Home > > Matthew Ward - 19 juni 2016

Matthew Ward - 19 juni 2016

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Aarde’s energieveld van potentieel tiert van activiteit die steeds hoger gaande vibraties weerspiegelen, en ons is gevraagd om in een woord te beschrijven wat wij zien, dat zal spannend zijn. Omwentelingen zullen een tijdje doorgaan een terwijl de Illuminati de laatste snakkende pogingen doen om hun listige houvast te bewaren, maar het intensiverende licht voorspelt hun doem en plaveit het pad voor veranderingen die door een koor van hallelujah’s wordt verwelkomd.

Als we jullie vragen konden beantwoorden over verkiezingsresultaten voor de regionale- de staat- en nationale bureaus, referendums of voorstellen, zouden we dat zo blij doen, maar we zullen het niet eerder weten dan totdat die beslissingen zijn gemaakt. Wat we wel weten is de hoge vibratie die resultaten ondersteunen in het licht, en dus elke poging om stemmen te manipuleren kan niet langer blijven bestaan en elke bedoelde afdwaling langs het pad om gunstige resultaten voor de mensen kunnen niet permanent zijn. Wat betreft de wereld her-setting, actie gaat deze die kant op, daarna deze, en op het moment dat die er is, kon er gezegd worden dat het gehele economische stelsel zachtjes aan het pruttelen is.

Zorgen over landen die zich ontwikkelen, aan het moderniseren zijn of zich uitbreiden met nucleaire vermogens, hebben vragen opgeroepen over onze verzekering dat er geen nucleaire oorlog zal komen – tenminste niet door een bedoeling, wat dan met een onbezonnen reactie op onjuiste communicatie of een ongeluk? De verzekering die wij gaven die de rijken van mogelijkheden beslaat, komt van de Schepper. Zielen zijn beschadigd te worden door nucleaire explosies in de ruimte en met een bevel dat dit nooit meer zal gebeuren. De Schepper maakte deze enige uitzondering naar Zijn geschenk van de vrije wil: Iemand die zo’n explosie probeert zal worden tegengehouden in zijn slagen hierin. In dit universum autoriseerde God alle spirituele en technologisch ontwikkelde beschavingen om ontploffingsfouten tegen te houden van nucleaire oorlogskoppen bij gelanceerde raketten en bij de Aarde alleen, is dit al ongeveer 12 keer gedaan.

Een paar lezers vroegen waarom God afschuwelijke situaties laat doorgaan en anderen willen dat wij of onze collega’s al dergelijke situaties beëindigen. Anders dan de voornoemde uitzondering, is noch God, noch een ziel in stoffelijke of spirituele werelden toegestaan om tussenbeide te komen bij iemands gebruik van de vrije wil.
Lieve mensen, dit is met een gezonde reden. Tussenbeide komen zou talloze zielen de karmische ervaring ontkennen die ze kozen zodat ze kunnen evolueren, en evolutie is het doel van elke ziel in elk leven. Wat God en al Zijn gezanten wel toegestaan zijn te doen is om alle zielen liefde-licht te zenden, de meest sterke kracht in de kosmos, om harten en denken te openen, om troost te geven aan hen die verdriet hebben, moed aan degenen die wankelen, hoop aan degenen die worstelen, stuwkracht aan de pas ontwaakten. Spiritueel ontwikkelde wezens sturen voortdurend licht door dit universum en God’s oneindige liefde voor iedere en elke ziel is eeuwigdurend.

Ook hebben we gevraagd om specifieke procedures, gedragslijnen, houdingen of culturele tradities aan de kaak te stellen die geacht worden averechts te werken voor sociale progressie. Het zit niet op ons terrein om iets aan de kaak te stellen in jullie wereld, noch willen wij dat. Aarde is een school en een uitmuntende school! Zij voorziet in alle les elementen waarmee een derde dichtheid bevolking door moet groeien, spiritueel en bewust, en deel van die groei is het je realiseren wat er schadelijk is voor hun welzijn en voor de planeet van hun thuisland en om de verantwoordelijkheid te nemen om die te stoppen.

Hierbij is de bijdrage van de lichtwerkers duidelijk. Jullie “brengen aan het licht” wat het leven op Aarde tegengesteld beïnvloedt en jullie ondernemingen naar verandering motiveren anderen om “het licht te zien” en zich bij je te voegen. Niet alle mensen zullen dat. Zij die kiezen om in de derde dichtheidsbeperkingen te blijven zullen jullie belachelijk maken of op je schelden, sommigen zullen je actief tegenwerken; maar het licht van jullie volhouden dat zal zich door de wereld verspreiden totdat alle mensen vredig leven, samenwerken, en in welzijn en in harmonie met de Natuur zijn.

Lezers in de Verenigde Staten hebben gevraagd dat we spreken over de serie massale schietpartijen in hun land. Sommige incidenten zijn voor-de-geboorte overeenkomsten met de bedoeling om leiders en het publiek te aan te moedigen om noodzakelijke stappen te zetten om deze massacres te stoppen. Als er geen overeenkomsten bij waren betrokken, mensen hun levens werden afgebroken, dan voltooiden ze hun contract voorzieningen in het Nirvana en gingen verder met zielengroei; bedroefde families en vrienden werden gesteund door geïntensiveerd licht om spirit te versterken en een snellere ontwikkeling te vergemakkelijken. Afhankelijk van de mentale condities van de schieters die stierven, of die persoonlijke healing ontvingen in het Nirvana en spirituele assistentie tijdens het opnieuw bekijken van hun levensprint, gevolgd door genezende leer sessies; of ze gingen Nirvana’s laagste laag binnen, verdroegen een zeer pijnlijke levensprint terugblik en zullen ernstige strengheid beleven in een of meer levens. De zelfde procedures wacht op de overtreders die gevangen werden.

Het hartverwarmende aspect van die schiet incidenten is dat liefde, en geen haat of bitterheid, de persoonlijk aangedane mensen, hun gemeenschappen en de natie heeft verenigd. Het is zo dat er ook nationale boosheid is, over degenen die pogen om het gemak te beperken waarmee individuen militair-achtige wapens en ammunitie kunnen aanschaffen wat vergeefs was. Het advies dat deze incidenten “valse vlaggen” waren die dit op het toneel zette, dus kan de regering de burgerij ontwapenen en ze zonder verdediging maken bij een tirannieke overname, dat komt uit een op vrees gewortelde derde dichtheidsmentaliteit. Het krachtig overnemen van dat land was net een deel van het duivelse plan van de Illuminati voor jullie hele wereld, een plan dat nooit kon worden uitgevoerd omdat de bestemming van de Aarde en haar mensheid in het licht van vreugde, vrede en in vrijheid zit. Die niet vergelijkbare kracht van licht heeft het wereld netwerk van de Illuminati in verscheurde stukjes gebracht en ondersteunt ook van beneden af de planetaire en persoonlijke ascentie naar de volheid van Aarde’s Gouden Periode.

Aan degenen die willen dat wij individuen identificeren die omstandigheden zijn begonnen of doorzetten met duister in de kern, zeggen wij, wees bedachtzaam dat elke mens een deel van God is, elke persoon is onontwarbaar verbonden op het zielenniveau met alle anderen, en God houdt van iedereen onvoorwaardelijk. Als zij die de mensheid een ongehoorde on-dienst hebben gedaan en publiek bekend zijn bezie hen alsjeblieft “door God’s ogen”. Dit betekent niet dat je hun daden door de vingers moet zien of dat recht gedaan wordt via jullie standaarden; het betekent dat jullie jezelf moeten verheffen en de wereld verheffen door licht te sturen naar die mensen en dat liever dan hen te bestraffen. De onpartijdige niet-oordelende – en onvermijdelijke – wetten van het universum zullen recht doen aan hen in een spirit wereld waar de energie past bij hun daden.

Als energie stromers met gewelddadige aanhechtingen hun koers lopen, worden gebeurtenissen van dien aard benadrukt door de beheerste hoofdstroom van de media en roepen commentaar op zoals deze: “Het terrorisme, wanhopige vluchtelingen, kwezelarij, alle kinderen die lijden bedroeft me zeer. Ik weet dat anderen net zo voelen. Als we stoppen met kijken naar het nieuws, konden we optimistischer zijn over de toekomst en meer effectieve lichtwerkers zijn. Kan Matthew daar alsjeblieft commentaar op geven?”

Wij voelen mee met die sentimenten, die door zorgende mensen over de wereld worden gedeeld, toch kunnen we het advies niet geven om onbewust te blijven van wat er gebeurt. Jullie herinneren je dit niet, maar toen jullie vorige keer vrijwillig naar de Aarde gingen, wisten jullie wat je zou tegenkomen en dat je zeer versterkt zou worden met spirituele kracht en wijsheid om je missie te bereiken: om mensen te helpen ontwaken uit het derde-dichtheidsbewustzijn en door dat te doen, je eigen ontwikkeling verder te laten gaan. Jullie effectiviteit in beide zou worden beperkt als je niet weet wat er gebeurt. En je kunt niet “onweten” wat je bekend is. Het is waarschijnlijk dat gedachten en gevoelens opkomen over die situaties die inderdaad verdrietig zijn, en zonder navolgende rapporten zouden jullie het verspelen om te horen over bemoedigende ontwikkelingen die daarna komen.

Begrijpen dat de meeste mensen in hartbrekende omstandigheden zitten is het voltooien van karmische lessen zodat ze kunnen evolueren en dat zal jullie medeleven voor hen laten voelen, hun keuzes respecteren en accepteren dat mensen die de omstandigheden creëren noodzakelijke rollen spelen in het universele evolutionaire proces. Sommige personen accepteerden ongewoon moeilijke ervaringen om de karmische lading van zielen te verminderen met wie zij liefdesbanden delen, anderen gaan om met meer problemen dan ze in hun contracten kozen – in beide gevallen maken deze zielen een grote sprong voorwaarts op hun spirituele pad.

We weten dat het niet gemakkelijk is om te denken aan lijdende mensen in karmische termen, die koud en apathisch schijnen te zijn en om je te weerhouden degenen te beoordelen die verdriet en ernstige moeilijkheden veroorzaken. Wij allemaal hebben levens gehad midden in de oorlog, in onrechtvaardigheid en ontbering in een of andere wereld, en onze “vorige” levens gebeuren tegelijk met ons “huidige”. De hoge vibraties op dit station schermen ons af van om opnieuw harte-pijn te voelen in die andere levens, maar onze heldere herinneringen laten ons verhouden met jullie gevoelens over gebeurtenissen op Aarde. Verder, wij die liefdesbanden hebben met personen daar die worstelen, beleven nu precies wat zij voelen.

Op elk moment voelt God de collectieve pijn van Aarde’s mensen, dieren, Deva’s en planten koninkrijken en alle andere levensvormen door dit universum heen. Dat is voor jullie je niet voor te stellen zoals dat voor ons ook niet is. We haasten ons erbij te voegen dat God ook de liefde voelt, de blijheid, dankbaarheid en de vrede volheid die collectief Zijn kinderen en andere scheppingen hebben, en het licht dat jullie uitzenden en het licht dat voortdurend uit- gestraald wordt vanuit alle hoge stations verlichten Zijn pijnlijke last.

Geliefde broeders en zusters, twijfel NOOIT aan jullie effectiviteit als lichtwerkers – jullie wereld is onvergelijkbaar beter omdat jullie er zijn! Weinigen zitten op officiële posities van invloed, de meesten niet, en dat is zoals het moet zijn. Jullie onschatbare invloed is de licht – LIEFDE – die jullie uitzenden door op god-achtige wijze te leven. Niet alleen is dit enorm jullie wereld aan het goed doen, maar wat op Aarde gebeurt heeft invloed op al het andere in dit universum, dus de rimpel effecten van jullie licht zijn onmetelijk.

Het is natuurlijk om je optimistisch te voelen over de toekomst, en gedachten over progressie tot op deze datum zal je vooruit laten kijken met opwinding. Er zijn belovende ontwikkelingen in zuivere energie, gezondheidszorg, transport en omgevingsbescherming en herstel, bijvoorbeeld, en toegewijde pogingen voor dierenrechten en eerlijkheid in rechtssystemen schieten op. Kleine ondernemingen heffen levensstandaarden op in gemeenschappen rond de wereld, steden herstellen gore stadswijken, lessen en trainingsprogramma’s worden beschikbaar voor nieuwe soorten banen, en vernieuwingen maken inbreuken op andere betekenisvolle gebieden. Bijvoorbeeld, de kunst die meer toegankelijk wordt gemaakt voor jonge mensen – alle kunstvormen zijn uitdrukkingen van de ziel, en wat de deelnemende leraren en jongeren doen is belangrijk nu en voor alle generaties die nog komen.

Lichtwerkers zijn onmisbaar om de gemeenschap vooruit te helpen zover op de botsende weg van progressie. Inderdaad veel meer moet nog wereldwijd worden gedaan en dat zal ook! Verandering begint op de achterban niveaus en gaat verder omhoog totdat dit de top bereikt, waar achter gesloten-deuren al onderweg is om conflicten op te lossen en om politieke en financiële stelsels te hervormen. De tred is geleidelijk of hebben meer stoom in sommige vitale gebieden en treuzelen of zigzaggen waar Illuminati nog wat te zeggen hebben, maar hun tijd loopt af – de ontembare spirit van mensen die vrede en rechtvaardigheid willen en voor iedereen om te delen in de overvloed van de wereld, zal overheersen.

“Ik heb vrienden wier rationele vermogens ‘plotseling’ zijn verdwenen in het konijnenhol, als het ware, bijna alsof ze onder een soort betovering van de Illuminati zijn. Is er iets dat ik kan doen om hen te helpen “ontwaken” en om hun eigen denken weer terug te nemen?
De lezer bedoelde vrienden die “politieke dwepers” waren geworden,” maar ons antwoord heeft betrekking op elke persoon van wie jullie denken die nauw-denken hebben ontwikkeld voor gezichtspunten die verschillen van die van henzelf, en dit brengt ons terug naar de vrije wil. Elke ziel heeft de keuze om te omhelzen of tegen te zijn wat er aan de gang is en niemand heeft de verantwoordelijkheid – of het goddelijke recht – om een ander te overtuigen om “wakker te worden” bij een zaak. Nog meer zelfs, argumenteren of bekeren van iemand overtuigt niet, die vervreemdt, dus handel met je overtuigingen en waarden en eer het recht van alle anderen om in overeenstemming te handelen met die van hen. Uiteindelijk zal iedereen in jullie gemeenschap op dezelfde bladzijde zijn, zogezegd.

“Kan liefde-licht gezonden worden naar mensen die 500 jaren geleden leefden? Ik bedoel kunnen die mensen geholpen worden op die manier in het jaar 2016? Inderdaad is dit een liefdevolle gedachte, maar die energie zou beter gezonden worden om mensen op Aarde te helpen. Alhoewel jullie concept van kalenderjaren NU is in het tijdeloze continuüm, zijn die mensen die in jullie 1500 jaren leefden niet langer in die fase van ontwikkeling. Ze hebben andere personage levens gehad met andere zielen contract keuzes, andere ervaringen en zij hebben karma gezaaid en geoogst overeenkomstig. Maar als liefde-licht naar hen gestuurd werd of naar anderen wier Aarde levens lang geleden waren, zou het niet worden verspild – die energie bereikt de gehele-krachtvolle bron die altijd onbeperkt beschikbaar is voor alle zielen.

Lichtende wezen door dit universum heen juichen jullie toe, altijd maar verder en zijn voor altijd met jullie in onvoorwaardelijke liefde.

______________________________________

LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Vertaling: Winny

De volgende maandelijkse boodschap zal worden gedistribueerd en gepost worden op www.matthewbooks.com zo gauw het mogelijk is na 26 juli.Er zijn twee boeken van Suzy Ward in het Nederlands verschenen, "Matthew, vertel me over de hemel" en "Matthews openbaring voor een nieuw tijdperk". Wij hebben deze boeken zelf gelezen en we raden ze je van harte aan! Het eerste boek is o.a. te bestellen op Bol.com. Het tweede boek is daar niet meer te verkrijgen, maar wellicht is hij nog bij andere boekhandels of in de bibliotheek te vinden. Alle Engelse boeken zijn via Suzy Ward's website te bestellen.


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!