Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - January 12, 2010

January 12, 2010

7 Lamat, 11 Chen, 5 Caban

Selamat Balik! Vi kommer åter med mer att säga om första kontakt och er värld. Den fortfarande dolda slutspelskonflikten har nått en ny nivå av intensitet. Er sista mörka kabal har satt sig självt i en position i vilken den antingen dör eller ger upp. Ett stort antal av synergistiska händelser cirkulerar runt det, var och en mer hotande mot medlemmarna i denna kabal än den andra. Deras nivå av arrogans förhindrar trots detta att tillåta dem att ge in till det helt uppenbara. Vi tittar och förbereder alternativa scenarion med våra Jordliga allierade riktat mot perioden omedelbart efter mörkrets kommande fall. En ny planetarisk politik inväntas medan olika övergångsregeringar tar form och nya överenskommelser mellan dem uttalas. Den nya miljön är redo för första kontakt och en serie av häpnadsväckande sändningar, vilka kommer att inkludera introduktionen av teknologi som länge har hållits hemlig eller förtryckts av tidigare regeringar. Dessa händelser kommer att leda till en myriad av frågor som kommer att besvarar innan vi anländer på era underbara stränder och våra Jordliga allierade är utrustade för detta ändamål med en lång lista av koncisa och fängslande svar.

Denna slutliga period innan leveranserna påminner om en av era spionfilmer! Runt om världen arbetar många själv tjänande individer med mörkret för att sabotera våra ansträngningar och stoppa förändringar, men detta kortsynta agerande når nu sin uppenbara slutsats. Alltför många grupper och regeringar är tröttade av detta till slut meningslösa spionspel när som de börjar klart se att de gamla sätten helt enkelt inte längre är hållbara. Olika monetära intressen och deras motsvarande regeringar har till sist vaknat upp till faktumet att ett nytt och mycket annorlunda system är livsviktigt och att försök att laga det gamla får i själva verket motsatt resultat och följaktligen ett slöseri med tid. Trots detta så vägrar en hel bunt av underrättelse byråer, bundna till det gamla nätet, att låta det gå bort. Denna attityd blir svårare och svårare att validera eftersom under var dag kommer det fram nya avslöjanden om ämbetsbrott, vilket förskräcker tidigare hjälpsamma regimer, och på så sätt öppnar dem till de Jordligt allierades sak. Dessa skiftande allianser inom den politiska arenan påskyndar de Jordligt allierades seger, och en internationell legal maskin maler för tillfället sönder och sätter stopp på mörkrets felande ansträngningar.

Mörkret står nu inför en rad alternative, den ena grymmare än den andra. De är helt medvetna om konsekvenserna av fortsatt motstånd. Trots detta fortsätter mörkrets koalition dess dömda försök att förhindra sitt eget fall. Den legala maskinen som nu är förenad emot dem utökar för varje dag bestraffningarna som kommer att utmätas mot dem. Många högre medlemmar av denna kabal har tagits till fånga och underkastats en legal process, men de som fortfarande är på fri fot och i en maktposition är än mer beslutade att det inte är något alternativ för dem att ge sig. Deras opåverkbarhet lämnar rum för enbart ett alternativ: deras fulltständiga och kompletta besegrande. Detta arrangeras nu. Den ekonomiska instabiliteten i er värld lämnar kabalmedlemmarna balanserande i en verklighet som de inte är vana vid; nämligen att möta kollapsen av de få resurser de har kvar. Också, de regimer som fortfarande stödjer dem är desillusionerade om de tror att de kan undvika samma öde. Många ekonomer varnar dessa mörka regimer att drastiska finansiella reformer är livsviktiga.

Vi observerar noggrant och preparerar för första kontakt. Dramat nedanför oss når nu en resolution, och flera internationella juridiska institutioner är redo att arrestera och ta ned dessa illegala enheter. Kabalen förstår vad som händer och reagerar som förutsett genom att trappa upp nivån av fruktan och hotet om terrorism. Att starta krig har varit ett av deras mest effektiva redskap genom tiderna, men nu misslyckas bevisligt detta då nationer runt planeten är tröttade av dessa ökande transparenta lurendrejerier. Många världsliga ledare uttrycker officiellt sitt ogillande och säger i hemlighet till sina kollegor att sätta fart med vad som behövs göras för att ta ned regimerna som stöds av mörkret. Vi har rapporter från våra förbindelsegrupper som ger detaljer om det växande förakt som finns för de förseningar som försinkar denna process. Dessa frågor är politiskt den stora uppmärksamheten bland många nationer och våra Jordliga allierade. Många strategier diskuteras och införs även nu när som vi diskuterar detta med er.

Erkännande från många av stort inflytande på er värld om behovet för fundamental och brådskande förändring är nu en huvudfaktor i detta slutspel. Ert globala samhälle når en punkt då en andra ekonomisk kollaps är att förvänta, och denna gång är det sannolikt att det blir mycket värre än första gången. Trots detta har inte djupet av reformer som behövs för att förhindra eller mildra denna kommande katastrof erkänts och än mindre har åtgärder vidtagits av den mörka kabalen och dess allierade regeringar i vissa större västerländska regeringar. Denna försummelse har skapat en hemlig arbetsgrupp i denna region och den använder sina resurser för att liera sig med andra regionala grupper och nationer för att reversera vad som kommer. Juridiska delar av dessa grupper träffas hemligt för att planera en sätt för att avlägsna klorna från dessa mörka enheter som utgör de större hindren mot förändringar. Det resulterande välståndet av de Jordligt allierades reformer kan snabbt tillfredställa de trötta och likgiltiga förespråkarna för de återstående motståndiga regimerna.

Vi använder den tid som finns kvar till första kontakt. Vi observerar hur var sida anpassar sig till de skiftande strategierna från motparten. Mörkret skall skämmas om de tror att vad de har att erbjuda världen fortfarande är trovärdigt, och som vi just nämnde, ser vi deras främsta supportrar avlägsna sig och deras position försvagas med tiden. Det finns lite de kan göra annat än att något försena det oundvikliga. Då och då under en civilisations flöde genom tiden kommer det en tidpunkt vid vilken en stor förändring av riktning är nödvändigt för att överleva. Detta är ett av dessa ögonblick. I ert fall har Himlen också förordnat en första kontakt. Ni behöver ta fram styrkan för att förstå detta och utföra dessa förändringar under er resa. Vi är här för att ge er råd, när så är föreskrivet av Himlen, för att utföra första kontakt. Det är lite tid kvar för mörkret att fredligt ge upp.

Våra planer är att initiera en mer robust första kontakt om mörkret på något sätt lyckas att försena saker och ting bortom den gudomliga tidsbegränsningen. Med detta i tankarna har vi noga noterat vad det är som mörkret har i sin arsenal. Vi har lämpliga motåtgärder för att förhindra något slags stridande med deras ”högteknologiska” hemliga arméer och rymdbaserade trupper. Denna kabal förstår inte fullt deras motståndares kapaciteter. Om den mer robusta första kontakten påbörjas ämnar vi att neutralisera deras vapen och tillåta de nya övergångsregeringarna att ta makten. Våra landningar kommer då att bli utlysta av både den nya regimen och oss, och det följande händelserna kommer att bli ganska liknande de vi har beskrivit. Ni behöver dock förstå att detta slutspel är mycket mer komplext än vad vi har gått igenom med er. Komma vad som skall, alla vägar leder till vår vänskapliga återförening med er.

Som vi kontinuerligt har sagt Himlen förordar denna första kontakt och det Gudomliga har beordrat ert omedelbara återvändande till fullt medvetande. Det betyder att de mörka rebellerna och deras lakejer inte längre har befäl över denna realitet. Himlen informerar oss att ert rike skall återkomma till den femte dimensionen med alla ombord! Ingen separation tillåts: Alla på denna värld, oberoende av vilken roll de för tillfället spelar har kontrakt på att bli återförda till detta underbara himmelska tillstånd. Er värld är ett speciellt rike, vilket tilläts att bli fast i mörkret av er nuvarande verklighet under en viss tid. Denna resa har nu tagit slut. Det är nu rätt ögonblick att vara full av glädje och återförenas med era rymd och himmelska familjer. En ny värld av överflöd, otroliga förmågor, och gudomligt ansvar väntar er!

Idag har vi fortsatt vårt meddelande om nyliga utvecklingar. Er värld och i själva verket hela solsystemet förbereds för en ny verklighet och den enorma skönhet som är fullt medvetande. Detta är det exakta ögonblicket då vad som har utlovats av Skaparen kommer att infalla! Låt oss glädjas i vetskap om att Himlens grandiosa plan utvecklar sig inför oss! Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirian för Var En och Var i Glädje!)

Website: Planetary Activation Organization


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge