Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 21 maj 2013

Sheldan Nidle - 21 maj 2013

9 Batz, 19 Moan, 9 Eb

Dratzo! Vi kommer igen med mer att berätta för er. Er värld fortsätter att växla mellan försöken i Väst att utlösa en konflikt som kan minska de kommande globala förändringar som hotar den mörka kabalens maktbas, och Rysslands avsikt att tvinga på Väst en ny verklighet. Den här dynamiken har flödat fram och tillbaka under hela det sista årtiondet. Även om detta märkliga maktspel närmar sig en nivå som påminner om första världskrigets början, drar det sig sedan undan inför denna förfärliga möjlighet. Samarbetsgrupperna från Agartha har också varit mycket framgångsrika med att desarmera situationen i Mellanöstern. Inte desto mindre visar den här pågående politiska balansgången vikten av att föra den här instabila situationen till ett avslut. Himlen försäkrar oss att det här ständiga politiska käbblet helt enkelt är de sista våndorna från en typ av diplomati som länge använts av staterna i Väst och att ingen konflikt kommer att bli resultatet av den. Faktum är att det kommande gudomliga ingripandet kommer att förvandla hela denna sorgliga röra. Samtidigt fortsätter man inom Världens Domstolar att samla mer juridisk ammunition för att använda mot kabalen. Drivkraften "att stå till svars" blir starkare för varje dag och ökar antalet av dem som redan arresterats och av dem som precis ståt i begrepp att bli.

Er verklighet är döende eftersom det ekonomiska system som den bygger på sakta mals ner mot ett stopp. Den liknar en enorm vattenkvarn som är beroende av en flod som snabbt håller på att torka ut. Ägarna till kvarnen, den mörka kabalen, inser vad som sker och är inställda på att pressa ut det allra sista ur sin slappa utrustning. Kabalen jagar desperat efter en lösning för att återställa flodens fallande nivåer, men trots sina ansträngningar finner de ingen lösning. Vi har vid otaliga tillfällen informerat kabalen om vad de borde acceptera för att lösa sitt dilemma, men dess svar har varit att envist fortsätta på samma kurs. Vi har därför vidtagit de åtgärder som Himlen instruerat oss att göra. Kabalen är fullt medveten om att dess tid är ute, ändå ökar man sin beslutsamhet att försöka dra fram något orealiserbart mirakel ur luften. Vi ser på och förundras över deras idiotiska reaktion inför det oundvikliga som pressar ner dem. Det är dags för dessa mörkerstyrda regeringar att lägga av och avslöja sanningen för sina belägrade befolkningar.

Vår samarbetspersonal har precis avslutat en rad informationsutbyten med flera regeringar i Väst, där vi tydligt visat dem att deras dilemman är världsomfattande och påverkar hela den globala ekonomiska strukturen som nu faller samman runt dem. Den praktiska lösningen är att tillåta att nya regeringar (new governance) inför raden av nya ekonomiska program och överflödsprogram, inklusive det formella avslöjandet om vår existens. Vi avvaktar därför den tidpunkt som valts av Himlen för att agera och avslöja oss för er. Detta kommer också att vara tidpunkten för rader av tillkännagivanden från både invånarna i Agartha och de Uppstigna Mästarna, vilka kommer att avslöja det ni behöver veta för att få en rimlig uppfattning om det som verkligen sker i er värld. Dessa informationsstråk kommer att utlösa en snabb förändring inom ert medvetande och presentera nya sätt att förändra era samhällen som möjliggör ett kreativt samarbete mellan dem. Vi ser tydligt de labyrintliknande problem som skapats av era nuvarande regeringar, varför man har kommit överens om en helt ny struktur som man kan lita på för att främja ert nya välstånd och era nya verkligheter.

Vi står vid randen till det stora ingripande som påbjudits av Himlen. Detta kommer att öppna dörren för en första kontakt och en ny relation mellan er och Agartha. Omfattningen av den kommande teknologiöverföringen kommer att förvåna er! Er värld är berättigad till ett teknologiskt utvecklingssprång som är vida överlägset tillkomsten av den bärbara datorn med dess många förgreningar såsom plattor och smarta telefoner. Som en parentes kan nämnas att dessa medfört en del allvarliga hälsoproblem! Som motvikt till detta kan en del av den nya tekniken inte bara öka er allmänna hälsa och vitalitet, utan även era medvetandenivåer, samtidigt som den lättare och mer effektivt knyter samman er värld. Ni kommer att se på teknologi i allmänhet som "medvetandeverktyg" och börja använda er tid till att ta till er kunskap, till att meditera och fundera på det fulla medvetandets kommande mirakel. Som era mentorer kommer vi att visa på era förmågors enorma betydelse, vilka till stor del fortfarande finns vilande inom er, eftersom detta är väsentligt att förstå inför resans nästa fas mot ert gudomliga öde.

Blessings! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer denna lyckobringande dag för att göra några viktiga tillkännagivanden. Låt oss först välsigna våra rymdfamiljer och våra familjer i Inre Jorden. De kommer nu att göra scenen klar inför nästa steg på er resa mot fullt medvetande. Himlen påbjuder att var och en av er nu måste bli medveten om att ni inte är ensamma i detta magnifika, vidsträckta Universum. Det kommer inom kort att i dagsljus bli demonstrationer runtom på himlen från några av de enorma flottor som ska landa när det Gudomliga ger det heliga klartecknet. För det andra ska vi manifestera oss i stora skaror bland er för att börja med vårt undervisningsprogram. Denna undervisning kommer att visa er hur och varför Anunnaki avsiktligt rörde till den visdomsundervisning som gavs till er av några av våra mest respekterade stormästare. Dessa budskap kommer äntligen låta er upptäcka sanningen om ert ursprung och vad Himlen förväntar sig av er.

Vidare kommer vi att uppmana våra hemliga, heliga sällskap att släppa de välståndsmedel som Greve Saint Germain och Quan Yin så nådigt avsatt för er. Detta utgör början på det nya finansiella systemet, vilket kommer att införa skuldavskrivning som ett sätt att utjämna världens finansiella strukturer. Banker med nyligen beviljade rättigheter kommer tillfälligt att distribuera och i liten skala reglera dessa fonder. Så snart Federationens flotta landar kommer dessa banker och det åtföljande finansiella systemet och ert upplevda behov av "pengar" som sådana att inordnas under en slags föregångare till ert nya galaktiska samhälle. Avsikten är att Ni välsignade under en kort tid ska få använda fysiskt överflöd för att läka de mörka manipulationer som förvrängt er till att tro på nöd och begränsning hellre än att följa era gudomliga förpliktelser. Det kraftiga tillflödet i era liv från era individuella mentorer kommer att förändra allt detta omedelbart! Vi ska sedan introducera er inför de förpliktelser som följer med ett högre medvetande och hjälpa er att förstå deras betydelse.

Er huvudsakliga uppgift blir att effektivt övervaka er dyrbara hemvärld. Moder Jord ser glatt fram emot er underbara hjälp. Nya teknologier kommer att läka världen på ytan och förbereda henne inför hennes stora övergång till ett fullt förenat och fullt medvetet jordklot. Ni kommer att spela en viktig roll i dessa inledande procedurer, vartefter det är dags för kulmen på er glädjande återgång till fullt medvetande via användningen av era Ljuskammare. Sedan, så snart ni acklimatiserat er till det fulla medvetandets glädjeämnen och förmågor, kommer ni att vara redo för att arbeta tillsammans med oss. Vi har i glädje väntat på denna mycket speciella tid eftersom vi är avsedda att tillsammans skapa en högst himmelsk stjärnnation. Himlen informerar oss om att det som vi hört talas om då ska manifesteras, och vår långa vistelse på den här planeten börjar ta en ny och underbar väg. Halleluja! Halleluja!

Idag gav vi ett nytt meddelande om att omvandla det gamla och föra in det nya. Detta är den magiska tid då det mörka lämnar er värld och en ljus, fullt medveten värld börjar manifesteras. Detta är den tid när frihetens och välståndets underverk och hänförelse vänder tillbaka! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge