Home > > Blossom Goodchild - 8 juli 2015

Blossom Goodchild - 8 juli 2015

Deze channeling werd gedaan op 29 juni en toen moest ik plotseling naar Engeland vliegen om weer bij mijn zieke moeder te zijn. Jammer genoeg kan mijn mailing lijst niet uitgezonden worden om jullie channelingen door te geven, terwijl ik hier ben omdat mijn moeder’s internet geen bulk e-mails kan zenden, dus ben ik dankbaar als jullie weer kunnen doorsturen. Ik weet niet hoe lang ik hier zal zijn of wanneer ik de volgende gelegenheid krijg om weer te channelen. Maar, in ieder geval, blijf dat af-checken – je weet het maar nooit! Veel dank voor jullie begrip en voor al jullie brieven met Liefde die me worden gestuurd en aan mijn moeder en familie. Zeer gevoeld en gewaardeerd.

Blossom: Hallo opnieuw mijn vrienden. Zo blij om met jullie vandaag te kunnen spreken. Er schijnt absoluut een opheffende verandering voor velen te zijn. Alles schijnt op zijn plek te vallen. Het is heerlijk om dit te zien gebeuren.

Federatie van het Licht: We verwelkomen je vandaag met opheffende Energieën en begrijpen dat NU … meer en meer van de menselijke conditie zich omkeert en de veranderingen laat gebeuren om in het spel te komen.

Veel is besproken in onze rijken … zoals over de verschillen die nu zullen gebeuren en daarom… laat een acceptatie van het ‘zelf’ langzamerhand de Hogere kant van IEMAND zien … om uniek en individueel in zichzelf te settelen… en om een ‘blijheid’ te laten gebeuren die niet eerder aanwezig was.

Terwijl de Energieën die binnenkomen met ALLES integreren … laten ze de ziel-zelf ‘aanwezig zijn’ op een manier die nieuw VOELT.

Een innerlijke sterkte komt aan de oppervlakte omdat velen ontwaken tot de natuurlijke staat van hun Wezen.

Alles kan aan de buitenkant zeer het zelfde lijken te zijn. Maar toch, laat alles aan de binnenkant een nieuwheid zien… een waardering voor wie daar ‘woont’.

Verdwenen zijn de GEVOELENS van wantrouwen en ‘Wat als dit?’… ‘Wat als dat?’… want de diepste hart-ruimte resoneert door het Wezen van ‘Wat is’.

Is het niet zo dat je de noodzakelijkheid erkent om in de hartsruimte te blijven? Om standvastig in het weten te zijn om LIEFDE TE ZIJN en ALLEEN LIEFDE … dat jullie bij alles passen dat we de laatste dagen hebben geboden… en het misschien nu… terwijl de vibratie omhoog gaat … het allemaal zin begint te krijgen?

Het WETEN van WIE JULLIE ZIJN … wordt herkend op een dieper niveau van begrijpen.

Jullie zijn in staat om voort te brengen wat in je woont… en om dit in werking te brengen op een manier die niet alleen jezelf dient en de manier waarop je elk moment uitvoert… maar, het is niet… dat in die actie … jullie NU WETEN hoe je hier bent om HET GEHEEL te dienen… door zo te ZIJN?

Blossom: Nou, ik ga langzaam maar zeker daar naar toe. Op geen manier ben ‘ik me bewust’ dat ik elk moment Liefheb… nog! Minstens ben ik in staat om gedachten te herkennen die niet dienen en die verander ik gemakkelijker om me heen dan ik deed. Op dit niveau… is het dat een tijdje terug de gedachte te hebben ik ‘snap het’ … ik herken dat als iemand ‘Het snapt’ … meer en meer… dat het opwindend VOELT als dat in het spel gebracht wordt.

Federatie van het Licht: Alles om jullie heen zijn energieën van LIEFDE. Die wegen zwaarder dan de Energieën van een lagere vibratie die tot het tegendeel kunnen overtuigen.

Inderdaad, zoals we zeiden … er is veel speculatie betreffende de ‘Eindtijd’ en ‘ramp’. Maar, herken je nu de angst-factor in dergelijke dingen?

Houdt jullie hoofden omhoog. Houdt je spirit Hoog en laat slechts gedachten van deze wonderbaarlijke verandering jullie omgeven.

Jullie zitten boven en onder activiteiten van degenen die behoeften hebben voor zelf-winst en hebzucht en jullie VOELEN in jezelf… JULLIE KRACHT.

Deze KRACHT is LIEFDE.

Blossom: Opnieuw kwam het GEVOEL van hen zeer sterk om te willen spreken.

Hier is de audio link… met de transcriptie eronder.

http://youtu.be/wvmTmS1CNsk

Federatie: We are grateful that you picked up upon the fact that we choose to use the Vibration of sound … in order to assist in upliftment of the soul’s Energies … due to our Energies that contain the Higher Vibration … which then, are able to merge with yours and perform their duties of upliftment.

Federatie: We zijn dankbaar dat je het feit oppikte dat we de Vibratie van het geluid wilden gebruiken… om te helpen bij de opheffing van de ziele Energieën… vanwege onze Energieën die de Hoger Vibratie bevatten … die dan, in staat zijn om samen te gaan met die van jullie en die hun taken van opheffing uitvoeren.

We bring through this Vibrational sound via Blossom … in the KNOWING that as we connect with you … the deepest part of your Being connects with us on a deeper level.

Wij brengen door dit geluid van trilling via Blossom … het WETEN dat als we ons met jullie verbinden … het diepste deel van je Wezen zich ook verbindt met ons op een dieper niveau.

As this takes place and your Energy rises … there is a stirring within the soul - self that allows a Change within every part of you … to take place.

Terwijl dit plaats vindt en jullie Energieën omhoog gaan … is er een beroering in de ziel-zelf die een Verandering laat gebeuren in ieder deel van jullie…

There are healings that shall emerge … And we would not like to say that this healing … or these healings … come from us directly … for they come from within you.

Er zullen healings opduiken … en we willen niet graag zeggen dat deze healing … of deze healings… direct van ons komen … want die komen uit jullie.

ALL YOU HAVE … ALL YOU ARE … IS LOVE.

ALLES DAT JULLIE HEBBEN … ALLES DAT JULLIE ZIJN … IS LIEFDE.

And all you need is LOVE … to accomplish absolutely anything you desire. You contain within you the capacity to perform miracles. And yet, you have been conditioned to believe … to know … otherwise. And until this conditioning is undone … by you / through you … these miracles cannot be performed. Because, your belief system is preventing barriers that have no reasoning to be there … other than the fact, that what you were told you cannot do … you believe as your Truth. Take into account therefore, that much … our Dearest Friends … much, that you have been taught … we would say, with all respect … has no value to your soul, or indeed that of any other.

En alles dat jullie nodig hebben is LIEFDE … om absoluut alles te bewerkstelligen dat je wenst. Jullie bevatten in je het vermogen om wonderen uit te voeren. En toch, zijn jullie geconditioneerd om …anders … te denken … te weten. En totdat deze conditie teniet is gedaan… door jullie/ via jullie … kunnen deze wonderen niet worden uitgevoerd. Want jullie denk-stelsel voorkomt barrières die geen reden hebben om er te zijn… anders dan het feit, dat wat jullie werd verteld dat jullie niet kunnen doen… jullie geloven als jullie Waarheid. Houdt er daarom rekening mee dat veel … onze Liefste Vrienden… veel, dat jullie werd geleerd… zullen we zeggen, met alle respect… geen waarde heeft voor je ziel, of inderdaad van een ander.

True teachings come forth from your FEELINGS about things. Ask yourselves … do you FEEL you … as an individual … are capable of performing miracles? If the answer is ‘No, I am not worthy’ … then, that is your Truth and that is what shall be presented.

Ware leringen komen uit jullie GEVOELENS over dingen. Vraag jezelf af… VOEL JE… als individu… dat je in staat bent om wonderen uit te voeren? Als het antwoord is: ‘Nee, ik ben dat niet waard’… dan is dat jullie Waarheid en dat is wat er wordt gepresenteerd.

Yet, if your answer is ‘Yes, I am able, through the Beingness of who I am … to conduct my living ways through LOVE … LOVE in its Highest form, then of course … ALL THAT COMES THROUGH ME HAS THE POWER … IS THE POWER … TO ALLOW THE HIGHEST INTENTIONS TO BE PRESENTED AND PERFORMED.

Maar, als je antwoord is: ‘Ja, ik ben daartoe in staat, door het Wezen dat ik ben… om de uitvoer van mijn levende manieren via LIEFDE … LIEFDE in haar Hoogste vorm, dan natuurlijk… ALLES DAT DOOR MIJ HEEN KOMT HEEFT DE MACHT… IS DE KRACHT … OM DE HOOGSTE INTENTIES TOE TE STAAN TE WORDEN GEPRESENTEERD EN UITGEVOERD.

No-one is stopping you, other than your self beliefs. The indoctrinations the Energies of such misgivings … misunderstandings … have for some … cemented themselves so deeply within the mind … that to perform a miracle … as you, as an individual normal human being, seems merely fantasy. Incomprehensible, that this could be so. We state that you … Each One of you … are here upon this planet to perform these very miracles … within self … for self … for others … for your planet … for ALL.

Niemand stopt je, anders dan wat je zelf gelooft. De indoctrinaties van de Energieën van dergelijke twijfels… misbegrippen … hebben sommigen … zelf zo diep in het denken ingemetseld… dat om een wonder uit te voeren… zoals jullie, als een normaal individu menselijk wezen, louter fantasie schijnt te zijn. Onbegrijpelijk, dat dit zo kan zijn. We zeggen dat jullie… Ieder van Jullie… hier zijn op deze planeet om juist deze wonderen uit te voeren… in het zelf… voor het zelf… voor anderen… voor jullie planeet… voor IEDEREEN.

Such little usage of such phenomenal wonder is expressed … due to you being indoctrinated with beliefs that you are incapable of mighty outcomes.

Zulk weinig gebruik van zulke fenomenale wonderen wordt uitgedrukt… vanwege dat jullie worden geïndoctrineerd door denken dat je niet in staat bent tot machtige resultaten.

DEAREST SOULS … GO DEEP WITHIN AND FIND YOURSELF THERE.

LIEFSTE ZIELEN… GA DIEP NAAR BINNEN EN VINDT JEZELF DAAR.

Away from troubles … Away from complicated issues and thought provoking stresses … Away from confusion … and be there with yourself alone … in the Highest LOVE that you, yourself are. And when you reside there … FEEL YOUR POWER. Experience YOUR POWER that is you. That is there for you. THAT is its purpose … to serve you. To become One with you … in your human form.

Weg van problemen… Weg van gecompliceerde zaken en gedachten die stress oproepen… Weg van verwarring… en wees er met jezelf alleen... in de Hoogste LIEFDE die jullie, jullie zelf zijn. En als je daar woont… VOEL DAN JE KRACHT. Beleef JULLIE KRACHT die jullie zijn. Dat daar is voor jullie. WAT zijn doel is…om jullie te dienen. Om Een te worden met jullie… in je menselijke vorm.

THIS POWER that you are … is not reserved for only outside of the physicality. It is there within you for the very purpose of using it for the Highest Good of self and the Highest Good of all.

DEZE MACHT die jullie zijn… wordt niet gereserveerd alleen voor buiten je stoffelijkheid. Die is daar in je voor het doel om te gebruiken voor het Hoogste Goed van je zelf en het Hoogste Goed van allen.

You know this … You appreciate this. Yet, you seem it to be somewhat of a struggle to acknowledge this and bring it forth ... even though you KNOW IT.

Jullie weten dit… jullie waarderen dit… Maar, jullie schijnen enigszins te worstelen om dit te erkennen en naar voren te brengen… zelf terwijl je DIT WEET.

TRUST … TRUST … TRUST IN WHO YOU ARE.

VERTROUW… VERTROUW… VERTROUW OP WIE JULLIE ZIJN.

There are souls upon your planet that you FEEL a resonance with … when they bring forth messages from other realms … from Higher Vibrations. You simply Trust those messages because they FEEL correct for you. Go within and discover YOUR messengers … YOUR team … YOUR allies. Make friends with them. It is not that you need to Trust them … it is that you need to Trust yourself in these matters.

Er zijn zielen op jullie planeet waar jullie een resonantie mee VOELEN… als zij boodschappen uit andere rijken brengen… uit Hogere Vibraties. Jullie Vertrouwen die boodschappen omdat ze juist VOELEN voor je. Ga naar binnen en ontdek JULLIE boodschappers… JULLIE team… JULLIE bondgenoten. Wordt vrienden met hen. Het is niet zo dat je hen hoeft te Vertrouwen… het is dat je jezelf moet Vertrouwen in deze zaken.

There is not one of you that cannot connect with those in Higher Vibrations. It is only the thought that you cannot. Some of you may say that you have tried over and over and still, nothing of this nature has come about for you personally. When you begin something new … it is very rare that it happens just like that. It takes perseverance and determination … For we would say; with the greatest of respect … there are many bricks to be knocked down from walls that have been built, before even a whisper may be heard.

Er is niet een van jullie die zich niet kan verbinden met degenen in de Hogere Vibraties. Het is alleen maar de gedachte dat je dat niet kunt. Sommigen van jullie kunnen zeggen dat je telkens weer dat hebt geprobeerd en toch, niets van dien aard kwam naar voren voor jou persoonlijk. Als je iets nieuws begint… is het heel zelden dat het gewoon is zoals dat gebeurt. Dat heeft doorzettingsvermogen nodig en vastberadenheid… Want we zeggen; met het grootste respect… er zijn vele stenen die uit muren moeten vallen die werden gebouwd, voordat er maar een fluistering kan worden gehoord.

TRUST FEELINGS. You do not need to hear us. Blossom does not hear us. We communicate with her telepathically … because of FEELINGS … allowing words to emerge.

VERTROUW OP GEVOELENS. Je hoeft ons niet te horen. Blossom hoort ons niet. We communiceren telepatisch met haar… door GEVOELENS… we laten woorden opkomen.

The more you Trust … the more you KNOW yourself to be LOVE … the more you shall FEEL communication with others not of human form. Billions of souls are waiting to say hello. Yet, they cannot break through barriers that insist that the self is not worthy, in one way or another.

Hoe meer je Vertrouwt… hoe meer je WEET dat jezelf LIEFDE bent… hoe meer je communicatie zult VOELEN met anderen die niet in de menselijke vorm zitten. Miljarden zielen wachten erop om hallo te zeggen. Maar, zij kunnen door de grenzen breken die beweren dat het zelf dit niet waard is, op een of andere wijze.

Accept yourselves as LOVE … then … then … shall the winds carry the whispers into your soul.

Aanvaardt jezelf als LIEFDE… dan… dan… zullen de winden fluisteringen dragen in je ziel.

We are aware and we smile that rain is falling in the place where Blossom resides and in any minute it shall make thunderous sounds upon her roof. Making it, therefore, difficult for you to hear our words … and yet, Blossom is saying that it is, at this point, so gentle. Yet, we say to you and her … that this shall change very quickly. So therefore, we make this communication a little shorter than usual. We say to you all that this communication contains is enough for the time being.

We zijn ons bewust en we glimlachen dat er regen valt op de plek waar Blossom woont en binnen enkele minuten zal deze donderende geluiden maken op haar dak. En dat maakt het, daarom, moeilijk voor jullie om onze woorden te horen… en toch zegt Blossom dat het, op dit moment zo zacht is. Maar wij zeggen tegen jullie en tegen haar… dat dit zeer snel zal veranderen. Dus daarom maken we deze communicatie een beetje korter dan gewoonlijk. We zeggen tegen jullie allen dat deze communicatie genoeg bevat voor deze tijd.

Dearest souls of planet Earth … such LOVE … such LOVE that we offer to you … Breath it in. Absorb this LOVE we offer.

Liefste zielen van planeet Aarde… zulke LIEFDE … zulke LIEFDE die we jullie aanbieden… Adem dit in. Absorbeer deze LIEFDE die we bieden.

The lady Blossom is smiling … for she is saying ‘Indeed, we were correct. Here is the heavier rainfall.’

Dame Blossom lacht… want ze zegt: ‘Inderdaad, wij hadden gelijk. Hier komt de zwaardere regenval.

We LOVE you … Until next time … perhaps when the sun is shining and we can offer a more lengthy communication. The best things come in small packages, as they say.’

We HOUDEN van jullie… Tot de volgende keer… misschien als de zon schijnt en we een langere communicatie kunnen brengen. Het beste komt in kleine pakketjes, zoals ze zeggen.

In LOVE … In Gratitude … We take our leave.’

In LIEFDE… In Dank… We vertrekken.’

Please revisit The Invocation 'We are the Game Changers' whenever the mood takes you ... to keep the Energy as HIGH as we can.

http://youtu.be/MYeqbshjgmA


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Winny – Website


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!