Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 13. desember, 2016


Sheldan Nidle - 13. desember, 2016

10 Caban, 0 Mol, 13 Caban

Dratzo! Det gjøres fremskritt på alle fronter. Toppen av RV utbetalingene er nå på plass. Dette betyr at utleveringene av velstandsfondene er svært nær å virkelig skje. Vi venter at denne prosessen til slutt leder frem til den formelle proklameringen av NESARA og den nye Amerikanske Republikken. Denne serien av operasjoner må skje i en forhåndsbestemt rekkefølge og et antall koordinerte juridiske vedtak skal sikre at de blir gjennomført raskt og effektivt. Således forventer vi at et stort antall aksjoner vil følge på rekke og rad etter hverandre slik at denne nye virkeligheten kan manifestere på ordnet vis. Disse sekvensene vil så etterfølges raskt av en full avsløring av vår vennligsinnete eksistens! Når den tid kommer vil vi, som vi har nevnt tidligere, kringkaste en kort oversikt over mulige strategier som vil lede frem til en potensiell masselanding. Alle disse hendelsene henger sammen. En lang rekke møter, som har involvert alle de ulike aksjonsgruppene, har sammen frembragt et svært komplekst tidsskjema. Denne prosessen har bragt de ulike teamene sammen og hjelper oss på veien fremover! Følgelig ber vi om fortsatt tålmodighet mens disse felles tidskjemaene omsettes i praktisk handling.

Hele prosessen med å forandre dette planetsamfunnet har vært mye mer komplisert enn vi antok til å begynne med. Dette riket ble i utgangspunktet unnfanget av Anunnakiene som et rike hvor alle fikk innpodet en etablert tro på at de som satt ved makten var uovervinnelige. Som en følge av dette betraktet den nåværende gruppen av lakeier seg i stand til å overvinne ethvert forsøk på å redusere eller gjøre slutt på deres makt. Et utrolig arrogant sett av holdninger ble innpodet i hver enkelts psyke. En av mange grunner til at det har vært så vanskelig å hjelpe våre partnere av Lyset har vært disse sinnsyke kjerneoppfatningene. Denne urokkelige troen er nå i ferd med å smuldre opp ettersom Himmelen, dag etter dag, sender en målrettet flom av positive og bevissthetsøkende energier inn til menneskeheten. Vi har vært vitne til at våre partnere på Jorden lykkes i å snu disse negative oppfatningene og iverksette en serie viktige arrestasjoner blant denne globale gruppen av lakeier. Målet med denne operasjonen er å sikre at velstanden fører direkte til et GESARA for denne verden som har lidd så lenge. Steg for steg er dette i sannhet i ferd med å bli til virkelighet!

Disse begivenhetene er del av et større prosjekt som skal danne fundamentet for et rike hvor vi har til hensikt å lande når det guddommelig riktige tidspunkt kommer. Dette er videreføringen av en posisjon som vi, sammen med de Oppstegne Mesterne, ønsker å fullføre i den meget nære fremtid. Gaias folk er midt oppe i en kontinuerlig økende serie av generasjons- sykluser. Vårt ansvar er at de mest kritiske aspektene av denne kloden mottar de pengemidlene som trengs for å sette opp et antall nøkkelmål. Disse omfatter friskt vann, elektrisitet til alle og et moderne kloakksystem. Sett med våre øyne er det horribelt at mesteparten av denne planeten mangler muligheten til å kople seg til Internett og eller leve gjennom natten med elektriske hjelpemidler. Det er nødvendig at disse primitive forholdene blir forandret raskt. Det finnes nok energi og pengemidler i denne verden til kvikt å forandre dette. Disse problemene, sammen med et stadig økende behov for å lære å lese og skrive, vil våre samarbeidspartnere på Jorden umiddelbart ta tak i.

Himmelen etablerte dette prosjektet for lenge, lenge siden da de henvendte seg på meget høytidelig vis til de Oppstegne Mesterne. De ga dekret om at en ny virkelighet, som skulle befri overflate-menneskeheten, skulle være kjennetegnet av uendelig velstand sammen med at dere fikk tilbake friheten som dere har ventet så lenge på. Menneskeheten skulle gjenvinne sin individuelle frihet og uavhengighet, som hadde gått tapt ved Anunnakienes illegale proklamasjoner, for på denne måten å rette opp, på guddommelig vis, alt som var sørgelig galt på denne planeten. Det skulle være de Oppstegne Mesternes primære oppgave å ha overoppsyn med og hjelpe menneskeheten slik det var lagt til rette for gjennom en hel rekke regler som Himmelen hadde utformet spesielt for denne oppgaven. Disse reglene ble fulgt, så vel som ediktet om å skaffe til veie de nødvendige pengemidler for å etablere en så uendelig velstand. I tillegg skulle det etableres et spesielt team som med loven i hånd skulle kaste Anunnakienes lakeier fra makten når det var påkrevet. Nå er denne oppgaven fullført og det er nå klart for at dere kan feire og nyte fruktene av denne utrolig mektige innsatsen. Disse prosjektene skulle ytterligere understøttes av vår ankomst etter ordre fra Himmelen. De neste stegene handler om å legge alt til rette for gjennomføringen av de begivenheter som denne spesielle operasjonen utgjør og forberede oss til første kontakt.

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Denne neste perioden i deres spirituelle utvikling utelukker fullstendig at de mørke på noen som helst måte kan få tilbake noen form for makt. Himmelens velsignete regi har gjort deres nederlag helt uunngåelig. Dette er en guddommelig prosess dere virkelig har grunn til å feire. Våkne opp så dere i sannhet forstår hva som skjer og anvend deres eksepsjonelle visjonære evner på dette vitale tema. Himmelen har orkestrert en prosess som er rett ut sagt guddommelig. Dere kan betrakte denne inneværende perioden som en snedig måte å sjekke hvem som er om bord for de ekstraordinære forandringene som står for døren. For tretten tusen år siden tok de mørke makten i denne virkeligheten og skapte en verden som var forferdelig for hele menneskeheten på Jordens overflate. Det er helt avgjørende at alle som er i opposisjon til disse forandringene viser sitt sanne ansikt og således blir tilføyd i den allerede lange listen over dem som på guddommelig vis vil bli isolert fra dere. Derfor ligger hele dette velsignete scenario klart til å avdekke hvem som støtter, og hvem som ikke støtter, den nye Republikken!

Vi ber simpelthen om at dere holder ut så lenge og forbereder dere på en kommende, mektig kunngjøring. Himmelen ønsker ikke at noen skal fortsette å lide. Straks denne prosessen er fullført, er det helt og holdent vår hensikt å introdusere den sanne Amerikanske styringsform og få en endelig slutt på denne mørke farsen som begynte for bortimot 150 år siden. Da den opprinnelige Amerikanske Grunnloven først ble proklamert, manglet den Bill og Rights.¹ Da denne loven ble tillagt, ble dette regjeringssystemet proklamert og juridisk vedtatt. Det samme er tilfellet nå. Utelukkende de velsignete NESARA dokumentene vil være rettsgyldige. Vær tålmodige og vit i deres hjerter hva som om kort tid vil skje. Kom sammen og vær klar over hva det er som foregår og bruk energiene deres til å være med å gjøre denne triumfen mulig! De som nå så arrogant sprader omkring i sin maktglans vil bli isolert av våre hellige forbundsfeller! Denne operasjonen har allerede begynt! Vær tålmodige og la den få tid til å manifestere og forvandle denne virkeligheten.

Husk på, kjære Sjeler, at denne virkeligheten resolutt vil rive seg løs fra mørket og bringe Lyset inn. Denne operasjonen krever en serie med «falsk flagg» iscenesettelser for å sikre forutsetningene om at alle aspekter av det gamle oligarkiet blir fanget inn på vellykket vis og betryggende isolert fra dere. Denne prosessen krevde at virkemidler ble tatt i bruk som gjorde at de som «gjemmer seg trygt i mørket dypt under steinene», som det heter, kommer ut og tydelig avslører seg selv for våre forbundsfeller. Denne operasjonen tar litt lengre tid en ført antatt. Vær tålmodige, velsignete Sjeler! Hele denne prosessen vil snart bli forandret gjennom en serie av nøkkel-kunngjøringer. Da kan den nye overgangsregjeringen tre frem i lyset og denne virkeligheten kan i sannhet forvandles til det bedre. Denne operasjonen, som ledes av Himmelen, er i ferd med å bringe frem alle dem som hadde gjemt seg så dypt at «feie-metodene» som våre forbundsfeller hadde valgt, ikke var i stand til å finne dem. Den tiden som vi med guddommelig kraft intenderer å manifestere, er svært nær. Hosanna! Hosanna! Hosanna!

I dag fortsatte vi med våre ukentlige rapporter. Vi har gjennomgått hva som er under utvikling rundt om på denne vakre blågrønne kloden og synliggjort hvordan Lysets styrker bit for bit bygger sin mektige seier. Det er mye som foregår som er i ferd med å forvandle denne verden til det bedre. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif

¹ Bill of Rights, se https://no.wikipedia.org/wiki/Bill_of_Rights_(USA)

For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge