Home > > Matthew Ward - 18 augustus 2019

Matthew Ward - 18 augustus 2019

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Wij hebben op Aarde of op andere werelden levens geleefd onder vreselijke omstandigheden en we weten hoe moeilijk het is zielen te zien die extreme ontberingen doormaken zonder dat wij daarbij verdriet, pijn of misschien woede voelen over de omstandigheden die deze ontberingen veroorzaken. Het is heel moeilijk om daarbij in gedachten te houden dat de meesten van hen deze ervaringen hebben gekozen om karmische lessen van de derde dichtheid te voltooien, zodat ze spiritueel gezien en qua bewustzijn naar de vierde dichtheid kunnen overgaan.

We suggereren geen moment ongevoelig te zijn voor levens dichtbij of ver weg! De Aarde staat bekend als een van de beste "leerinstellingen op het emotionele vlak” van het universum, omdat het leven daar eindeloze mogelijkheden biedt om te leren, bijvoorbeeld dat vreugde alle aspecten van het leven vergemakkelijkt. Hebzucht veroorzaakt minachting, terwijl vrijgevigheid de harten van gevers en ontvangers opent. Medeleven, vergeving en dankbaarheid zijn eigenschappen om te koesteren. Lachen verlicht het hart. Woede en bedrog kunnen ernstige gevolgen hebben. Liefde voor jezelf en zelfrespect maken het mogelijk anderen lief te hebben en te respecteren.

Waarom bespreken we dit? Omdat alles op Aarde zich in een versnellingsmodus bevindt, die alle gevoelens uitvergroot, en daarbij: emotioneel aangetrokken worden door de benarde situatie van een ander maakt geen einde aan de omstandigheden die hun ontberingen veroorzaken. Alleen de kracht van het licht kan dat, en er bevindt zich geen licht in de emoties die de wereldaangelegenheden bij heel veel mensen oproepen. De universele wet van aantrekking kan geen onderscheid maken tussen wat men wel en wat men niet wil - het brengt uit de "universele soep" bij de mensen terug wat het meest overeenkomt met de energie die zij uitzenden.

Dit is de reden waarom, dierbare zusters en broeders, het licht dat jullie uitstralen op dit moment net zo essentieel is als het altijd is geweest bij het ontwaken van alle volkeren van de Aarde en het ruggensteunen van de inspanningen van allen die vastbesloten zijn de fouten van de wereld recht te zetten. Dag na dag helpen jullie hen de bestemming van de Aarde te manifesteren: een vreedzame wereld waarin iedereen meedeelt in haar overvloed en waarin het leven in harmonie is met de natuur - de wereld die in het continuüm al volledig tot bloei is gekomen.

“De toename van raciale, etnische, religieuze en culturele intolerantie over de hele wereld is alarmerend. Wat kunnen wij als lichtwerkers doen om te voorkomen dat deze haat en onverdraagzaamheid zich verder verspreiden?”

Laten we eerst de corruptie, misleiding en hebzucht behandelen die zich in regeringen, multinationale bedrijven en hun gecontroleerde reguliere media openbaren. Je hebt de neiging om deze als gigantische, onpersoonlijke entiteiten te beschouwen in plaats van wat ze werkelijk omvatten - miljoenen individuen met verschillende interesses, ideeën, meningen, overtuigingen en gedragingen. Tezamen beïnvloeden die miljoenen - het is niet overdreven om hier van bepalen te spreken - het leven op Aarde, hoe onwetend ook, behalve in de hoogste gelederen van die entiteiten die een donkere geest en hart hebben. En laten we het begin van een eerder bericht herhalen:

Ons is gevraagd of er één specifiek aspect van het leven op Aarde bestaat waarop lichtwerkers zich kunnen concentreren en zo de evolutie van de beschaving versnellen. Ontelbare eeuwen lang liep de ontwikkeling van de beschavingen op de planeet achteruit (devolutie) vanwege hun onmenselijke omgang met elkaar en met de dieren. Daarom moet het tegenovergestelde van dat gedrag - liefde, vriendelijkheid en respect voor al het leven - wel de weg zijn naar de evolutie van een beschaving.

Nu, terwijl een beschaving evolueert, evolueert haar leefwereld dienovereenkomstig. En vice versa. Wat jullie uit eerste hand waarnemen is, om zo te zeggen, een van de voornaamste redenen dat de ooit spiritueel, bewust en technologisch zeer geavanceerde beschaving van de Aarde begon uiteen te vallen. Toen de marionetten van de duistere krachten het DNA van onervaren beschavingen manipuleerden, verwijderden ze de kennis van de Eenheid van Alles, waarin alles liefde is en hebben ze angst en haat voor het 'anders' zijn ingeprent. Na verloop van tijd zijn deze gevoelens sterker geworden toen elke generatie dit in de volgende generatie inwortelde.

Het is dus niet zo dat onverdraagzaamheid en haat beginnen toe te nemen, maar eerder dat incidenten die daaruit voortvloeien in de volle aandacht ​​van wereldwijde schijnwerpers staan, waar eenieder de destructiviteit ervan en de verdeeldheid kan zien. Dit zwakke punt dat het duister in de fysieke opmaak heeft ingebouwd, moest aan het licht worden gebracht zodat de diepe eeuwenoude wond die het heeft veroorzaakt, kan genezen. En er vindt wel degelijk genezing plaats - bewoners in gemeenschappen die direct zijn getroffen door de tragische incidenten reageren op haat door zich in liefde te verenigen waarbij mensen over de hele wereld zich bij hen aansluiten.

Lichtwerkers, jullie hebben het genezingsproces altijd geholpen door het liefdes-licht te ZIJN dat de basis is van wereldtransformatie. Een wereld verandert niet door het te wensen - het is de kracht van het liefdes-licht binnenin de mensen die goedgunstige veranderingen in gang zet en voortstuwt.

“Zeg alsjeblieft iets over de situatie van de dieren op Aarde, vooral de dieren die worden gefokt voor de winst. Hun lijden is zo extreem en deze dieren zijn zo onschuldig.'

Dit is onlosmakelijk verbonden met de reden waarom de beschaving van de Aarde begon uiteen te vallen. We hebben het vaak over dieren gehad en ik heb mijn moeder gevraagd om enkele passages uit eerdere berichten te kopiëren:

Naarmate bewustzijnsverhoging voortgaat, zullen meer mensen leren dat ook dierlijke zielen, niet alleen menselijke zielen, evolueren en dat ze dezelfde zorg en respect verdienen als de mens. Sommige dieren - meestal de huisdieren - zijn aspecten van menselijke zielen die ervoor hebben gekozen om het leven in een dierlijk lichaam te ervaren, en zelfs als dit niet het geval is, bezitten ze een emotionele en karakteristieke verscheidenheid die vergelijkbaar is met die van de mens, en missen ze alleen de aangeleerde eigenschappen zoals tact, bedrog en sluwheid. De hogere ordes van dieren hebben evenveel behoefte om liefde te geven en te ontvangen als mensen - in veel gevallen doen ze dat gemakkelijker en loyaler - en zelfs de dieren in de lagere ordes vormen banden met mensen die aan hun behoeften voldoen. Als we jullie vertellen dat elke ziel een deel van God is en dat alle zielen Eén zijn, omvat dit ook de dieren.

***********

Op zielsniveau zijn dieren zich bewust van een engelachtige zachtmoedigheid ten behoeve van zichzelf. Zelfs de dieren wier leven ellendig is, krijgen hulp van een engelenkracht of invloed om ongemak te verlichten of vreselijk pijnlijke fysieke levens te beëindigen. Sommige engelen hebben een groter aantal dieren of intelligentere om te beschermen dan anderen, maar de verantwoordelijkheden van één engel zijn niet belangrijker dan die van een andere, omdat al die levens zinvol zijn binnen het universele evenwicht van dierlijke energie.

De engelen roepen een gevoel van eenheid bij hun respectievelijke dieren om zo de soort te behouden, maar het is niet hun recht om de mensen die wreed zijn tegen individuele dieren of zelfs een hele soort, van de aarde weg te vagen. Milieuactivisten die te goeder trouw handelen - dat wil zeggen niet om egoïstische, politieke, persoonlijke of economische redenen – worden bij hun inspanningen geïnspireerd door de engelen van de dieren.

***********

Gedurende de ongeveer zeventig jaar dat de Aarde haar ascentie-koers heeft gevolgd, heeft het licht het bewustzijn van jullie samenleving verhoogd om op die manier het cruciale belang van dieren in de balans van al het leven op Aarde in te zien.

Nadat er stemmen opgingen dat dieren het recht hebben om humaan, met waardigheid en respect te worden behandeld, begonnen zich groepen te vormen om naar dat uitgangspunt te handelen; en enkele moedige individuen werden geïnspireerd om in het wild te leven en hun observaties van specifieke soorten vast te leggen. Deze initiatieven zijn doorgedrongen tot de lokale, nationale en internationale organisaties van vandaag met de missie om dieren en hun inheemse leefgebieden te redden. Sommige creëren beschermde gebieden of breiden deze uit voor gewonde en verweesde wilde dieren, anderen beheren schuilplaatsen of reddings- en rehabilitatieprogramma's voor mishandelde gedomesticeerde dieren, en veel mensen ondersteunen deze groepen financieel.

Verontwaardiging over de verschrikkelijke omstandigheden waaronder dieren in de voedingsindustrie leven en sterven dwingt verbeteringen af in die gebieden. Dierentuinen creëren of vergroten de leefomgevingen van hun dieren en via fokprogramma's worden bedreigde diersoorten gered. Circussen reageren op pleidooien om zorgvuldig en vriendelijk met hun dieren om te gaan. Nationale wetten verbieden de export van inheemse dieren; onderdeel van het handhaven van anti-stroperijwetten is het helpen van stropers om andere inkomstenbronnen ​​te vinden; wetten vereisen dat fokkers van huisdieren aan hogere normen voldoen.

Uitgebreid onderzoek naar dierlijk gedrag, dierlijke intelligentie en communicatie laat in dat opzicht overeenkomsten met de mens zien. Er worden steeds meer gezelschapsdieren geadopteerd; schoolkinderen worden voorgelicht over de noodzaak om huisdieren te laten castreren en steriliseren, evenals het belang van goede gezondheidszorg en voeding voor de dieren. Er zijn veel petities in omloop die pleiten voor het welzijn van dieren - alleen al het ondertekenen van een petitie stuurt lichtstromingen uit - en het internet is gevuld met films en foto's die soort-overschrijdende vriendschappen laten zien, zelfs in de roofdier-prooi-relatie, evenals de bereidheid van enkele wilde dieren om vriendschap te sluiten met de mens.

Bedankt, Moeder. Wij vragen jullie bijzondere aandacht te schenken aan de laatste passage omdat door de jaren heen al jullie correspondentie met betrekking tot dieren is gevuld met wanhoop over hen. Lieve Mensen, let alstublieft op wat we eerder in dit bericht over de wet van aantrekking hebben gezegd - richt je op de significante vorderingen die namens hen zijn gemaakt! En in de jaren nadat we enkele daarvan hebben opgesomd, zijn er veel meer positieve veranderingen in het leven van dieren tot stand gekomen.

Het verhogen van je trilling door je dankbaar te voelen voor deze verbeteringen, zal helpen dit soort programma’s uit te breiden en de voortgang van alle inspanningen te versnellen. Stel je leeuwen, giraffen, olifanten, ezels voor - alle dieren die jullie niet-gedomesticeerd of werkdieren noemen – gehuld in goud-wit licht in de oerwouden, bossen, woestijnen, poolgebieden en op vlakten en velden, en al het zeeleven in kristalhelder water. Doe hetzelfde met vee en paarden in weiden, varkens en pluimvee die vrij rondlopen op boerderijen, allemaal gezelschapsdieren die gelukkig in liefdevolle onderkomens leven. Visualisatie levert aldus grote hoeveelheden licht op!

Neem als je kunt deel aan lokale dierenwelzijns-groepen of ondersteun deze of projecten die nationaal of internationaal van opzet zijn financieel. Het volgen van vegetarische of veganistische diëten is inderdaad nuttig, maar weet alsjeblieft dat sommige diersoorten op zielsniveau liefdevol overeenkomsten met de mensheid hebben gesloten om voeding te bieden in ruil voor een goed leven en een genadig einde. Zodat mensen van deze overeenkomst op de hoogte zijn en hun deel nakomen, zorgt het steeds intenser wordende licht wereldwijd voor bewustwording dat het behandelen van dieren met vriendelijkheid, respect en dankbaarheid een cruciale factor is in het welzijn van de mensheid.

Geliefde broeders en zusters, wanneer jullie terugkeren naar de werelden die jullie vrijwillig hebben achtergelaten om de mensen van de Aarde te helpen, zul je zien hoe ijverig, moedig en standvastig jullie je missie hebben volbracht. Alle lichtwezens in dit universum eren jullie onschatbare dienstbaarheid en ondersteunen jullie met de kracht van onvoorwaardelijke liefde.

______________________________________


LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com

Vertaling: Rob & Marja


[Als je deze boodschap doorgestuurd kreeg of deze leest op www.matthewbooks.com en je wilt graag de volgende boodschappen direct krijgen, zend dan een email naar messagesfrommatthew-subscribe@yahoogroups.com. Die zullen je e-mail opnemen met je adres op de groep moderator distributielijst. ]Er zijn twee boeken van Suzy Ward in het Nederlands verschenen, "Matthew, vertel me over de hemel" en "Matthews openbaring voor een nieuw tijdperk". Wij hebben deze boeken zelf gelezen en we raden ze je van harte aan! Het eerste boek is o.a. te bestellen op Bol.com. Het tweede boek is daar niet meer te verkrijgen, maar wellicht is hij nog bij andere boekhandels of in de bibliotheek te vinden. Alle Engelse boeken zijn via Suzy Ward's website te bestellen.


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!