijzen is hun besef superieur. Zij kennen jullie gedachten, zij zijn meer energie-gevoelig dan de meeste mensen en een of

meer van hun basische zintuigen is scherper dan die van jullie.

Het zijn multidimensionale zielen net zoals jullie zijn, maar zij gaan bewust heen en weer tussen stoffelijke en spirit werelden, en zij begrijpen dat er niet zoiets is als “dood”. Zij communiceren telepathisch met elkaar en wisselen uit met myriaden Devische zielen waar de meeste mensen weinig of niets van weten, maar die dierbare wezens zijn onmisbaar voor het gedijen van alle leven op Aarde.

Laten wij hier wat meer bij zeggen. Eonen geleden leefden dieren vredig met elkaar en met de mensen en er was telepathisch contact tussen alle levensvormen, inclusief met planten en Devische koninkrijken. De gehele planeet was toen de Tuin van Eden en alle leven gedijde. Toen sterke beschavingen met duistere neigingen bezweken voor de wil van de duistere krachten, brachten zij het DNA van zwakkere beschavingen naar benden en sloten er beestachtigheid bij in en zij introduceerden woestheid in dieren wat leidde naar de roofdier-prooi keten. Toen het licht in het bewustzijn van mensen doofde, begonnen zij elkaar en de dieren te vermoorden – dat is wat de planeet veroorzaakte naar beneden te spiralen in de diepe derde dichtheid en daar eeuwenlang vast te zitten.

De duistere krachten wisten dat walvissen de kritieke functie dienden om het licht te verankeren in de diepten van de oceanen waar duisternis niet kan komen en om alle licht op Aarde te elimineren en dat dwong de mensen om walvissen te doden als deel van hun cultuur of handel, en veel later veroorzaakten zij serieuze schade door sonar te testen in oceaan wateren. Maar het duister bewerkstelligde zijn doel niet – de walvissen stemden in om hun licht diep in de zeeën te laten blijven nadat hun lichamen gedood werden.

Dezelfde duistere invloed was aan het werk in het bijna uitsterven van bizon kuddes die zwierven over de vlaktes van het land dat de Verenigde Staten werd. Individuen die onder die betovering kwamen bevolen de massale verwoesting omdat zij wisten dat dieren de voedselbron en schuilplekken waren die de inheemse populatie nodig had om te overleven. Als contrast, de inheemsen doodden alleen genoeg bizons om hen te voorzien van de basis benodigdheden en zij drukten hun eer en dankbaarheid uit voor de levens die zij namen.

Weer andere voorbeelden van de invloed van het duister was de motivering van de bevolking om aan dingen waarde te hechten die gesneden waren uit ivoren slagtanden, om te denken dat dierenhuid dragen een mode is, om hoofden van wilde dieren op te zetten en die hele sport visserij op muren op te zetten, te denken dat sommige dier delen afrodisiacum/geslachtdrift opwekkend is of seksuele bekwaamheid versterkt. Miljoenen en miljoenen dieren in het wild of in de wateren werden gedood gewoon om aan de hunkering van de mensheid te voldoen.

Nooit kwam het in de gedachten van de mensen op dat dieren emoties en intelligentie hebben en dat veel soorten familie-gericht zijn. Er was nauwelijks een gedachte dat deze ouders houden van en zorgen voor hun jongen net als mensen doen en verdriet hebben over het verlies van een familielid of dierbare vriend net als mensen doen. Nee, dieren waren gewoon objecten om aan menselijke grillen te voldoen. Die diepe derde dichtheidsmentaliteit moest veranderen zodat de Aarde kon opstijgen, en dat is het waarom, in de zeventig en nog wat jaren meer zij op haar ascentie koers is geweest, het licht het bewustzijn van jullie gemeenschap heeft doen omhoog gaan om de kritieke belangrijkheid van dieren te zien bij het evenwicht van alle leven op Aarde.

Nadat enkele stemmen uitriepen dat dieren het recht hebben om menselijk te worden behandeld en met waardigheid en respect, begonnen groepen zich te formeren om te handelen met dat uitgangspunt; en enkele moedige individuen werden geïnspireerd om in de natuur te leven en om hun observaties te noteren van specifieke soorten. Die beginselen botten heden uit in lokale, nationale en internationale organisaties met de opdracht om dieren en hun inheemse woonplaatsen te redden. Sommigen maken of breiden beschermplaatsen uit voor gewonde en verweesde wilde dieren, weer anderen werken met schuilplaatsen of redden en maken herplaatsing programma’s voor slecht behandelde huisdieren en veel mensen ondersteunen deze groepen financieel.

Wandaden met onmenselijke condities waar voedsel dieren in leven en sterven dwingen in die gebieden tot verbeteringen. Dierentuinen scheppen of verbreden omgevingen van het wildleven voor hun dieren en fok programma’s redden in gevaar gebrachte soorten. Circussen antwoorden op de smeekbede om met geweten en vriendelijk voor hun dieren te zorgen. Nationale wetten verbieden de export van inheemse dieren; deel van de nadrukkelijke anti-stropingswetten helpt stropers om een ander levensonderhoud te vinden; wetten verlangen van fokkers van huisdieren om een hogere standaard krijgen.

Uitgebreid onderzoek van dierengedrag, intelligentie en communicatie laat hun overeenkomst zien met jullie wat dit betreft. Toenemende aantallen van gezelschapsdieren worden geadopteerd; school kinderen worden geleerd over de noodzaak om huisdieren te steriliseren en te castreren maar ook voor hun juiste gezondheidszorg en voeding. Veel petities zijn pleitbezorgers voor het dierenwelzijn en doen de ronde – het doen ondertekenen van petities stuurt lichtstromingen voort – en het internet stroomt over met films en foto’s die vriendschappen laat zien van kruisingen tussen soorten, zelfs in de keten van roofdier-prooi maar ook terwijl enige wilde dieren vrijwillig met mensen bevriend worden.

Jullie weten dit al dus waarom spreken we hierover? Zodat jullie over die enorme stappen alnadenken die jullie gemeenschap heeft bereikt en jullie je dankbaar voelen! Ja, heel veel meer moet nog worden gedaan, en velen van jullie hebben aangrijpende brieven geschreven en vragen wat jullie kunnen doen. Van het grootste belang, dringen wij er bij jullie op aan om te stoppen met je te richten op de wreedheid en onachtzaamheid die dieren ondervinden en je daar wanhopig over te voelen. Via de universele wet van aantrekking die in eeuwigdurende werking is, helpen de lage vibraties van die negatieve gevoelens en gedachten door te laten gaan met wat jullie willen stoppen. Het doorsturen van hoge vibraties van dankbaarheid voor de talloze ondernemingen namens de dieren verspreidt licht door het dierenkoninkrijk.

Geliefde familie, er is veel meer goedheid en licht in jullie wereld dan jullie misschien denken, en elke liefdevolle gedachte, gevoel en daad voegt toe aan de overvloed die jullie wereld transformeert. Met liefde, respect en eer groeten wij jullie en vergezellen jullie bij iedere stap naar de myriaden glories van Aarde’s Gouden Periode.

______________________________________

LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Vertaling: Winny

Er zijn twee boeken van Suzy Ward in het Nederlands verschenen, "Matthew, vertel me over de hemel" en "Matthews openbaring voor een nieuw tijdperk". Wij hebben deze boeken zelf gelezen en we raden ze je van harte aan! Het eerste boek is o.a. te bestellen op Bol.com. Het tweede boek is daar niet meer te verkrijgen, maar wellicht is hij nog bij andere boekhandels of in de bibliotheek te vinden. Alle Engelse boeken zijn via Suzy Ward's website te bestellen.


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |


Donaties voor ons vertalersteam zijn welkom en worden zeer gewaardeerd Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl