Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 23 juli 2013

Sheldan Nidle - 23 juli 2013

7 Ix, 2 Vayeb, 9 Eb

Selamat Balik! Vi kommer tillbaka med mer att säga. Ert globala samhälle befinner sig i början på den övergång som skapats för att bygga upp och förnya alla dess aspekter. Nya regeringar kommer att stödja ett nytt finansiellt system, och på den nordamerikanska kontinenten kommer de att följa de påbud som föreskrivs inom NESARA (The National Economic Security and Reformation Act). Dess nya regeringar kommer att förklara all skuld ogiltig och avsluta skuldslaveriet hos sina invånare. En helt ny nivå av frihet kommer till stånd allteftersom de kanadensiska och amerikanska regeringarna verkställer bestämmelserna i sina föreskrifter, vilka gör alla medborgare fria och låter dem bli verkligt suveräna. Det välstånd som utan undantag ska distribueras till alla, kommer att sätta igång en ekonomisk renässans som innehåller apparater och teknologier, som snabbt rensar upp alla aspekter hos miljön och gynnar transportsystem som inte förorenar. Dessutom kommer kommunikations-teknologin under de första månaderna av den här perioden att ta ett språng framåt som är större än vad de gjort under de senaste två decennierna! De här förändringarna kommer att äga rum under den period som leder fram till första kontakt. Så snart vi gjort vår masslandning har vi för avsikt att förse er med en helt ny teknologi som kommer att få era vetenskaper med dess dominerande filosofier att stå på öronen!

Första kontakt utgör en viktig vattendelare för er värld. För närvarande är ert samhälles förståelse vad gäller er själva att mänskligheten är unik i skapelsen. Denna uppfattning följer mönstret inom många primitiva samhällen som förnekar att de existerar som en del i ett enormt kalejdoskop av Varelser med många nivåer av mänskligt liv. Denna tro på er exklusivitet kommer att "sopas bort" från planets yta och era grundläggande myter kommer att motbevisas i ett enda svep genom era regeringars formella tillkännagivanden om vår närvaro. Det kommer inte att finnas något sätt att försöka smyga runt det här problemet, och därför är det viktigt att vi även här har det formella stödet från era Uppstigna Mästare. I själva verket fick vi detta stöd för decennier sedan. Dessutom har vi fullt stöd från era kusiner i Agartha. Det som nu återstår är att få fram nyheterna till var och en av er, och det är här era nya regeringar kommer in i bilden. De ger den globala legitimitet som krävs för att lindra mycket av den oro som ni vanligtvis har vad gäller utomjordiska varelser. Så snart era regeringar har presenterat vår välvilliga närvaro kan vi själva gå vidare och förklara många saker för er.

Ett av de första blir att påvisa det nära sambandet med oss, eftersom vi gemensamt härstammar från Vega-systemet. Vi delar deras genetik. Dessutom finns det mycket av människans villkor som vi har upplevt och vi vill berätta allt om den här historien. Människan har koloniserat Jorden många gånger och finns här för att vara Gaias främsta förvaltare av livet på ytan. Detta förvaltarskap delas med Jordens val-släkten och även detta behöver en del detaljerade förklaringar. Sedan är det frågan om er kommande omvandling till fullt medvetande, och här har de Uppstigna Mästarna för avsikt att börja sina viktiga lektioner om den sublima naturen hos detta viktiga medvetandetillstånd. När allt kommer omkring handlar dessa tider helt och hållet om denna massiva förändring inom ert medvetande. Vi har för avsikt att samtala ingående med er om de heliga dekret som Himlen gett till oss. Sedan kan vi ta er med på turer med våra skepp och på besök till Inre Jorden. Ni kommer helt och fullt att sättas in i bilden om varför och hur ni ska återvända till fullt medvetande.

Den stora klyfta som formades inom er av Atlantiderna och deras mörka allierade gjorde er för det mesta oförmögna att tränga igenom det begränsade medvetandets slöja. De få som lyckades gjorde det tack vare en tydlig väg som formats inom deras genetik och som gjorde det möjligt för dem att göra detta. Dessa genetiska vägar och nervbanor tillät slutligen de Uppstigna Mästarna att uppnå detta underbara, höga mål. Men de omständigheter som ni kollektivt står inför kräver för denna uppgift en särskild levande kokong, som är speciellt utformad för att avskilja de genetiska kedjor som så starkt binder er till ett begränsat medvetande. Himlen har gett oss i uppdrag att vända var och en av er tillbaka till detta för den mänskliga själen högst ädla och naturliga tillstånd. Denna heliga och underbara själ behöver bo i en lika fullt medveten kropp. I och med att denna balanserade integrering är uppnådd kan varje själ på ett underbart sätt sedan uppfylla varje livstids otaliga mål. Vi kommer därför att återbörda och välkomna denna mycket speciella stjärnnation till den Galaktiska Federationens fålla, där ni kan ta upp de roller som tilldelats er av era gudomliga överordnade för att cementera en permanent galaktisk fred!

Välsignelser, kära hjärtan! Vi är era Uppstigna Mästare! Er värld håller på att omvandlas. Den konstanta välsignelsen hos det Ljus som strömmar över er glob för in lindring till er värld. Den övre atmosfären håller långsamt på att stabiliseras, så även havets jetströmmar, det vill säga de stora strömmarna som genomkorsar världshaven. Allteftersom Gaia uppnår en skakig jämvikt förbereder hon sin miljömässiga omgestaltning. Ert heliga hem är även vårt, och därför ber vi er att välsigna Jorden varje dag och respektera henne och allt det som hon gör för er. Allteftersom ert medvetande växer blir ni mer medvetna om hennes dagliga strävan att hålla igång sig själv. Vi uppmanar er att gå samman i grupper och välsigna henne. När allt fler engagerar sig i detta världen över, hjälper detta Gaia och ger henne näring. Gaia är en helig LjusVarelse men fortsätter ändå att plundras av den mörka kabalen. Hon behöver i hög grad era välsignelser liksom era krav på att de som vanärar henne upphör med sin skändning. Det är dags att inleda ärofulla och heliga medel och metoder på er vackra planet.

Vi hör er, kära Hjärtan, vartenda ögonblick. Vi vet hur svårt ni lider i denna mörka värld. Det är dags att ta fram det som avsevärt kan lindra dessa lidanden och börja bygga upp en ny värld med fred, samarbete och välstånd. Stegen för att åstadkomma detta pågår. Ett nytt Galaktiskt år gryr, och det är dags att välkomna det med lämpliga gåvor. Även detta har vi för avsikt att göra. För länge sedan lades stora rikedomar åt sidan och doldes för det mörka. Dessa enorma tillgångar förvaras på speciella ställen och försvaras av dem som förbundit sig att förhindra dess utlämnande tills det rätta gudomliga ögonblicket infaller. Den tiden är nu. Händelser sker nu runt om i världen för att säkerställa att denna överlåtelse äger rum som planerat. Ni kommer att välsignas på mer än ett sätt! Detta är den stora överraskning som ni länge väntat på!

Dessa talrika välsignelser förebådar en ny tidsålder för mänskligheten. De ger också signal om ett formellt avslöjande om vår Inre Jord och om våra rymdfamiljer. För tusentals år sedan fann vi att Agartha, den inre världen, utgjorde en fristad från det mörka där vi kunde fortsätta vårt heliga tjänande. Detta gör att vi nu kan spendera mycket mer tid på världens yta och bistå våra heliga medarbetare och hjälpa mänskligheten genom dess sista period av lidande. Vi har för avsikt att ägna mer tid åt att avsluta de förändringar som krävs för att manifestera den nya världen. Detta pågår faktiskt just nu. Välsigna denna heliga händelse! Var redo att hjälpa andra att förstå det som sker. Vi, liksom våra heliga medarbetare från hela den här galaxen, kommer för att förändra er värld på ytan väldigt mycket till det bättre. Till allt det som sker säger vi triumferande: Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Idag gav vi er ett nytt meddelande om er värld. Mycket händer och mycket är på väg att störta fram! Det mörkas långa och brutala natt av förödelse har pågått under nästan tretton årtusenden och nu är det dags att avsluta denna bedrövelsens cykel. Ljuset stiger och gryningen bryter äntligen igenom! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge