Home > > Blossom Goodchild - 21 februari 2015

Blossom Goodchild - 21 februari 2015

Blossom: Hallo mijn vrienden. Nou, deze week was een beetje een blauwe week voor me, om een of andere reden. Maar vandaag voel ik met ‘helder’ genoeg om te channelen en ben blij om dat te doen.

Federatie van het Licht: Met de warmste groeten … wij verwelkomen je en iedereen die naar onze woorden wordt getrokken. Er zijn tijden voor Elk Een als spirit laag zit… maar zoals je weet … als spirit terug springt … zoals die meest zeker zal doen … is er een frisheid in de stappen … die Iemand niet tegenkomt, als ze geen lagere energetische tijden beleefd hadden.

Blossom: Ja, daar ben ik me bewust van… en altijd blij om me meer met mijzelf in verbinding te VOELEN, dat is zeker. Dus, het onderwerp van vandaag zal zijn?

Federatie van het Licht: Alles dat jij wilt… binnen de reden.

Blossom: En die reden is?

Federatie van het Licht: Het feit dat er bepaalde onderwerpen zijn die we niet graag willen bespreken. Want wij VOELEN dat we alleen maar willen opheffen…

Blossom: Liever dan in verwarring brengen…

Federatie van het Licht: We zijn inderdaad ‘in sync’ (in harmonie) met elkaar.

Blossom: Okay … ‘k zie dat zoals je dat aanbied… Ik heb de laatste tijd veel nagedacht over onze Planeet … over andere Planeten … in feite, over ‘De Hele Zaak’. Jullie zeggen dat wij geschapen werden als een experiment … wie heeft ons feitelijk ‘bedacht’. Hoe kwam het dat deze lichamen van ons werken zoals ze doen … en … hoe gaat de ziel dan in deze lichamen? Ik ga voor goud nu. (t.v. opmerking)

Federatie van het Licht: We verwachten dat je ons antwoord hoort.

Blossom: Bedoel je dat je wilt gaan spreken? Dat nu bekende gevoel van het laten vallen van mijn stuk (van mijn stuk zijn gebracht) is over me heen gekomen.

Federatie van het Licht: Als dit … en ALLEEN als dit juist voor jou is.

Blossom: Ik laat dit zeker gaan … het regent niet (de vorige keer kon dit over het dak razen) … wat verbazend is daar we in de staart zitten van een voorbijgaande cycloon! OK, laten we zien, ja?

https://www.youtube.com/watch?v=Y_OmqaJoSnA&feature=youtu.be

Transcriptie staat hieronderaan.

Dit schrijft ze in de brief die ik erbij kreeg:

(Ik heb ontdekt door tegelijkertijd te luisteren EN te lezen dat hun Energie echt in de ziel penetreert. Misschien moet je eerst luisteren, dan lezen … en dan beiden samen. Ik heb gelukkig dit heel vaak gehoord vanwege lange pauzes bij het redigeren … transcriberen en dan deze transcriptie corrigeren … en dan weer dubbel checken en weer checken voor de fouten… Zonder kwestie is het hoe meer je hoort/leest … hoe meer de ziel dit op een dieper niveau begrijpt.

Alleen maar vastleggen … Ik lach nog bij hun woord ‘bulti’ !!! (dat was een rijmelaarij.w.)

Blossom: Nou, dank je. Interessant hoe jullie praatje zich omzette in iets wat ik ECHT moest horen … en ik ben zeker dat het velen zal helpen.

Federatie van het Licht: Dat is wat wij willen. We gaan door met zo’n blijdschap betreffende deze nieuwe manier (van werken). Dit was altijd onze volgende stap.

Blossom: Dat ik zou hebben moeten weten … maar dat deed ik niet … totdat ik het deed! Ik ben blij dat te doen, alhoewel ik er nog aan moet wennen. Nog wat meer dat jullie willen zeggen?

Federatie van het Licht: Alleen dat we van je Houden. Maar dit weet je. Dit kun je VOELEN.

Blossom: Dit WEET ik. Dit VOEL ik. Dank je.

----------------------------------------------------


Transcriptie van 21 febr. 2015:

Welcome Dearest Ones.

Once again we are delighted beyond delight to have this opportunity to speak through sound … so that your hearts may resonate with the Vibration in which these words are offered.

Welkom Liefste Mensen.

Opnieuw zijn we heel blij meer dan blij om deze gelegenheid te hebben om via geluid te spreken … zodat jullie harten kunnen resoneren met de Vibratie waarmee deze woorden worden aangeboden.

Questions … Questions … Questions. So much that the human mind desires to know, and is One not told over and over ... that all answers lie within?

Vragen … Vragen … Vragen. Zo veel wat het menselijke denken wil weten, en is Men niet telkens weer verteld … dat alle antwoorden binnen in iemand liggen?

Many understand … many accept of this reply … and yet, they do not necessarily know fully ... of the answer ... to the answer.

Velen begrijpen… velen accepteren dit antwoord… en toch kennen zij noodzakelijkerwijs niet volledig … het antwoord… op het antwoord.

Where within do those answers lie? Is it at your fingertips? Is it on the tip of your tongue? Is it within your heart space?

Waar, waarin liggen die antwoorden? Zitten die in jullie vingertoppen? Zitten ze op het puntje van de tong? Zit dat in jullie hartruimte?

Remove physicality from thought ... and then ... remove thought. In this vast expanse … of nothingness … here then, is where all answers reside. Ready for you to pick at your will ... as an apple from a tree.

Haal stoffelijkheid uit je gedachte … en dan … verwijder de gedachte. In deze grote uitbreiding van niets … is het hier waar alle antwoorden wonen. Klaar om te worden opgepikt door je wil … als een appel uit een boom.

All answers can be known by you … when the soul is ready to rediscover them.

Alle antwoorden kunnen door jullie gekend worden … als de ziel klaar is om ze te her-ontdekken.

You have asked of us this day … regarding the creation of the physical body. We smile … for in a similar fashion … is it not that scientists and indeed, professors … build in your world … out of many types of materials … what you name a robot? And its functioning … functions … by a certain programme.

Je hebt ons vandaag gevraagd … over de schepping van het stoffelijke lichaam. We glimlachen … want op dezelfde manier … is het niet zo, dat wetenschappers en inderdaad professoren … bouwden zij deze in jullie wereld … van veel soorten materiaal … wat jullie een robot noemen? Met hun functioneren … functies … door een bepaald programma.

Therefore, when a particular button is pressed ... the arm knows to move to the right ... and on and on … We could continue explaining … yet, we understand that you understand of that which we speak.

Daarom, als er een specifieke knop wordt ingedrukt… weten de armen om naar rechts te gaan … en zo verder… We kunnen doorgaan dit verder uit te leggen … maar we begrijpen dat jullie begrijpen waarover wij spreken.

It was therefore, greatly assessed ... how a physical momentum could be accessed via thought ... so that ... if you like... your thought … the thought coming from the FEELING of the human, is therefore, the programme, the button that is pressed , should one's arm desire to move to the right. It is very similar and yet as you know ... far more complex ... due to the billions of workings within.

Daarom werd enorm ingeschat … hoe men een stoffelijke stuwkracht binnen kan gaan via gedachte … zo dat… zoals je wilt... jullie gedachte… de gedachte die uit het VOELEN van de mens komt daarom het programma is, de knop die wordt ingedrukt, als iemands arm naar rechts wil gaan. Het lijkt er erg op en toch, zoals jullie weten … is dat veel complexer … vanwege de miljarden werkingen binnenin.

The Power House that is your physical body is a Miracle within itself. It is a living organism that is a world within itself. For when something breaks down … much takes place in order to have that particular place up and working again … as soon as possible.

De Batterij (Power House) die jullie stoffelijke lichaam is, is een Wonder op zichzelf. Dit is een levend organisme die een wereld op zichzelf is. Want als iemand achteruitgaat/instort … vindt er veel plaats om dat weer op te zetten en te laten werken … zo spoedig mogelijk.

Much is understood by your physicians and researchers about the body. Yet, we would also add the thought ... that the basic maintenance for the body ... is through the FEELING of Well-Being.

Veel wordt hiervan begrepen door jullie doktoren en onderzoekers van het lichaam. Toch zullen we ook de gedachte hieraan toevoegen… dat de grondhandhaving voor het lichaam … via het GEVOEL van Wel-Zijn gaat.

When One does not FEEL so Bright in thought and physical movement … of physical FEELING within … it is far harder for … shall we say … the Beings within your body … (You would perhaps call them the mechanisms) … yet, we would call them ‘The Beings’ within your body … are not fully functioning on Love.

Als Men zich niet zo Helder VOELT in gedachte en stoffelijke beweging … door het stoffelijke VOELEN van binnen … is het veel moeilijker om … zullen we zeggen… de Wezens in je lichaam… (Jullie zouden dit misschien de mechanismes noemen) … maar we zullen hen ‘De Wezens’ in jullie lichaam noemen… welke (dan) niet totaal met Liefde werken.

All things within your body function 100% when they are in Love with one another … And indeed, the soul ... that is the computer programme ... if you like … of that physical body.

Alle dingen in jullie lichaam functioneren 100% als ze in Liefde zijn met elkaar … En inderdaad, de ziel… die het computer programma is … zoals je wilt … van dat stoffelijke lichaam.

Therefore … when there is FEELINGS of Joy and Happiness … FEELINGS of Oneness ... the body reacts.

Daarom … als er GEVOELENS van Blijheid en Geluk zijn … GEVOELENS van Eenheid … reageert het lichaam.

This is the body’s finest medicine. And we understand ... we accept ... how hard it must be … when your physical body is not functioning as it should … that One is able to remain in Joy … in Happiness ... in full Energy.

Dit is het fijnste medicijn van het lichaam. En wij begrijpen … we accepteren … hoe moeilijk het moet zijn … als je stoffelijke lichaam niet functioneert zoals het zou moeten … Dat Men in staat is om in Vreugde … en in Geluk te blijven… met volle Energie.

Yet, through the power of the mind … the power of the soul controlling the minds pattern … this then, is how Well-Being is brought about.

Maar, door de kracht van de geest/het denken… beheerst de kracht van de ziel de denkpatronen… zo is het dan, hoe Wel-Zijn weer naar voren wordt gebracht.

Even when scanners upon your Earth are saying otherwise. You may see of a scan of something that is taking place within your body … which is proof to you why you are receiving a certain ailment or a certain pain. Yet, your thought pattern … your FEELING of Well-Being … can control the visions you see upon those X-rays.

Ook al zeggen scanners op jullie Aarde het anders. Kun je een scan zien van iets dat in je lichaam gebeurt … wat een bewijs is voor je waarom je een bepaalde ziekte of bepaalde pijn hebt. Maar jullie gedachte patroon… jullie gevoel GEVOEL van Wel-Zijn … kan de visies beheersen die je ziet bij die X-Stralen.

Your FEELINGS can be used as an eraser … to literally, rub out the images that were once there.

Jullie GEVOELENS kunnen als een uitgommer/verwijderaar gebruikt worden … om letterlijk, de beelden weg te wrijven die er eenmaal waren.

We do not enter upon this subject in a fashion of ‘It is as simple as that' ... and yet ... it is.

Wij gaan dit onderwerp niet in op een manier van ‘zo eenvoudig als dat is het’… en toch … is het dat wel.

When we explain to you that it is your FEELING ... through thought ... that animates your entire physical Being ... that is its programme … Then do you see Dearest souls? By accepting and adopting this attitude … knowing it as your Truth ... then all one needs do is FEEL that which they desire to FEEL … to be well.

Als wij aan jullie uitleggen dat het jullie VOELEN is … via gedachte … die je gehele stoffelijke Wezen leven geeft … dat het diens programma is … Zien jullie het dan, Liefste zielen? Door te accepteren en door deze houding te adopteren … dit wetend als jullie Waarheid … dat alles dat men hoeft te doen om te VOELEN is dat wat zij wensen te VOELEN … zich goed te voelen… wel te zijn.

Blossom is speaking to us and she is saying that indeed, as we mentioned when One is ‘sick’ … and yet, we do not agree with this word ‘sick’ … but, we will continue forth. When One has great struggle within the physical body … the last thing that is on their mind is being able to FEEL well. They know they want to FEEL well, but are unable to do so … because they are not.

Blossom spreekt tegen ons en zij zegt dat inderdaad toen wij zeiden dat als Iemand ‘ziek’ is … en toch, stemmen wij niet in met dit woord ‘ziek’ … maar we gaan verder … Als Iemand enorm worstelt in het stoffelijke lichaam … is het laatste dat in hun denken zit het in staat zijn om zich goed te VOELEN. Ze weten dat zij zich goed willen VOELEN, maar zijn niet in staat om dat te doen … omdat ze dat niet zijn.

We say ... that to overcome FEELINGS of negativity … need not be the struggle in which many make it.

Wij zeggen… om GEVOELENS van negativiteit te overstijgen … moet het niet een worsteling zijn die velen er van maken.

Go to the playground inside your head. Take yourself away from that which you assume to be your reality … and go and play … with children in the fields of Golden corn. Take yourself to places that you dream of visiting. You do not require your physical Being ... to do so.

Ga naar de speelplek in je hoofd. Haal jezelf weg bij wat je aanneemt dat je werkelijkheid is... en ga spelen … met kinderen in de velden met Gouden graan. Breng jezelf naar plaatsen die je droomt te bezoeken. Je hoeft je stoffelijke Wezen dat niet te laten doen.

You do not require your physical Being to be with you … to tag along.

Je hoeft je stoffelijke Wezen niet bij je te laten … om tikkertje te spelen.

All that you are … is Love

Alles dat je bent … is Liefde.

It is the essence of your soulself.

Het is de essentie van je zielzelf.

This soulself of yours … as an individual aspect of The Whole … has the right to visit anywhere it so chooses … with or without the body … and if it is that the body be a hindrance … then leave it behind.

Deze zielzelf van jullie … als een individueel aspect van Het Geheel … heeft het recht om overal waar het wil te gaan bezoeken … met of zonder het lichaam… en als het zo is dat het lichaam een belemmering is… dan laat het dit achter.

When you return from your visit ... you will find that your FEELINGS are in a much stronger disposition. Therefore, this can be applied to allowing the FEELING of the body to uplift itself ... little by little.

Als je terugkeert van je bezoek … zul je ontdekken dat je GEVOELENS in een veel sterkere dispositie zijn. Daarom… kan dit worden toegepast om het VOELEN van het lichaam zichzelf dat te laten optillen… beetje bij beetje.

You programme your body. It is not programmed by another, by pushing buttons … and turning levers.

Jullie programmeren je lichaam. Het wordt niet geprogrammeerd door een ander, door knoppen in te drukken… en door hefbomen op te halen.

This Miracle that you have chosen to reside in upon the Earth plane is the most proficient multi, bulti,(?) billion, trillion dollar residence that you could come across.

Dit wonder waarin jullie hebben gewild te wonen op het Aarde plan is de meest bekwame, veelzijdige, (bijdige)(multi/bulti(?)miljarden triljarden dollar woning die je maar kunt hebben.

And yet, is it not so ... that many choose to let the house keeping slip? It does not matter they say 'if I leave that room full of dust or if there is a leak in that room … I’ll see to it later.' We suggest that One should always keep their house in order … so that it may function to its Highest ability.

En toch is het niet zo… dat velen willen het huishouden niet willen laten afglijden? Het doet er niet toe als ze zeggen “ik laat die kamer vol met stof liggen of als er een lekkage in die kamer zit … ik kijk er later wel naar om! We zeggen dat Men altijd hun huis op orde moet hebben … zodat het in zijn Hoogste vermogen kan functioneren.

You may look at another who may run many miles in a race … or climb the Highest mountain … and you may think ‘I would never be able to accomplish that’ … and you will not … because that is what you think.

Je kunt ook naar iemand anders kijken die misschien vele kilometers in een race kan lopen… of de Hoogste berg kan beklimmen … en je kunt denken “ik zal nooit in staat zijn om dat te doen.’… en dat zul je ook niet … want dat is wat je denkt.

When you fully understand the power of your FEELINGS and your thought patterns … you would carefully choose that which you FEEL and that which you think … instead of allowing thoughts and FEELINGS to run in gay abandon … therefore, causing much mayhem along your pathway.

Als je volledig de kracht van je GEVOELENS begrijpt en van je gedachtepatronen … zou je zorgvuldig kiezen wat je VOELT en dat wat je denkt … in plaats van je GEVOELENS toe te staan om opgewekte losheid te laten lopen … en daardoor veel wanorde langs je pad te veroorzaken.

VISUALISE … FEEL... ACCEPT … KNOW AS TRUTH … YOUR BODY TO BE YOUR FRIEND.

VISUALISEER … VOEL … ACCEPTEER … WEET ALS JE WAARHEID … JE LICHAAM IS JE VRIEND.

To serve you … in so many ways. Oh! How your body serves you … and yet, it is taken for granted day after day.

Om jullie te dienen … op zoveel manieren. Oh! Hoe dient jullie lichaam je… en toch wordt dit dag na dag vanzelfsprekend aangenomen.

Breath after breath.

Ademhaling na ademhaling.

We say to you Dearest friends, the more you choose to acknowledge the wonder that your body is … the more you will discover the greatness of what it is.

We zeggen tegen jullie Liefste vrienden, hoe meer jullie kiezen om het wonder te erkennen dat jullie lichaam is… hoe meer je de grootsheid zult ontdekken van wat het is.

The more you treat your body as you would a friend … the more your body reciprocates back to you … the LOVE that you offer to it.

Hoe meer je je lichaam behandelt zoals je een vriend zou behandelen… hoe meer je lichaam je de LIEFDE teruggeeft … die je het biedt.

That circle of Energy that is ONE.

Die cirkel van Energie is EEN.

YOU CHOSE YOUR BODY ... YOUR BODY DID NOT CHOOSE YOU.

JULLIE KOZEN JE LICHAAM … JE LICHAAM KIEST NIET JULLIE.

Therefore, make the most of why you chose it.

Daarom maak er het beste van waarom je dit wilt.

Do all you can with it …

Doe alles dat je ermee kunt …

Laugh with it … Move with it …

Lach ermee… ga er mee…

For the Energy that is YOU … for your time upon Earth … is shared by your physical expression.

Want de Energie die JIJ bent … voor je tijd op Aarde … wordt gedeeld door je stoffelijke uitdrukking.

You are married … if you like … to One another.

Jullie zijn getrouwd … als je wilt … met Elkaar.

What vows ? What promises are you now prepared to make to that partner that is with you … for your time … your entire time …. upon Planet Earth?

Welke geloften? Welke beloften hebben jullie nu bereid om die partner te geven die bij je is… voor jullie tijd… je hele tijd … op Planeet Aarde?

Is it not best to have an outstanding relationship? To Love and to cherish … so long as we both shall live?

Is het niet het best om een voortreffelijke relatie te hebben? Om Lief te hebben en om te koesteren… zo lang als we beiden zullen leven?

Dearest friends … we Thank You for listening to that which we choose to impart this day … and we Trust that we have assisted your growth … assisted your understanding regarding the bond you have with your physical house … your physical partner.

Beste vrienden,.. we Danken Jullie voor het luisteren naar wat we vandaag wilden meedelen… en we Vertrouwen erop dat we jullie groei hebben geholpen … geholpen bij het begrijpen van de band die je hebt met je stoffelijke huis… je stoffelijke partner.

We now retract our Energy in this fashion from our Dear friend Blossom. In Love and thanks to all.

Wij trekken onze Energie terug op deze wijze uit onze Lieve vriendin Blossom. In Liefde en dank aan iedereen.


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Winny – Website


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden ontvangen met dankbaarheid Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl