Home > > Matthew Ward - 22. března 2007

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 22. března 2007


Spící duše - z knihy Illuminations for a New Era


Je Bůh zklamaný z duší, které se nerozhodnou vystoupat se Zemí? Považuje jejich výběr za chybu? Mohou nepříznivě ovlivnit vzestup Země?

Výběr těchto duší nelze považovat za „chybu“. Přišli se silným úmyslem splnit své poslání, vzpomenout si, proč byli vybráni a jiní nebyli. Bohužel při vyjádření své svobodné vůle však některá z jejich hlavních rozhodnutí nesouhlasila s jejich smlouvami o duši a jejich odkloněné kurzy se vážně zpožďovaly, nebo možná úplně vykolejily jejich zapálení do osvícení. Pokud si neuvědomí své zvolené mise, budou mít další možnosti, jak to udělat a pomoci jiným světům třetí hustoty. Duše, které vědomě a ochotně lpí na svých temných cestách, budou mít také příležitost přijmout světlo, ale začnou na nízké úrovni uvědomění, jak jsem vysvětlil v jiných sděleních. Pokrok vzestupu Země - její stálý průběh a tempo - a její „zlatý věk“ je zajištěn bez ohledu na to, kolik duší ji doprovází.

Na otázku „Je Bůh z těchto duších zklamaný“ nejlépe odpoví samotný Bůh – viz kniha Illuminations for a New Era.

Matko, je životně důležité, aby lidé znali Boha skrze jeho vlastní slova, aby věděli, kdo jsou sami! Ve velkém měřítku jsou duše Země hluboko ve spánku. Nevědí o své božskosti, cítí se izolovaní, odpojení od sebe více než od univerzální jednoty. Emocionální spektrum negativity ze strachu, zmatku, osamělosti a zoufalství kompenzují apatií, sebepohlcením, konzumem a fanatismem. Naše neustálé intenzivní světlo mnozí stále ignorují nebo špatně interpretují pocity a poselství svých duší.

Bůh: Více o tom, kdo jsem
13. ledna 1997

Mé dítě, jsem rád, že cítíte jistotu, že jsem „Bůh“. Vždy můžete mít jistotu, pokud dovolíte, aby vaše pocity pronikly do nejistoty.

Pokud jde o „pokrok“ na Zemi, pláču s každou duší, která jakkoli trpí. Raduji se z každé duše, která cítí radost. Jsem duší všech nejhorších, i všech nejlepších. Nemohu být od nich oddělen. Zda jsem rád za to, co se děje na Zemi? Pro ty, kteří jsou šťastní, ano, jsem taky. Pro ty, kteří se obávají, že jejich tyranská moc klesá, cítím to též.

Jako Bůh, celek duší v tomto vesmíru, jak se cítíte?
Neexistuje žádná „celistvost“ jednotlivých kousků, je zde sloučení. Duše jsou během svého fyzického života nedotknutelné, a když jsou v duchu, zůstávají neporušené, takže ovlivňují tělo Boha tak, jak ovlivňují hru rozvíjející se na Zemi.

Jako mé děti máte stejnou důležitost jako život Ježíše, o němž křesťanské náboženství tvrdí, že je v mých očích dokonalý. A máte stejnou důležitost jako duše, které způsobují utrpení a smrt. Mají stejnou míru mé lásky a síly, jako každá duše, která se narodí do jakéhokoli těla. V mém pohledu na Zemi nemůže existovat nic víc, než že jsem jen milující a milosrdný Bůh. Jak mohu dělat výjimky pro něco, co má stejné aspekty, jen protože to považujete za dobré, nebo hanobíte jako zlé. V jedné fázi mé jednoty jsem byl čisté světlo a láska. Pak části mých výtvorů sestoupily do temnoty, na kterou odkazuje Matthew. Přesto byly nedílnou součástí mě, jako celku. A tak zůstávají. Nemohu dát odpověď, kterou chcete slyšet. Nemohu být zarmoucen a zděšen nespravedlností a brutalitou, ani potěšen šířením světla na Zemi. Můžu odpovědět pouze jako sloučení pohledů z obou stran každé duše. Každá duše má svůj potenciál pro dobro a temnotu, nebo zbožnost, jaká byla na počátku a zlo, které vidíte v pohybu. Já jsem vše, co se vyskytuje v jakémkoli časovém úseku kdekoli v tomto vesmíru od jeho počátku. Některá náboženství s tím mohou mít problém.

Nejsem oddělená nadduše, nebo rodič, který by byl zklamaný, když dítě neroste podle mých měřítek. Nemám taková měřítka pro své děti! Existuje energie, která vyvažuje polární protiklady, které Matthew nazývá světlem a temnotou, což je stejně dobré jako jakákoliv diferenciace dvou protikladných sil.

Opačné síly udržují rotaci vesmíru, takže se jen tak rychle z jejich opačnosti měnit nebudou, protože by vše uvadlo. Pokud jde o duše, stejně jako všechno ostatní ve vesmíru, jsou to energie, moje původní světelná energie, jak jsem byl spoluvytvořen Stvořitelem a nejvyšší andělskou říší. Ovšem když se svobodná vůle „nemilosrdně zneužije“, přistupuji k používání vašich slov, protože je to váš názor. Ale není to správné v mých očích…

Začnu znovu. Jsem každým, kdo je odsuzován ostatními, kteří nemohou znát jeho srdce a duši. Nikdo z vás na Zemi není vědomě propojen, s výjimkou úrovně duše, takže vaše úsudky mohou být naprosto odlišné od účelu konkrétní duše v tomto životě. Každý souhlasil s tím, že bude hrát svou roli v rovnováze. Vím, jak často vám Matthew říkal o potřebě rovnováhy každé duše, aby se mohla rozšířit na celou Zemi, a do vesmíru.

Respektuješ život každého člověka stejně jako jakýkoli jiný?
Ano. Zda bych chtěl, aby všechny mé části byly ve světle, ve kterém jsem byl stvořen? Ano! Kdo by si nepřál, aby se vrátila dokonalost Stvořitele! Ale já neodsuzuji, ani netrestám žádné zlé části mě. Jsem zde proto, abych reagoval na to, co nazýváte modlitbami. Parametry mých operačních sil, pokud zvolená volba není ve světle, jsou vázány zákony Stvořitele. Já jsem vše, co kdykoliv, po celou dobu, kdekoli v tomto vesmíru žije. Nemohu být oddělenou entitou nebo energií nad rámec toho, co mi bylo dáno. Ani nemohu dělat nové zákony vědy nebo přírody, které také nazýváte mé zákony. Nejsou to moje zákony, jsou to zákony Stvořitele! V těch jsem byl stvořen a jsem vázán ctí. Nemám námitky proti těmto zákonům, ale namítám, když mi je připisují kvůli nepochopení mě, které ve vašich myslích převládá.

Pokud jste součet temnoty a světla a opravdu chcete, aby světlo zvítězilo, není to odmítnutí temnoty?
Hatonn by byl potěšen, protože je jedním z mých hlavních aspektů, pokud jde o komunikaci a záznamy. Zbožňuje hlubší myšlení mezi povrchností většiny myšlenek vycházejících ze Země. Obáváš se, že se přikláním na některou stranu, nebo lépe řečeno, že se nemůžu přiklonit. Kdo jiný by měl ukázat přímý směr? Jsem tak jemný a hledající na světelné cestě, jak si sama přeješ, i tak je tu stejná část mě, která nemůže popírat tu duši, jejíž zájmy a činy a motivy jsou to, co nazýváte zlo. Nejsem oddělen od této duše a cokoli, co duše dělá, a všechny následky, jakkoli si myslíte „bezbožné, stávají se mou nedílnou součástí. Takže, říci, že bych se mohl „přiklonit na stranu“, je prostě nevědecké, že?

Znamená to, že vše, co děláte, je být si vědomý. Že jakýkoli skutečný prospěšný zásah přichází z jiných zdrojů, jako jsou andělé, duchovní průvodci, duše v Nirváně nebo vysoce vyvinuté mimozemské civilizace?
Již jsem to řekl. Že to není tak špatné uspořádání, mé dítě?

Ty další zdroje jste také vy, ne?
Vidíš! Nezamýšlel jsem to říci, lepší je, když na to přijdeš sama. Jak vidíte, nejsem ten bůh, v něhož jste všechny ty roky věřili. Většina z toho, co jste se učili, není pravda! Náboženství a duše, nebo spiritualita nejsou stejné. Možná na okamžik na Zemi někteří lidé dostali pravdu, kterou jsem poslal různými posly a těmi, kteří o tom smýšleli jako o „náboženství“. Ale v podstatě to byla duše, která viděla, cítila a žila světlo a lásku ve službě mých dětí, kteří nesli mé Slovo.

Zvláště v případě mého dítěte Emmanuela, kterého nazýváš Ježíšem, byla tato poselství rychle rozvrácena do toho, co samoobslužní vůdci té doby potřebovali, aby si udrželi své pozice a kontrolu. Chamtivost a moc se vždycky dostali do cesty pravdě. Takže vaše náboženství dnes učí lži zděděné od prvních vůdců, kteří je proměnili v náboženské učení a běda všem, kteří nesouhlasili!

Matthew to vysvětlil, a přesto jsi křesťanskou indoktrinaci tak úplně neopustila. Otevíráš se pravdě jen proto, že nechceš, aby tvůj syn dával nesprávné informace. Ale je pro tebe těžké přijmout škodu, kterou způsobilo potlačení pravdy, kterou jsem posílal na Zemi, zas a znovu. A co mě dostalo? Čím dál více bojů a vzájemného zabíjení v mém jméně. Mezi různými náboženstvími vytvořenými úmyslným zkreslením slov mých poslů. Každé náboženství si myslí, že je naprosto správné a jediné oprávněné. A protože každá z těch duší, které věří v to, co se naučila, je součástí mě, a já jsem každá z nich, miluji všechny bez výhrad. S pokorou a úctou a božskou láskou vás držím, objímám a dovoluji vám zažívat v souladu s vašimi vlastními potřebami a přáními. V žádném okamžiku nejsem od tebe oddělený, zklamaný, v žádném okamžiku vás neviním, ani nesoudím. A nikdy nejste ani víc, ani míň, než jste. A je to stejné se všemi mými dětmi. Amen.

26. května 1997

Jak můžeš být dokonalý, když jsi syntézou všech nedokonalých duší?
Jsi se mnou ve společenství více, než kdybys byla v nějaké budově postavené náboženstvím, které upravuje „Boží slovo“ podle sebe. Ptala jsi se Matthewa, jak mohu být „dokonalý“, když jsem každá duše na Zemi. Přemýšlel, že se mě zeptá, jak reagovat. Na to jsem mu řekl, že to udělám sám. Takže, mé dítě, budeme nyní mluvit o tom, zda jsem „dokonalý“?
Suzy, mé drahé dítě, co se týče mé „dokonalosti“, řekli jste to stejně jako cokoliv, co jsem mohl přijít - „chybné části.“ Ne, samozřejmě nejsem dokonalý! Nejsem na úrovni dokonalosti.

Ve Stvořiteli vše dokonalé. Pak je tu úroveň nejblíže Stvořiteli, Kristova říše, kde začalo spoluvytváření a kde jsou všechna spoluvytváření z původního materiálu, pouze lásky a světla. Toto je úroveň energie duše odkud se ztělesnili Ježíš a moji další poslové v tomto vesmíru. Pro objasnění, jejich duše se ztělesňují nebo jsou jen v energetické podstatě všude, kde je tato intenzita lásky a světla potřebná v kosmu, nejen v tomto vesmíru. Tato říše je také místem, kde Stvořitel udělil všem duším svůj dar svobodné vůle s vlastní schopností projevu nebo spoluvytváření.
Ve spoluvytváření Stvořitele a Kristových říší jsem vznikl já a bohové ostatních vesmírů. Takže můžete vidět, že v mém rozsahu poznání a sil a v rozsahu dalších bohů je schopnost spoluvytvářet menší. S Tvůrcem každý z nás bohů spoluvytvořil vesmír, nad kterým vládneme.
Zatímco v této Kristově říši nade mnou stále vládne dokonalost, jakmile z ní duše odešly, měly svobodnou vůli spoluvytvářet, jak si sami dokázaly představit. Tehdy začaly nedokonalosti. Zpočátku to bylo všechno nevinné, protože tento proces byl nový. A jakmile se ustavilo, jak co spojit a jaké energie byly dány každému spoluvytvoření, mohla být dokonalost obnovena a udržována. Ale prvek svobodné vůle sestoupil do touhy a záměru. Od tohoto okamžiku byla spoluvytvořena nedokonalost, protože jednotlivé elementy, jakkoli stejné, nebyly spojeny v míře dokonalosti jejich původu.

Bože, říkáte, že ve vás ani v duších ve vašem vesmíru není žádná dokonalost?
Ano. Mé dítě, přečtěte si, co jsem vám právě řekl, a uvidíte, proč tomu tak není.

Můžu mluvit s Matthewem s úplnou ochranou světla?
Jste ve světle a tedy chráněni v každém okamžiku, protože jste o to požádali. Všichni, kteří žádají o světlo v jejich životech, to dostanou jen za to, že požádají!

30. října 1997
Máte neustálou komunikaci se Stvořitelem?
Ne, ale jen proto, že to není nutné. Prostředky jsou vždy otevřené. Jsme si vědomi všeho, co byste mohli říci, aniž byste mluvili. Neexistuje nic týkající se mě, co by Stvořiteli nebylo zřejmé, stejně jako není nic, co děláte, nebo cítíte vy, co by nebylo zřejmé mě. Spojení Stvořitele se mnou a mě s vámi se navzájem neovlivňují. Fungují stejně a ze stejných důvodů.
Vraťme se k našemu rozhovoru o svobodné vůli. Rozumíte svobodné vůli, Suzy, jen se vám to nelíbí, tak si o tom promluvme. Svobodná vůle se vám jeví jako prokletí a věřte mi, že jako její častý příjemce (berte to jako vtip) souhlasím! Existují však ponaučení, která se lze naučit a zvolené životy, které lze zažít, pouze proto, že cítíte bolest, která se vám zdá nesnesitelná. V celkovém prožívání každé duše musí existovat rovnováha, a já vám řeknu, proč to není automaticky a jak ji znovu získat.

Když se udál původní „pád z milosti“ - nazývejme to tak - vstupem původní temnoty do světla, pak rovnováha, která je jen uvnitř světla, byla posunuta. Není to svévolné rozhodnutí Tvůrce, že se každá z jeho částí kosmu musí vrátit do Něho, aby mohlo dojít k opětovné reintegraci a aby zvítězilo světlo. Není to jen představa o tom, co by bylo hezké. Je to nezbytné v rámci fyzikálních zákonů, vašimi slovy, které řídí nejen používání energie Země a příčinu a následek, ale stejně tak platí tento princip v kosmu. A dokud nebude veškerá původní světelná energie „zpět doma“, budou zde převládat tyto odchýlené podmínky.

Každá duše je proto obdařena znalostí cesty zpět ke Stvořiteli a každému fyzickému životu každé duše je dán směr k zaplnění mezery v poznání. Problém nastal, když se příliš mnoho požitku zaměřilo na to, co nazýváte „zlem“, a princip svobodné vůle podle fyziky se zablokoval na vrcholu, kde sídlilo „zlo“ ve smyslu nejvyššího stupně kontroly a úřední moci. Musela tedy být vydána vyhláška - a Stvořitel tak učinil - aby uvolnil tuto kontrolu. Rozhodovací moc, svobodná volba, se opět stala nezávislou součástí každého prožívaného aspektu každé duše. (POZNÁMKA: „Vyhláška Stvořitele“ v Revelations For A New Era)

Jak vás ovlivňuje vyhláška Stvořitele?
V mém synergickém já jsem nadšený, ale v individuálních já, které jsou mou podstatou, jsem v podstatě nevědomý. Jste jednou z velmi, velmi mála duší, které o tom ví, a miliardy duší, které to nevědí, to je naprostá většina. Ačkoliv platí energetická úroveň pravdy a vesmírná aplikace tohoto dekretu, výsledky budou pomalé, aby byly registrovány v akcích a motivech lidstva na vaší planetě. Nebo kdekoli jinde. Není to okamžitý masový výsledek.

Proč nemůže být intenzita utrpení ukončena „božskou milostí“ Stvořitele?
Jak byste se cítili, kdybyste potřebovali vyplnit mezeru ve svém prožívání, abyste se mohli pohnout kupředu a náhle tento kurz nebyl k dispozici. Musí existovat všechny volby, aby všechny duše měly příležitost zažít a růst.
Proč se ubližuje dětem, které nakonec zemřou na následky? Kdo by si vybral takovou bolest a bezmocnost? A jak mohl být někdo tolik naplněn zlem? Ano, akceptovat, že si jejich příslušné duše zvolily tyto role pro pokrok v cestě ke světlu, si vyžaduje pochopení mimo sentimentální křivku vašeho prožívání. Nedokážete si představit, ani způsobit, ani cítit takovou zásadní bolest, a já vám nemohu vysvětlit něco, pro co nemáte žádný emocionální základ pro chápání. Drahá duše, to je proto, že tvá povaha je za hranicemi této úrovně prožívání. Můžeš říci: „Byla jsem tam, udělala to.“ Byla jsi trpící v mnoha životech a také jsi způsobila utrpení druhým. V tomto životě nebylo třeba, abys byla na jednom, nebo na druhém konci tohoto spektra. Tvůj život nebyl bez zármutku a jiných druhů duševní a emocionální úzkosti, ale celkově to není v rozsahu vyrovnávacího efektu karmických lekcí, které jsou stále potřebné pro vývoj většiny duší Země.

Každý z vás na Zemi, který pokládá „přírodní jevy“ za součást očisty planety, je očividně mnou, takže i já považuji tyto stále závažnější boží zásahy za očistu přírody od zanedbávání nebo přímého zneužití y negativity, takže může nastat zoufale žádané uzdravení duše Země. Základem všech neduhů, které jsou připisovány různým věcem, je v podstatě nadbytek chemikálií toxických pro všechny živočišné a rostlinné životy, které šíří Zemi. To je důvod, proč Země reaguje čím dál násilněji, aby ukázala negativitu, která ohrožuje její život a dech. Nevidíte poškození plic, srdce a dalších vnitřních orgánů Země. Ale ona - vaše Země, vaše Gaia - se od vás liší jen ve formě - doslovně pouze ve tvaru! – neliší se od vás. Země je ve tvaru koule, žádná z jejích životních forem není. Ale cokoliv ovlivňuje Zemi, ovlivňuje každého z vás, stvoření, která na ní žijí. Neexistuje žádné další odloučení od Země, které by nebylo i od vás.

Na počátku byla dokonalost. Jediný světelný a světlem naplněný záměr vládl na místě, zvaném Eden. Pak se negativita přefiltrovala přes jiné části vesmíru a dorazila do Edenu ve formě „hrozného“ osobního zacházení se slabšími bytostmi. To byl začátek negativity vs. pozitivity na vaší planetě, dokonalá rovnováha odešla s příchodem negativity. Jakmile byla na planetě přítomna polarita, její formy života měly schopnost odmítnout negativitu tím, že ji nahradily světlem, nebo umožnit šíření negativity. Stalo se to druhé.

Na začátku ztráty rovnováhy byl Stvořitelem podporovaný život myslících, cítících forem se svobodnou vůlí. Ale v době, kdy byla Země připravena k obývání - ať už si myslela, že je připravená či nikoli, došlo k nárůstu původních bytostí, které začaly kolonizovat planetu ne zcela rozvinutými lidskými bytostmi s již zformovanými houževnatými částmi temnoty a světla. Pouze infuze světla mohla vrátit rychle se zhoršující planetu zpět do rovnováhy.

Zaměňujete negativitu a „temnotu“. Negativita není ani „dobrá“ ani „špatná“. Negativita není ztělesněním „zla“ ani „temnoty“ a není opakem „dobroty“ nebo „světla“, je to prostě opak pozitivity.
Říkáme však, že negativita je „špatná“ pouze proto, že je obvykle spojena s chováním nebo situacemi, které jsou „dobrým“ lidem odporné. „Zlo“ je jméno dané negativitě, protože zlo je ve vaší terminologii úzce spojeno s „temnotou“, ale to, co je označeno za „zlo“, je pouze negativitou v akci. Je to aspekt energie, která je nasměrována, ale samotná energie je nestranná, neutrální, bez označení. Existuje smysl pro rozdělení, ale není žádné rozdělení. Jsou to „dvě strany mince“. Je to tak jednoduché. Vždy existovaly obě strany. Volba, kterou stranu vyzkoušíte, určuje, která strana v oblasti převládá.

Teď tedy zpátky k tomu, co dnes přivedlo Zemi k jejímu chatrnému zdraví. Negativita, když je vykonávána, přináší nejstrašnější ohavnost všemu, co vyžaduje rovnováhu. A téměř žádná životní forma nehledá rovnováhu. Aby planety přežily, stejně jako jakákoli jiná forma života, je dosažení rovnováhy naprosto nezbytné! Duše mají způsob, jak obejít absolutní potřebu rovnováhy v každém okamžiku jen proto, že moje životní síla udržuje každého z vás na Zemi a mnoho dalších „vás“, které si ani nedokážete představit.

Ale planeta je koule, vyžaduje rovnováhu neustále, aby její oběžná dráha mohla být stabilní. Když se oběžná dráha stane nevyzpytatelnou, signalizuje to první z potenciálních „smrtelných výkřiků“ planety. Všechny vesmírné síly pak nejsou spojenci, ale dovolují negativitě „útočit“, protože pozitivita je mimo vyrovnání. Nic z toho není dobré nebo špatné, pouze přírodní síly v provozu. Země se mohla rozhodnout, že bude natolik mimo oběžnou dráhu, že by došlo k přirozenému výsledku – rozbila by se a byla absorbována gravitačním tahem nejbližších orbitálních těles nebo sil, což by byl konec Země jako planety. Nicméně, s posílením světelných sil, nebo pozitivních vodičů, se mohla Země správně pohybovat a stabilizovat pohyb oběžné dráhy. Vybrala si tohle, a to vyžaduje návrat ke „zdraví“. O tom je všechno to zmírnění negativity.

Jistě, bude i to, čemu říkáte „katastrofy“, a přicházejí geografické změny. Duše je bezpečná sama o sobě, její směr, průběh učení. To je bezpečnost! Přemýšlíte z hlediska bezpečnosti několika let tohoto těla, mnoha těl, vašich dětí, rodin a oblastí mořského pobřeží nebo ostrovů. Nic vám nemohu zaručit, ani to tak nemá být. Vše je v souladu s tím, co si Země naprogramovala pro pokračování života jako koule, jako obyvatelné planety. Všechny formy života, které jsou nyní na Zemi na úrovni duše, si jsou vědomy změn, které nastanou, a každá duše – lidé i zvířata, se rozhodly zažít tuto životně důležitou dobu v historii vaší planety. Pomohli jste vytvořit podmínky v „předchozích“ životech. Pomáháte v kurzu zvoleném Zemí v tomto životě. To je vše, co potřebujete vědět!

Žáby jsou zranitelní malí tvorové s nižším stupněm toxicity, než mnoho jiných forem života. Hojnost, s níž byli napadeny malformacemi, je zvláště patrná. Dobrovolně se rozhodli, že budou použity k tomu, aby upozornili vědce na situaci, kdy všechno na Zemi trpí. Další studie a výzkum se uskuteční před tím, než věda přijme spojení se všemi formami života. Země je zarmoucena individuální pomalostí jejích národů. Zvláště pokud jde o léčbu sebe navzájem a zvířat, existuje těžké zaostávání v časovém rámci duchovního osvícení, které si duše nyní ztělesňují.

Duše, ne těla, je problém, Suzy. Spousta toho, co se stalo, nebylo původně dohodnuto, ale na úrovni duše se provádějí úpravy. Ti, kdo skutečně „obtěžují“ ostatní, jak říkáte vy, a jak říkám já „nežijí podle svých původních dohod“, jsou vlastně pouze oběťmi vlastní evoluce duše! Ti, které vidíte jako jejich „oběti“, ti, kteří nemají jejich původně vybrané lekce kvůli svobodné vůli několika „obětujících“, vyskočí dopředu v růstu duše, ať už je to na planetě nebo mimo ni, po odchodu z jejich vtěleného života. Ale vědomě si to neuvědomují.

2. dubna 2000
Všechny atributy jsou mi dány ve jménu, ale i ve smyslu Stvořitele. Nejsem „Vším a koncem všeho“, jako je Stvořitel! Je realističtější znát mě, nebo si mě pokusit představit jako sourozence v dobré milosti s vámi. To je blíže podstatě. Ale můžu vám říct, co dělám v mých nejvyšších silách. Pohybuji horami, rozděluju moře, otáčím planety, otevírám dveře poznání, které dosud v tomto vesmíru není známo. Mluvím se Stvořitelem, mluvím se svými protějšky z jiných vesmírů. Pláču pro ztracené dítě, vyděšené štěně, zraněného jelena, nejmenší rostlinu, která byla zbytečně pošlapána. To je podstata mé jednoty, protože energie žádné složky není oddělena od jiných. Je zde zákon Stvořitelovy svobodné vůle, a pokud ho někdo používá k ubližování, nemohu zasahovat. Proto nejenom zažívám škodlivé jednání prvního, ale také pocit bolesti druhého. Nemohu uniknout žádnému utrpení, ani radosti lidí ani jiné formy života kdekoli ve vesmíru. Takže svobodná vůle není záležitost mého „povolení“.

No, líbí se vám, co někteří lidé dělají se svou svobodnou vůlí?
Žádáte mě, abych soudil ty, jejichž svobodné volby se vám nelíbí, že? Sama tato otázka má vědomý odsudek. Aspoň teď máte dobrý důvod přestat mě uctívat v úrovni, kterou si nezasloužím!
Nejsem slabý, to je jisté. Není to tak, že by intenzita bolesti pro každého nesoucího jednotlivce nebyla ohromující, ale i v kombinaci všeho, co je pro tebe nepochopitelné, není slabost součástí mé jednoty. Bolest, ano, ale ne slabost. To znamená, že pro mě neexistuje jiná možnost, než vydržet jako každé z mých milovaných dětí, každý z mých milovaných tvorů v polích a mořích trvání. Neexistuje žádné oddělení energie. Může být využita nebo řízena specifickými prostředky, myšlenkami a pocity a úmysly a činy, které lze nazvat jejím „připoutáním“, ale energie je vždy neutrální. Energie, která je mou složenou podstatou je sdílená s každou životní formou v tomto vesmíru. Proto nikdy není oslabena, protože není zmenšena, není ztracena, není přeměněna do jiných vesmírů. Dostáváme se do fyziky, a kdo by mohl vědět lépe než já, jak málo víte o tomto oboru?

Nemůžu být propuštěn z žádné bolesti jakékoli duše. Jakmile jsou uzdraveni, jsem i já v tomto aspektu své „celistvosti“ podle vašich představ. Pomysli, jak se cítí ptačí mládě, když je vytlačeno z hnízda. Přemýšlejte o jeho šoku a strachu při pádu, o jeho bolesti z fyzického zranění a obav, kdy nechápe, co se stalo, a co přijde dál. Cítím stejnou vyděšenou, bezmocnou cestu těchto částí mě, kteří natolik odpadli ze světla, že se radují z toho, čemu říkáte zlo. Co se s nimi stane?
Zlobím se na utrpení, které způsobují ostatním? ANO, posílám světlo, abych dosáhl duší těch bytostí, které způsobují utrpení. Záleží však na každém jednotlivci, jako mé nedotknutelné nezávisle fungující části, zda zareaguje na světlo, nebo ne. Jsem nepředstavitelně smutný, když vzplane temnota a trpí nevinnost, často i zabitá, protože jak víte, ne všichni si vybrali to, co fyzicky prožívají. Se vzrůstajícím světlem ochotně přijímaným mými dětmi Země, se mění hlavní zdroj toho, co nazýváte zlo, které věky omezovalo energii Země. Ale všimněte si, že je to Stvořitelovo nařízení, ne moje, které si vyžádalo uvolnění sevření svobodné vůle vrcholem temnoty!

26. října 2000
Mé jméno není rozpoznatelné ve zvucích ve vašem sluchovém rozsahu. Obávám se, že vám nemohu dát aproximace, která by byla příjemná pro mé uši!

Chcete vědět, zda jsem spokojen s odpovědí svých dětí na stále rostoucí světlo. Jak mohu říci „spokojen“, když jsou části mě v bolesti a teroru a jiné části mě bolest a strach způsobují? Existuje mnoho „ano“ a mnoho „ne“, ale ty se navzájem ruší. Takže ne, v srdcích a myslích je méně světla, než bych si přál. Není to tak, že svobodná vůle brání mému pocitu celistvosti, ale spíše nezávislé, nedotknutelné části mě vždy konající svými vlastními směry, jsou přesně to, o čem jsem já. Podívejte se na sebe a své děti.

Pocity lidí na Zemi jsou ve srovnání s těmi v lehčích evolučních fázích v poměrně hustém, drsném rozsahu. Ale vaše jsou ve vyšších frekvencích než u jiných forem života, které se právě vynořují z lidské podnože na mnoha místech tohoto vesmíru. Věřím, že pro vás bude snazší vědět, že ano, cítím přesně ty stejné pocity a totéž se všemi ostatními životními formami na vaší planetě. Nepokoušejte se pochopit syntetizované pocity vesmír.

Co jsi myslel o tom, že pocházím z „linie Matthewa“?
Matthewova duše je dávná, z počátečního světla. Ne jako tvůj syn, ale jako kompozit všech duševních prožívání, které zahrnuje jeho duše, která zažívala před tím, než se vaše duše stala explicitním smyslovým aspektem jeho. Ale protože jste částí duše, která byla původem celého prožívání, vy a on jste nikdy nebyli odděleni v poznání a rozhodli jste se být spolu v lidských a jiných životech po dlouhou, velmi, velmi dlouhou, dlouhotrvající dobu.

Obvykle se mnou mluvíte snadněji než Matthew nebo kdokoli jiný. Proč?
Protože můj vztah s vámi je jednoduchý! Neděláte dlouhé šarády ani diplomatické nebo esoterické rozhovory se sebou. Tak proč bychom se bavili neobvyklým absurdním způsobem. JSME jednodušší, drahá duše!

Chtěl bych vyloudit ještě jeden tvůj úsměv, takže Ciao, nebo spíše tydlidý.

2. května 2001

Zasahujete v nespravedlivých situacích?
Můj bože, dítě, pořád! V situacích na Zemi, kde mám zvláštní zájem o její nedotčenou krásu a slávu, která se vrací, opravdu zasáhnu. Někdy jsou tyto příležitosti vyřízeny anděly přicházejícími na Zemi, božskou intervencí, pomocí duší - existuje mnoho označení pro pomoc, kterou obdržíte od některého z mých pomocníků. V případech „božských záchran“ není nutná má plná moc. Bylo by to jako poslat hurikán, aby poskytl jednu kapku vody žíznivému semínku. Není nutné, abych se ujal všeho, co se děje na Zemi. To je pro mé pomocníky, ale jsem si vědom všeho, co se děje s každou duší, protože každá je součástí mě a prožívám přesně takové pocity, jako každý. Každopádně, můj celek vidí vyšší pohyby, jako jsou vesmírná tělesa, která zůstávají v pořádku a na oběžné dráze.

Je opravdu známo vše, co kdy bylo, je nebo bude?
Jsi otravná, milé dítě! V mé úplnosti ano, vše je známo, ale s hojnými volbami svobodné vůle až do posledního dechu. Co je známo, je potenciál, že se něco stane, nebo vyvine z procesu. Možnosti a pravděpodobnosti předem, a samozřejmě události poté. Přemýšlejte o tom, Suzy, pokud by bylo vše zcela známé, kdyby nic nevyžadovalo nezávislé myšlení nebo rozhodnutí nebo činnost, proč by existovala nějaká potřeba vícenásobného prožívání? Co by se mělo učit? Proč by život sám byl nezbytný? Můžeme jen rychle postoupit na konec, který je začátkem, a nechat všechny životy všech dob v počátečním bodě bytí.

Myslím, že byste mohli říci, že ve srovnání s tím, co znají jednotlivci, Stvořitel a já víme mnohem víc, takže nejsme daleko od vševědoucnosti. Ale my bychom se tak neoznačili. A věřte mi, ti, kteří mě opravdu respektují a uctívají, nepotřebují, abych věděl vše, co odpovídá definici vševědoucnosti.

Začaly reptilské civilizace jako potomci říše Krista nebo začaly v tomto vesmíru?
Pro zjednodušení, energie duší, které se ztělesňují jako vámi nazývaní „špatní“ reptiloidi (jsou i jiní „dobří“), nepocházeli z tohoto vesmíru. Tato energie přišla přes portály, které byly vytvořené, když se vesmír roztavil. To bylo opatření, kterým jsme získali nějaké výhody v souvislosti s tavením, ale upřímně řečeno, nepředvídal jsem, jak moc škody a na jak dlouho to může způsobit. Nyní je to tak, že někteří z reptilů už dlouho utlačují lidskou populaci nejen na Zemi, ale i na mnoha dalších místech ve vesmíru. Jsou to zmutovaní potomci primární síly, kterou nazýváte Lucifer, a množili se, jak bych tak řekl, alarmující silou a počty. V této době vesmírné očisty nejen vaší planety, je přímým a primárním úsilím této zásadní změny proniknout světlem do duší reptiliánů. Jsou bez svědomí, protože po světelné eony směřovaly od světla. Také někteří potomci plazů nejsou čisté krve, jsou kombinací lidských a reptilských genetických řádů a neměly by být trestány za své dědictví, které ve většině případů není v jejich uvědomění. A trest neznamená krutost. Je to spíše neutralizace temnoty světlem, takže lze dosáhnout rovnovážného stavu. Tato rovnováha je nutná před tím, než světlo začne v duši převládat.

Jelikož náklonnost ke zlu začala volbou Luciferovy svobodné vůle a on byl ve Stvořitelově Prvním Výrazu a vy jste byli stvořeni později, cítíte stále zodpovědnost za tuto energii v tomto vesmíru?
„Zlo“ bylo iniciováno zneužitím darů Stvořitelovy svobodné vůle pro všechny jeho výtvory, než jsem vznikl. Ale když jsem přišel na řadu a dostal tento vesmír k řízení, vše, co se stalo po tom, je opravdu moje odpovědnost. Takže to není o přiřazení odpovědnosti za tento energetický vzor, protože jsem ho nevytvořil, ale je na mně, abych to opravil. A já ho chci vyhnat, aby se láska a světlo jako na počátku mohlo vrátit.

4. června 2001
Řeknete mi prosím, co budete dělat, abyste zachránil velryby a delfíny?
To je požadavek, abych je zachránil, ne otázka? Moji vyslanci pilně pracují na tom, aby zabránili záměru zničit tyto krásné duše, které jsou kotvou světla na planetě Zemi. Je mým záměrem, aby ti, kdo by dobrovolně učinili nabídku temnotě, nemohli podle zákona v činnosti pokračovat.
Americké námořnictvo není na vině do té míry, jak chápou temné záměry za destruktivitou. Přemýšlí pouze z hlediska toho, co jim bylo řečeno - nezbytná „obrana“ proti „nepříteli“. Ta má za následek obrovské množství velryb a delfínů a jiného mořského života v dominovém efektu obrovských škod. Nemají naprosto žádnou představu o posvátnosti těchto vysoce vyvinutých duší, kytovců.

„Temný“ záměr hromadného ničení těchto posvátných duší nebude dovolen! Nemohu se omezit žádnou svobodnou vůli, protože to není můj vynález. Ve skutečnosti je mou odpovědností zachovat tuto schopnost nebo rozsah v každém ztělesnění duše. Ale pokud jde o umožnění svobodné vůle zničit ty životy v oceánech, které jsou nejrozvinutějšími dušemi v ztělesnění na planetě, to nemůže být dovoleno, a vše, co musí být provedeno v převládnutí světla, bude.

Co velryby, které legálně zabíjí Japonsko a Norsko?
V těchto případech musejí být duše lidí, kteří povolují aktivně zabíjet, odlehčené a osvícené, jeden po druhém. „Velcí zákonodárci“ nebudou pro, takže snaha o dobrovolné omezení této praxe musí být prováděna individuálně. To platí i v případech, kdy dochází k ceremoniálnímu zabíjení.

Měl bych chránit „nevinné“? A co když tito „nevinní“ byli bezohlednými vrahy a role byly obrácené? Chtěl byste mě požádat, abych vstoupil do karmy, kterou si tyto duše vybírají pro svůj duchovní pokrok? Mnoho miliónů duší trpí mnohem více, než jsou karmické lekce v dohodách před narozením,
ale stále nemůžu vstoupit a zastavit tento kolotoč. Duše, které skutečně trpí za hranicemi poučení, které si vybraly, se rozhodnou opustit ztělesnění ve velkém počtu prostřednictvím nemoci, hladovění, masakrů a přírodních katastrof před koncem svých původních smluv, které byly na úrovni duší pozměněny jako dokončené. To lze považovat za „milost a božskou milost“.

Uvědomuji si, že z vašeho hlediska to není úleva od temnoty útlaku a tyranie nad dušemi, které jsou stále na Zemi, ale jakmile jsou pryč z této říše, odcházející duše uniknou z těchto kontrol nad životy. Připojují se k světelným silám proti temnotě na Zemi, To je část jejich důvodů k odchodu, aby bojovali ve světelné bitvě z této vyšší roviny světla. Pamatujte, že je to záležitost duší, ne fyzických životů.

Co se týče velryb, které jsou zabity, je pravda, že jejich energie již není v těchto objemných tělech určených k ukotvení světla v oceánech. Jejich energie tam však může zůstat, aby se spojila se světelnými pracovníky na tomto osvobozeném základě „svobodného ducha“, nebo může pracovat ve vesmíru se světelnými silami v těle, které v těchto obdobích největších změn stabilizují Zemi.

Země sama je z toho unavená. Většinou trpěla téměř nezvratně a její vědomí také žádá o zesílené světlo pro její uzdravení. Světlo přichází v tak velkém měřítku, mé dítě, že ho musíte vzít do svého mozku a zpracovat ho.

Jste skutečně spokojen s postupem světla proti temným silám na Zemi.
NE! Jak bych mohl být spokojen, když tolik mých aspektů duše pláče v trápení a deprivaci a jiní jsou toho příčinou? Když je mnoho mých dětí okouzleno satanským uctíváním, které oplývá tak širokými rituály mučení a zabíjení, že by to nemohla vaše mysl zvládnout. Když některé mé děti padly tak daleko od světla, že vládnou s tyranií a zničí všechny, kdo jsou proti nim? Když tolik mých dětí žije ve strachu a hrůze nebo umírají kvůli skutkům těchto druhých, kteří jsou také mými dětmi? Když je klam a korupce hojné až do bodu, kdy není osvětlena žádná pravda, s výjimkou případů, kdy to světlo tak silně odkrývá, že ti, kdo věřili lži, jsou zdevastováni při učení pravdy?

Ale jsem schopen vidět širší horizont, plné měřítko tohoto konfliktu, a když vidím světlo, které dnes vyzařuje z duše, která byla včera mlhavá, více nakloněná ke kontrole temnotou, raduji se i z posledního „marnotratného syna“, který je vzkříšen. Když vidím velké oblasti, kde světlo vyzařuje ze srdcí, která byla dříve studená a temná, raduji se! Posílám svou lásku a světlo všude, každé duši, a raději se raduji v kapsách světla, než abych přebýval v kapsách temnoty a pláče.

Moje milované dítě, vaše „vlastní já“ je přesně ten důvod, proč máte tento život, a váš rozsah pocitů a co s nimi děláte je vaším účelem, proč tu jste! Nikdy není smyslem ovládat sobeckost nebo egoismus. Neznamená to, že já nemůže být sobecké nebo egoistické, ale existuje obrovský rozdíl mezi pocitem sebe sama a těmito charakteristikami.
Co se týče hranic mých sil, cítím stejný zmatek jako ty. Nechci vypadat slabě zcela odlišně od toho, co je všemocné bytí, které si stále myslíš, že jsem. Mám samozřejmě moc, ale také mám limity, i když nejsou jako plot s ostnatým drátem. Co musím bez výjimky dodržovat, je Stvořitelovo právo svobodné vůle, které je nejvyšší nad všemi ostatními zákony. Neznamená to, že ostatní zákony jsou slabší, jako například zákon přitažlivosti v energetických tocích a principy manifestace, ale nic v mé moci není schopno rozvrátit jakoukoli volnou vůli mých vlastních aspektů duše. Takže v tomto smyslu můžete říci, že můj „otec / matka / vládce“ mi dal mnohem přísnější morální a duchovní pokyny než jakákoli pravidla na Zemi, a můžete vidět, že „nejvyšší“ energie spojená se mnou není bez omezení.

Dovolte mi uvést příklad. Řekněme, že vidíte hvězdu a myslíte si, že by bylo hezké, kdybyste tuto hvězdu dali do jiné galaxie. Nepotřebujete žádný důvod, jen schopnost provést to, co vás osloví. Tuto schopnost nemáte z dobrého důvodu. Víte, co by napadlo všechny civilizace, které žijí na téhle hvězdě nebo v její blízkosti, závislé na té hvězdě kvůli teplu, světlu, stabilitě? Ne. A proto si nemůžete hrát s nebeskými těly. Já na to mám moc a energii, protože přesně vím, co by se stalo, kdyby jedna hvězda byla vyňata z oběžné dráhy a uvízla na jiném místě. Nevím, jak by vzít dar svobodné vůle z vesmírného prožívání narušilo život na kosmickém základě. Stvořitel to ví, a jen on má schopnost měnit sílu svobodné vůle. A Stvořitel to udělal, jak víte, ve svém dekretu, že nejvyšší temnota musela osvobodit všechny zajaté svobodné vůle duší, kterým pronikla síla do jejich kumulativní energetické hmoty.

Věřím, že začínáte vidět mé postavení boha tohoto vesmíru s více mým pohledem, milé dítě, i když musím přiznat, že pro člověka není snadné pochopit.

Mnoho mých marných pokusů o vydání knih, a po založení vydavatelství Matthew Books mnoho marných pokusů sehnat tiskárnu vedlo k mnoha rozhovorům s Bohem. Chce, aby bylo zahrnuto pár pasáží.

13. ledna 1997
Suzanne, ty a já jsme si povídali často. Vždy, když si myslíte, že si jen hrajete s myšlenkami, jsem si toho vědom. Ne vždy odpovídám já, někdy se ptáš: „Gregore, můj strážný anděli, jsi to ty?“ Nebo: „Matthew, já vím, že to nejsi ty, protože bys takhle nemluvil.“ Bůh není to, co si mnozí myslí, mlžná podstata bez tváře a hlasu, nebo kontaktu, nebo používající pouze „správná“ slova. V žádném případě!

Jsem si vědom a zároveň jsem znepokojen vaším postojem k momentální beznadějnosti knihy. Jak vám řekl Matthew, pověřil jsem tuto knihu a ty, které následují, a Rada Nirvány je moje dozorující rameno. Když dávám pokyny - což je často, mimochodem, jen neexistuje žádný trest, když nejsou následovány. Ale když dávám pokyn k něčemu z míry důležitosti, kterou vkládám do této knihy, stane se. Vím přesně, kdy, ale nechápete můj „čas“, i když jsem se to snažil vysvětlit slovy, kterým rozumíte.
Dobře, udělám to nejlepší. Když energie knihy, ve které je sloučení mnoha energií, proudí v souladu s odpovídajícími silnými a podobnými zdroji energie v rámci univerzálního kódu pro vydavatelský čas, voila, bude to přínosné.
Říkal jsem, že to nepochopíš. Ale je to aspekt transpozice energie do termínů Země a ovlivňuje tam každého.

10. března 1997
Matthew, jestli si myslíš, že Bůh chce se mnou mluvit, samozřejmě si s ním promluvím. Dobré ráno, Bože.
Suzanne, prosím poslouchej svého syna. Může mluvit za mě o tématech, kterými jsi mě ráno oslovila. On i já říkáme totéž, a ani by se ti to nelíbilo víc, než od něj. Není to tak, že bych s vámi nechtěl mluvit sám, ale Matthew ví mnohem víc, než jste ochotna připsat svému „malému chlapci“. Tady není žádný „malý chlapec“. Byla byste nejhrdější matkou na světě, pokud byste ho znala v jeho plné duši.
Dovolte mi zjistit, čím vás mohu povzbudit. V poslední době mi dáváte hodně výzev. Miluji to! Dávno jste mě odstranila z vašeho vědomí a já radostně vítám toto blízké společenství. Vězte, že stačí říct: „Bože, pojď sem a řekni mi, co dál“, a pak se vrátíš do svých myšlenek a dovolíš mi, abych ti dal odpověď, kterou hledáš. Máš sklon se rozčilovat a předpokládáš, že jsem ti neodpověděl.
Ach ano, knihy. Chceš něco intenzivně. Přirozeně vím, že to trvalo mnohem déle, než jste původně zamýšlela. První kniha jde hladce. Dejte svou energii do druhé knihy. Máte obdivuhodnou trpělivost a víru a za to vám také děkuji.

28. dubna 1997
Matko, musíme se smát tvé modlitbě za ochranu světla s propracovanými potvrzeními, že Bůh je zde také vítán. Samozřejmě se tomu také směje. Jsi zvědavá, jestli si s ním promluvíme a dostaneme jasné zprávy. Ano, celou dobu. Často diskutujeme o různých aspektech naší větší služby. Nemluví nutně slovy, ale vždy s jasnou odpovědí naplněnou světlem a láskou.

Udělal jsem to, drahá. Tlačil jsem Matthewa, abych mě na chvíli nechal. Jsem rád, že na druhé knize pilně pracujete. Tyto knihy a ostatní potěší a osvítí mnoho duší, milióny mých dětí, jak uvidíte.
Kdy? Jak brzy? Přijmete, že „brzy“ je asi tak blízko, jak bych vám chtěl říct, že se budete stále cítit povzbuzena.

19. července 1998
Suzy, tady je Bůh. Požádal jsem Matthewa, abych mohl mluvit. Byla jsi mnou při tolika příležitostech rozčarována, že mě překvapuje, že mi teď věnuješ čas. Proč? Protože ve mě stále věříš stejně energickým způsobem, jako jsi věřila, že Santa Claus je skutečný, laskavý a velkorysý - všechny ty dobré atributy, které jsi mu přiřkla roky před ostatními chlapci a dívkami. Vztah se mnou je mnohem hlubší a spirituálnější, ale teď přemýšlíš, proč jsem ti před rokem řekl, že knihy budou publikovány do konce roku? Máš přirozené obavy, zda Matthewovo dílo bude zveřejněno. No, mohu říci, že lidský prvek „Bůh“ je v pořádku. Že Bůh nemůže dělat chyby? Jakkoli se tomu můžete smát, můžu se radovat, že cítím světlo, které proudí ve smíchu, a ve stejném okamžiku si také uvědomuji, že jste vážní a vyžadujete rozumnou odpověď.
Za prvé tě žádám, abys mi odpustila. Oba se můžeme smát, když to lidem řekneš. Není to pro vás snadné pochopit, já možná chápu jen proto, že žiji každého a všechny žiji důkladně, naprosto, v každém okamžiku. Suzy, kdybys byla ve skutečnosti ten "zastřešující Bůh", jak si o mně myslíš, můžeš vidět všechno. Nemohu nikoho opustit, i když si to o mně můžete myslet.
Ten čas ve vaší dimenzi nebyl chybou, ani špatným výpočtem. Vezměte v úvahu, že svobodná vůle se může změnit i uprostřed proudu, i když proud běží rychle a jistě, že je téměř na konci své cesty do moře - v tomto případě moře publikování. Moje opomenutí je důvod, proč žádám o odpuštění.
Stalo se, že mocné síly temnoty se vybičovaly a vykolejily mnoho projektů světla, včetně rukopisů. Ano, v čase, který bude možná ještě vhodnější, bude tato temnota rozptýlena a knihy uvidí světlo publikace. Můžeme znovu spolupracovat v přátelství jako naše společné já.

2. prosince 1998
Co bych měla udělat pro knihy, které jsi „nařídil“ zveřejnit?
Zde je moje odpověď na to, co bys měla „dělat teď“. Neměla bys myslet v pojmech „měla bych“. Toto slovo je příliš často používáno jako směrnice, požadavek, který odvrací od intuitivně zvoleného směru a přepne do jiného vybraného směru.
Ale vážíš si své práce, drahá dcero, a já nechci, abys to zlehčovala, ale vložila do ní světlo a obklopila ji. Světlo je nezbytné, takže myslím, že jsem měl pravdu poprvé, ale teď s pozitivním příklonem.
Přemýšlej o proudu světla, ve kterém vidíš knihy Mathewa Tell Me About Heaven a Revelations For A New Era. Dívejte se, že světelný tok svítí a plynule přechází k jasu, který překračuje jas samotného proudu energie. To je vše, co musíš udělat jako svou část při jejich tisku.
Vesmír to teď zvládá. Stačí mu dát pomocnou ruku a vzdát se negativního výhledu. Znáš sílu myšlení, která vám přináší to, co chcete, takže zanech své frustrace a pocity bezmoci, nebo budeš mít více situací, které ti tyto pocity dodají. Věříš ve mě, jak můžeš nevěřit v sebe? Je to jedno a totéž!

4. srpna 2002
Pocity frustrace jsou zpět, ale tentokrát říkám, že jsou naprosto pochopitelné. Znovu a znovu ti bylo řečeno, že řídíte vše, co ovlivňuje váš život. No, stejně jako já mám své limity, limity má i tvá kontrola nad tiskem. Máš kontrolu nad svými reakcemi a v tomto případě jsou tvé reakce ospravedlnitelné.
Kromě toho nebrání tomu, aby byly vytištěny revidovaná vydání. Suzy, milé dítě, mám jen respekt a úžas, že jsi prokázala takovou trpělivost, vytrvalost a odhodlanost, více než osm let, a energie vylitá do těchto pocitů a služby ve světle hybnosti knih.
Vše, co ti mohu říct, je to, co jsem zmínil v souvislosti se vším, co se na Zemi objevilo během této doby monumentálních změn, a tentokrát nebývalých změn ve vesmíru. Temnota bojuje usilovněji než kdy jindy proti všem zdrojům světla a tyto knihy s jejich klíčovými informacemi pro mé děti jsou jedním z předních cílů útoků na Zemi. Tato energie je tak obtočená kolem knih, že veškeré světlo, které je vyzařováno na duši, která vykolejila vaše úsilí, ji nezastavuje.
Udržuj víru, drahá Suzy! Když moje přání nejsou splněna, pokračuji v „dobrém boji“ a to je také to, co musíš udělat. Dělám to teď na tolika frontách, že si to nedokážeš představit, ale ani na chvíli na tyto knihy nezapomínám! Jak bych mohl - ty nezapomínáš! Kromě toho jsou moje pravda, kterou jsem pověřil být k dispozici mým dětem na Zemi!
Máš k dispozici spoustu materiálu pro třetí knihu, která musí být zorganizována, a přijde více. Pracuj na tom a soustřeď se na to, co chceš- zveřejnění těchto informací! - S vědomím, že tvoje víra bude oceněna, že tyto životně důležité knihy „vyjdou na světlo“, protože jsem to určil!

6. ledna 2003
Je na čase, aby do této situace vstoupili i jiní. Neříkám, že světlo selhává, vůbec ne, ale vyžaduje se nový druh světelné služby. Ano, Suzy, myslím, že je nezbytná právní pomoc, aby se uvolnila svobodná vůle toho, kdo brání dostupnosti knih. Budeš přivedena k advokátovi, který projeví spojení se světlem. Pamatuj, mé dítě, pracuji v podivuhodných cestách, a tohle můžeš považovat za jednu z nich!
[Byl jsem "přivedena" k advokátovi, jehož svědomitá příprava vyhrála soudní spor proti tiskárně, která odmítla vyrobit knihy, za které jsem zaplatila. První tři knihy vyšly v květnu 2003.]

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |