Home > > Matthew Ward - 23 september 2014

Matthew Ward - 23 september 2014

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Door ons te richten op de meest kortgeleden vragen van lezers, zetten we een neer die de essentie is van alles: Was Schotland’s afwijzing voor onafhankelijkheid een terug zetten voor wereld progressie? Wij zien het niet op die manier. We zien als progressie dat er een verkiezing was,dat de burgers van Schotland vredig konden doen en deden, hun zaak voor soevereiniteit maken. Alhoewel het resultaat de naar voren kijkende Schotten teleurstelde, maakt hun krachtige oproep naar onafhankelijkheid aan de regering van Engeland duidelijk dat er veranderingen moesten komen in hun relatie, niet alleen met de bevolking van Schotland, maar ook voor Wales en Ierland.

Op het moment blijft het te bezien hoe snel de voorgestelde veranderingen zullen gaan gebeuren en in welke mate ze de burgers van die landen genoegdoening geven. Na langere tijd zullen door de regering opgestelde regelingen, beperkingen, bestraffingen en belasting heffingen overal stoppen. Alle bevolkingen van de Aarde zullen hun goddelijkheid kennen in de Eenheid van Alles, hun innerlijke kennis en krachten kennen als multidimensionale wezens, en iedereen zal de heiligheid respecteren van alles binnen de Schepping.

Wij hebben telkens weer gevraagd waarom sommige bronnen van buiten de planeet een tijdsframe geven voor de een of andere gebeurtenis en wij doen dit niet. Ten eerste dringen we er bij jullie op aan om zeer onderscheidend te zijn over gechannelde informatie, specifiek aankondigingen van NESARA of plotselinge rijkdom. En wees je bewust dat sommige informatie die met opzet wordt gechanneld feitelijk is geschreven en uitgezaaid door individuen om met opzet te mis-informeren, te ontmoedigen of lezers te beangstigen.

Nu dan, een reden waar we niet comfortabel mee zijn om de tijd te geven is de moeilijkheid om in een lineaire constructie neer te zetten wat bestaat in het continuüm. We zullen daar weer op terugkomen, maar eerst willen we spreken over onze andere reden, omdat die verreweg het meest belangrijk is. Jullie verwachting van een specifiek gebeuren zendt positieve energie uit die vast zit aan een bepaalde tijd; als er dan niets betekenisvol is, draait de energie om in des-illusie, ontmoediging of zelfs boosheid, en die trillingsafname naar beneden vertraagt verder de geprojecteerde gebeurtenis.

Dat gezegd hebbend vertellen wij jullie blij dat de decade van vertraging in de ontwikkeling van jullie gemeenschap zal eindigen in jullie jaar 2017, inderdaad een zeer gunstige tijdsframe met een hemels ‘raam’ dat gelijk staat aan die van de december 2012 zonnewende die de Aarde in de vierde dichtheid liet gaan. Jullie concept van tijd is feitelijk energie in beweging, en sedert Aarde’s ascentie route opvolgend hoger, of lichter, energie lagen zijn, zullen de paar tussenliggende jaren voorbij gaan met toenemende snelheid. En, de steeds hoger wordende vibraties langs het pad zal de zich uitbreidende realisatie van kennis op zielen niveau en krachten van manifestatie in staat stellen, die jullie warm zullen verwelkomen.

Dit weggaan van onze gewoonlijke weerzin om een tijd te noemen is slechts maar een klein gedeelte omdat de planetaire verbinding van 2017 een gegeven is. Veel meer, geliefde familie, is dat omdat jullie optimisme en enthousiasme over Aarde’s toekomst een tegenwicht zal zijn voor de negativiteit van de voornaamste rapporten van de media over de Ebola epidemie, Oekraïne, Afghanistan, Irak’s vage nieuwe regering, het lang-lopende Israëlisch-Palestijnse conflict, en specifiek in deze tijd, pogingen om de ontwikkeling van ISIL (IS) krachten in Syrië te stoppen.

Wij onderschatten de serieusheid niet van die situaties door te zeggen dat de herhaaldelijke films en rapporten met ernstig klinkende resultaten vrees en pessimisme oproepen die de bevolking gevangen houden in een derde-dichtheid mentaliteit. Bijvoorbeeld, de geprojecteerde drie jaren van langere pogingen om ISIS te elimineren – het zou niet zo’n lange tijd nodig hebben! – en een Ebola epidemie die buiten controle komt – dat is niet zo!

Ondanks in bepaalde mate verlies van geloofwaardigheid van de media, geloven een groot gedeelte van Aarde’s volkeren de “expert” schattingen omdat zij niet weten wat jullie weten. Zij weten niet dat de omstandigheden waar ze zorg over hebben hun loop veel sneller zullen laten lopen als positieve energie stromers deze zouden voortstuwen. Zij weten niet dat de wanorde van vandaag veel miljoenen de gelegenheid geven om hun derde dichtheid karma te voltooien, om evenwicht te verkrijgen en om te evolueren. Zij weten niet dat ze kozen om op Aarde te zijn zodat ze aan alles kunnen deelnemen dat er gebeurt of dat het resultaat Aarde’s Gouden Periode zal zijn in volle bloei.

Wij zeggen niet dat jullie proberen om iemands ‘denken’ te veranderen – om het tempo van groeien in bewustzijn en spiritueel besef het aan de ziel door God gegeven recht is. Het is dat het licht in jullie positieve gedachten en gevoelens de wereld in straalt en het einde verhaast van allevechten, problemen en lijden. Licht – liefde ! – is de sleutel tot vrede, gezondheid en welzijn.

Een lezer die “verwijzing bibliotheek” vertaalde in een vorige boodschap waardoor we weten “dat alles er is om te weten”, vroeg waarom wij bijdroegen aan colleges in het Nirvana wat we zeiden over het Maleisische vliegtuig dat werd neergeschoten in de Oekraïne. We deden dat omdat zij de bron waren – en onze basis kennis groeit voortdurend. Sommige informatie komt van mensen in het Nirvana, die gebeurtenissen op Aarde monitoren en sommige informatie komt van hoog-ontwikkelde zielen in andere spirit werelden, van God, van leden of van ontwikkelde beschavingen, universele raden en van meester leraren.

Wij halen ook informatie uit het observeren van het energieveld van potentieel van de Aarde, die het collectieve bewustzijn weerspiegelt van al haar bewoners – mensen, dieren , planten en het Devische koninkrijk – en wij rapporteren het veld van de meest belangrijke activiteit in de tijd van onze boodschappen. Maar doordat de gedachten van alle bewoners, gevoelens en daden de eb en vloed beïnvloeden van energie, kan een situatie aanzienlijk veranderen voor onze volgende gebeurtenis.

Energie stromers die een situatie beïnvloeden kunnen versterkt omgekeerd worden in een mogelijk resultaat. Een situatie die ontwikkeld was in een waarschijnlijkheid kan een omgekeerde mogelijkheid hebben omdat zijn stromers verzwakt zijn. Een golf van energie kan zijn binnen gekomen in een gebied waar beweging nauwelijks waarneembaar was. De geïntensiveerde stuwkracht achter wat scheen te zijn was een enorm waarschijnlijk resultaat dat totaal misschien geheel werd opgebruist door een sterke uitbarsting van energie die dit aan de kant gooide. Absolute zekerheden – gepredestineerde resultaten – zijn er buitengewoon zelden, en Aarde’s ascentie uit de derde dichtheid en het voortgaan naar haar bestemming in de vijfde zit tussen de paar uitzonderingen in van de kuren van de energie.

Op het moment is het energie veld vol van activiteit. Nieuwe energie stromers duiken op, sommige veranderen van richting, sommigen krijgen meer stuwkracht, sommigen slinken tot louter sliertjes; en alle voortdurende beweging wordt gemanouvreerd door jullie collectieve gedachten, gevoelens en keuzes van de vrije wil. Dit is waarom dit, zelfs door het uiteindelijke resultaat van alles dat onderweg is, bekend is in het continuüm omdat het voorbeschikt is, het is niet mogelijk om het in lineaire tijd precies te pinnen wanneer een specifiek gebeuren zich zal manifesteren.

Bij gelegenheid raakt het sterven van iemand het hart van de wereld, en zo is dat ook met Robin Williams. Onze collega’s in het Nirvana vertelden ons dat een menigte van duizenden bijeen kwamen om deze ziel te begroeten die plezier had gegeven aan zovelen in zijn Aardse leven, en we haasten ons te verzekeren aan de lezers die schreven dat zij baden dat hij niet zou worden“gestraft” doordat hij zijn leven zelf had beëindigd – dat zal hij niet.

Laten wij eerst spreken over het binnengaan in het Nirvana. De ziel is bevrijd van het etherisch lichaam en de psyche, die in dezelfde conditie aankomt als toen de persoon het stoffelijke leven verliet. Robin’s psyche werd omringd met zo’n doordringende, pijnlijke depressie dat die uiteindelijk de controle overnam; hij dacht dat alleen door zijn leven te beëindigen hij kon ontsnappen aan de onverdraaglijke zielenpijn. Zij getraumatiseerde psyche moest worden geheeld en dit kwam door persoonlijke zorg en constante aandacht in een van Nirvana’s gespecialiseerde gebieden die lijken op jullie Intensive Care instellingen.

Het rapport van onze collega’s zei dat Robins psychische genezing snel gebeurde vanwege de cellulaire patronen van levens in ontwikkelde beschavingen, hij had alle grote contract voorzieningen voltooid en de depressie was geen contract keuze, hij is in het gezelschap van vrienden en familie uit zijn directe verleden en vorige levens, en hij beleeft blij andere schitterende aspecten van het leven in Aarde’s spirit wereld. We voegen onze kennis toe, dat lichtende wezens door het universum heen zijn hoog ontwikkelde ziel eren die hij had gekozen om genereus in spirit, energie en bronnen te zijn en zeer veel meer zelfs die deze buitengewoon grote mate nog te buiten ging.

Wat betreft de zelfdoding voor alle zielen, vroeg ik mijn moeder om jullie de informatie te geven die ik haar vele jaren geleden gaf. [Het volgende komt uit het “zelfdoding” hoofdstuik in : Matthew, Vertel me Over de Hemel.]

Matthew, worden mensen die sterven door zelfdoding verschillend behandeld dan anderen?

Ja en nee. Hen wordt dezelfde persoonlijke, liefdevolle ontvangst gegeven als alle andere komers, en iedere inspanning wordt uitgebreid om bij hun healing en aanpassing te helpen, net zo als dat is bij alle andere getraumatiseerde zielen die persoonlijke behandeling behoeven. Maar, ze komen in een specifiek behandelingsstation omdat hun trauma’s een uniek soort van maximale zorg nodig hebben.

Ik weet dat jullie gehoord hebben dat mensen die hun eigen leven nemen een soort straffende vorm krijgen vanuit het spiritleven, maar instinctief betwijfelen jullie of dit zo is. Je hebt gelijk, dat is niet zo. Het is niet eerlijk of redelijk om alle zelfdodingen in een categorie te stoppen (over één kam te scheren) met een precies oordeel voor iedereen om onder ogen te zien.

In sommige gevallen is de oorzaak van zelfdoding ernstige onbalans door chemie die beschadigt door geluid besluit-making (impairs sound decision-making.). In andere gevallen leidt wat jullie krankzinnigheid noemen tot zelfmoord. Sommige mensen handelen door extreme depressie, misschien vanwege het verlies van iemand die zij als vitaal zagen voor hun leven en depressie neemt dan hun rationele denken over. Sommigen nemen hun leven door gekkigheid en gedurfde daden, niet gelovend dat het risico zou resulteren in de dood. Anderen handelen uit wanhoop in het moment, liever dan dat zij spirit de tijd geven om te worden gesterkt. Sommigen beëindigen hun leven vanwege onhandelbare pijn. Geen van heeft meer reden voor een scherp oordeel dan als de dood bijdroeg aan een hartkwaal of een gebroken nek.

Sommige mensen met een relatief gezondere conditie besluiten bewust om hun leven te beëindigen. Voor sommigen is dit een totale capitulatie voor een serie ongunstige gebeurtenissen, soms om voor hun families te zorgen op de enige wijze waarvan zij voelen dat aan het is overgebleven, verzekeringsgeld. Andere mensen concluderen dat ze niet met de situaties kunnen omgaan die zij te problematisch vinden of onveilig. – misschien is hun burgerlijke ontrouw of financiële of politieke corruptie ontdekt, of zijn ze in diskrediet gebracht door hun familieleden. Die gecalculeerde gevallen zijn ook zeer verdrietig omdat die mensen niet echt hun Aarde leven helemaal willen verlaten, maar bij alleen de aspecten die zij als overweldigend zien in hun opinie, is de dood de enige remedie.

Wat hun reden ook is, mensen die zichzelf doden her-bekijken hun Akasha opnames met dezelfde inslag voor zichzelf en plannen het volgende leven als elke andere ziel. Het is waar dat ze een opgestapelde les op de hals halen door alle lessen die zij kozen te herhalen maar die niet voltooiden, maar er is geen bestraffing of er wordt geen zwaar karma geëist vanwege die zelf aangedane dood. Intentie of motief, is de basis voor alle bepaling van zelf oordeel en die mensen hoeven zichzelf niet ernstiger te beoordelen dan anderen in dit rijk.

Dank je, moeder. Nu dan, lezers in Europa hebben geschreven dat zij zorgen hebben over de Moslim bevolking in een aantal van hun steden. Lieve mensen, die zijn daar niet om jullie onrust te geven ! Zij hebben geantwoord op leiding van het zielen niveau om bekend te raken met nieuwe geografische gebieden, culturen en filosofieën; en doordat ze zich aanpassen aan dramatische nieuwe dingen is het een prestatie van zomaar ineens, hun vasthouden aan dat wat bekend is – hun verwanten, houding en godsdienstige tradities – is natuurlijk. Dit zijn niet de enigen die verkozen te verhuizen/migreren, maar zij kunnen wel het meest duidelijk zijn. En, net als in elke bevolking, gedragen sommige individuen zich slecht en bewoners die lange tijd in het gebied zijn kunnen foutief dat gedrag toeschrijven aan alle personen in de nieuwe bevolking.

Aan lezers die alle Moslims dezelfde radicale godsdienstige kijk toedichten als ISIS, of aan ISIL, zeggen we: Doe dat alsjeblieft niet ! Sommigen van jullie citeerden passages uit de Koran die toestaan, zelfs voorstander zijn, van het doden van jullie vijanden. De Bijbel heeft een plethora/overvloed van datzelfde soort materiaal, en beide boeken vervormen vreselijk de oorspronkelijke leerstellingen van het geloof.

Bijvoorbeeld, de bijbelse aanwijzing om “tot zonde geboren te zijn”- en zelfs ook de claim te noemen dat Jezus stierf om zondaars te redden! – is een ernstige vertrek uit antieke op-schrijvingen van Jezus’ leringen. Hij leerde dat “zonde” maar een vergissing van oordeel is, en de enige vergissing is het je te bemoeien met de groei van de ziel, die van zichzelf of van een ander.

Het ingrediënt van elke ziel is de zuivere liefdes energie essentie van de Schepper en dit is het maaksel van alle nieuw geborenen. Indien individuen vanaf hun jeugd worden geïndoctrineerd met haat, wraak en het doden in de naam van een godsdienst, worden ze getrokken naar groepen zoals ISIS. Dus, ook als militante krachten misschien denken dat het handelen is uit godsdienstige principes, dat is niet zo. Het is handelen door het resultaat van denk-geesten die met recht en verantwoordelijkheid bewerkt worden om wreed hun geloof te verdedigen en te verbreiden, alhoewel zij zich vergissen.

Hetzelfde was ook het geval met het Christendom. Kijk maar naar de Inquisitie, de Kruisvaarders, de vervolging van inheemse volkeren in Latijns Amerika door de Katholieke conquistadores. Later in het land dat de Verenigde Staten werd, moordden Christenen bizon kuddes uit om de inheemse bevolking te beroven van hun bron van leven en zij verminderden de bevolking door slachtingen en ziektes.

Geliefde familie, al jullie godsdiensten die in de zuiverheid begonnen van spirituele waarheden vertrokken in bepaalde mate vanuit hun beginselen, en de grootste dwalingen zitten in de Islam en in het Christendom. De meeste karmische lessen die generatie na generatie op de hals werden gehaald, stamden uit dat wat gedaan werd in de naam van godsdienst, het meest verdeeldheid zaaiende, vernietigende aspect van het leven op Aarde.

Het proces van wereld transformatie en spirituele vernieuwing brengt tot zijn eind wat lange eeuwen geleden het duister oplegde op harten en geesten: Vrees of veracht wat anders is – vernietig wat je vreest, heb geen respect en discrimineer tegen verschillen die je ziet als inferieur. Om veilig te stellen dat dit stevig vast kan houden in de mensheid, implanteerde het duister het idee van etiketten om verschillen aan te geven. Aldus kwam de gemeenschap tot het besef – enoordeelde vaak – mensen in overeenstemming met hun godsdienstige, nationale, culturele, etnische, politieke, regerings of ideologische, raciale, professionele, traditionele, financiële of sociale status.

Wij noemen jullie lichtwerkers – is dat ook niet een etiket dat een verschil aangeeft met hen die dat niet zijn? Dat is zo, maar het is nooit de bedoeling om scheiding aan te brengen tussen andere zielen, en nog minder een verheffing boven een ander. Lichtwerker is het weten wie jij bent – een onafscheidelijk deel van God en van alle andere zielen – en wat jullie doen – licht door zenden die de Aardse mensen bevrijden van die verdeeldheid zaaiende beperkingen zodat iedereen vredig, respectvol, samenwerkend en harmonieus kan samenleven. Alle zielen op de planeet zullen in het licht leven, waarin die etiketten geen plaats meer hebben.

Met onvoorwaardelijke liefde, zijn wij aan jullie zijde samen op het pad naar jullie ascentie.

______________________________________

LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Vertaling: Winny

[Opmerking van Suzy: dank aan iedereen die de beste wensen schreef voor een prachtige vakantie met mijn familie. Het was een prettige tijd voor ons allemaal!]

Er zijn twee boeken van Suzy Ward in het Nederlands verschenen, "Matthew, vertel me over de hemel" en "Matthews openbaring voor een nieuw tijdperk". Wij hebben deze boeken zelf gelezen en we raden ze je van harte aan! Het eerste boek is o.a. te bestellen op Bol.com. Het tweede boek is daar niet meer te verkrijgen, maar wellicht is hij nog bij andere boekhandels of in de bibliotheek te vinden. Alle Engelse boeken zijn via Suzy Ward's website te bestellen.


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden ontvangen met dankbaarheid Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl