Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 8. november, 2016


Sheldan Nidle - 8. november, 2016

1 Ik, 5 Xul, 13 Caban

Selamat Balik! Mye fortsetter å utvikle seg alt mens Republikken jobber for å stabilisere sin juridiske posisjon vis-a-vis avtaler som er signert og ratifisert som følge av Klimaavtalen i Paris-avtalen fra 2015. Denne avtalen gjorde det mulig for en nytt penge- og finanspolitikk å tre i kraft. Denne har nå blitt signert av mer enn 209 land. Den nye verden, som vi har beskrevet i nylige meldinger, er faktisk i gang med fødselsveene. Dette nye riket har tatt lang tid for å manifestere. Når dere betrakter det kollektive potensialet i menneskeheten, så ser dere det som konsekvent ble nektet dere av Anunnakienes lakeier. Denne fornektelsen kan ikke lenger tolereres. For å si det med NESARAs ord: vi er en særdeles dyrebar gruppe av menneskeheten med ukrenkelig frihet og uavhengighet. En langt mer egnet ledelse, både nasjonalt og internasjonalt, samt muligheten til å oppfylle deres fulle potensial, er ett element av et enormt system av rettigheter gitt dere av Skaperen. Disse kan ikke lenger nektes dere. Av den grunn vil dere om kort tid inneha alt det dere trenger for å virkeliggjøre deres dypeste drømmer. Bruk disse gavene til å forandre virkeligheten på Jordens overflate til de aller inderligste aspirasjonene deres, hvilket ikke kan annet enn å gi i sannhet vidunderlig virkelighet. Gjør oss alle stolte av det dere er i ferd med å bli!

Dette forandringskonseptet går hånd i hånd med behovet for å ta inn over seg et stadig voksende bevissthetsnivå globalt. Deres verden er i fødselsveer for en massiv forvandling med hensyn til hvordan den funksjonerer. Gjennom de siste seks årtusenene har den autoritære herskerstilen til Anunnakiene stått uutfordret. I løpet av de siste fire tiårene, begynte dette å forandre seg. De som satt ved makten ignorerte fullstendig det store «folkeopprøret» i Øst-Europa. De viste sin forakt gjennom den hårdnakkede uvilligheten til å forandre på den lakei-ledete pengemaskinen i Vesten. Dette var deres forsøk på å bringe denne kloden, på ett eller annet vis, tilbake til det den hadde vært før. Dette motkuppet fra de rike og mektige i Vesten var til å begynne med vellykket. I løpet av det siste tiåret av det 20de århundret begynte imidlertid denne arrogante strategien å rakne. De mindre utviklete landene i verden begynte å øyne en mulighet til raskt å utvikle en måte å reformere det vaklende og pill råtne systemet som holdt alt i sitt jerngrep. Resultatet var den langsomme begynnelsen på det som senere skulle kalles «BRICS-opprøret». Denne tilsynelatende umulige bevegelsen begynte å vinne momentum på 2010-tallet. Det er denne revolten som for øyeblikket gjør at det monolittiske, pro-vestlige systemet begynner å revne. Vi står for øyeblikket helt på terskelen til mange vidunderlige begivenheter som er resultatet av denne rekken av vel koordinerte hendelser.

Rundt om på kloden er det mange nasjonale ledere som har satt seg fore å utrydde korrupsjon, favorisering av ens egne og den generelle «sykelighet» som har virket hemmende på den massive forandring dette globale samfunnet trenger for å overleve. Dette er for en stor del takket være en svært nødvendig lengsel etter forandring. Hånd i hanske med dette kommer Åndens plutselige valg av tidspunkt for å tilgjengeliggjøre ressurser som i enorm grad vil gjøre at en slik forvandling fritt kan skje. Dette er en nærmest utrolig kombinasjon som gjør global revolusjon mulig. De oppstegne Mesterne har i lang tid blitt bedt om å erverve og gjemme bort aldeles forbløffende pengemengder. Alle som har fulgt med på dette forstod at disse ressursene skulle være selve nådestøtet i begivenheter som skulle frigjøre dette globale samfunnet fra Anunnakienes og deres lakeiers despotiske herskervelde. Denne prosessen begynte for alvor i det Gregorianske år 2013. Fra det øyeblikket av begynte ting å rulle som en mektig snøball, hvilket resulterte i fremveksten av en rekke grupper som har manifestert et nytt politisk, monetært og finansielt rike.

Dette nye riket skulle ha Amerika som sitt sentrum. Mesterne hadde forstått helt fra begynnelsen av den ultimate viktigheten av den tro og ideologi som Amerika ble grunnlagt på. Disse kjerneverdiene ble langsomt og nesten umerkelig skjøvet til side i perioden mellom den Amerikanske Borgerkrigen og den Andre Verdenskrig. Amerika fremsto da også etter hvert som et land som liknet svært lite på det Jefferson og St. Germain proklamerte i 1776. I stedet var det blitt et fullstendig vanstyrt land under innflytelsen fra de mørke og deres begredelige, arrogante lakeier. Dette landet lot seg besnære av plattheter og hadde på mange måter, mistet alt det en gang hadde begynt med. En rekke tvilsomme strategier hadde ikke ført til annet enn at denne begredeligheten økte. Det som trengtes var en måte å bringe sunn fornuft og alminnelig bondevett inn i bildet igjen. Denne bevegelsen begynte også med utgangspunkt i folkets smerte og lidelse. En bondes rettslige krav i slutten av 1990-årene førte til dannelsen av det som med tiden skulle bli til NESARA. Dette lysende lovverket var det egentlig få som hørte noe særlig om før midten av 2010-tallet. Nå befinner vi oss ved en skillevei hvor denne vidunderlige bevegelsen vil få den nødvendige kraft til å redde dette landet og denne verden.

Ta imot våre velsignelser! Vi er deres Oppstegne Mestere! Dette er et monumentalt øyeblikk i deres historie, som savner sidestykke. Dette er en kamp av episke dimensjoner for å gjøre manifesteringen av NESARA og fremveksten av nye regjeringer og styresett mulig. Det er også en tid hvor vårt oppdrag vil endre seg. Gjennom de siste tre tusen årene har vi arbeidet lidenskapelig for gi nåde og lindring til de undertrykte og underkuete i dette riket. Vi har lindret smerte og gitt trøst og oppmuntring til mange og således gjort det mulig for et høyt nivå av håp og vennlighet å sette menneskeheten i stand til å bevege seg stadig fremover, til tross for den grenseløse sorg og fortvilelse de til tider har følt. Vi vil gjøre enda mer og begynne å belære dere og forberede dere til de første steg på deres vei mot Oppstigningen. Denne operasjonen vil tvinge de mørke til å forsvinne i all hast og for Lyset til å skape en ny, mye mer bevisst virkelighet. Deres naturlige, iboende skaperevner og støtte til dette nye riket skal gjenopprettes! Vi ønsker dette velkommen som et tidspunkt der vi igjen kan bevege oss fritt blant dere. Halleluja! Halleluja!

Historien om menneskenes begrensete bevissthet inneholder mange «blinde flekker» som Atlantidene påtvang dere som en del av sine onde eksperimenter. Disse begrensningene ble arrangert for at dere potensielt skulle bli deres leketøy som de kunne bruke på de mest forferdelige vis. Dette tok slutt da Atlantis plutselig forvant for nesten 13.000 år siden. Vi mennesker ble etterlatt i en forferdelig vanskelig situasjon ettersom de grunnleggende overlevelseskunnskaper aldri hadde vært inkludert i den opptreningen vi hadde fått. Mange av oss hadde greid å opprettholde en viss grad av forbindelse med Himmelen og begynte raskt å benytte denne evnen til å hjelpe andre. Og på den måten begynte vi Mesterne vår lange reise for å hjelpe menneskeheten gjennom en særdeles mørk tid. Med tiden sendte Himmelen oss spesielle Engler for å evaluere vår hjelp, og før lang tid var gått, ble vi påny tilknyttet Himmelens Høye Råd av Brødre og Søstre. Dette var den beskjedne begynnelsen på våre spesielle oppdrag her på Jorden.

Gjennom hele denne tiden har vi vært en union som gjensidig verdsetter hverandre. Himmelen vil inderlig gjerne at dere skal vite at dette er tidspunktet hvor deres lange reise gjennom begrenset bevissthet nærmer seg slutten. Mange ganger har vi fortalt dere om hvilken skjebne som venter dere. Familien deres fra stjernene befinner seg rett over dere og er deres fremste beskyttere. Vi befinner oss midt iblant dere, som det åndelige elementet, som sikrer at Himmelens mektige plan blir fullt implementert. Under dere befinner Inner-Jorden (Agartha) seg og der finner vi både alt vi trenger for å leve samt et sted å trekke oss tilbake for å få ro og hvile. Til sammen er vi alle dem som søker, og skal finne, et nytt rike fritt for alle de hindringene de mørke og deres begredelige lakeier har lagt i veien for oss. Disse tyranniske gruppene vil bli raskt fjernet og plassert et annet sted av Lysets samlede energier. Lyset ønsker dere velkommen og takker i nåde for denne nye æraen med en gjenforent menneskehet som skal leve i vidunderlige tider som vil bringe dere Lys, Kjærlighet og full bevissthet!

I dag drøftet vi pånytt hvordan det ligger an i Jordens overflaterike. Vi oppfordrer dere til å benytte deres positive og ubegrensete energi til å manifestere frem denne nye tidsalderen. Øyeblikket nærmer seg for et vidunderlig mirakel som vil sette dere fri så dere fullt ut kan ta i bruk deres umåtelige potensial. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif

For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge