Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - July 30, 2013

Sheldan Nidle - July 30, 2013

1 Imix, 4 Pop, 10 Caban

I dette øyeblikk er de nye penge- og finanssystemene i ferd med å bli en realitet, og med dem kommer edikter som vil kunngjøres av deres nye regjeringer, inkludert avsløringen av et hemmelighetskremmeri og tilsløringsoperasjoner av svimlende proporsjoner.

Som dere kan forestille dere, vil disse kunngjøringene forandre deres virkelighet meget dyptgripende og vi er her for å være deres kjærlige veiledere gjennom denne overgangsperioden.

http://www.paoweb.com/sn073013.htm

===========================

Selamat Balik! Her kommer vi med flere nyheter! Først et litt forsinket Godt Nytt Galaktisk År til dere alle! Dette er det galaktiske året 10 Caban, et galaktisk år som i stor grad er reservert for indre og ytre oppdagelser. Det vil inspirere dere til å lære mer om hvem dere virkelig er og til å betrakte deres medfødte egenskaper i et nytt lys, og det er disse energiene som er i ferd med å bli mest fremherskende i deres virkelighet. Dere er på vei inn i en periode med manifestasjon og oppdagelser om hva dere betrakter som meningen med Livet, og følgelig hva slags verden dere ønsker å leve i. Den kommende velstanden for alle, samt nye regjeringer, vil være en pangstart denne prosessen med selvutforskning. Det dere kommer til å oppdage om dere selv til å begynne med, vil likevel kun være et lite glimt av den storslagne sannheten om deres virkelige Indre Selv. Når nå Ånden gradvis trekker sløret vekk for dere, vil dere lære hvordan deres ytre verden speiler og stimulerer den økende ekspansjon av deres indre opplevelse av livet. Det nye året 10 Caban, vil i sannhet være spekket med alle slags nye og stimulerende eventyr. Og at deres personlige gjeld blir slettet og dere blir kastet ut i en verden av velstand der alle har det de trenger, er bare begynnelsen. Dere vil bli i stand til å samarbeide med deres regjeringer på en meningsfylt måte, for disse vil oppriktig søke deres medvirkning og virkelig ønske å tjene sitt folk. Dette i seg selv, vil være en omfattende endring som dere må tilpasse dere!

Rundt om i verden er det mye som er i ferd med å bli til virkelighet. Alle de som i hemmelighet har arbeidet for at nye regjeringer skal kunne komme på plass, har vunnet en rekke saker i rettssystemet, hvilket åpner veien for å skifte ut deres korrupte regjeringer med ny statsledelse som har ansvaret for å gjenopprette en politikk som fullt ut ivaretar folkets behov og ønsker. Og da vil den makthungrige elitens overherredømme være slutt for alltid, og det samme med korporatokratiet, dette maktveldet som har vært helt utenfor deres påvirkningsmulighet, og som hensynsløst har drevet deres verden på veien mot ruin. Som dere selv smertelig har fått erfare, har disse mørke koalisjoner pålagt dere ulovlige skatter, avgifter og gjeld for å holde dere under kontroll og svekke dere. De nye regjeringenes primære oppgave er å rette opp alle disse ulovlighetene og frigjøre dere fra mange tiår med gjeldsslaveri. Det vil bli innført et nytt pengesystem med hard system, som vil få slutt på den manipulasjon og undertrykkelse som fiat-penge systemet har gjort mulig. Denne økonomiske “tørr-råten” vil raskt bli forvandlet til globale valutaer basert på edle metaller, og deres nye regjeringer skal støtte og fremme ikke bare det edelmetallbaserte pengesystemet, men også de sosiale programmene som ledsager det, som vil til være til gode for alle mennesker. Etter hvert som disse konkrete, praktiske aspektene settes ut i livet, vil deres raske indre vekst sette dere i stand til å samarbeide på meningsfullt vis med regjeringen, og formulere og ha fullt innsyn i alle de forandringer dere ønsker å oppleve i deres verden som er i rask endring.

Dere er på vei inn i en periode hvor dere vil lære enormt mye. I galaktiske samfunn er hvert eneste individ høyaktet og høyt verdsatt. Hvert eneste individ er unikt og uerstattelig i helheten, og det er en slik identitet dere må venne dere til. Styresmaktene står ikke over folket; det er heller slik at de er et instrument som brukes til å opprettholde og legge til rette for hver eneste persons velferd. Admiralitetens lov (seierherrens lov), som er fremherskende i dag, vil vike plassen for Sedvaneretten (Common Law), som har sitt utspring i folket. Sedvaneretten utgjøres av alle de praktiske løsninger og tradisjoner som over tid har bevist at de fungerer godt mellom mennesker, og det er dette som vil gi de folkevalgte representanter det moralske kompass som kan veilede dem i deres overveielser og handlinger. Etter hvert som overgangen til dette nye konseptet finner sted, er det deres oppgave å observer deres nye administrasjon i aksjon og sørge for at de holder seg til de direktiver dere gir den. Hver og en av dere har en gudgitt posisjon som en person av betydning. Hver eneste en av dere er en fri og uavhengig entitet, som er del av et høyt motivert kollektiv, og som sådan har dere et ansvar for å sikre man kommer frem til beslutninger som alle er fornøyd med. Uttrykket: ”Å regjere er ingen tilskuersport”, passer godt her.

Det å involvere dere i disse forandringene vil gi deres voksende bevissthet mye håndfast læring på mange områder. Dere vil oppdage en sann moralitet full av medfølelse, som ikke på noe som helst vis gjør forskjell på folk. Dere vil finne ut hvor viktig det er å ta vare på gleden og undringen i deres eget unike samfunn i utvikling; og videre at det å regjere deres eget samfunn virkelig en er guddommelig og meget sammensatt operasjon som krever velinformert deltakelse, eller overoppsyn, fra hvert eneste medlem. Det å sikre deres rettigheter som frie og uavhengige individer og å sikre at Sedvanelovene blir administrert riktig, er en svært hellig oppgave som dere vil ha mye mer tid til når velstanden gir deres liv stabilitet og deres potensial kan utløses til fulle. I denne sammenheng må dere huske på at bevissthetsnivåene deres vil øke raskt og at måten dere betrakter og oppfatter ting på vil endre seg enormt. Dere vi også ha Vesener av mange ulike ætter tilgjengelige for dere, som har kommet for å hjelpe dere gjennom denne massive forvandlingen, ettersom mange av dere kan bli ganske forvirret og opprørt av så mye forandring. Dette er grunnen til at dere vil ha individuelle mentorer ved deres side som kan forklare dere hva som skjer og hvorfor, og gi dere trygghet.

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer for å snakke om vårt perspektiv på det som skjer rundt om på kloden, ettersom disse begivenhetene har omfattende innvirkning på deres oppstigningsprosess. Og selvfølgelig er dette det området vi er eksperter på. Nye regjeringer vil følge som resultat av et nytt pengesystem, som vil nullstille seg selv ved overgangen til edelmetallbaserte valutaer. Denne operasjonen vil også lede til en fullstendig revurdert verdisetting av alle verdens valutaer. Disse to utviklingsstegene vil raskt bety slutten for det gjeldsbaserte systemet som deres nåværende regjeringer understøtter. Våre tallrike samarbeidsfeller står klare til å implementere det nye Basel III finanssystemet, som igjen vil utløse regjeringsskiftene. Disse nye regjeringene vil få slutt på gjeldsslaveriet og skjevfordelingen av rikdom, samt etablere en økonomisk politikk som underbygger den omfattende velstanden som vil forberede Gaia’s befolkning på første kontakt og Åndens ønske om å bringe dere alle tilbake til full bevissthet. Det vil også gjøre det mulig for oss å komme åpent til dere og tale fritt om de universelle sannheter som så lenge har vært holdt skjult for dere av de store filosofiene som ligger i kjernen av religionene på denne hellige kloden.

Vår oppgave er å informere dere om de åndelige forandringene deres globale samfunn gjennomgår. Som de fleste av dere i noen grad er oppmerksom på, så er deres verden på vei bort fra den verdensoppfatning og de forestillinger dere er vant med, og på vei mot holdninger og viten som i begynnelsen kan fortone seg som ganske fremmed. Denne åpningen og utvidelsen av deres verdenssyn er hva Ånden har til hensikt. Vi er her for å hjelpe dere å gå nøye gjennom det dere ble lært opp til å tro da dere vokste opp; dette innebærer å endre en hel rekke oppfatninger som dere har betraktet som ”fakta”. Dette innebærer blant annet å introdusere dere for en helt ny åndelig terminologi som ikke er dynget ned av grumsete tanker, og som ble gitt oss av Himmelen for lenge siden. Vi har bare så vidt snakket om deres samfunns grunnleggende myter i forbifarten, men tiden er nå kommet for å fortelle disse historiene på nytt, fullstendig og sannferdig, slik at dere kan forstå meningen i dem, uten tvetydighet. For lenge siden tok deres mørke herrer disse historiene og forvrengte dem for å påvirke deres følelser i en retning som var ”gunstig” for dem, og vi har nå til hensikt å sørge for at deres kompass påny peker mot det sanne nord og således gjøre at dere kan komme på linje med sannheten om hvem dere virkelig er.

Vi, deres Oppstegne Mester, vil være deres ledestjerner som klart og tydelig viser dere veien ut av det nåværende forferdelige rotet og frem mot en vidunderlig ny verden, en som dere allerede kan føle er der, og venter på dere. Som Vesener, bokstavelig talt med hurtigtogsfart på vei mot full bevissthet, trenger dere detaljert informasjon om hva full bevissthet innebærer. Vi har mange visdomsgaver å gi dere og vil utruste dere med de kriterier dere trenger for å vurdere og forstå hva som til enhver tid skjer. Himmelen anvender sine guddommelige evner til å rekonfigurere dere og hele verden omkring dere, og vi er kommet for å være deres åndelige veiledere og for å inngi dere trygghet med hensyn til det som kan synes å være en rekke merkelige hendelser. I dette øyeblikk er de nye pengesystemene i ferd med å bli til virkelighet, og med dem kommer edikter som vil kunngjøres av deres nye regjeringer, inkludert avsløringen av et hemmelighetskremmeri og dekkoperasjoner av svimlende proporsjoner. Som dere kan forestille dere vil disse kunngjøringene forvandle deres virkelighet til de grader, og vi er her for å være deres kjærlige veiledere gjennom denne aldeles forbløffende forvandlingen.

I dag snakket vi om de begivenheter som står for døren. Den kommende perioden vil være kjennetegnet av plutselig og omfattende forandringer. Vi har til hensikt å kunne formidle til dere ganske snart hva første kontakt egentlig dreier seg om. Deres åndelige familier og deres familier fra Rommet og fra Inner-Jorden står klare til å komme blant dere og forandre virkeligheten deres for alltid! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig er Deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!)


Oversetter: Leif


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge