Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - 18. august, 2017


Mike Quinsey - 18. august, 2017

Mike Quinsey

Dere kan være forsikret om at alt skrider bra frem til tross for hvordan det utvendig sett måtte synes å være. De nye energiene er i ferd med å etablere seg og konsekvensen av dette er at de gamle sliter med å fortsette å eksistere på Jorden. Det er en kamp om å overleve, bortsett fra at de gamle energienes dager allerede er over og etter hvert vil dø bort. Dette er i stor grad slik det er med de negative energiene som Illuminati og lakeiene deres er avhengige av for sin fortsatte eksistens, hvilket er grunnen til at de gjør alt de kan for å spre frykt. Imidlertid mister de makten sin bit for bit og er ikke lenger i stand til å ha kontroll over dere slik som tidligere. Det felles felttoget for å fjerne dem på en måte som nekter dem kontinuerlig makt over dere, er en stor suksess og på stillferdig vis, med lite publisitet, har Lysets Styrker blitt den dominante kraften for det gode. Dette betyr at det er ikke altfor lenge før det vil være trygt å gå i gang med å introdusere de mange innovasjoner som vil høyne livskvaliteten deres.

Alt er levende energi i evig bevegelse og i virkeligheten kan ingen ting stå stille særlig lenge, men blir drevet frem av de høyere energier som løfter dere opp til et høyere nivå som leder frem til Oppstigning. Av den grunn er det ingen som kan forutsi når det vil skje, men det er svært nær og ingen ting kan hindre det i å manifestere. Derfor kan dere leve fra dag i dag i trygg forvissning om at uansett hva som skjer omkring dere, så er fremtiden sikker og kun Gud ville kunne endre på resultatet. Ting vil fortsette å være ganske hektiske og synes som om det er et uoversiktlig kaos, men etter hvert som det roer seg vil dere se positive tegn på hvor fremtiden vil føre dere. For deres egen del kan dere opprettholde et nivå av fred ved kontinuerlig å sende ut deres Kjærlighet og Lys. Dere kan være sikker på at dere er mye mektigere enn dere forestiller dere og trenger aldri føle at deres bidrag gjør liten eller ingen forskjell. Tross alt ville det kun være nødvendig at en liten minoritet sendte ut pur kjærlighet for at verden skulle forandres.

Etter hvert som tiden går vil dere komme til å høre om mange forandringer som er på vei, så vi oppfordrer dere til å ha et åpent sinn til enhver tid og være rede til å akseptere en større mening med livet enn dere hittil har trodd. Evolusjonen kan ikke settes på hurtigspoling, men er ofte satt på et lavere tempo som gir sjeler mere tid til å fatte meningen i de budskapene som blir formidlet. Imidlertid vil det komme et øyeblikk hvor tiden har løpt fra etternølerne, men dette vil ikke bli brukt mot dem. Hjelp er alltid tilgjengelig og dere kan være forsikret om at alt vil bli gjort for å høyne bevisstheten til så mange som mulig. Det er ikke lett, for det krever mye dedikert innsats og besluttsomhet for å hjelpe en sjel å løfte seg opp. Imidlertid blir aldri noen gitt opp og betraktet som en tapt sak, med mindre de nekter å ta imot hjelp og dermed er arkitekten for sitt eget fall.

Det er forståelig at dere lurer på den umiddelbare fremtiden, men ettersom dere har blitt gitt informasjon om hva dere kan forvente, så skulle dere være til en viss grad forberedt. Imidlertid er det ingen ting som virkelig kunne forberede dere til kvantespranget fremover ettersom den nye tiden vil være helt og holdent forskjellig fra det dere er vant til nå. Selv livslengden deres vil øke i de høyere vibrasjonene og dere vil til slutt ha potensial til, dersom dere ønsker det, å leve i mange hundre år. Umiddelbart begynner dere å tenke på aldring, men dere ville være i en moden kropp med full helse hele tiden. Den kanskje mest velkomne forandringen vil være tilbakevenden til et tolvstrengers DNA-system slik dere hadde inntil Enlil reduserte det til bare to. Enlil og Enki var en viktig del av deres nyere historie og ansvarlige for mange av de enorme forandringene, inkludert Den Stor Flommen¹. Enki, som brydde seg mere om menneskene, plantet en latent DNA-koding i dere som ville aktiveres på et mye senere tidspunkt.

Den tiden vil være når dere stiger opp og påny blir Galaktiske Vesener. Fra dere ståsted, hvor sannheten om deres historie med vitende og vilje har blitt skjult for dere, er det svært vanskelig å forstå nøyaktig hvilke forandringer som vil finne sted. Det som er helt sikkert er at dere vil ta igjen den tiden dere har mistet og raskt motta fordelene med de fremskritt og forandringer som har vært holdt tilbake. Resultatet av dette har vært at dere har blitt holdt i mørke og sannheten om deres potensial til å bli Galaktiske Vesener har blitt holdt skjult for dere. Dere har også blitt forhindret fra å få del i del i de mange fremskritt som er gjort, for også disse har blitt skjult for dere, mens Illuminati selv har nydt alle fordeler av dem. Imidlertid vil dere også få dem etter hvert og de vil raskt bli til virkelighet nå de mørke sjelene ikke lenger kan blande seg inn i deres fremtid. I et større perspektiv ble det forutsett at dere ville måtte gå gjennom mange år med læring, men det ble også innsett at gitt mere tid, så ville mange flere av dere til slutt stige opp.

Dere må ikke glemme at Menneskeheten er blitt skjenket fri vilje og at ingen har tillatelse til å blande seg opp i de valgene dere gjør. Så nå som dere er godt på vei mot Oppstigningen, så er det dere, Kjære Sjeler, som kan ta æren for en slik beundringsverdig bragd. Det er lykke og feiringer i de høyere rikene hvor dette blir sett for hva det er og en sterk verdsettelse av deres besluttsomhet som har båret dere gjennom en del tøffe situasjoner. Dere vil være desto sterkere takket være alt dere har erfart og vel kvalifisert til å hjelpe andre som følger i deres fotspor.

Arkeologiske funn som blir gjort, endrer dramatisk de idéer dere har hatt om deres sanne historie. Det begynner å bli åpenbart at mange varianter av Mennesket har eksistert og helt ubestridelig ut fra de mange skjelettrester som har blitt gravd opp gjennom det siste århundret. Det er helt klart at det har foregått en hemmeligholdelse med hensyn til deres sanne historie, for å forhindre at dere forstod hvordan den virkelig var, og hindre at dere fant ut om deres sanne slektslinje. Det er først nå at dere begynner å forstå hvilket enormt potensial dere har, og en skjebne som vil bringe dere tilbake til de store høyder som dere knapt nok kan begynne å forestille dere. Alt dette vil endres ganske snart, for sannheten kan ikke holdes skjult stort lenger og er allerede i ferd med å bli avdekket.

Sannheten er nesten for vanskelig for enkelte å tro, så ha et åpent sinn når avsløringene begynner, for til tider vil det synes helt utrolig. Bevisene om deres sanne historie blir avdekket nærmest hver eneste dag, men det er fortsatt en viss nølen med å la den bli offentlig kjent. Når det blir offentlig kjent vil det ramme mange religiøse trossetninger hardt, men ved å fjerne de belæringer som ikke helt og fullt gjenspeiler sannheten, vil dette gjøre dem mye lettere å forstå. Selvfølgelig vil Kirken fortsatt ha en rolle å spille og mange vil fortsette å henvende seg dit for å få veiledning. Personlig tro er noe en bærer med seg inntil man blir stilt overfor en enda større sannhet og da kan man oppfriske sin forståelse i samsvar med den. Det er imidlertid mange høyt utviklete sjeler som har kommet til Jorden spesielt for å la sannheten bli kjent blant alt folk og som allerede forstår hvordan de best kan formidle den til dere på en måte dere vil forstå.

Mye kjærlighet strømmer inn til dere fra de høyere riker og dere fortjener alle ros for de bragder dere har greid å gjøre, og som fullt ut forstås der. Mye har vært gjort med personlige offer og en dag vil dere få den takk dere fortjener fra dem dere har hjulpet. Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.

I Kjærlighet og Lys.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Oversetter: Leif

¹ Det er det samme som i bibelsk sammenheng kalle Syndefloden.
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge