Home > > Sheldan Nidle - January 22, 2013

January 22, 2013

7 Eb, 0 Yax, 9 Eb

Dratzo! Vi är tillbaka! Er värld befinner sig fortfarande fångad i ett tillstånd av en mitt-emellan-verklighet, medan Himlen förbereder för att ge ett mycket efterlängtat grönt ljus. Vi inrättar speciella medarbetarteam för att övervaka det som ska ske inom kort. De kommande tillkännagivandena från ert nya styre kommer att markera slutet på en lång era av mörk kontroll, då krig, ekonomiska omvälvningar och andra utbredda former av oenighet kännetecknat många regimers upp-och nedgångar medan detta gamla styressätt varat. Det kommer att ersättas av en tillfällig administration som ska bereda vägen för ett vederbörligt valt styre och skapa nya regler och stadgar efter vilka den första av era nya lagliga regeringar skall verka. Inkluderade i de nya reglerna finns de nya finansiella och monetära systemen som baseras på hårdvaluta, öppna bankregler och ett slut på detta gytter av bank-konglomerat. Dessutom kommer vägen att öppnas upp för ett formellt avslöjande (Disclosure) och NESARA`s alla bestämmelser kommer att införas och tillämpas. Detta kommer att skapa en ny relation mellan invånarna och de nationella regeringarna.

Det nya banksystemet kommer att avsluta den långa perioden med skuldslaveri. I dess ställe kommer ett system som hedrar er grundläggande frihet och suveränitet. Detta kräver helt säkra lagar som skyddar er suveränitet, gör slut på ensidiga politiska partier och sponsrar uppkomsten av en utbildad och ansvarskännande väljarkår. Varje medlem i denna väljarkår är en individ som behöver lära sig uttrycka sina åsikter, vilka baseras på omfattande studier av omvärlden. Regeringar har fram tills nu både förvirrat väljarna och använt sig av vinklad retorik avsedd att kamouflera den verksamhet de faktiskt varit engagerade i. Sanningen skulle i själva verket på bästa möjliga sätt hållas borta från allmänheten. Nu kommer ni att bevittna en helomvändning inom de administrativa procedurerna. Ert nya regeringssätt ska bygga på förtroende och på förutsättningen att de förtroendevalda hålls under noggrann kontroll å allmänhetens vägnar. Ert mest kraftfulla verktyg kommer att vara den inneboende öppenhet som finns inbyggd inom de nya reglerna, och detta kräver ert engagemang både som vakthund och rådgivare. Det innebär ett helt nytt förhållningssätt med ansvar, en relation som markerar början på er spännande resa mot ett galaktiskt samhälle.

Ett av de mer betydelsefulla ansvarsområdena hos detta nya styre är Disclosure, avslöjandet. Denna enda handling öppnar upp kommunikationsvägarna till Agartha, till era Uppstigna Mästare, och naturligtvis till oss. I och med detta tillkännagivande öppnar sig er värld! De som länge vakat över er kan nu öppet träda fram. Som ni kan föreställa er, ser vi ivrigt fram emot detta speciella ögonblick. Äntligen kan vi förklara för er vad första kontakt i sin helhet handlar om och presentera våra välsignade partners på denna resa mot fullt medvetande. Ingen av er har någon uppfattning om er sanna inre potential. Var och en av er belastas faktiskt av hämmande uppfattningar som inrotats i er alltsedan barndomen. Våra mentorer ser fram emot att hjälpa er gå bortom dessa begränsande föreställningar om verkligheten och lära er vem ni egentligen är. Så snart dessa grunder sorterats ut ska ni bredda er inlärning till att omfatta sanningen om er nutidshistoria, och här kan ni hitta saker som väcker er ilska. Det är dock viktigt att komma ihåg att ni aldrig är ensamma och att åtgärder vidtas för att rätta till de situationer och händelser som orsakar er smärta.

Den kommande tiden är en tid med välstånd, glädje och harmoniskt samarbete. Fred kommer att ersätta krig och en allmän nedrustning kommer att avsluta oron för massornas våld. Allteftersom ert medvetande växer kommer ni att uppleva ett behov av verklig gemenskap och behovet av att återupprätta ett hedervärt samspel mellan folk och regering. Detta kräver ett utbyte som baseras på respektive parts upplevda integritet. Er nuvarande världs accepterade maktutövning måste rent allmänt uppgraderas. Splittring kommer att ersättas med enighet, tvister med samarbete och fördomar med acceptans. Dessa ideal har man ofta kämpat för i det förflutna, och nu ska de förverkligas och praktiseras av alla. Ett av våra uppdrag är att vara till hjälp i detta genom att införa teknologier som kan ta era kommunikationssystem till nästa, säkrare nivå. Allteftersom ni öppnar upp er medvetenhet och känner er tryggare, kommer ni att bli mer benägna att utforska nya sätt att tänka och vara, sätt som är mer i linje med de nya medvetandenivåer som översvämmar era samhällen.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Just nu ser vi våra medarbetare ivrigt vänta på att Himlen ska ljuda i det heliga hornet och inleda den nya eran för mänskligheten. Det mörka har, trots sina otaliga projekt för att kullkasta saker och ting, inte kunnat förhindra Jordens heliga sällskap från att slutföra sina tilldelade arbetsuppgifter. Ett nytt regeringssätt är likaså på plats, redo att ta över när dessa heliga toner ljuder. Vi välsignar Himlen för att den förflyttar alla till den punkt där de höjer sin medvetenhet om hur nära den nya epoken verkligen är. Vi är redo att lyssna till de många olika tillkännagivanden som ska sätta igång vårt heliga åtagande. Vår del i detta välsignade uppdrag är att vägleda er till de gudomliga sanningar som sannolikt "förlorades" under årtusendena. Denna undervisning kommer som förebud om andra som kommer att lysa upp er väg mot fullt medvetande.

Det nya styret kommer att tillkännage er befrielse från de många formerna av olagligt slaveri som ålagts er av den mörka kabalens hantlangare. Befolkningens förslavande och maktlöshet var en viktig del i skuldekonomin, vilket skapade en liten, extremt rik klass som för sin existens var beroende av det fullständiga samtycket från er alla. Dessa, det mörkas invånare, utövade en stor portion makt men den är ingenting i jämförelse med makten hos Himlen och dess stora Ljus! Den nuvarande Ljusmanifestationen ska omvandla er verklighet och skapa en ny, gudomlig sådan. Himlen har lagt fast en speciell tidpunkt, baserad på rörelserna inom det fysiska och på den gudomliga precisionen hos vårt solsystem. Denna heliga tidpunkt är ganska nära och mycket snart ska ett stort ögonblick äga rum! Då kommer denna härliga levande sfär att bevittna ett storslaget mirakel och Himlens heliga ljus kommer att dansa över henne och omvandla allt!

Denna gudomliga strålglans kommer att förläna mänskligheten en ny epok. Ni kommer återigen att bekanta er med Agarthas och era rymdfamiljers vackra världar. Himlens storslagna ättlingar ska visa upp sig och förkunna sina stora sanningar för alla. Och detta är bara en början! Ni kommer att få så mycket att lära er från oss och från era rymdfamiljer. Många sanningar om er härkomst och om arten av ert heliga tjänande till Himlen kommer att läras ut. Fundera över dessa nya realiteter, känn hur de ger resonans inom dig, och låt dem inspirera dig medan du förbereder dig för din återgång till fullt medvetande. I själva verket ska ni återigen förtjäna era änglalika vingar. Såsom fysiska Änglar kommer ni att ta upp en hel mängd nya ansvarsområden, och det kommer att vara vår uppgift att undervisa och handleda er i många saker som kommer att utgöra grunden för ert gudomliga tjänande. Vår plikt är att vara era kärleksfulla handledare när vi förbereder er för det som ligger framför oss.

Idag gav vi er ännu ett meddelande för att hjälpa er vidare i er förståelse för det som görs för att dra er ut från de mörka världarna och vända er tillbaka till Ljuset. Skaparen gläder sig över det som händer och AEON:s heliga dekret är redo att förvandla er verklighet för alltid! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |