Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 4 augusti 2015

Sheldan Nidle - 4 augusti 2015

8 Cib, 9 Pop, 12 Manik

Dratzo! Vi kommer återigen. Stora framsteg görs världen över. De fällande domarna mot den mörka kabalen fortsätter att läggas på hög. Den allra viktigaste gruppen, världens militär, börjar röra på sig. Deras uppgift är att gå samman och skapa en plan för att faktiskt arrestera de återstående högsta lagren inom regering, bankväsende och rättsväsende. Under tiden håller dessa personer inom denna mörka kabal på med att greppa efter sitt sista strå, en rad internationella handelspartnerskap. Dessa fördrag är faktiskt en modifierad version av deras ”nya världsordning” (new world order). Dessa falska överenskommelser kommer att övertrumfas genom uppkomsten av NESARA och en rad liknande mått och steg världen över. Kort sagt, det mörkas planer är i själva verket nu en illusion. Överallt är allierade till de gamla familjerna helt förberedda att upphäva dessa olagliga överenskommelser. Medan detta sker börjar ett antal nya globala finansiella institutioner att långsamt pröva sina vingar. Den nya BRICS-banken och den kinesiska AIIB börjar lägga sig i de syften som kabalen lagt upp för handel och utveckling. Den process som för närvarande träder fram globalt kommer att påvisa hur ett mycket större behov att utveckla infrastrukturen kan åstadkommas.

Den allra viktigaste delen är det framsteg som görs för att integrera världens militär i de jordallierades många projekt. För närvarande väntar militären på avslutningen av ett antal rättsfall som ger dem en konstitutionell anledning till ett kraftfullt ingripande i en nations affärer. Ett exempel är USA:s förödande krigstillstånd under 1860-talet, vilket till slut ledde till mordet på President Lincoln år 1865 och som följdes av kabalens märkliga omorganisation av den amerikanska capitolium-regeringen år 1871. Allt började lugnt och stilla med uppkomsten av Pilgrimssällskapet år 1820. Kabalens grundare under 1770-talet och 1780-talet letade efter ett redskap för att helt och fullt kunna utöva sin växande makt medan Amerika blev en nation. De kände att ett fullt krig om slaveri mellan regionerna var ett sätt att isolera sina fiender inom regeringen och vid lämplig tidpunkt uppnå kontroll över USA:s regering. 1913 ledde detta till en rad förändringar, som öppnade upp deras program till en fullständig seger. Det är denna aggressiva del av den mörka kabalen som vid mitten av 1960-talet blev ”the powers that be”, de verkliga makthavarna i Amerika.

Det är den här gruppen omoraliska skurkar som utgör huvudparten av den grupp, vilken nu besegras av våra jordallierade över hela världen. Liksom dess omedelbara föregångare under 1800-talet trodde den att den skulle förbli allsmäktig under ett århundrade eller mer. Förlusten av dess överherrar, Anunnaki, under mitten av 1990-talet lämnade kabalen öppen för att besegras. Det kabalen gjorde i början av det nya årtusendet var att lägga en strategi för att förhindra dess undergång. Vår ankomst under 1990-talet och den kraft vi utövade för att bemöta denna rad av snabba tillslag lämnade denna kabal utmattad och utan förmåga att helt och fullt begripa vad som låg framför dem. Detta gav våra allierade redskap för att omgruppera sig och börja sin egen motattack. Resultaten från det gångna årtiondet är bevis på det som mycket snart kommer att ske. Den mörka kabalen är på fallrepet och använder varje metod som fungerade för dem innan Annunaki lämnade. Det mörka ser ett hemligt misstag snabbt repeteras i en annan del av världen. Att sätta punkt för detta är det trängande behovet, liksom att skapa en ny uppsättning globala realiteter, vilka får världen att kräva kabalens slutliga erkännande av sitt nederlag och tillåta en devalvering av ett antal nyckelvalutor såsom föregångare för en global devalvering och slutet på fiat-valutan.

För er kan den här tiden tyckas mycket frustrerande. Vi ber er helt enkelt släppa detta och fokusera på det positiva. Mycket händer, som våra medarbetare delvis är ansvariga för. Den här nya verkligheten kommer att förse er med en frihet och ett välstånd som låter er ta emot de saker som ni länge drömt om. Vi ser att ert globala samhälle befinner sig mitt i en stor förändring. Händelser utformar sig nu som utlovar att till slut avlägsna kabalen och omvandla denna verklighets sammansättning. Som man tidigare talat om kommer den verkliga revolutionen inte att synas på TV. Det kommer att bli en rad händelser som snabbt dyker upp och snabbt påverkar nästa händelsekedja. Dessa saker kommer inledningsvis att chockera er. För många kommer de att bli glädjande. Slappna av och var medvetna om att dessa händelser ligger mycket nära att manifesteras. Var hela tiden redo att göra din del i denna framväxande storslagna frihet och välstånd. Vid den rätta gudomliga tidpunkten förbereder vi att framträda och låta era slutliga segrar manifesteras. Var fulla av tillit och medvetna om att goda saker håller på att ske!

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Alltmedan medvetandet inom er växer håller den här verkligheten på att skifta. Varje dag anländer storslagna energier från den centrala andliga kärnan. Varje dag ökar dessa energier. De påverkar er aura och vart och ett av era chakran. Vi förvånas över hur de här energierna gradvis omvandlar er kropp och för fram det inre jaget som ni varit tvungna att skydda sedan barnsben. Ta er tid varje dag, Ni Kära, att se på de här förändringarna och låt era andliga väktare förklara för er vad allt detta betyder. När dessa budskap tillåts tränga igenom ser ni en historia utformas. Dessa förändringar är helt enkelt ett av de sätt genom vilket Skaparen, i sin nåd omvandlar er fysiska essens och låter ert inre jag komma fram i glädje. Gör anspråk på den du är. Låt dessa saker ske och använd din nyfikenhet till att söka det som ligger bakom detta. När du gör det kommer den historia som du hör få en djup innebörd. Detta är en förhandsvisning om vem du kommer att bli.

Denna övergång till fullt medvetande kommer att förändra dig. Världen du lever i håller även på att förändras. De som har styrt det här klotet sedan ni blev påförda ett begränsat medvetande håller på att gå vilse. Snart kommer denna förändring att demontera den här världen och lämna oss alla redo att bana väg för vår eviga dröm. Vi gläder oss åt detta, eftersom bara några få av oss har tillåtits göra denna mycket andliga perfekta resa. Att låta dessa formidabla barriärer falla kommer att göra slut på mänsklighetens beslöjade syn på Himlen och på en ändlös mängd hörsägner, som det mörka ständigt publicerat. Ni kommer att bli fria att se er omkring och se och höra Sanningen. Alla de falska sagor, som ni känner till, kommer att ersättas med aktuella händelser. Ni kommer till slut att få höra de storslagna budskapen från Herrens profeter. Dessa kommande saker gör oss begeistrade och vi är medvetna om de stora ansvarsområden som getts oss av Himlen. Ni kommer tills sist att få känna de heliga och barmhärtiga välsignelserna från Himlen. Halleluja! Halleluja!

I full glädje håller vi på att förbereda era lektioner. De som så hänsynslöst styr över er har manipulerat er. Den här vilseledningen kommer att omvandlas. Himlens storslagne Herre (Lord) sänder underbara energier! Detta kommer att utgöra bakgrunden till det vi har att säga. Vi har tillgång till speciella redskap i vår ägo som visar er hur historien verkligen skedde och varför. Vi har totalt nio lektioner att ge er. Var och en är konstruerad till att bära en storslagen moralisk berättelse. Dessa berättelser kommer att undervisa er om ett nytt sätt att lära er ett antal heliga moraliska sanningar. Alla världens religioner är i sin kärna jämställda med varandra. Skillnaderna har åstadkommits av människan. Storslagna berättelser förändrades av dem vid makten och användes för att sära er från era bröder. Det är dags för enhet. Det är dags för alla att se hur en storslagen sanningsenlig berättelse kan förena, istället för att sära er från varandra. Hosianna! Hosianna! Hosianna!

Idag fortsatte vi våra veckobudskap. Var redo att älska och acceptera var och en. Var beredd på att släppa varje ologisk hatkänsla och bli ett i denna stora enhet. Mycket står redo att ske! Den här världen har gått till avgrundens rand och tiden är kommen för att ånyo ställa om sig. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge