Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Matthew Ward - September 11, 2010

Matthew Ward - September 11, 2010

Detta är Matthew, med älskvärda hälsningar från alla själar vid denna station. Sanningen kommer inte än fram i er massmedia, men det läcker ut allt mer nu när fingret i vallen är borttaget, så att säga. Nu när denna barriär är allvarligt attackerad så kan de mörka inte längre dölja det enorma bedrägeri som i detta ögonblick knappt har exponerats till allmänheten, toppen på isberget är synligt medan den enorma biten med potentiellt dödligt destruktivt kraft ligger utom synhåll.

Det har funnits försök till att strypa sanningen sedan begynnelsen av kommunikation på Gaia-Terra-Shan-Jorden, och försöken var framgångsrika när mörkt lagda personer kontrollerade utbudet av information. Under modern tid så tänkte de sig att utvidga deras kontrollnätverk via webben, men istället blev det deras undergång. Fakta baserad information, som upp till nyligen var begränsad till detta nätverk, når nu allmänheten tack vare uthålligheten av modiga undersökande journalister, andra reportrar, ögonvittnen och individer som avslöjar personliga erfarenheter. Det är inte bara att det finns ett ökat exponerande av lögner och korruption, utan det skrivs också om hur folk anpassar sig på ett innovativt sätt till den ekonomiska situationen. Nedtagandet av hjärnkontrollen via nyhetsmedia har hänt på grund av det alltmer intensifierade ljuset. Det finns förvirring och osäkerhet i många sinnen om vad ljus är, var det kommer ifrån, och hur man ta emot det och på så sätt upplyftas med Jorden. Ljus är samma energi som kärlek, bara uttryckt annorlunda, och det är den mäktigaste energin i hela Skapelsen. Ljus är den totala substansen av Skaparen, den slutliga makten i kosmos, vilket har många universum; och i detta universum, kommer ljus från dess högsta varelse och vilken ni har gett olika namn, såsom Gud, Allah eller Jahve.

Ljus utgör livskraften för alla själar, oberoende om de lever i en fysisk eller andlig värld. Det är då naturligt att undra hur en själ kan bli mörk, så vi skall ge en förklaring. Som en substans av Skaparen via Gud för detta universum så inkarnerar varje själ fylld av ljus och med specifika uppdrag som den valde innan den föddes. Spädbarnet känner till sitt gud självt och uppdraget i detta livs kontrakt, men alla minnen av detta glöms bort då babyn justerar in sig till en tung kropp och anpassar sig till föräldrarnas förväntningar, när barnet blir äldre träffar det på inflytande från också andra auktoritära personer och jämlikar. Glömskheten vilken enbart existerar på den medvetna nivån är del av den stora planen som erbjuder denna person lärdomar genom erfarenheter, och under hela vägen sänder själen meddelanden till medvetandet i form av samvete, intuition, instinkt och andra typer av guidande i enlighet med valet av kontrakt. Personer som följer dessa meddelanden lever i enlighet med målsättningen av livet och behåller sitt ljus. Ljuset börjar försvagas i de som ignorerar meddelanden från själen och om de fortsätter att inte bry sig om detta guidande så för de sig längre och längre bort från deras val av uppdrag och ljuset fortsätter att försvagas tills att bara gnistan som är deras livskraft finns kvar. Ni kan inte veta om det är det som hände med någon eller om den personen bokstavligen följer ett kontrakt för livet genom att ge möjligheter till andra att avsluta deras karma i tredje densitet och fortsätta deras utveckling av själen.

För att återgå till vad Ljus är, så är det själens eviga och oskiljaktiga förbindelse med Skaparen och Gud och alla andra skapelser i hela Kosmos. Ljuset är kraften som gör det möjligt för Jorden att lyftas upp från tredje densitet, där mörkret trivs; det driver henne mot fjärde densitet, början på den Gyllene Åldern, och kommer att fortsätta att föra henne till hennes öde i den femte. Det är där som hennes själ kom ifrån och förblev medan hennes kropp i planetform gick ner i en spiral under de årtusenden när mörkret så starkt påverkade hennes mänskliga innevånare. Ljuset höjer medvetande nivåerna för att frigöra er från tredje densitets begränsade uppfattningar, och genom att öppna hjärtan och sinnen så banar ljuset vägen för en spirituell utvecklingsväg.

Att ta emot ljus är så enkelt som att leva ”gott liv”. Vara snäll, omtänksam, hedervärd, pålitlig, sanningsenlig, hjälpsam, glädjefull, generös, hoppfull, medlidsam, munter, optimistisk, trevlig och ha ett öppet sinne – de positiva känslorna och karaktären som gör livet meningsfullt och tillfredsställande - vilka för in de högre vibrationerna av ljus. På en själsnivå så vet ni detta – tänk på uttryck ”vara upplyst”, ”ljuset i mitt liv”, som uttrycker en upplyftande känsla eller en Aha ögonblick.

På motsatta sidan, girighet, hänsynslöshet, förtryck, korruption, brutalitet, bedrägeri, svek, orättfärdighet, avsaknad av förlåtelse och maktlystenhet sänder ut mycket låga vibrationer. Negativa känslor som sänder ut låga vibrationer inkluderar rädsla, skuldkänsla, samvetsförebråelse, självosäkerhet, svartsjuka, avundsjuka, bitterhet, och förtrytelse, vilka alla skapar olägenhet, osämja och otillfredsställelse. Den utan tvivel kraftigaste negativa känslan är rädsla, en starkt förstorad energiförknippelse, och det är därför som vi gång på gång har uppmanat er att aldrig vara rädda för någonting. Rädda individer attraherar inte bara mer tillfällen till sig som de kan vara rädda för, men energin hos rädsla är de mörkas främsta redskap – det driver på deras ambitioner och stärker deras dominans över er. När ni ständigt lever i ljuset finns det inget att vara rädd för! Inget av en mörk natur kan överleva inom ljuset!

För att fysiskt lyftas upp med Jorden krävs dock mer än att leva ett ”gott liv”, ett gudfruktigt liv. Det kräver också att efterlämna tredje densitetens falska baser för religiöst troende och att det skimrande ljuset av spirituell sanning accepteras. Sanningen är, som lika delar av Gud – eller vilket namn ni nu använder för den som styr detta universum – så är ni alla gudar och gudinnor med obegränsad makt att manifestera vad helst ni väljer att tänka, känna eller göra. Sanningen är att religioner skapades för att hålla er från att veta vem som ni i sanningen är, hålla er ovetande om universal lag, och för att skapa uppdelningar inom folket. Sanningen är att folk som ni kallar infödingar eller urinnevånare står nära det universella medvetandet, medan religiösa dogmer, särskilt i Västerländska religioner, skapades under århundradena utav kyrkoledare för att förstöra denna naturliga närhet, kontrollera folket och anskaffa sig rikedomar. Sanningen bakom Kristendomen är att den är baserad på påhitt om Jesus födelse, korsfästning och uppståndelse, och hans lärdomar var medvetet förvrängda via utspädning och utelämnanden. Jesus befruktades och föddes precis som alla andra mänskliga spädbarn, och han sattes aldrig upp på ett kors. Han pryglades på uppdrag av Sanhedrin rådet, vilket styrde kyrka och stat, och var landsförvisad – de ville ha ut honom ur landet, och inte göra honom till en martyr, vars död skulle öka antalet efterföljare. Med sin gravida fru Maria Magdalena så åkte Jesus tillbaka till Östern, där han hade varit som yngling och tillbringat många år med att studera med Mästarna. Han hade lärt sig från dem om förbundenheten av alla själar med varandra och med Gud, och hur universal lag kan användas för att läka kroppar, förändra eller multiplicera former, dematerialisera eller återmaterialisera ting och liknande - så kallade mirakel som varje själ har en inneboende kapacitet att utföra. Detta var vad Jesus lärde ut till massorna. Eftersom spridandet av denna kunskap skulle betyda undergång för målsättningen av det självtjänande Sanhedrin rådet, så var de mycket hårda mot lärjungarna som fortsatte Jesus lärdom, och genom att upphöja honom till ”Guds ände son” så upphöjde de honom till en position som någon annan aldrig skulle kunna uppnå. Både Jesus och Maria Magdalena var från högt respekterade familjer på toppen av det Hebreiska samhället. Att påstå att han var född i ett enkelt stall och måla upp henne som en prostituerad var också andra falska delar av historien, vars rötter låg i girighet, högmod och maktlystenhet, och som har förts vidare genom tiderna.

Punkten under Jordens transformering från tredje till fjärde densitet har nåtts, då spirituell preparation är av mycket större vikt än att sysselsätta sig med dagens utvecklingar. Vi föreslår inte på något sätt att ni blir ointresserade av nationella och internationella utvecklingar, utan snarare att ni inte dras in i 3D drama som håller på att utspelas. Vi vet att det är svårt att hålla två fötter på jorden och samtidigt låta ert sinne och hjärta stiga till himlen, men att stadigt hålla er i ljuset kommer att balansera er. När som processen för Upplyftning accelererar så kommer resten av ”isberget av sanningar” att komma in till allmänt medvetande, och genom att vara balanserad får ni styrkan och förmågan att klara er bra när andra vacklar i chock, ilska och desillusionering, när händelserna utvecklar sig.

En aspekt utav att vara förberedd, avskildhet, kommer att vara lättare för en del än andra. Om ni upplever arbetslöshet, förlust av hem, avbruten utbildning, försvinnande besparingar, försäljning av tillgångar eller andra förluster eller svårigheter, så har ni kommit långt med att avskilja er från delar av ert liv som en gång togs för givet. Inte bara kan ni nu uppskatta den stora skillnaden mellan egendomar och vad som har genuint värde, men att hantera avskildhet är ett viktigt steg mot att kasta av sig tredje densitet så att ni kan omfamna en annorlunda värld, en värld där allt från anställning och fritid till telepatisk kommunikationer mellan människor och djur till rymd resande och intergalaktiska vänskapsförband blir underbara äventyr!

Hårt som det kan låta så kan avskildhet inkludera familj och vänner. Det är absolut inte fråga om att hålla tillbaka er kärlek, utan genom att acceptera att en del personer som är er mycket kära kanske på en själsnivå väljer att överge detta liv, istället för att resa med Jorden. De vet inte detta på en medveten nivå, men de gör ett medvetet beslut genom att inte vägra att ändra uppfattningar som är baserade på felaktiga läror eller att ändra negativa attityder eller uppförande. Ta förtröstan i att dessa val INTE är misstag! Det kan förefalla så i era ögon, men dessa individer är helt enkelt inte redo för samma steg i spirituell tillväxt som ni är. De kanske är vad ni kallar ”unga själar”, själar som inte har samlat på sig samma uppsättning av spirituell klarhet, universal kunskap och inneboende förmågor som ni har. De kommer att få andra möjligheter att komma igen och en själ kritiseras aldrig för att vara mer saktfärdig än en annan. Dessutom, avskildheten som vi pratar om är bara för denna inkarnation, en mycket liten bit av den erfarenhet som har ackumulerats av er själ under många liv på olika ställen genom hela detta universum. Kärleksband är eviga och multidimensionella, och i kontinuumet lever ni i andra förhållanden med samma själar, inkluderande framtida liv, och era mer utvecklade själva känner igen varandra och kan komma ihåg tidigare delade erfarenheter.

Vi trodde att vårt senaste meddelande täckte frågan om upplyftning väl, men nya frågor visade på var luckorna fanns. ”Kommer jag att veta att följa ljuset och lyftas upp….springande uppför ”stegen” tills den sista droppen av energi?” Min mor tycker att denna typ av spirituell ivrighet är som att ”vara i snabbspåret”, och vi ler och instämmer – det är glädjande för oss att se mer och mer av Jordens folk vakna upp känna sig exalterade över deras nya förståelsenivå. Eftersom det är nytt kan det ändå vara lite skrämmande, så vi säger att följa ljuset är lika lätt som att följa ert samvete. Såvida samvetet inte har krympt ihop på grund av att det har blivit ignorerat gång på gång så gör det sig hört högt och klart när någon styr sig bort ifrån ljusets val – det finns den där mycket obekväma känslan som ett dåligt samvete ger.

Kommer det att finnas nudister på planeten efter 2012? Denna fråga ger oss ett tillfälle att förklara att vad vi ser i kontinuumet är aurorna av själarna som finns där, och de utstrålar hälsa, glädje och kärlek. När ni lever i den Gyllene Åldern inom ert koncept av linjär tid, så kan vi besöka er i våra eteriska kroppar och då ser vi er lika klart som ni ser er själva. En nuvarande livsstil som nudist kommer inte att förhindra någon från att vara där om de tidigare nämnda kraven för fysisk upplyftning är mötta och livslängdsklausulen i själskontraktet så tillåter.

När det gäller att ge den bästa metoder för att aktivera DNA och hjälpa er att upplyftas med planeten så är det inte inom vår befogenhet att ge en sådan rekommendation. Genom att helt enkelt leva i ljuset kommer dock era kol baserade celler att förändras till kristallina celler som möjliggör fysisk överlevnad i de högre densiteterna, och vi säger återigen att kraven för den fysiska upplyftningen gäller för alla.

Låt oss återgå till frågor av stort intresse och eller oro. Översvämningarna som har orsakat att miljoner människor har övergett sina hem i Pakistan är en kombination av faktorer. De flesta av dessa själar avslutar tredje densitet karma genom att övergå till andligt liv eller genom att uppleva exceptionellt svåra förhållanden under denna tid, och andra växer och spirituellt genom att ge göra mark tjänst, förse med livets nödvändigheter eller finansiell hjälp, och att sända böner. Och återigen så användes er väder teknologi för att skapa stort kaos, rädsla och svåra förhållanden på en sådan massiv skala att officiellt erkännande av vår rymdfamiljs närvaro har blivit tvunget att ges en låg prioritet. Vi skall prata mer om detta, men låt oss fortsätta med ”naturliga katastrofer”. Orkanen Earl startades av Moder Natur för att frigöra mer negativitet, och hon skulle ha uppnått detta genom att hålla stormen över havet. Emellertid, efter att era vetenskapsmän intensifierade orkanen och sände den mot land så använde våra bröder och systrar sin teknologi för att minska dess kraft och styra den norrut för att begränsa dess påverkan. Kanske att sunt förnuft redan har gjort detta klart för er – hur troligt är det att en Kategori 4 orkan på ett ”naturligt” sätt skulle reduceras till Kategori 2 istället för att öka i styrka över havet och, i dess försvagade tillstånd, kunna ändra riktning.

Några ord om en nära relaterad fråga: Varje bit av energi som ges för att förutspå katastrofiska skador ökar sannolikheten till att det inträffar. Energin är neutral och utan förmåga att tänka logiskt – det är era tankar och känslor som tar fäste vid energiströmmar som ger dem riktning och kraft. När det kollektiva medvetandet börjar gå runt med tankar och känslor av rädsla om sådana förutsägelser så blir möjligheten istället en sannolikhet. Även om vår universala familj står redo att ingripa i situationer där det är tillåtet – att reducera de skadliga effekterna som söks utav de som manipulerar vädret tillåts alltid – så kom ihåg att den opartiska lagen om attraherande fungerar alltid och är mäktig.

Detta gäller likväl på en personlig bas. En del individer ser rådet att leva i nuet som en konflikt med instruktioner för att manifestera vad de vill ha i sina liv. Vi säger till dem som tror att de inte kan hantera ansvar för nuet och samtidigt skapa framtida utvecklingar: Ni har gjort så under hela ert liv! Lagen om attraherande sätts igång av era tankar och känslor i nuet. När ni har positiva eller optimistiska tankar och erkänner med tacksamhet era välsignelser i nuet så är detta vad som fästs vid energiströmmarna som skjuter ut till det kollektiva medvetandet, vilket i sin tur attraherar liknande energier och för tillbaka än mer till er att känna er tacksamma för. På liknande sätt så om tankar och känslor är fokuserade på situationer fulla av stress och svårigheter så manifesterar ni mer svårigheter och orosmoment att hantera.

De naturliga lagarna som styr livet i hela detta universum är enkla, klara och effektiva. En av begränsningarna i tredje densitets tänkande är tendensen att se komplikationer där det inte finns några. Då ert medvetande fortsätter att expandera så kommer ni att se med egna ögon den enkelhet och renhet som råder i de högre densiteterna. Ni behöver dock inte vänta till att Jorden når den fjärde densiteten, början på hennes Gyllene Ålder, för att uppleva detta – ni känner till lagarna och kan använda dem till ert gagn redan nu!

När det gäller vad som nu händer i er värld så kommer ekonomin att fortsätta att gå upp och ner tills att det är helt klart att mekanismen som håller den flytande är full av samma korruption som orsakade kraschen som kallas ”recession”. Bankväsendet, lånandet och aktiehandlingar, vilka inte är mer än datamaskiner fulla av milliard nummer, genomgår nu förändringar som kommer att resulterar i ett nytt monetärt system baserat på ädla metaller och kommer att skötas av ärliga, kunniga och pålitliga individer. När det blir allmänt känt att Illuminati grupperna har lekt med den globala ekonomin som en jojo, så är det troligt att det blir en kort period av turbulens medan det nya systemet blir fast etablerat. Så tillsammans med förnödenheter som kan vara praktiska att ha under ett strömavbrott, till exempel, så skulle det vara en bra idé att också ha kontanter. Men gör detta utan rädsla!

Den senaste ansträngningen att förhandla om ett fredsavtal mellan Israel och Palestinierna kommer till slut att bli framgångsrikt, men mer förföljelser, förseningar och dödliga sammandrabbningar mellan individer kommer att ske innan det tillfredställande resultatet uppnås. Spänningar i Mellan Östern, ansett som en krut dunk av många ledare i världen, kommer att minska då ljuset intensifieras. Under ytterligare en tid kommer dock stridslarm, politisk instabilitet, smärre strider mellan motsatta sidor och andra utbrott av våld att fortsätta i denna region likväl som i Afganistan och andra länder där medborgarna vill vara fria från förtryck från despoter. Alla dessa situationer kommer gradvis att förbättras tills att fred täcker hela er värld.

Vi vet inte vad som kommer att hända i valet nästa månad i USA, och det är logiskt att fråga varför då vi kunde säga redan innan primärvalen att Obama skulle bli landets nya president. Skillnaden är att hans presidentskap är en del av den stora planen för den Gyllene Åldern – ni kommer att bevittna att den enorma oppositionen han har och deras förseningstaktik samt kritik inte kommer att förhindra honom från att uppnå hans ljusfyllda uppdrag och valet som nu sker är inte en del av den planen. Samma sak gäller för valen i andra länder, och trots energin som sätts in i kampanjerna utav kandidaterna och deras övertygade sympatisörer och rika bidragsgivare så kommer partipolitik att snart blekna in i det förgångna. Långt ifrån att uppehålla deras löften om att regera i bästa intresse av förenade medborgare så driver de flesta politiker fram motsättningar och separation, och det har ingen plats i Jordens Gyllene Ålder. Så bli inte förtvivlade om ert parti eller kandidat förlorar. Om vinnarna är utav ljuset kommer de att behålla sina platser och om inte så blir deras position kortlivad. Stegvis under den tid som återstår innan början av den lysande Åldern vid slutet av 2012 så kommer regeringar inom varje nation att bli enheter som ärorikt och fullt tjänar folkets intressen. Denna transformation är inte långt borta – med allt accelererande så går den linjära tiden snabbare och snabbare.

Klimatförändringar är ett allvarligt bekymmer så för nykomlingar till våra meddelanden är vi glada att kunna säga att detta är Jordens transformering till ett globalt modererat klimat. Nya rekordtemperaturer, ökande utbrott på solen, smältande glaciärer och polarregioner, lågt liggande öar som sakta sjunker under havet och underliga nya positioner av planeter är aspekter utav Jordens upplyftningsprocess och återgången till hennes ursprungliga hälsa och skönhet. I linje med hennes mål, så använder våra bröder och systrar från rymden sin teknologi för att lindra den giftiga effekten av oljan och förtunningsmedlen i Mexikanska Bukten, likväl som gifterna i andra vatten, ”kemikaliespår”, och vapen.

Illuminati aktivister försöker att förhindra officiellt erkännande av andra civilisationers närvaro på alla sätt möjliga, och från jordbävningen i Haiti and förra vinterns ovanligt tunga snöfall i Washington DC till översvämningarna i Pakistan och Orkanen Earl så har deras användande av teknologi uppnått deras mörka målsättning. Dessa händelser gav dock också stora möjligheter för miljontals själar att avancera mot karmisk fullbordan och att förlösa enorma mängder av negativitet från planeten. Mer negativitet kommer att frigöras och varhelst som er teknologi startar ”naturkatastrofer”, så kommer vår universala familj att använda deras teknologi för att reducera destruktionen och dödstalen.

Illuminati grupperna begränsar dock inte deras ansträngningar till dessa händelser och vår ljusfamiljs intelligens på och utom planeten observerar idogt alla som har en möjlighet att starta en ”falsk flagga” operation för att starta storskaliga våldsamheter. Genom Guds ärande av Jordens beslut av fri vilja att dödande och destruktion upphör, inte ökar, är våra besättningar auktoriserade att ingripa för att på sätt som är nödvändiga för att förhindra att besluten av fri vilja från dem som försöker att starta nya krig eller något annat som skapar kaos. Besättningen kan dock inte blanda sig i Jordens invånares beslut av fri vilja att bli självmordsbombare eller att stoppa soldater från att lyda sina befäls orders – dessa typer av aktiviteter kommer att på ett naturligt sätt att ta slut då de högre vibrationerna når folks hjärtan, eller fysisk död blir resultatet av för litet ljus i kropparna.

När det gäller TV uttalandena till er värld; ”De är här och de kommer i fred”, så har inga slutsatser kommit fram då det gäller vad programmen skall innehålla, och era ledare som var involverade i planeringen för flera månader sedan har sedan dess blivigt upptagna av viktiga frågor för deras respektive länder. En del individer som var del av samtalen från början pratar nu därför om att istället ha några små skepp som landar på säkra ställen runt jorden. Landningarna skulle koordineras med kollegor på jorden så att hälsande av utomjordningarna av er välkända personer kan filmas och samtidigt, eller kanske senare, visas på TV via arrangemang med personer som är i en position att hantera detta. Det skulle finnas tillräckligt med bevis som visar på att besökarna är i själva verket från andra civilisationer – fredliga civilisationer! – så att skrik om ”Bluff” eller ”Invaderare” från de mörka tjänarna inte skulle ha någon validitet överhuvudtaget bland befolkningen.

Andra introduktionsmöjligheter diskuteras också, och i dagens läge har inga beslut fattats. Detta kommer tillbaka till hur linjär tid går fortare och fortare och behovet av att uppnå större reformer innan det himmelska fönstret stängs, genom vilket Jorden kommer att lämna tredje densiteten. Att tiden kanske tar slut innan hon kan göra så har aldrig diskuterats – hon kan och kommer att ta sig ut! Målet för planerarna är att snabbt, men försiktigt, föra fram alla sanningar som måste bli kända, inklusive sanningen om vad som hände denna dag för nio år sedan. Enormt kraftiga källor sänder ökande mängder av ljus till Jorden och hennes folk med målsättning att upplysa alla mottagliga själar, då deras målsnöre för att välja sitt öde kommer allt närmare.

Gå framåt med glädje och utan rädsla, med kunskap om att ljusa själar runt omkring hela detta universum är med er och Guds oändliga och eviga kärlek sveper in er i Kristet ljus.

                             _________________________

KÄRLEK och FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.seWould you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Matthew,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge