Home > > Blossom Goodchild - 15 februari 2015

Blossom Goodchild - 15 februari 2015

Blossom: Welkom mijn vrienden. Weer even tijd voor een gesprek… als we kunnen?

Federatie van het Licht: Dat kunnen we zeker. Want het komt door onze verbinding met het Licht… dat veel ondernemingen er binnen zijn gegaan … en alles waar we willen aan meedoen, kan gedeeld worden met degenen die in deze tijd zich willen verbinden.

Blossom: Dank jullie. Waar zouden jullie vandaag graag over willen spreken?

Federatie van het Licht: Over hetzelfde als waarover we altijd willen spreken …

Blossom: Mm! Laat me raden …

Federatie van het Licht: Het is wat ieder partikeltje … elke atoom… alles dat bestaat … in zichzelf bevat.

Steeds weer … we willen nergens anders over spreken … vaak… omdat ALLES waar we over willen spreken … inderdaad DAT is…

LIEFDE.

Laten we doorgaan … in het begrip en het WETEN DAT … waarover we willen spreken … gedaan wordt door ons vermogen om dàt te geven wat we zien als wat van nut is. Velen kunnen VOELEN dat we onszelf herhalen bij ditzelfde onderwerp… en ja, dat doen we… en we gaan door dat te doen. Want wij genieten daar zeer van.

We zijn ons bewust van Energieën die het niveau brengen van Iemands zielenLicht naar een plek die niet dienstig is. We zien dit niet als nuttig op welke wijze, of in welke vorm ook. Daarom kozen we te spreken zoals we doen. Om in je te drummen … zoals jullie zouden zeggen … het feit dat … wat in je zit … is waar we over willen spreken!

Blossom: Ik snap dat. Echt … en ik weet dat we tot een dieper deel ervan kunnen komen via meditatie. Maar … zijn er nog meer tips waar je ons heen kunt leiden om DEZE LIEFDE DE HELE TIJD TE VOELEN… zodat het leven hier op Aarde meer is te genieten … door het Geheel … voor het Geheel?

Federatie van het Licht: Alles dat we hebben gezegd … kon in een handig klein gidsje worden gezet.

Blossom: Mm! Ik ga daar nog over denken!

Federatie van het Licht: Dat hoeft niet. Want als de lezer verder gaat met lezen… iedere keer bieden wij invloedrijke boodschappen van Liefde … de frequentie van iederEen gaat een beetje omhoog … telkens weer. En nu we begonnen zijn om op onze nieuwe en Vertrouwde reis met jou in te schepen, Blossom via het gebruik van jouw stem gereedschap… is er nog meer diepere Energie die we ook kunnen geven.

Blossom: Yep, sommigen hebben geschreven om te zeggen dat ze dit zeker kunnen VOELEN. Een dame zei hoe haar kinderen wild aan het spelen waren, en in de chaos opeens stopten … en in hun gedachten gingen ze ergens naar iets vredigs … toen jouw opname kwam… dat is best cool!

Federatie van het Licht: En met het grootste respect … zeggen we … door de Energie van geluid geven we door … we zijn in staat om veel, véél meer te bereiken.

Er zit Healing in dit geluid … Er is Energie van een vibratie die … de ziel tevreden stelt.

Dit, Blossom … is waarom we vele jaren gewacht hebben … om JOUW vibratie en inderdaad … voor degenen die ‘betrokken’ zijn bij onze conversatie … van een bepaalde frequentie te laten zijn … zodat de veranderingen die plaats vinden als je luistert… in staat zijn om ‘hun ding te doen’.

Blossom: Dat is best verbazend. Kunnen jullie nog meer aanbieden? En terwijl ik schrijf … is mijn hart een beetje sneller gaan slaan… Yep, ik zit er in… Als jullie dat zijn … Laten we het doen.

https://www.youtube.com/watch?v=aF5p8-DxCoo&feature=youtu.be 

Blossom: Nou, we hebben het gedaan (Beneden staat de Engelse transcriptie met de vertaling in het Nederlands er tussendoor.w.) Het schijnt zo makkelijk en snel. Oh! Hoe opwindend om dit ‘in de tijd’ zich te horen ontwikkelen. Het kwam nooit in me op dat we op die manier zouden werken. Een verandering is net zo goed als rust … zegt men.

Federatie van het Licht: Inderdaad, de Verandering is een van de vele waarmee de Energieën jullie wereld zullen ingaan. We willen graag voordat we vandaag vertrekken … eenmaal herhalen …

ER ZIT GEEN VREUGDE IN VREES

ER ZIT GROTE VREUGDE IN HET JE RICHTEN OP ALLES DAT GOED VOELT.

Dit is alles dat we over de zaak moesten zeggen … want dat spreekt voor zichzelf.

Blossom: Dank je hiervoor… Ja, er is nog steeds veel vrees-handel die rondgaat, dat zie ik door mijn e-mails. We moeten echt vrees totaal loslaten … over/voor grote en kleine dingen.

Federatie van het Licht: En als je in staat bent om dat te doen … zul je VRIJHEID KENNEN.

We zijn klaar om je verder te laten gaan met je karweitjes, Blossom.

Blossom: Grappig! Ik kan niet geloven dat jullie dat zeiden! (er komen bezoekers aan.) dank je, oh wijze mensen… Het VOELT goed!

Federatie van het Licht: Dit is een GEVOEL dat we voor IEDEREEN wensen … ALLE tijd.

Blossom: In Liefde en dank.

Federatie van het Licht: INDERDAAD.

Even een opmerking over de volgende audio (

https://www.youtube.com/watch?v=aF5p8-DxCoo&feature=youtu.be

) Ik beheers het weer niet. Ik sluit al mijn ramen om het vogelgezang tot een minimum te beperken, maar, een binnen/thuis wonende ‘Gecko’(gekko) lachte gluiperig aan het begin. (Gekko’s zijn hagedisjes. Ze zijn van 1.60 tot 60 cm groot en ze zitten in warme klimaten over de wereld. Gekko’s zijn uniek bij die hagedisjes door hun stemmetjes. Ze gebruiken sjierpende geluiden bij sociale uitwisselingen met andere gekko’s) en toen, tot mijn verschrikking om 12:44 minuten van de band … GINGEN DE HEMELEN OPEN. Het klinkt alsof ik in een wasmachine was gevallen, of inderdaad, in een toilet! Het was ECHT Moeilijk om mijn concentratie vast te houden!! WERKELIJK! Het klateren van het water op mijn dak was eerder een afstel, dus je moet dan misschien ook het transcript volgen, alhoewel de woorden duidelijk kunnen worden gehoord. Hey Ho … wat kun je daaraan doen! Lachen!
Hier volgt de transcriptie, maar voor mensen die het Engels niet verstaan, heb ik onder elke alinea het Nederlands gezet. Zo kun je toch de energie volgen van het geluid(winny)

TRANSCRIPTIE VAN DE CHANNELING VAN 15 FEBRUARI ’15

Welcome to Each One. We are delighted to once again have the opportunity to use the voice box of this lady … that we now can say with ease … Blossom. It is a delightful name is it not? As she is told many times … which makes her smile.

Welkom aan Elk Een. We vinden het opnieuw heerlijk om weer de gelegenheid te hebben om het stemvermogen te gebruiken van deze dame … zodat we nu met gemak kunnen zeggen …. Blossom. Het is een heerlijke naam, nietwaar? Zoals haar al vaker is gezegd… wat haar laat glimlachen.

Have you considered the Vibration of your own name? When you hear your name spoken, is there warmth within those letters … within that sound? A warmth that has been created by you because of WHO YOU ARE CHOOSING TO BE?

Hebben jullie de Vibratie van je eigen naam bekeken? Als je je naam hoort uitgesproken, is er dan warmte in de letters … in dat geluid? Een warmte die werd gecreëerd door jou vanwege WIE JE WILT ZIJN?

Is it not that some folk have an aversion to certain names … due to some soul they may have known in past days, that they were not particularly fond of? The soul had given a Vibration of their name … ‘attached’ to that name … because of the Energy that they emitted forth and yet, could it not be so that … that very same name when ‘attached’… should we say … to another soul, full ofJoy … full of sunshine … full of Light-Love, has a very different Vibration emitting from it … even though it is of the same lettering? Say to yourself a few times over … your name out loud. How does your heart FEEL about that sound of your name? That resonance … that frequency … that Vibration of who you are?

Het is niet zo dat sommige mensen een aversie hebben tegen bepaalde namen… vanwege een ziel die ze gekend hebben in vroegere dagen, waar ze niet specifiek dol op waren? De ziel heeft een Vibratie van haar naam gegeven … ‘verbonden’ aan die naam… door de Energie die ze uitzond en toch kan het niet zo zijn … dat diezelfde naam die ‘verbonden’ is kunnen we zeggen … aan een andere ziel, die vol van Vreugde… vol zonneschijn … die vol met Licht-Liefde is, een zeer andere Vibratie heeft welke wordt uitgezonden … ook al is dat met dezelfde letters? Zeg tegen jezelf … een paar keer… hardop jouw naam. Hoe VOELT je hart zich over dat geluid van je naam? Die resonantie … die frequentie… de Vibratie van wie jij bent?

We would ask ... that in times when you are able to sit peacefully, to breathe … as we have explained … for it is of great value … in deeper formats than your automatic breathing … and as you do so … ... visualise through your heart’s FEELING … the Energy Vibration that is being emitted from you. Then it is … for you to consider this knowledge and to know that this Energy level …. is who you are … and what you are giving out … full time.

Wij vragen… dat in de tijd, als je in staat bent om vredig te zitten, te ademen … zoals we hebben uitgelegd… want het is van grote waarde … in diepere formats dan je automatische ademhaling …. En terwijl je dat doet …. Visualiseer je door je harts GEVOELENS … de Energie Vibratie die uit je gestraald wordt. Dan is het zo… dat je ziet dat de kennis en het weten dat dit Energie niveau … dat jij het bent … en wat jij de hele tijd. naar buiten brengt …

Yes, it can be so … when there are ailments involved … or indeed, a sadness of some sort … It can be that the Vibration can FEEL a little lower.

Ja, het kan zo zijn … als er ziektes bij betrokken zijn … of inderdaad, een droefheid van een of ander soort … het kan zijn dat de Vibratie een beetje lager kan VOELEN.

Yet, your Vibration … the one upon which you have reached … will not go below …. if we would put it in terms of 'the rung of a ladder' …. It would not go below the rung you have reached.

Toch zal jouw Vibratie … die welke je bereikt hebt … niet naar beneden gaan … als we het zouden neerzetten met woorden van ‘een sport van een ladder’ … dan zou het niet onder de sport gaan die je bereikt hebt.

If you look at the space inbetween each rung … would you not say … there are many levels inbetween? So, it may be that your Energy, when feeling tired … may drop a little. Yet, it will not go below the Vibration frequency that you have attained through … becoming … remembering … knowing … that you are Love.

Als je kijkt naar de ruimte tussen elke sport … zou je niet zeggen … dat er veel niveaus tussen in zitten? Dus het kan zijn dat jouw Energie, als je je vermoeid voelt … een beetje kan naar beneden gaan. Toch zal die niet onder de Vibratie frequentie gaan die je verkregen hebt … via het worden … het je herinneren… het weten … dat je Liefde bent.

And you say that there is so much about yourself that you cannot remember.

En je zegt dat er zoveel van jezelf is dat je je niet kunt herinneren. You can.

Dat kun je wel.

For in a sense, it is not about remembering … although, we speak in this fashion … it is about FEELING.

Want op bepaalde wijze, gaat het niet over herinneren… alhoewel we hierover spraken … het gaat om VOELEN.

When you are of great Joy in certain times of your life span … do you not say ‘This is how I remember FEELING once before ... when I was at a Joyous/in a Joyous /of a Joyous occasion? You are remembering the FEELING of utter Joy. You do not have to remember who you are as ‘a person’... so to speak. You desire to remember who you are as LOVE … Which can only BE a FEELING.

Als je in bepaalde tijden van je leven in grote Vreugde bent … zeg je niet : ‘Dit is hoe ik me herinner te VOELEN, ooit eerder … toen ik in een Blije tijd was, Blij was, in een Blije gelegenheid zat? Je herinnert je het VOELEN van uiterste Vreugde. Je hoeft je niet te herinneren wie je als ‘persoon’ bent … zeg maar. Je wenst je te herinneren wie je bent als LIEFDE … En dat kan alleen maar een GEVOEL ZIJN.

You look at your sunrise … You look at your sunset … You look at the moon … You look at your stars … You look at children … You look at young baby animals … You cannot not FEEL LOVE

Als je naar jullie zonsopgang kijkt … kijk je naar je zonsondergang … je kijkt naar je zons- ondergang … je kijkt naar de maan … je kijkt naar jullie sterren …. Je kijkt naar kinderen … je kijkt naar jonge baby dieren … je kunt niet GEEN LIEFDE VOELEN..

The automatic response when the eyes view such wonders … is the natural state of your BEING.

Het automatisch antwoord, indien ogen zulke wonderen zien … is de natuurlijke status van jullie WEZEN.

It is only the outside … we are considering using the word ‘atrocities’ … and yet, Blossom is saying that is rather strong … we would rather change that to outside ‘influences’. It is when outside influences … influence your mind set … and then your mind set … influences your heart’s FEELINGS … because you allow it to do so.

Het is slechts de buitenkant … we denken over het gebruik van het woord ‘gruwelijkheden’ … en toch… Blossom zegt dat is nogal sterk … we zouden dat eerder veranderen naar buitenste ‘invloeden’. Het komt indien buitenste invloeden … je mind set(je denken) beïnvloeden … en dan beïnvloedt je mind set je hartsGEVOELENS… omdat jij toestaat dat dit gebeurt.

If you are aware of certain facts that you may hear of … or see upon your television screens … your mind starts wondering … Yet, you have control of your FEELINGS. You may, hear and see … yes, we use the word ‘atrocities’ in this instance … yet, you do not have to allow that visual effect to affect your heart’s FEELINGS. You do not have to allow this to be. Therefore, allowing your state of Being to remain of a HIGH VIBRATIONAL FEEL. And the more you allow your FEELINGS to remain High …. the more your frequency climbs … until you feel an actual shift … as you step onto the next rung of the ladder.

Als je je bewust bent van bepaalde feiten waar je van hoor… of die je ziet …op je televisie schermen…. Begint je denken zich dingen af te vragen … maar je hebt controle over je GEVOELENS. Je kunt horen en zien … en ja… we gebruiken het woord ‘gruwelijkheden’ in dit geval … maar, je hoeft dat visuele effect niet je hartsGEVOELENS te laten beïnvloeden. Je hoeft dit niet te laten gebeuren. Daarom, om je staat van Zijn op een HOOG VIBRATIONEEL GEVOEL te laten blijven. En hoe meer je deze GEVOELENS Hoog laat blijven hoe meer je frequentie omhoog klimt … totdat je een feitelijke verschuiving voelt … terwijl je op de volgende sport van de ladder stapt.

You can literally FEEL IT can you not?

Je kunt dit letterlijk VOELEN, nietwaar?

Oh Dearest Souls! We are in such Joy that we are able to speak in this fashion.

Oh, Lieve Zielen! We zijn zo blij dat we op deze manier kunnen spreken.

The lady, Blossom is saying that she can FEEL the Joy on her face and yet it is ours as well as hers. In the fact that there is realisation a little more of Oneness by this merging. So, therefore, we would ask you in times of great Joy and happiness … to know that … that FEELING you are experiencing can also be experienced exactly … exactly ... the same way by somebody else … who … now get this … is not FEELING that way at all. Do you see? For One who maybe in a place that is of a very low Vibration … be it of war … be it of famine ... it is not so easy for their Energy to be perhaps the same as yours. Yet, when you TRULY KNOW … that as One … your FEELINGS are of Joy and because YOU ARE ONE … you can therefore, know … that the FEELINGS that you have … can be expressed through another … by you knowing that it can.

Dame Blossom zegt dat zij de Vreugde op haar gezicht kan VOELEN en toch is die van ons maar ook van haar. Met het feit dat er verwerkelijking is, iets meer dan Eenheid is, bij deze samensmelting. Dus daarom vragen wij jullie op tijden van grote Vreugde en geluk … om te weten dat … dit VOELEN wat je beleeft ook precies … precies kan worden ervaren door iemand anders … die … dit nu krijgt … het is helemaal geen VOELEN op die manier. Zien jullie? Want voor Iemand die op een plek zit van een zeer lage Vibratie … bijvoorbeeld in oorlog … of in honger… is het niet zo gemakkelijk voor hun Energie om misschien hetzelfde te zijn zoals die van jou. Maar, als je ECHT WEET (wasmaschine begint..)… kun je daarom weten … dat de GEVOELENS die jij hebt … door een ander kunnen worden uitgedrukt … doordat jij weet dat dit kan.

So, if you were to think of another soul in a less fortunate situation and know that your FEELING of Joy can be felt in exactly the same way by them … know it as TRUTH … then do you see how much you are changing your world? You are assisting greatly by thinking and FEELING in this manner. If you like … you are doing the work for those who are unable to do so … due to their situation. This balances itself out … for those in a less fortunate situation are also doing what you are not able to do … Therefore, there comes the balance in this world of duality.

Dus, als je kunt denken aan een andere ziel in een minder fortuinlijke situatie en weet dat jouw VOELEN van Vreugde op precies dezelfde wijze door hen kan worden gevoeld … weet dit als WAARHEID … zie je dan hoe veel jij je wereld verandert? Je helpt enorm door te denken en te VOELEN op deze wijze. Als je wilt … doe jij het werk voor degenen die niet in staat zijn dat te doen … vanwege hun situatie. Dit brengt vanzelf evenwicht… want zij in een minder gelukkige situatie doen ook waartoe jullie niet in staat zijn… Daarom komt er balans in deze wereld van dualiteit.

We have understood through Energetic ‘perceivance’ of souls upon the Earth plane … that at times, it can be very difficult to keep One’s Vibration as High as they would like it to be. The one thing that you would be best not to do … is to beat yourself up because you cannot be of Joy at that particular time. There are ups and down’s. There is black ... there is white. There are opposites in all.

Wij hebben begrepen door Energetische ‘waarneming’ van zielen op het Aardeplan… dat het soms erg moeilijk kan zijn om Iemands Vibratie zo Hoog te houden als ze graag zouden willen. Het enige dat je het beste niet kunt doen is… om jezelf te straffen omdat je op die specifieke tijd niet van Blijdschap kunt zijn. Er zijn up’s en down’s. Er is zwart … er is wit. Er zitten tegengesteldheden in alles.

When you FEEL a little low … Love yourself even more … because by Loving yourself even more … you are Loving everybody … everything … even more.

Als je je wat laag/gedeprimeerd voelt … Houd dan nog meer van jezelf … omdat door het nog meer van jezelf te Houden … Houd je van iedereen, van alles … nog meer.

All that you do for yourself ... you do for others … How beautiful! How wondrous! What a Divine plan is it not? All the Joy that you allow to come into your life … you do so, and at the same time … you are lifting the Vibration of The Whole.
By serving yourself … in a sense … you are serving The Whole. Yet, it is not that we would consider this ... as you say on your planet … that a Being may be very selfish …

Alles dat je voor jezelf doet … doe je voor anderen … Hoe mooi! Hoe prachtig! Wat een Goddelijk plan is dit of niet? Alle Vreugde die jij in jouw leven laat… doe je… en tegelijkertijd … hef je de Vibratie van Het Geheel op.
Door jezelf te dienen … in een zin… dien je het Geheel. Maar, het is niet wat we zouden zien … zoals je op jullie planeet zeggen … dat een Wezen heel egoïstisch kan zijn…

Look after yourself. This is not what we consider selfishness to be … for by looking after yourself … making sure that all your needs are met through LOVE … you are therefore, in turn … making sure that all your family upon Earth …

Kijk naar jezelf. Dit is niet wat wij zien als egoïsme … want door voor jezelf te zorgen … veilig te stellen dat door LIEFDE voor al je behoeften wordt gezorgd … stel je daarom op jouw beurt veilig … dat je hele familie op Aarde …

flying … vliegend

insects in the ground … insecten in de grond …

animals in the jungle … dieren in de jungle …

fish in the sea … vissen in de zee …

Trees in the ground … Bomen in de grond …

you serve ALL by making sure that you Love yourself and seek to find pure happiness … for in doing so, Dearest Souls … you are doing what you came here to do.

Je IEDEREEN dient door veilig te stellen dat je van jezelf Houdt en om zuiver geluk te vinden … want door dat te doen… Liefste Zielen … doen jullie waarvoor je hier kwam te doen.

We feel this is now at the end of our discourse for this day.

We voelen dat dit nu het eind van onze verhandeling is vandaag.

Enjoy … through Love we say goodbye until our next connection of heart . Many thanks to Blossom for allowing this to be so.

Geniet ervan … met Liefde zeggen we tot ziens tot onze volgende hartsverbinding. Veel dank aan Blossom om dit te laten gebeuren.


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Winny – Website


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden ontvangen met dankbaarheid Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl