Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 5. april, 2016


Sheldan Nidle - 5. april, 2016

6 Imix, 14 Mac, 12 Manik

Dratzo! I vår forrige rapport nevnte vi kort én av de åtte "sideshowene" den mørke kabalen benytter for å opprettholde en grad av kaos i deres rike. Disse truende omstendighetene har alle sin løsning og det er mange på Jorden som arbeider hardt og utrettelig for å skape dem. De mørke ser måpende på mens de som har til hensikt å forandre denne kloden til en mye tryggere og vettugere virkelighet, nærmest på magisk vis lykkes på hvert av Jordens seks kontinenter. Disse tallrike “heltene” legger veien til rette for en hel rekke nye politiske arbeidsmåter som med tiden vil bringe hele Jordens overflatebefolkning sammen. Og i tillegg til alle disse programmene som er i ferd med å utformes, kommer fremveksten av et nytt bank- og finanssystem. Når den nye velstanden for alle i tillegg introduseres, vil en ny og strålende fremtid begynne. Den mørke kabalen er nå i reell panikk over at alle deres vel forberedte planer slukner som våte kinaputter. De mørke hadde ønsket å utløse en rekke voldelige hendelser som var ment å skulle antenne større konflikter som igjen skulle bli til et antall stadig økende kriger. Dette har, som dere vet, ikke skjedd. I stedt må de mørke se i øynene at alle forsøkene deres på å skape forsinkelser aldri ble mer enn små humper i veien for det som for øyeblikket skjer på kloden. Om ikke lenge står en ny virkelighet klar til å manifestere, en virkelighet som representerer deres forvandling tilbake til full bevissthet.

Vi er stolte av hvordan dere aksepterer de enorme forandringene som for øyeblikket bare så vidt har begynt omkring dere. Snart vil de mange finansieringsprogrammene som vil forandre hele deres verden, komme på banen. På slutten av det nittende og tyvende århundret begynte en rekke utrolige oppfinnelser å dukke opp. Disse ble gjort til latter i de mørkes aviser og magasiner. Kort etter forsvant alle disse lovende oppfinnelsene. I løpet av det tyvende århundret har mange slike innretninger på samme vis blitt “stjålet” og så lagt på hylla av de mørke. En gradvis reversering av denne prosessen er nå klar til å begynne. En hel rekke mennesker har allerede stått frem med sine "gjenoppdagelser". Disse innretningene er en forløper til det som vil komme. Det finnes mange bemerkelsesverdige mennesker i deres verden som nå langsomt skaper fundamentet for en ny vitenskap basert på den høyt utviklete bevisstheten som raskt er i ferd med å forandre deres fysiske selv. Disse forandringene og den nye virkeligheten de vil resultere i, vil gjøre det mulig for dere å bevitne denne nye renessansen og øyne hvor mirakuløs fremtiden deres i sannhet er!

Den mørke kabalen var fast besluttet på å fortsette å prøve å forsinke introduksjonen av NESARA. Og likevel, alt mens fundamentet for det nye bank- finanssystemet og den globale valutareformen begynte å legges ned, så ble det helt åpenbart at det nåværende de facto regimet i USA drev en politikk som helt åpent var i opposisjon til det disse ulike reformene har til hensikt å oppnå. I tillegg finansierte denne kriminelle organisasjonen ulike terroristgrupper som Al Qaeda og ISIS og bevæpningen av dem, i tillegg til på illegalt vis å hjelpe en rekke narkotikasmuglende karteller. Disse aktivitetene var bare en brøkdel av den korrupsjonen og det hemningsløse lovbryteri denne "regjeringen" var aktivt involvert i. Det var derfor av avgjørende betydning at denne illegale organisasjonene raskt ble satt ut av spill. Med et målet for øye ble det igangsatt en rekke spesielle drøftelser, tidlig på våren 2016, for å omorganisere de mange føderale institusjoner. Meningen var å få erstattet dette illegal regimet innen våren er slutt. Det er lykkes å komme frem til en rekke avtaler om et scenario for å lykkes med dette sårt tiltrengte resultatet og en plan ble satt i verk av en særskilt militær/sivil spesialenhet.

Vi er svært takknemlige for Lysets koalisjon og alt de har greid å oppnå så langt. Det nye bank- og finanssystemet er i sin innledende fase med å erstatte det svært korrupte SWIFT-systemet og gjør allerede nå at store summer trygt kan overføres fra det ene kontinentet til det annet. Verdens valutaverdier har blitt justert slik at nye edelmetallbaserte pengeenheter kan introduseres internasjonalt. Et nytt bank- og finanssystem er i ferd med å komme på plass. Å fullføre denne prosessen krever helt klart at NESARA implementeres i USA og at denne strukturen også innføres i et antall tilsvarende korrupte regimer over hele kloden. Dere vil i den nærmeste fremtiden bli vitne til at en hel mengde nye regjeringer og styresett kommer på plass. Dette vil være til stor hjelp for å få en slutt på hemmeligholdet omkring UFOer. Denne operasjonen vil gjøre at vi endelig kan presenteres for dere på en ordentlig måte. Når den tiden kommer, kan vi trå til med hjelp til dem som er involvert i å rense deres verden for radioaktiv stråling og andre typer forurensninger fra industrien. Dette vil igjen gjøre det mulig for mange av Gaias naturhabitater å vende tilbake til tilnærmet jomfruelig tilstand. Og dere vil bli frie, ha all den velstand dere måtte trenge og bli Gaias nye ivaretakere og voktere! Halleluja!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! De siste årene har vært kjennetegnet av mange store forsinkelser og av det faktum, kjære Sjeler, at fondene som var tiltenkt dere har blitt forsinket gang på gang. Denne forferdelige tiden er på det nærmeste over! Det som fortsatt er nødvendig er et positivt fokus. Benytte denne tiden til å visualisere en plan for hvordan dere vil bruke disse pengene. Proklamér dypt i deres hjerter at det er på eksakt dette viset alt vil skje. Vær rede til å samarbeide med andre for å bygge opp samfunn for healing og for å virkeliggjøre de visjonene dere har for disse fondene. Vær rede til å handle på en rask, men likevel veloverveid måte. Det er av vital betydning at dere betrakter dere selv som en visjon og et kraftsenter. Vit dypt i deres hjerter at planen vil bli en suksess og at dere så snart finansieringen blir tilgjengelig, vil finne dem som vil hjelpe dere i denne formidable innsatsen. Nøl ikke når alle disse detaljerte planene er på plass. Dere skal vise alle hvor effektive dere er når dere først setter i gang og hensikten med det dere vil gjøre. Hosanna! Hosanna!

Nå som vi er i ferd med å nærme oss de endelige avtalene, er det viktig å be dere alle om å fortsette å være positive og holde fokus på vår endelige seier. For øyeblikket foregår det en hel rekke uhyre kompliserte forhandlinger mellom de ulike aspektene av Lysets styrker på Jorden. Disse drøftelsene setter opp protokoller som er av avgjørende viktighet for hvordan det nye bank- og finanssystemet vil manifestere. Den første delen av disse dreier seg om hvordan man skal implementere pengeoverførings-prosessen samt hva hver enkelt bank må gjøre for at dette nye systemet smidig og knirkefritt skal kunne erstatte det USA-kontrollerte SWIFT-systemet. Deretter kommer spørsmålet om hvordan de nye reguleringene for bankdrift skal gjennomføres og håndheves internasjonalt. Dette er kun to av de mange ting som fortsatt krever detaljert klargjøring. Som dere kan se, mine Barn, er det nødvendig at disse prosessene raskt finner sin løsning ved hjelp av deres bønner og visualisering. Vi setter umåtelig stor pris på all den hjelp dere har bidratt med. Mektige Velsignelser til Dere Alle!

En av de mektigste åndelige egenskaper dere er i besittelse av er deres evne til positiv visualisering. Som vi tidligere har sagt, ber vi dere om å fortsette å bruke denne evnen for å gi energi til seierne som endelig er nær forestående. La oss i felleskap benytte denne åndelige kraften som et moralsk våpen for å sikre vår triumf. Helt fra den gangen da menneskehet så brutalt ble slått til Jorden av at Atlantis plutselig sank i havet, har menneskeheten vært prisgitt de mørkere elementene i denne overflateverdenen. Dere har vært manipulert og løyet for i nesten 13 tusen år. Nå er tiden kommet for å snu om på rollene i dette narrespillet og la utelukkende Lysets mektige energi skinne strålende klart på denne kloden. Det er tid for å anerkjenne og tillate Himmelens utrenselse av alt dette mørket. Vi Mesterne føler oss særdeles privilegerte over å ha en slik fin gruppe av sjeler å arbeide sammen med. Vi velsigner dere og dere skal vite at vi meget snart skal møtes og feire denne seieren! Halleluja! Halleluja!

I dag har vi snakket om hva som foregår rundt om på kloden for å sikre denne seierne dere så inderlig fortjener! Mange ting ligger klare til å skje og disse vil bringe dere glede, velstand for alle og mye Kjærlighet! Denne tiden vil bringe dere den endelige slutten på en lang periode med frustrasjon. Fremtiden lover dere suksess og undere uten ende. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif


For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge