Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Matthew Ward — February 13, 2011

Matthew Ward — February 13, 2011

Egypten, Tunisien, ljusarbetare, leva ditt ljus, ekonomiska system, kommande reformer, andra områden för förändring, telepatiska kontakter, vägledning, insikt och omdöme, fri vilja, själsfränder

1. Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på den här stationen, detta är Matthew. Vi är glada för de triumferande egyptierna, precis som vi är för medborgarna i Tunisien och kommer att vara för människor i alla länder där röster för frihet höjs unisont och fredligt. De senaste veckornas incidenter är klara bevis på att ljuset genomsyrar det kollektiva medvetandet när er värld ser folkets krafter som förenas i ett syfte. Potentialen i Jordens fält, den ostoppbara takten i denna spännande energi påskyndas den dag när er värld är fri från alla former av förtryck, undertryckande och försakelse.

2. Längs vägen, då allting i universum håller på att snabbas upp, kommer huvuden att snurra när betydelsefulla händelser inträffar, det ena efter den andra, eller, mer troligt, samtidigt. Att se sina trasiga rester av inflytande gå mot sitt slut gör att Illuminati kommer att försöka övertyga folket att sanningarna som kommer fram är skandalösa, och deras okunniga allierade kommer att vara de som protesterar mot att deras uppfattningar vänds upp och ner. Till exempel: Jordens ursprungliga civilisation. De hängivna som tror på evolution och de lika orubbligt troende av storslagen design: hur lätt kommer de att acceptera sanningen att båda sidor har delvis rätt och delvis fel? Och hur mycket svårare kommer det att vara för den hängivet religiösa när sanningen kommer fram om syftet med religioner och de falskheter som ligger till grund för kristendomen?

3. Det kommer att bli traumatiskt för många när dessa avslöjanden, och andra, kommer fram på samma gång som stora förändringar införs. I vetskap om att all förvirring och oro förebådar Jordens utträde ur den tredje dimensionens täthet så är ni ljusarbetare idealiskt förberedda för att klara de kommande månaderna och hjälpa dem som snubblar.

4. Låt oss tala om ljusarbetare för en stund. Miljoner människor deltar i internationella meditationer, bönestunder och demonstrationer för fred och frihet. Många personer och grupper är involverade i lokala stödprogram och andra är aktiva i att hjälpa människor i avlägsna länder eller stöder ekonomiskt organisationer som är engagerade i dessa kampanjer. Skaror över hela globen arbetar tillsammans för förbättring av sina samhällen, sina länder och världen.

5. Och relativt få av dessa många miljoner tänker på sig själva som de ljusarbetare de är. De följer sina hjärtan utan att inse att det strålande ljus som genereras genom deras enhet i ande, enhet i medkänsla, hjälp med vårdande och delande - enhet i ljuset av fromma tjänster – höjer vibrationerna över hela er värld och ökar energins styrka i Jordens uppstigningsresa. Ändå, dessa ljusarbetar – verkligen den stora majoriteten av befolkningen – har ingen aning om uppstigning eller Den Gyllene Tidsåldern. De arbetar flitigt för att förbättra tillstånden, men behovets storlek verkar överväldigande och många av dessa kära själar misströstar. Vad är detta för en värld för våra barn och barnbarn att ärva?

6. Ni som vet att ni är ljusarbetare kan låta ljuset stråla över massorna, som inte inser vad de gör, och inspirera er till att nå ut bortom era cirklar av upplysta personer. Ni kan skingra den negativitet av förtvivlan som finns hos de människor som är oinformerade, genom att helt enkelt leva ert ljus. Vi menar inte predikande eller omvändelse, vi menar att leva med sådan glödande ande att er energi av glädje och självförtroende berör alla som kommer nära er. Så låt ert ljus skina i all sin glans – det är det mest meningsfulla och fullbordande livsuppdraget!

7. Snälla ni, tänk inte att ni skall hålla era kunskaper under en skäppa, så att säga. Ni känner familjemedlemmar, vänner, grannar och kollegor som är ovilliga att acceptera allt som inte passar in i deras egna idéer och övertygelser – respektera det i vetskapen om att de kommer att få andra möjligheter att ”se ljuset”. För de som söker sin själ, dock, och har någon som de kan dela intuitioner och övertygelser med, kan det vara oerhört stärkande, så när individer med öppet sinne ger en indikation på att de skulle välkomna en diskussion, erbjud dem då såpass mycket som är bekvämt för dem att höra. Om de verkar skeptiska har ni ändå planterat ett frö som kan gro till full blomning. Med ljuset på Jorden mer intensivt än någon av er kan medvetet komma ihåg, så öppnas nu sinnena precis som hjärtana gör.

8. Nu när förändringar är märkbara i ett antal regeringar, inklusive dessa som redan har inlett reformer för att förbättra livet för sina landsmän, kommer nästa märkbara steg att vara i de nationella och internationella ekonomiska systemen. Även om de nya systemen och ledarna med kompetens och integritet är på plats, så kan inte omvandlingen från det gamla till det nya ske med blixtrande hastighet. Illuminatis ekonomiska nätverk måste totalt avlägsnas så att övergången till ett monetärt system, baserat på ädla metaller, kan hanteras så smidigt som möjligt. Regleringar för att förhindra ”affärer som vanligt” inom bank- och låneinstitutioner måste genomföras tillsammans med en utjämning av värdet på nationella valutor.

9. Multinationella företag som har kontrollerat regeringar och myndigheter måste bli lagligen inskränkta, deras lobbyingtaktiker upphöra och kryphål för skatter stängas. Nationella skulder som uppstått genom oärliga metoder – resursövertagande av utländska kapitalister och utländska biståndspengar som går till eliten istället för att bygga och återuppbygga ländernas infrastruktur – kommer att urholkas när män och kvinnor med andlig och moralisk integritet är vid makten, och en infusion av medel och annat stöd gör slut på knappa levnadsförhållanden på existensminimum. En rättvis bas för beskattning av människor och affärsrörelser måste införas tillsammans med återvändande av flyktingar till deras hemländer samt skapa bostäder för de hemlösa och avhjälpa situationen med pantövertagande av egendom.

10. Sysselsättningsmöjligheter måste skapas och finansieras så att jobbsökande kan återgå till arbete inom deras områden eller utbildas för andra branscher eller yrken. Ersättning för varor, tjänster, kompetens och andra förmågor måste bli rimlig. Alla barn och vuxna måste ha tillgång till skolgång, undervisningen måste återspegla universella sanningar, undervisningen på högskolor måste vara överkomlig och undervisning i alla områden av konst måste bli tillgänglig för motiverade studenter.

11. Jordbruket måste vara i enlighet med naturen, behandlingen av livsmedelsdjur human och näringsriktig mat i överflöd skall finnas för varenda själ på planeten. Fria energikällor måste genomföras och användningen av fossila bränslen avslutas och korrekt hälsovård måste bli alla människors rättighet. Lagliga rättssystem och straffsystem måste reformeras, orättvisor rättas till, alla typer av slavhandel avslutas och kvinnor hedrade istället för att degraderas till ägodelar. Kontrollen av media måste upphöra och så måste även drog- och pornografiindustrin samt alla typer av föroreningar och miljöförstörelse.

12. Vi nämner dessa områden som tigger om att bli åtgärdade, inte för att något av dem är förvånande, men för att försäkra er att dessa ”måsten” och ”kommer att bli”-situationer och många andra som också kommer att oändligt förbättra livet i er värld är i olika stadier av planer för genomförande. Detta monumentala åtagande – inte mindre än transformationen av en tredje densitets värld och den andliga förnyelsen av dess civilisation! – händer med oöverträffad hastighet och hjälp, unikt i universum, inte bara på Jorden. Ni vet kraften i era tankar – ståndaktigheten i att tänka positivt medför även att gigantiska förändringar förverkligas snabbt.

13. Ett annat område av stor betydelse är att Jorden har nått energiplan som bidrar till öppnandet av telepatiska kontakter. Alla har kapacitet för denna själ-till-själ-kommunikation som en födslorätt – det är en ingrediens i själen. Med de högre frekvenser som nu är förhärskande på Jorden öppnas dessa kontakter i en snabbare takt än tidigare – dock, bli inte besviken om dina inte har det. Det kommer när tiden för dig är den rätta, men var medveten om att en känsla av brådska för att kommunicera med en älskad i Nirvana, till exempel, kan skapa en energibarriär och försena kontakten.

14. Det är viktigt att ni är uppmärksamma på att inte bara ljusvarelser – era älskade själar i andar eller uppstigna mästare eller medlemmar av andligt avancerade fysiska civilisationer – vill tala med er. Mörka entiteter är lika ivriga att nå er med sin desinformation och för att undvika att de gör så, be om skydd från Kristet ljus och kräv att endast ljusvarelser får kontakta dig.

15. Även om att be om skydd och få det är just så lätt, så måste ni agera ansvarsfullt. Om ni känner er trötta eller sjuka eller är behäftade med oro för någon eller något – varje typ av ett stressfyllt tillstånd – gör INTE något försök till telepatisk förbindelse! Att göra det är en öppen invitation till låga entiteter, för er egen energinivå är för låg att nå de högre vibrationerna hos ljusvarelser. Nybörjare kan uppleva tvivel på sig själv, vilket också bär en låg vibration, så kom ihåg er inneboende förmåga och låt den ge er självförtroende. Men egoistiska känslor är en säkerhet för att ni kommer att nå varelser på låg nivå för egoism bär en energi som inte är kompatibel med ljus, medan ödmjukhet och tacksamhet har ljusa vibrationer.

16. Att bli vägledd genom vetskapen att ljus härrör från en telepatisk källa genljuder i hjärtat. Energin från en låg entitet agerar som en resistor eller en broms, och varnar så att man skall avsluta den förbindelsen. Som med alla andra prestationer kommer övning att öka er urskiljningsförmåga om huruvida källans vibrationer är ljusa eller låga, likaväl som att öka er förmåga att klart ta emot överföringar.

17. Hand i hand med de växande instanserna av telepatisk kommunikation är explosionen av er ”informationsålder”. Ni är överösta med information och att vara insiktsfull om vad som är sanningsenligt och vad som inte är viktigt, inte bara att vara välunderrättad, utan för att utveckla skarpsynthet, är ett steg framåt i andlig utveckling. Internet har möjliggjort ett utbyte av global spridning av autentisk information som tidigare var känd av endast en handfull personer och medan det är den bästa källan för myriader av faktarapporter, så är Internet lika mycket användbar för den mörka sidan på och utanför planeten.

18. Material som påstods vara ett budskap från en hög ljusvarelse kan faktiskt möjligen ha skrivits på myndighets- eller företagskontor för att främja deras agenda genom spridning av lögner mitt ibland välkända, andliga uppgifter. I andra fall är vissa mottagare eller kanaler omedvetna om att de når låga entiteter som påstår sig vara välkända, respekterade ljuskällor och de ger desinformation som deras mottagare skickar vidare. Vissa meddelanden – såsom mammutförändringar I haven och landmassorna, som kommer att kräva er evakuering med hjälp av ETs, och när ni återvänder till planeten måste ni leva under jorden – är rent nonsens.

19. Var skarpsynta för all information genom att fråga inom er, anslut medvetet till er själ där sanningen finns. Om informationen flödar lätt är den i linje med er själs sanning, om ni upplever en skakning eller en känsla av motstånd så är den inte det. Mer än vid något annat tillfälle under de senaste två årtusendena, i denna tid av allt intensivare ljus, är intuitionen klarare och starkare. Emellertid, om ett sinne är stängt för all information utom den som sammanfaller med benhård trosuppfattning, kan inte själens budskap penetrera den barriären.

20. Ja, vi vet mycket väl att allt detta har nämnts i många meddelanden från oss och andra ljuskällor. Så varför upprepar vi det? Omkring den tid som våra månatliga budskap väntas så hör min mor från många enskilda personer som ivrigt väntar på det budskap som ger dem skäl att känna sig hoppfulla och optimistiska. Vi välkomnar er tillit till vår information, men att räkna med den för att lyfta upp ert mod och förstärka en positiv livssyn innebär att våra meddelanden inte uppfyller sitt syfte. Syftet har alltid varit att erbjuda andlig vägledning och upplysning om denna övergångsperiod då Jorden stiger ut ur den tredje dimensionen och närmar sig sin Gyllene Tidsålder, där ni kommer att ta den rättmätiga platsen som medlem i vår universella familj. Våra budskap har aldrig haft avsikten att vara ett substitut för era egna förmågor!

21. Långt, långt bortom de läsare som skriver till min mor ser vi dessa som kommer efter i utvecklingen av urskiljning och istället litar till budbärare som oss för att få svaren de söker. Vi ser förloppet in till rädsla när en katastrofal händelse av något slag, eller en annan, förutspås i internetartiklar och den sjunkande andligheten rapporteras om i de stora medierna. Vi har berättat om de myriader vägar som vår rymdfamilj använt länge för att hjälpa Jorden – och representanter för några av dessa civilisationer har också talat om detta för er – ändå är det missmod för att ingen flotta med skepp har landat. Vi vet om missnöjet, även oron, om vad som antas hända, istället för tålamod medan faktiska händelser fortfarande vecklar ut sig utanför allmänhetens kännedom. Och även fast vi har försäkrat er gång på gång att ni är magnifika själar med krafter som endast begränsas av era tankar, så är ni tveksamma att tro på er själva.

22. Vi talar om för er att utan något uns av andlighet, utan hellre med bara kärlek, och vi vet att inte allt vänder sig till alla, men om ni känner igen er själva i vad vi sa, var snälla och beakta våra ord. Era bröder och systrar som är så kära för oss - det är nödvändigt för andlig tillväxt att ni slutar leta externt efter svar och börjar titta inåt. Allting ni vill ha och behöver har ni redan – snälla ni, tro på er själva! Allihop är älskade av alla själar i högre, andliga riken och vi önskar innerligt att ni inte närmar er livet som om det vore ett komplicerat och mystiskt uthållighetstest. Livet är så enkelt som att leva det från ert hjärta, låta kärlek vara er guide, er förståelse och ert uppfyllande!

23. En del ifrågasätter olika aspekter när det gäller den fria viljan. Hur kan det finnas fri vilja när andra använder deras fria vilja till att åsidosätta våra personliga val? Som svar säger vi att vi inte talar om kloka, kärleksfulla föräldrars vägledning för barnen, som kanske känner sig upproriska när de inte får som de vill, utan om resonabla personer vars fria viljas val kolliderar med andras. Med det sagt, tänk på grunden i alla överenskommelser innan födelsen: De är utformade för den andliga tillväxten av alla som delar livstiden, alla själar i det avtalet trädde in i det med ovillkorlig kärlek, var och en valde karmiska lektioner för att uppnå balans och hjälpa de andra att göra detsamma, så en del roller är nödvändigtvis tuffare än andra, och karma håller fortfarande på att spelas ut. Så överväg om andras motstånd mot ert val kanske är i ert bästa intresse trots allt – kanske det är en sträng vägledning som behövs för att hålla er på rätt spår med valen i ert själskontrakt.

24. När det gäller ett ändrat kontrakt på grund av att någons fria vilja förnekar någon annans, så är det så att detta händer för många miljoner. De valde inte omfattningen av umbäranden och förluster, som de har räknat med, till följd av beslutanden av giriga, förtryckande härskare. Det är därför deras själsnivås begäran om ändrade kontrakt för att lämna den fysiska livstiden tidigt har hedrats. Dock skulle det verkligen vara sällsynt om en själ begärde någon ändring på grund av att dens personlighet är missnöjd med livets omständigheter, som kan förändras.

25. Och det leder oss till den andra möjligheten för att utöva fri vilja. Om man vill använda sin fria vilja på ett sätt som skiljer sig från deras som motsätter sig det, då kanske det kan vara en vägledning från ens själ. Detta skulle kunna gälla om ni befinner er i situationer som orsakar betydande obehag därför att det verkar riskabelt eller svårt att göra en förändring. Budskap från själsnivån – intuition, samvete, instinkt, inspiration, ambition – är starkare än någonsin när själen trappar upp sitt trummande till medvetandet att bli uppmärksamt. Inte bara flyktiga tankar om någon grönare betesmark, utan ihållande missnöje med status quo och en stark känsla av vad ni vill istället, är er själ som talar om att förändring behövs så att ni kan uppleva andra delar av ert själskontrakt. Antingen det är flyttning, ändring av relationer, göra en annan riktning på utbildningen, ta ett nytt jobb i samma typ av arbete eller gå in i ett nytt arbetsområde. Ni kan göra det entusiastiskt om ni följer den inre rösten.

26. Sedan finns det frågor om den andra sidan av fri vilja, formulerad till att inkludera alla: Hur kan vi veta om våra beslut, som allvarligt påverkar någon annan, är en del av vårt avtal som gjordes före födelsen eller hindrar den personen från att utöva hans eller hennes fria vilja? Analysering och rationalisering kommer helt enkelt att hålla er gående runt i cirklar. Fråga inom er om upplysning av situationen, låt era själars svar flöda in i era hjärtan och vet att vad ni mottar är vägledning för er egen andliga växt likaväl som för den andra personen.

27. Är den stora ökningen av autism relaterad till medvetandeskiftningen? Inte alls. Det ökande antalet barn som har symptom som liknar autism beror på gifter i vacciner och symptomen förvärras av föroreningar i luft, vatten och jord och kemikalier i konserveringsmedel i maten och receptbelagda läkemedel. Riktig autism, vilket är mycket ovanligare, är själens val av upplevelse och erfarenhet till vilken alla andra som delar den livstiden gick med på. Och varken autism eller dess liknande tillstånd kommer att hindra dessa personer från fysisk uppstigning på Jorden, såvida inte en kort livstid är en del av själens kontrakt.

28. Nej, förmågan att hålla eller förankra ljus – eller stråla ut det – har ingenting alls att göra med en individs kroppsmassa. Det är energin av ljusfyllda tankar och uppsåt som är kraftfull i att generera och sprida ljus.

29. Vet ni hur mänsklig kloning kommer att visas och hur människor kommer att reagera? Vi vet inte hur den informationen kommer att lämnas ut, men eftersom mänsklig kloning är en sådan oväntad faktor i er värld är det realistiskt att förutse chock och misstro innan det kan accepteras. Hursomhelst, när så väldigt få liv kommer att bli personligen påverkade så blir avslöjandet inte i närheten av den djupa inverkan som sanningarna om religioner, Illuminatis långa kontroll, Jordens uppstigning och den Gyllene Tidsåldern får.

30. Hur viktigt är det att vara medveten om sin själsfrände? Är uppstigning möjlig om man inte har någon koppling till sin själsfrände? Eftersom där är missuppfattningar om själsfränder är vårt svar i första hand ett förtydligande av vad de är, eller inte är. Själsfränder är inte bara två individer i hela detta universum som ”hör tillsammans” och vars liv inte kan bli ”kompletta” om de inte finner varandra. Varje själ delar många livstider med samma grupp, eller själskluster och i dessa livstider spelar varje själ många olika roller – man, kvinna, heterosexuell, homosexuell, moder, fader, partner, dotter, son, vän, motståndare, lärare, elev och så vidare. Alla dessa livstider händer i kontinuum, dvs i en sammanhängande helhet där varje själs personlighet interagerar med många, många andra samtidigt, och på själsnivå vet alla om sina oupplösliga band.

31. När två av dessa personer möts på Jorden så känner de igen varandra på själsnivå och vet att de valt ännu en gång att nära dela en fysisk livstid, medvetet känner de en attraktion som är extremt meningsfull för båda. Detta kan vara två människor i varje förhållande som är särskilt betydelsefullt för att forma deras liv och när de är romantiskt attraherade av varandra så kanske de tänker på sig själva som själsfränder. Och det är de verkligen, men inte som de enda två själar som någonsin kunde känna den typen av intim bindning – det skulle utesluta alla de andra i universum med vilka de också är tätt bundna men inte medvetet minns. När ni fortsätter att utvecklas andligt kommer ni att veta att alla själar är förenade i ovillkorlig kärlek, en känsla långt mer subtil än den romantiska kärlek som ett par kanske känner när de tror att de funnit sin själsfrände.

32. Håll framförallt i era tankar att aldrig för ett ögonblick är ni på resa ensam, alla upplysta varelser i detta universum är med er och hjälper er att skapa världen i er vision, den värld som ni redan har skapat i kontinuum.

                             _________________________

KÄRLEK OCH FRID

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Svensk översättning: GertieShare |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Matthew,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge