Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - August 31, 2010

August 31, 2010

4 Etznab, 16 Uo, 7 Ik

Selamat Balik! Vi kommer åter mitt i stora förhandlingar som förbereder att föra er värld till punkten för transformation. Den mörka kabalen har skapat sin egen undergång med dess evinnerliga girighet och högmod. Nästa finansiella kollaps närmar sig oförminskad och det visar sig helt klart på de mörkas radarskärm. Alla de som har vetskap inom finans är djupt oroade över den globala ekonomin, men deras uttryck för betänkligheter skrapar bara ytan utav vad som ligger inför er. De mörka kabalisterna önskan att rädda sitt eget skin från deras avsaknad av fiskalt ansvar har gäckats utav det oundvikliga faktumet att deras finansiella konstruktioner är djupt felande. Det nuvarande monetära och ekonomiska systemet är fullt med sprickor som nu öppnar sig och radikala åtgärder är nu det ända som kan ge en väg framåt. Våra Jordliga allierade har satt sig själva i en sådan situation att det ända sättet för detta att åtgärdas är via förslag som de först introducerade för nästan ett årtionde sedan. En majoritet av dem i den finansiella världen förstår detta helt klart och vill mycket gärna sätta fart på det. En enorm kraft för förändringar byggs nu upp runt mörkrets undersåtar.

Växlingen till ett nytt system for finans kräver också och motsvarande förändring av vem som kontrollerar regeringen. Under årtusenden så har den mörka kabalens styre förblivit obestritt; hindren som nu uppstår runt omkring dem är utan motstycke. Att deras önskningar till sidosätts utav olika inflytelserika aktörer i den globala ekonomin är djupt chockerande för dem, och de är ytterst förvånade att deras sedan länge beprövade taktik för att krossa sådan oförskämdhet är oförmögen att förhindra ett växande uppror. Denna oförmåga att vidmakthålla ett hitintills odiskutabelt överläge ger upphov till panik inom kabalens led, när som de ser hur många länder i hemlighet gör planer för att avsätta från tronen de mörkas huvudsakliga instrument, FN och dess makt centra, och de blir nu i sanning desperata. Under 1940 talet satte denna mörka styrande elit upp ett världssystem som nu har kommit till en punkt av kollaps, men det vägrar envist att ge vika till nya sätt eller nya omständigheter. Det är denna oförsonlighet som har fått andra inom makteliten att sätta fart på den nuvarande serien av hemliga möten, och dessa möten producerar en koherent strategi för att drastiskt lossa på greppet som denna mäktiga elit fortfarande har.

De monetära problemen hos den Amerikanska ”företagsregeringen” är en stor faktor i denna strategi: under de senaste åren så har den otroliga finansiella politiken av denna regering och dess associerade fört dem till en återvändsgränd då en skuld av enorma proportioner nu skall betalas. Denna skuld saknar alla lagliga instrument för att förhindra det oundvikliga, vilket är varför som de senaste konstruktionerna från den Amerikanska Centralbanken har misslyckats med att producera effektiva resultat. En serie av skickliga legala åtgärder från våra Jordliga allierade har lätt till att ett antal mindre länder nu söker upprättelse för fiskala missnöjen över skulder som har samlats i händerna på denna inträngande företagsdynasti, och detta utökar de legala fallen som nu förbereds av våra Jordliga allierade. En stor konkurs och dess konsekvenser förväntas nu. Denna uppsättning av olika legala ageranden är för att tvinga den illegala Amerikanska regeringen bort från makten; världen i övrigt har inte längre råd att tolerera denna skurkaktiga regims skadliga politik. En helomvändning i den globala fiskala politiken är nu inne i den elfte timmen!

Denna helomvändning kommer att innefatta strukturer för att byta ut de många olika andra företagsdynastier som är allierade med den Amerikanska regimen. Mörkret och dess undersåtar har vävt ett komplext nät bestående av länder i Europa, Asien, Australien, Afrika och Sydamerika. I förväntan på detta ögonblick så har de Jordligt allierade tillbringat åratal för att sätta samman en serie av tillfälliga regeringar, vilka är redo att gå i funktion när den slutliga finansiella uppgörelsen sätter in. Detta ögonblick ligger nu nära i tiden. När väl det nya globala finansiella systemet rullas ut så kommer ett likaså ett nytt politiskt system att uppstå. Årtionden av helt diaboliska intentioner har ledd fram till detta ögonblick: i början så hade mörkret teknologier som lockade de naiva att förena sig med dem, och vid slutet av Andra Världskriget började en mörka master plan att ta form. I början på 1960 talet så fanns det på plats en förrädisk komplott för ett globalt förslavande och avfolkning, vilken skulle nå full mognad vid mitten av 1990 talet.

Denna plan träffade på ett farthinder i form den förra presidenten John F. Kennedy. Han motsatte sig rekommendationerna från sina rådgivare och sin familj runt omkring honom genom att sätta på plats en plan för världsfred och välstånd och det första steget var ett avtal om stop för kärnvapentester. Införandet av resten av hans vision hängde på hans omval vid valen 1964. Han informerade oss om hans intentioner att ge ett tal som skulle inkludera avslöjanden om inte bara de vänligt sinnade utomjordiska närvaron utan också av många utomjordiska teknologier som den hemliga amerikanska regeringen hade anskaffat sig. Tidigt under 1963 så var Kennedy och Krustjov i hemliga diskussioner om att forma en Amerikansk-Sovjetisk icke-anfallspakt, vilket skulle leda till massiva nedrustningar på båda sidor och avslöjanden om de hemliga teknologierna som båda sidor hade. Vi var redo att stiga in om så behövdes för att uppmuntra fred och en värld utan atomvapen för er. Kennedys mördande av den hemliga amerikanska regeringen satte ett abrupt stopp för det hela.

Vid tidpunkten för den amerikanska presidentens död så hade vi inte än ett påbud om första kontakt för er värld, och inte heller var vi i diskussioner med den Galaktiska Federationens Huvud Råd om detta spörsmål. Jordens samhälle ansågs omoget och i avsaknad av komponenter för överlevnad, och det var inte förrän på tidigt 1990 tal som Himlens instruktioner sände oss till era kuster. Innan dess så fanns det en serie av personliga uppdrag från olika stjärnnationer, som till exempel Pleiaderna och Sirius, vilka samtliga inte kunde rekommendera Jorden som varande redo för första kontakt. Istället så lutade de åt en fortsättning av begränsad intervenering. Det måste hållas i minnet att ni är kvarlevnaden av en före detta Galaktisk Federationskoloni, vilket betyder att övervaka er och ingripa då det är nödvändigt är en rättighet tilldelad oss av Himlen.

De nuvarande förhållandena är på många sätt härdade av vad President Kennedy försökte att införa. Han hade en djup önskan att föra fred till er värld och att transformera det överallt förekommande hatet och splittringen till Kärlek och globalt samarbete. Med det som målsättning gjorde han planer för ett nytt monetärt system och för att skapa en atmosfär lämpad för fred och välstånd. Som ni kan se så var de målen förenliga med våra Jordligt allierades mål. De Jordligt allierade kom ifrån urgamla och hemliga samfund, vilka var engagerade för Ljuset och de tog form genom den djupa längtan från många inflytelserika individer, som är barn till de större mörka familjerna av undersåtar. Samtliga är beslutsamma att ge er en ny verklighet. De har förbundit sig med oss för att främja dessa mål, vilket nu inkluderar återkomsten till fullt medvetande.

Denna blandade grupp står nu nära segern. Dessutom har vi informerat dem om den gällande tidtabellen från himlen, och under det nödläge som nu råder är den Galaktiska Federation förbunden att införa en full första kontakt innan ett visst datum. På det sättet är vi hedersbundna att observera våra Jordliga allierades handlingar och ingripa om nödvändigt. Tiden kommer för att föra er verklighet in till fullt medvetande. Allt har noga preparerats: kristallstäder i Agarta (Inre Jorden) står redo att ta emot er; handledare har tränats och stora filer om var och en av er; mekanismen för fullt medvetande är på plats. Det är enbart de mörka som står i er väg, och de är redo att falla! Ögonblicket för att visa vad ni är kapabla till har anlänt. Kom samman! Er seger väntar er!

Idag har vi diskuterat bakgrunden till era nuvarande svårigheter och händelserna som leder upp till första kontakt. Våra Jordliga allierade är fokuserade på att utföra vad som behövs göras innan vi anländer. Ha förtroende i er förmåga att göra vad som är nödvändigt för att förbereda era samhällen för dessa härliga händelser! Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var En och Var i Glädje!)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge