Home > > Matthew Ward - November 20, 2012

Matthew Ward - November 20, 2012

Obsah: Válka mezi Izraelem a Palestinou nebude; úcinky vysokých vibrací na tela, prostredky k úleve; prezidentské volby v USA; vibracní zarovnání; pomoc vesmíranu na planete a mimo planetu; modlitba; úcinky mylných informací; díkuvzdání.

1. S láskyplnými pozdravy od všech duší v této stanici je zde Matthew. Pocitujete fyzicky i emocionálne úcinky nárustu energií, ale zatím príliš nevnímáte jejich pozoruhodné úcinky. My ale cítíme i vidíme velké tažné síly kupredu, které vzestup energie dal planete a vetšine jejích obyvatel: Gaia, duše Zeme, se raduje, že její platenární telo je již tak blízko prahu ctvrté hustoty. U lidí, jejichž životní podmínky jsou beznadejné, je obnovována nadeje na lepší casy. A po celé Zemi jiskrí nove probuzené duše.  

2. Na ceste k vám je svet plný dalších úžasných událostí, ale v techto dnech má proudení vysokých vibrací také nekteré nevítané úcinky, jako je rozbourení intenzity na negativním konci spektra duality. V tuto chvíli je to možná nejznatelnejší v napjaté konfrontaci mezi Izraelem a Palestinou. Specháme, abychom vás ujistili, že cas pro plné vypuknutí válek je pryc, a dnešní neprátelé se zapojí do mírových vztahu spolupráce, a bude nemyslitelné, aby kterákoli zeme vedla válku proti jiné zemi.

3. Na jiné fronte, ale rovnež zpusobené narustáním vysokých vibrací, mnozí z vás pocitují stavy jako slabost, desorientace, zapomnetlivost, únava, náhlé strídání nálad a další nezvyklé pocity. Ve zdravých telech která absorbují svetlo, je málo anomálií, a jsou krátké, protože krystalové bunky techto tel se snadneji prizpusobují kolísání energií než bunky založené na uhlíku v telech obsahujících méne svetla.  

4. Prosím, nepoužívejte žádné z techto symptomu jako merítko pro urcení, jak mnoho svetla je ve vás! Chronické nemoci a formy duševních nemocí stále ješte postihují tela v zemské atmosfére. I duše, které zárí svetlem, mohou dále zažívat tyto nepríjemnosti, do té doby, než budou skutecne v silných lécivých vibracích ctvrté hustoty.

5. Pro snížení prudkosti a trvání techto docasných anomálií je treba dostatecne spát, vyhýbat se stresujícím setkáním, pít hodne vody, co nejcasteji si doprát klidu o samote a moudre jíst. Obzvlášte prospešná je zelenina a ovoce, méne masa, škrobovité stravy a tuku ve strave také pomuže pozvednout úroven energie, snížit únavu a stabilizovat pozitivní životní postoj.   

6. Durazne vám radíme, abyste se neuchylovali k antidepresívum ci jiným lékum na predpis, ani k volne dostupným v lékárnách. Obzvlášte pri soucasných energiích mohou chemikálie v lécích potlacit náš vlastní uzdravující mechanismus. Pokud berete léky predepsané lékarem, domluvte se s ním na bezpecném snížení dávek.

7. Dalším efektem blízkosti Zeme ke ctvrté hustote je, že lineární cas beží stále rychleji a rychleji. Pokud dojdete na konec dne a cítíte frustraci, protože jste nemeli cas dostát všem povinnostem, nastavte si své priority a prosím nedelejte si starosti a vypustte, co se nedá stihnout.

8. Prevažující vibracní úrovne podstatne prispely i k záležitosti jiného druhu. Illumináti, kterí se domnívali, že si nejen mohou udržet zbytky své moci, ale znovu vystavet svou puvodní základnu svetové moci, nyní vedí, že jejich situace je beznadejná. Své nadeje i peníze vložili do toho, aby se prezidentem USA stal Romney.

9. Lidé tohoto státu i zbytek sveta se však byli svedky znovuzvolení prezidenta Obamy. Toho bylo velmi zapotrebí, ale jeho vítezství je více než jenom pocet hlasu – je to projev vedení, odrazu energetických toku vesmíru. Prezidentova vize mírového sveta obnoveného do puvodního zdraví a krásy a cíl jí dosáhnout jsou v souladu s vibracním polem Zeme. Cíle Romneyho jsou udržet svetové zdroje a rozsáhlé majetky v nekolika málo stejných rukou, a to není v souladu s vibracním polem Zeme.

10. Stejne jako ostatní zdroje negativity, nízké vibrace chamtivosti a nadvlády jsou neslucitelné s vysokými vibracemi lásky, které proudí stále hojneji po celém svete a privádejí Zemi zpet do stavu zdravé rovnováhy. Vyrovnávací energií je láska-svetlo, a nic s nízkými vibracemi nemuže existovat v této nejmocnejší ze všech energií ve vesmíru.

11. Fakt, že výsledek voleb byl v souladu s univerzálním proudem, jak již dávno vedeli tvurci mistrovského plánu Zlatého veku, nezmenšuje ani o kousek výber obcanu USA ze svobodné vule. Každý volil ve shode s jeho/reakcí na energii vycházející z kandidátu.

12. Chápejte prosím, že toto není ani kritika ani souzení volicu ci kandidátu – je to vysvetlení výsledku voleb v kontextu zákonu, které vládnou životu v tomto vesmíru. Totéž platí pro volby do kongresu v této zemi a všechny volby v každé jiné zemy, kde obcané mají volbu mezi kandidáty na vudcí role.

13. Tyto zákony postihují nejen vlády státu a vládnoucí orgány od úrovne vesnic nahoru – všude, kde se ješte drží negativita, zpusobují vysoké vibrace otresy, aby oddelily zrní od plev, jak se ríká. Muže se to týkat vašich blízkých, jako vašeho domu a rodiny, sousedu, spolupracovníku, i vzdálených, jako multinacionální korporace, vojenské síly, náboženství, vzdelávání, zákony a justicní systém, a informacní toky po celé zemekouli.

14. Vysoké vibrace prekonávají nízké vibrace všeho, co nepríznive ovlivnilo váš život ve vašem svete. To se musí stát, aby Zeme mohla znovuzískat svou rovnováhu, poté, co témer zemrela po dlouhých letech nerovnováhy z duvodu lidské brutality vzájemné, vuci zvíratum a samotné planete. Masívní nálev svetla ze vzdálených zdroju pred 70. lety umožnil Zemi, aby nastoupila na cestu zpet k rovnováze udržující život – vy znáte tuto cestu jako vzestup.

15. Zde je vhodné místo k odpovedi na email, který byl nedávno poslán mé matce. "Práve jsem objevil váš web, ale o Odhalení vím už nejakou dobu. Co máme delat, než se sem dostane vesmírná rodina, máme dál trpelive cekat a doufat, že opravdu prijdou? Mohou se rozhodnout neprijít? Pokud ano, znamená to, že je naší odpovedností ukoncit války a násilnosti, napravit životní prostredí a vše ostatní, co je v našem svete špatného? Udelat neco takového bez jakékoli pomoci pokrocilých civilizací se zdá nemožné."

16. O tom se dá mnoho mluvit, ale kde zacít? Možná bude nejlépe zacít vesmírným zákonem, že žádná civilizace nemá odpovednost a tím méne právo, jít do jiného sveta a udelat zmeny, které jsou treba, i kdyby to ohromne pomohlo obyvatelum tohoto sveta. Civilizace s temným jádrem tento zákon porušují a znicily jiné lidi a jejich vlasti, ale na Zemi se to nikdy nestalo. Kdekoli blízko vaší slunecní soustavy jsou pouze svetelné civilizace.

17. Takže ano, každá civilizace má odpovednost napravit své vlastní chyby, ale dá se ríci, že tu je úniková šterbina. Podmínky ve vašem svete od težce poškozeného životního prostredí až po neustálé válcení a nezodpovedne nevyrovnaná distribuce zdroju jsou produktem válecnicví, chamtivosti, korupce, klamání, nedbalosti a zneužívání, které provádely celé generace vaší civilizace. Náprava techto chyb je vskutku ohromný podnik, a každé civilizaci tretí hustoty by se to zajisté zdálo jako nemožný úkol.

18. Není pochyb, že Buh dovoluje pomoc civilizacím, které o to požádají. Gaia požádala o pomoc, aby její planetární telo mohlo prežít, a odpovedí bylo to, co jsme zmínili výše: vlití životodárného svetla od mnoha civilizací. Ale tato pomoc nebyla laskave poskytnuta jenna žádost Gaii. Prání ve vašem kolektivním vedomí žít ve svete míru a harmonie s Prírodou je vaším požadavkem, který dovoluje toto naplnit.

19. Od první chvíle intenzívního proudení svetla pred mnoha lety pomáhají Zemi mnoha životne duležitými zpusoby civilizace, o jejichž existenci nemá vetšina lidí na Zemi ani ponetí. Jejich pomoc tedy zretelne není závislá nad "Odhalení", cili na verejném prohlášení vašich vlád o mimozemské prítomnosti.

20. Ve shode s univerzálními zákony a jako soucást mistrovského plánu Zlatého veku – pred narozením každý z vašeho sveta znal detaily plánu a hlucne se dožadoval úcasti – jsou všichni z naší univerzální rodiny, kterí vám pomáhají, ukazatelé cesty, nikoliv ti, kterí prebírají za vás zodpovednost.

21. Mnoho tisíc jich žije na Zemi s vámi, pracují spolecne s vámi. Adaptovali se na vzhled, kterým se od vás neliší, a jejich vyšší inteligence a vysoce rozvinuté schopnosti jim dovolily vstoupit do oblastí, kde panovala temnota.

22. Nekterí tiše pracují na výzkumu a dokumentaci pravd, které temnota pred vámi skryla, a další, kterým ríkáte kriklouni, tu pravdu ríkají svetu.

23. Jiní iniciují nebo ovlivnují reformy v ruzných oblastech jako je vláda, ekonomické a právní systémy, energie, doprava, zdravotnictví, sport, vzdelání, težba nerostu, težba dreva, zemedelství, pocítacové technologie, ochrana prírody, média, vedecký výzkum a metalurgie.

24. Pár jich je v oblasti zábavy, a když se na ne díváte, jejich výkony, které udivují, podnecují premýšlení o tom, co leží za jejich mimorádnými schpnostmi. Jsou príkladem toho, co dokážete i vy, pokud rozvinete duchovní vnímavost a vnimavost vedomí.  

25. Mnozí bratri a sestry prišli z jiných svetu, aby se sprátelili s jedinci, kterí s nimi sdílejí stejné civilizacní predky, a aby jim dávali svetlo, vedli a inspirovali je.

26. Lidem, jejichž životy jsou ohroženy illuminátskými lokaji, je poskytována ochrana neviditelnosti "zakrytím pláštem" nebo neproniknutelným štítem vesmírného božského svetla.

27. Žádná z rozsáhle medializovaných pandemií neprobehla, protože clenové vesmírné rodiny pracující v laboratorích neutralizovali toxiny ve vakcínách, urcených k tomu, aby pusobily nemoc a smrt.

28. Poškození, které bylo zpusobeno Zemi, je mnohem závažnejší, než byste mohli sami zvládnout. I když jsou uvolnovány technologie dlouhodobe ovládané Illumináty, nejsou dostatecné, aby rychle poskytly rozsáhlou obnovující pomoc, kterou vyžaduje planeta, avšak technologie v blízkých vesmírných plavidlech, z nichž jsou nekterá rízena myslí, tuto schopnost mají.

29. Zatímco pasažéri a posádky cekají na pristání a práci s vámi na míste, po celou dobu pomáhají z oblohy. Zejména zabránili více než tuctu pokusu Illuminátu použít jaderné hlavice pro teroristické ciny, kterými by zpusobili více úmrtí a destrukce než "9/11".

30. Radioaktivní úniky z poškozené japonské elektrárny by byly zabily ci zpusobily onemocnení miliónu lidí, kdyby posádky lodí dramaticky nesnížily hodnoty zárení.

31. V Mexickém zálivu by nebyl prežil žádný podmorský život, kdyby posádky nepretržite necistily unikající toxické komponenty ropy.

32. Rovnež tak snižují toxicitu zbraní, prumyslového odpadu, skladovaného jaderného odpadu, chemtrails a dalších znecištujících látek na pevnine i ve vodách oceánu.

33. Posádky vzdálené i blízké rozkládají vliv nebo odvracejí dráhy nebeských teles a lidmi vytvorených trosek ve vesmíru, které by mohly zpusobit závažné škody, kdyby narazily do planety.

34. Tím, že posádky rozložily nad Zemí elektromagentickou mríž, redukují úcinky zemetresení pokud jde o pocet obetí a škody, ale umožnují uvolnování príslušného množství negativity.

35. Smerují prudké boure pryc od pevniny, pokud cílové oblasti nepotrebují cištení, které poskytuje voda.

36. A tyto rozsáhlé, mocné a vzdálené civilizace i nadále budou mírit na Zemi intenzívní svetlo, dokud nebude bezpecne ve ctvrté hustote.

37. Umíte si predstavit stav vašeho sveta a všech, kterí na nem žijí, kdyby nebyla podniknuta žádná z techto opatrení ze strany nescetných množství príslušníku naší vesmírné komunity?

38. To nás privádí k tomu, co bychom chteli zduraznit ohledne "trpelivého cekání" na Odhalení. Milované duše, není to tak, že jenom cekáte! Máte vrozené vedení, že odpovednost za vycištení neporádku je na vás, protože to je vaše vlast, a tak ci onak jste všichni prispeli k jejímu stavu. To proto milióny z vás již léta slouží, abyste privodili prospešné zmeny, které vytvárejí svetlo a pozvedají váš svet.

39. Dáme vám nekolik príkladu: Místní a mezinárodní shromáždení a meditace za mír. Úcast na ruzných opatreních k ochrane prírody. Penežní pomoc organizacím, které poskytují základní životní potreby uprchlíkum a jiným, kterí byli okolnostmi zbídaceni. Obecní a jednotlivé snahy pomáhat tem nejpotrebnejším. Žádosti o spravedlnost a lidské jednání pro ty, kterým je odpíráno. Snahy chránit a zlepšovat životy domácích a divokých zvírat. Duvtipnost, vytrvalost a spolupráce pri prekonávání financních problému a dalších težkostí.

40. A prosím nepodcenujte sílu svých modliteb! Modlitba neznamená odríkávání známých slov v kostele nebo osobních vzkazu Bohu, at už tu nejvyšší bytost ve vesmíru nazýváte jakkoli. Modlitba je energie vysílaná každou vaší myšlenkou, pocitem a skutkem, a vy vysíláte energii "míru, prosperity, zdraví a harmonie" velice hojne!

41. Chceme zmínit ješte další faktory, které patrí k "trpelivému cekání". V predchozích poselstvích jsme vysvetlili, co zabránilo masovému pristání v minulých deseti letech, a je velmi neštastné, že vzniklo mnoho zmatku a zklamání díky tomu, že temné entity podávaly bezostyšne falešné informace prostrednictvím nekterých kanálu, které se vydávaly za dobre známé respektované zdroje. Temní to delají predevším proto, aby zpusobili negativní reakce, protože k prežití potrebují negativní energii, a tak ji musejí stále vytváret.

42. Je škoda, že nekolik málo skutecných plánu na to, že se verejne ukáže malý pocet vesmíranu, muselo být odloženo – ujištujeme vás, že rozhodnutí velitetele flotily byla ucinena moudre kvuli vaší i jejich bezpecnosti.

43. Kvuli tomu a kvuli mnoha svévolným lžím ohledne príletu vesmíranu a jejich zámeru, jako prohlášení o hrozící celoplanetární katastrofe, nás Hatonn požádal, abychom zopakovali jeho prohlášení z minulého poselství: "Pokud naše pristání bude duležité pro to, aby si Obama udržel svou pozici, uciníme to dosatecne dlouho pred volbami. Pokud budeme videt, že jeho pozice je jistá, ukážeme se brzy poté."

44. "My" znamená cleny mimoplanetárního kontingentu, který vyjednává s nekterými z vašich vládních predstavitelu a dalšími jako predvoj vydláždení cesty ke Zlatému veku. Tato skupina návštevníku by byla predstavena ješte pred príchodem naší rodiny, která prinese technologie a zustane tak dlouho, jak budete chtít a budete potrebovat, aby s vámi spolupracovali.

45. Rozhodnutí o nacasování tohoto významného dne je v kompetenci Nejvyšší vesmírné rady, a ta jedná z Božího mandátu. Až v této chvíli nejvyššího uvedomení mohou být známy smlouvy duše všech zúcastnených, individuální a globální karmická naplnení a reakce vaší populace.

46. Ješte je další aspekt tohoto "casu ocekávání", jak ríkáte. Zvírata, jejichž smlouvy duše poskytují dostatecne dlouhý vek, mají volný vstup do ctvrté hustoty spolu s planetou, ale lidé ne – vy si musíte svou jízdenku zasloužit, jak se ríká. At je ve vaší smlouve duše život ve Zlatém veku zeme, nebo si ho budete užívat jako pozorovatel z Nirvány, je rozumné využít tohoto casu, abyste se duchovne pripravili. Žijte ze srdce – láske je klícem!

47. Pouze ve Spojených státech je každým rokem den, který je oznacován jako Den Díkuvzdání. Ale nemel by být každý den na celém svete dnem díkuvzdání?

48. Díky naší univerzální rodine, která je na vaší obloze, a všem, kterí vyzarují z dálky intenzívní svetlo na vás a na váš svet.

49. Díky Gaie, že zavolala o pomoc, aby její telo a všechny životní formy jejích obyvatel mohly prežít.

50. Díky Bohu za jeho bezvýhradnou lásku a za to, že nikdy nesoudí, co deláte ci co nedeláte.

51. A díky jeden druhému za to, že si poskytujete príležitosti, které potrebujete pro duchovní rust a rust vedomí.

52. Stále a všemi zpusoby je s vámi láska svetelných duší celého vesmíru, naše drahá pozemská rodino.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: Orgo Net - matthewcesky.blogspot.comShare |