Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, March 8, 2010

SaLuSa, March 8, 2010

De magnifika förändringarna i ert Universum visar på den makt och intelligens som ligger bakom alla livsformer. När ni tittar upp på er natthimmel kanske ni tänker på det enorma av vad ni ser. Det är ändå bara en liten del av vad som verkligen existerar, och allt fungerar till perfekta Universella Lagar. Som ni ser det är det alltför otroligt att tänka sig att det finns Skaparen som håller Allt Som Är, och att det når till oändligheten. Ni kan förlåtas för att känna er små och obetydliga, ändå så omfamnar ni också allt och ni är gudar i er egen rätt. Medan det är sant att ert medvetande är mycket begränsat så har ni potentialen att växa till fullt medvetande. Det första stora steget kommer att bli den stora upphöjningen som kommer med Upplyftningen. När ni väl har nått detta tillstånd kommer skillnaden att vara mycket slående och det kommer att förefalla att ni redan är gudomliga Varelser.

Mina Kära, av förståeliga skäl så är ni fokuserad på era problem eftersom överlevnad fortfarande till stor del är er instinkt. Javisst, det finns hot runt omkring er och behövliga förändringar leder er ständigt vidare, men förstå att de som lämnar Jorden innan Upphöjningen planerade att göra så. Intuitivt kanske ni känner var ni står i sådana frågor, men i allmänhet så om ni har satt ert sikte på Upplyftningen och arbetar ni mot det kommer ni att ta er igenom de sista dagarna i den gamla dimensionen. Den stora majoriteten bland er har inget alls att frukta, och om materialistiska förändringar påverkar er så kom ihåg att i slutändan så blir det kompenserat för. I själva verket så kommer det att visa sig att bli en härlig tid när ni tar ert stora hopp in i framtiden. Det kommer att ger er allt era hjärtan kunde önska sig, och spirituellt kommer ni att bli mer medvetna än någonsin tidigare.

Personlig förlust av era tillhörigheter kommer att resultera i en viss sorg, och när det gäller familj och vänner så är det oundvikligen ett tillfälle för sorg. Ni kommer dock att träffa dem igen eftersom de också kan upphöjas från den andra sidan. I den slutgiltiga Upplyftningsprocessen och när ni tar er plats i de högre dimensionerna kommer ni att ha ett annat perspektiv när det gäller ägandeskap, då materiella tillgångar inte längre är nödvändiga. Ni skapar exakt vad ni vill ha och återskapar omigen om ni önskar. Det betyder att ni kan skapa från minnet vad som helst som tidigare existerade. Ni kan därför tillåta ting att följa sin egen väg på Jorden med vetskap om att i reella termer kan ni inte förlora något alls. Som ett resultat av Upphöjningen kommer kvaliteten av era liv att öka hundra gånger om och ni kommer att omges av skönhet och perfektion. Inte minst så kommer ni att bli Ett med allt och njuta av ett lyckligt och tillfredställande liv.

De bland er som kommer ihåg era besök ombord våra skepp kommer att hålla med om att de innehåller all tänkbar komfort och i vissa fall, som till exempel de stora Moderskeppen, är det självförsörjande städer. De är exempel på vad ni kan förvänta er och det blir ett kvantum steg in i framtiden. Vi vet att ni är redo för en sådan upphöjning, då ni har vuxit mycket snabbt i er förståelse av vad som kan förväntas av er som spirituellt utvecklade Varelser. Detta är nyckel faktorn när det gäller Upplyftningen och ni kan inte nå det utan att vara av liknande vibration av Ljuset. De ”Himmelska” bilderna vi skapar är helt klart ett attraktivt sätt att leva, och är bara fullt möjligt när ni har avslutat dualitetscykeln. Era nuvarande vibrationer tillåter inte i annat fall att ni uppnår en permanent skapelsenivå, då det finns kontinuerliga förändringar. Ni går så att säga ständigt upp och nerför skalan och tills att ni överkommer de mörka energierna kommer det alltid att förbli så.

Möt framtiden med självförtroende då vi är med er hela vägen. Det bör ge er en större grad av säkerhet och förvissning om att säkert nå ert mål. Låt oss repetera att det inte finns något att frukta, er framtid är helt och fullt garanterad – och det är det Gudomliga Förordnandet. Ett universellt påbud har uttalats till hela skapelsen, som har reagerat genom att preparera för de stora förändringarna till de högre dimensionerna. Ni har blivit hjälpta, vilket är varför vi är här i stort antal. Nu kan ni se varför vi konstant arbetar med våra allierade - då vi är måna att börja genom direkt kontakt med er. Det är inte långt borta nu, men vi skall välja vår tidpunkt noggrant och när det är mest lämpat för en framgångsrik första kontakt. Alla de omedelbara förmånerna som kommer att föra er framåt och utur arvet av dualiteten sitter och väntar och är redo att mycket snabbt bli införda. Det är en fråga om att gradvis förändra ert livsmönster så att det smidigt förflyttas till en nivå som är mer passande för de slutliga förändringarna.

Ingen individ kan överges då inte finns något sådant, då varje själ bestämmer sin egen väg och gör alltid framsteg. Ni rör er i riktningen som passar era behov och som ger den nödvändiga erfarenheten för att fortsätta att utvecklas. Det är en mycket personlig resa och det finns inte två som är lika, men ni kommer normalt att dra er till dem som har en liknande nivå av medvetande. I dualiteten är detta inte nödvändigtvis fallet, då ni ibland lär er mer genom att arbeta med de av en lägre vibration. Det ger ofta större utmaningar, vilket tjänar era syften. Vi vet att en del av er som är i ett partnerskap känner att ni har mycket lite gemensamt, men var säker på att inget händer av en tillfällighet och att det finns en god anledning till det. Dualitet är en tuff dimension i vilken att finna sitt sanna Självt, trots detta har så många av er fortsatt att röra er in i Ljuset och Kärleken. Resultatet är att ni har uppnått styrka och karaktär och en spirituell förståelse som kommer att föra er långt.

Ni är alla på samma resa och det tjänar er att hjälpa andra då ni möter dem på vägen. Ibland är det bara ett kort möte med en annan själ som kan vara en karmisk kontakt, men var och en är mycket viktig och har en besående effekt. Familjer inkarnerar upprepande gånger tillsammans i olika roller för att utvecklas som en grupp. De kan kännas igen genom deras mycket nära förhållanden och kapacitet att agera som en enhet som går igenom livet. Det är den fria viljan av dem som är involverade som uppskattar deras många liv tillsammans. Bortom Jorden kommer ni att känna er mer som en fri själ och mindre benägna att inkarnera med samma själar hela tiden. Men som vi har sagt tidigare att om ni har en kärleksförbindelse så kommer den att bestå och ni kan nå sådana själar närhelst ni vill.

Jag är SaLuSa från Sirius och som alla själar har jag förtjänat min plats i de högre dimensionerna. Ni står vid samma dörr till frihet och den Galaktiska Federationen kommer att se till att ert tillfälle ges er.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge