Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Rymdskeppet Alfa, November 30, 2010

Rymdskeppet Alfa, November 30, 2010

Konstnärliga intryck av Rymdskeppet Alfa

Hälsningar från Rymdskepp Alfa!

Utbrott av stjärnvindar smeker ert solsystem och för med sig goda nyheter från avlägsna platser i Galaxen. Och vilka goda nyheter för de med sig? Vill ni forska i dem tillsammans med mig? Låt oss då stiga in i mer förfinade sanningar, som kommer till oss och till er från helt otroliga platser i Vintergatan.

Nåja, inom era religioner av idag, som inom Kristendomen, Islam och Judendomen, finns Guds budbärare omnämnda. Ni kallar dem Änglar och de ger er goda nyheter från den Allsmäktige Guden. Men i verkligheten ser inte dessa lysande himmelska budbärare ut på det sätt som era konstnärer tecknat dem, som långhåriga, blonda väsen med vingar på ryggen!

Verkligheten är att dessa Guds Budbärare är formlösa väsen, och om vi skulle identifiera dem med en form så att era rationella sinnen förstår, skulle vi säga att de är som energibollar, som får sin information direkt från Skaparen. De reser med tankens hastighet till vilken plats som helst i Kosmos för att överföra informationen till den varelse eller till den grupp med varelser till vilken den är riktad.

Dessa upphöjda himmelska väsen behöver inga stellära eller interstellära rymdskepp för att resa från ena ändan till den andra inom något existerande Universum, eftersom deras sinnen är så fantastiska att de lika lätt som när ni korsar en gata kan förflytta sig varthän de önskar och kringgår hinder som för oss är oöverstigliga.

Vi är tvungna att röra oss i fysiska skepp, eftersom våra kroppar fortfarande är fysiska, fastän mer subtila och sofistikerade än era. Men de, som består av ren energi hindras inte av de barriärer och begränsningar som det fysiska Universat erbjuder. De är fria att röra sig varthän den Gudomlige Faderns/Moderns Vilja leder dem.

Bland dem existerar en Hierarki, liknande Vita brödraskapets Hierarki här på Jorden. De är uppdelade i grupper, inte på grund av att en del är mer utvecklade än andra, eftersom deras närhet till Gud är densamma, utan genom den typ av arbete eller uppgift som de tilldelats att genomföra. Om det Högsta Medvetandet kallar på ett av dessa väsen för att det ska flytta över till en annan typ av uppdrag, flyttar det vidare och blir en del i en annan typ av grupp.

För dem utgör detta inte någon olägenhet eftersom de inte är fästade vid något speciellt arbete eller någon speciell varelse. De lever bara för att fullfölja den Högste Skaparens planer och detta är deras största glädje och lycka. Ingenting gör dem lyckligare än att uppfylla Hans dekret, och de lever ständigt insvepta i ett tillstånd av glädje, lovpris och välsignelse.

Här vill vi dela med oss till våra bröder och systrar på planeten Jorden, Gaia, att ett av dessa väsen av rent och ursprungligt medvetande har besökt vårt Interstellära Rymdskepp för att delge oss litet goda nyheter och dessa vill vi också föra vidare till er. (Anmärkning från Kris-Won: Här gör Commander Sohin en paus, kanske för att finna ett sätt att vidarebefordra det man fått från Varelsen. Jag väntar några minuter tills Sohin fortsätter sitt tal).

Vi följde en taktik för att kontrollera och neutralisera de mörka krafternas avtagande handlingar, vilka fortfarande finns kvar inom maktcentra på planeten, när denna underbara Varelse besökte oss. Vi har fått ett namn att kalla detta väsen. Det kan skrivas som Allan på era jordiska språk. (Anmärkning från Kris-Won: Den andra stavelsen betonas, namnet uttalas ”alLAHN”).

Allan har lämnat över ett förslag från den Högsta Intelligensen som föreslår att vi gör en viss förändring i vår strategi. Vi kan inte klart tala om vad den här förändringen går ut på, eftersom dessa budskap är tillgängliga för alla och skulle kunna nå vissa personer som det inte ligger i vårt intresse att informera, som ni förstår.

Men vi kan säga att den här förändringen av strategi kommer att vilseleda våra mörka motståndare så mycket, att den kraftigt kommer att accelerera uppstigningens slutprocess för mänskligheten på den här planeten.

Var nöjda och lyckliga, för de goda nyheter vilka vi delar med er är högst lovande vad gäller hela uppstigningsprocessen för er alla. Det länge efterlängtade ögonblicket för Första Kontakt kommer därför allt närmare. Var förberedda på det stora ögonblick som vi ser komma allt närmare och närmare i er linjära tid!

Med Frid och Kärlek, Commander Sohin bjuder er farväl.

Källa: Commander Sohin

Kanal: Kris-Won

Översättare: Inga och Cagga


Would you like to ask a question to our brothers in Alfa Ship? Please send it to us and if we find it appropriate, we'll add it to our Question Corner! We can't guarantee that they will answer your question, but we know that they monitor us, so there's a good chance that they will at least read it.

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Alfa Ship,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge