Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 12 mai, 2015

Sheldan Nidle - 12 mai, 2015

2 Eb, 10 Moan, 11 Ik

Selamat Balik! Vi kommer nå med mere informasjon og hva som foregår rundt om på kloden deres. De gruppene som er blitt spesielt utnevnt til å fremskaffe de ulike komponentene som trengs for å fjerne de mørke fra makten, rapporterer for øyeblikket at de har suksess med å gjennomføre oppgavene sine. Da vi først kom hit i stort antall, for over to tiår siden, var verden fortsatt helt og holdent underlagt makten til Anunnakiene og lakeiene deres. Disse gruppene hadde i tillegg Ancharianernes enorme ressurser til disposisjon. Da vi kom til midten av det første tiåret hadde Ancharianerne og Anunnakiene forlatt planeten. Lakeiene deres befant seg da med ett i oppløsning og kaos. Ut av disse dystre omstendighetene kom deres innledende respons. Deres lojale medløpere stjal ganske enkelt valget i USA i år 2000, arrangerte 11. september katastrofen og satte i gang krigene i Irak og Afghanistan. Dette var deres høydepunkt. Fra da av begynte makten deres å minke og nå er den praktisk talt borte. Våre forskjellige grupper av allierte på Jorden er på det nærmeste klare til å lirke dem ned av de maktposisjonene de så lenge har hatt. Dere vil få bevitne dette om kort tid og når dere så gjør, vær klar over hvor lang tid denne prosessen faktisk har tatt. Disse modige enkeltmenneskene og gruppene som nå gjør alt dette, er virkelig globale helter for dere alle.

Disse aktivitetene vil ikke bli bekjentgjort før de siste aksjonen er fullført. Derfor er det viktig at hver og en av dere er klar over hva som "skjer i kulissene". I løpet av de siste måneder har det blitt satt en stopper for muligheten til US Federal Reserve til å operere med full immunitet. Likeledes har US Federal Reserve Sedlene (Dollaren) kommet under fullskala angrep, hvilket er i ferd med å underminere den. Disse sedlene vil bli erstattet i den svært nære fremtid, av spesielle US Treasury pengesedler, dvs. sedler utstedt av regjeringen ved Finansdepartementet. Verdens nye bank- og finanssystem, som skal erstatte det nåværende korrupte systemet, er raskt i ferd med å komme på plass hos verdens sentralbanker. Dette nye pengesystemet vil være et system hvor en rekke nasjonale pengereserver vil erstatte dollarene over hele verden. Dette er planlagt å skje etter revalueringen av et antall nøkkelvalutaer, hvilket igjen vil fremtvinge en nyfastsettelse av verdien på valutaer over hele verden. Disse tingene er for øyeblikket i ferd med å skje og er på det nærmeste klare til å proklameres. Disse nye valutaene vil gå hånd i hanske med det verdensomspennende behovet for utvikling av infrastruktur, fremveksten av nye styresett og regjeringer, samt velstand for alle over hele verden.

Alle disse tallrike endringene i deres globale samfunn er likevel kun det første steget med tanke på å ta i bruk deres stadig voksende bevissthet i deres stadig ekspanderende virkelighet. De fleste av dere ble født inn i en virkelighet hvor bare noen få hadde pengene og makten til å utforme denne virkeligheten etter sine egne ønsker. Det er nødvendig at den slags makt blir noe som er en iboende rett for alle. Alle de justeringer og omlegginger med hensyn til valutaer og bankvirksomhet dere daglig hører om, er i virkeligheten en utvetydig pekepinn om at den nåværende realiteten er helt forskrudd. Som gruppe er det nødvendig at dere får de virkemidler som trengs for å rette opp igjen denne totalt forvrengte virkeligheten som ikke hører noe sted hjemme, og bringer denne virkeligheten tilbake til et punkt hvor reell global forandring kan skje. Dette er hva våre allierte på Jorden for øyeblikket er i ferd med å gjøre. Så snart dette skjer kan dere i sannhet for alvor begynne å raskt endre selve grunnprinsippene for hvordan denne virkeligheten fungerer. Når den tid kommer, kan vi og andre fullt bevisste Vesener begynne å delta mer aktivt og sørge for at det blir mulig for dere å vende tilbake til familiene deres i Himmelen og fra stjernene. Denne prosessen forutsetter naturligvis at de som nå "hersker" må gi fra seg all sin rikdom og sine maktposisjoner som gir dem makt over dere.

I denne nye virkeligheten er det meningen at dere skal fullføre deres forvandling tilbake til full bevissthet. Det er en verden uten penger, bankvirksomhet eller behov for å se opp til noen annen for å vite hva dere skal gjøre. Dere vil bli veiledet fra deres indre, av samvittigheten (deres veiledere utpekt av Himmelen), som dere erverver simpelthen ved å leve deres liv sammen med andre. I vår virkelighet er den kollektive visdom styrt av de Fire Lovene for Samfunn. Disse lovene inspirerer oss til å kontinuerlig være bevisst på hvordan vi interagerer med andre og hvordan vi vokser på organisk vis. Vi finner glede i å leve våre liv på en bestemt vei, hvilket legger vekt på vår guddommelige tjeneste for hverandre og gir oss metoder, basert på visdom, slik at vi kollektivt kan løse ethvert problem som samfunnet vårt måtte møte. Flytende og fleksibel organisasjon og ledelse er hvordan hver av våre samfunn kan komme sammen og i felleskap tjene Lyset. På den måten verdsettes og respekteres hver eneste en av oss og gjør det mulig for oss å se hverandre i et sant lys hvor vi ærer og respekterer hverandre. Således lever hver eneste en av oss vårt liv slik at vi kan hedre Himmelen og se oss selv slik andre gjør. Vi lærer hvordan vi på samme tid er både enkeltindivider og et mektig sammenvevd kollektiv.

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! For lang, lang tid tilbake ble vi utpekt av Himmelen til litt etter litt å veilede overflate-menneskeheten tilbake til full bevissthet. Himmelen lot oss forstå at denne prosessen ville komme til å ta mer enn ti årtusener å fullføre. Til å begynne med var vi ganske få. Da den moderne æra grydde, var vi færre enn hundre. Gjennom de siste årtusener har dette antallet vokst til mer enn 10.000. Vi kommer sammen som en gruppe, i tjeneste for Himmelen, for å bruke våre evner til å hjelpe, trøste og velsigne dere. Vi har alltid arbeidet under veiledning fra en Himmelens Administrasjon for Jorden, hvis hovedoppgave er å velsigne og assistere overflate-menneskeheten. Himmelen gav bud om at dette oppdraget skulle akselereres enormt når Gaia nærmet seg tiden for deres hellige tilbakevenden til full bevissthet. Frem til da skulle vi være deres velsignete tjenere og gjøre alt det vi kunne for mildt og vennlig sørge for at dere hadde de virkemidler dere trengte for at dere skulle kunne fortsette trofast på veien mot Lyset.

Denne tjenesten fortsetter når vi nå med Lys og Kjærlighet trøster dere og veileder dere frem mot deres gudommelige skjebne. De mørke var, inntil dette omsider forandret seg i det siste årtiet av det 20 århundre, fast bestemt på å utslokke de elementer i dere som gjør denne transformasjonen mulig. Det var vår felles innsats på deres vegne, som hindret de mørke i å proklamere menneskeheten på Jorden som enda et av sine utallige offere. Vi velsigner hver og en av dere for deres styrke, sinnsro og tålmodighet i deres uvurderlige hjelp til oss i denne oppgaven. Sammen skal vi nå seire over de mørke og gjenforenes med vår familie, både inni Gaia, i hele Himmelen og hele galaksen. Vi er uendelig takknemlige for all den innsats vår familie fra rommet har gjort i denne saken og for det trygge tilholdssted Agartha har gitt oss. Denne tiden er den tid alle har ventet på. Vi vil gjøre ende på hukommelsessvikten og den separasjon som er blitt påtvunget oss av de mørke og deres allierte på Jorden.

Dere er på vei inn i en tid hvor en positiv innstilling og gjennomtenkt tålmodighet er en enorm velsignelse. Ta tid hver dag og se inn i dere selv og føl de forandringene Himmelen gir dere. Disse er forberedelser til det deres kropp og sjel må kunne favne etterhvert som denne virkeligheten forvandles på veien inn i Lyset. Disse forandringene er en del av alt det som for øyeblikket leder til nye virkeligheter. Dette er mellombels forberedelser til en virkelig tilbakevenden til våre tidligere roller som fysiske Engler. Menneskeheten kommer derfor, for hver dag som går, nærmere terskelen til vår dør, som en del av denne velsignete prosessen. Tiden for storslagne møter og gjenforeninger kommer nærmere for hver dag som går. Vi velsigner dere for at dere lar deres vidunderlighet skinne gjennom. Vi er en folkerase som ble totalt "slått i kne" av Atlantidene og nå er vi i ferd med å reise oss i triumf fra alle de katastrofene vi er blitt utsatt for gjennom de mørkes avskyelige forehavender. Halleluja! Halleluja!

Sammen har vi nå kommet så langt at vi står helt på terskelen til en ny dag! Vi ber dere om å fortsette å være positive og innse akkurat hvor nær dere er slutten på denne aldeles tragiske virkeligheten. Vi ber dere om å ta dette budskapet inn over dere og bruke deres indre kraft til å gjøre denne aldeles vidunderlige virkeligheten manifest, og manifest nå! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!

Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: LeifShare |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge