Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - May 24, 2011

May 24, 2011

10 Kan, 2 Pax, 7 Ik

Selamat Balik! Vi kommer tillbaka! Processen som innebär att omvandla er värld rör sig framåt i sin egen gudomliga takt. Under tiden har de Upphöjda Mästarna för avsikt att ta detta tillfälle till att utveckla det som de gett etiketten "medvetet styre."(conscious governance) Nästa del av er resa i medvetandet kräver att ni utforskar en del nya begrepp om hur era samhällen skall organiseras. Denna nya världsbild skulle gynnas av att titta på hur Inre Jorden och liknande samhällen på ett naturligt sätt åstadkommer ordning i sina liv. Detta inkluderar det vi kallar "de fyra grundläggande Samhällslagarna." Det Gudomliga gav dessa till oss när vi höjde oss från begränsat till fullt medvetande medan vi fortfarande vistades på Vega för cirka sex miljoner år sedan, och dessa lagar har varit en inspiration för oss ända sedan dess. När det närmar sig sin fulla potential får varje mänskligt samhälle ta emot dessa fyra heliga riktlinjer, och tiden har kommit för era Jordbundna samhällen att välsignas på detta sätt. Vi har bett era kusiner i Agartha att utarbeta en heltäckande översikt av dessa fyra lagar och deras jordiska historia, så att ni lättare kan förstå vad de innebär för er.

Galaktiska samhällen tenderar att organisera sig på två nivåer: den första nivån inriktar sig på individen och hennes eller hans omedelbara, lokala samhälle. Den andra nivån är ett intrikat system med högt specialiserade klaner. Individen och det sammanflätade lokala samhället är av största vikt och fungerar som ett stort föräldranätverk och pedagogiskt nätverk, vilket förser varje person med den visdom och utbildning som erfordras för att använda sina förmågor i klan-orienterade livsinsatser. Var och en erkänner sina unika talanger och har tillit till att kunna kommunicera sitt kreativa perspektiv via en flytande process för att lösa klanens och samhällets aktuella problem. Denna typ av självförtroende finns inbyggd i en speciell föräldraskapsprocess så att individen utvecklar en stark känsla av vem den är och hur den bäst kan fullgöra sitt livskontrakt. Hon eller han uppmuntras dagligen att bidra med sin unika talang för det allmännas välfärd, och skapar därmed ett naturligt flöde som blir grunden för en flytande administration. Mer om detta ämne följer senare.

Välsignelser, Ni Kära! Vi kommer idag för att fortsätta vårt samtal med er om det grundläggande i ett medvetet styrelseskick. Det avgörande ordet här är medvetande. Allteftersom vi människor växer i medvetande, blir vi mer medvetna om den andliga aspekten hos det fysiska. Vi ser att allting har sin grund i Ande och lägger märke till sättet på vilket allting är unikt förenat med vartannat. Vi iakttar hur ett speciellt mönster, som fastställs av Himlen, styr det sätt varpå livet fungerar. Denna livets väv är komplicerad, och att begripa dess inre mening verkar till en början vara bortom ens räckhåll. Emellertid ger snart ditt växande medvetande de svar du söker. Denna upplysning kommer från en stor förändring i ditt fysiska Varande, - förändringen som förenar dina kvinnliga och manliga beståndsdelar och gör att du kan se på det fysiska på nya sätt och med lätthet begripa dess mångskiftande förbindelser med Anden. Du kan sedan känna att din andliga essens är ett med det fysiska. Allting blir vid denna punkt möjligt och gudomligt tjänande blir din största glädje!

I detta tillstånd ser du lätt bristerna hos regeringsformen såsom den praktiseras här. Du längtar efter någonting som kan uttrycka det du nu vet. Denna iver upplevs av alla allteftersom upplysningen sprids bland oss. Poängen här är att ökningen i det globala medvetandet nu har uppnått den nivå som behövs för att sådana grundläggande reformer skall vara möjliga! Det är detta som hetsar upp majoriteten av de individer och grupper som vi dagligen har att göra med när det gäller inrättandet av nya styrelseformer. Medvetandet öppnar dörrarna för nya sätt att se på, att föreslå och komma överens om hur man handskas med samhällets problem. Medvetande, liksom upplysning, för med sig överflöd och kreativ glädje till mixen, och frigör möjligheter som tidigare var dolda för er. Så det är nu viktigt att ni använder nya sätt att föra in dessa idéer i er miljö och vi föreslår att ni tittar djupt på varthän denna medvetandeökning leder er. Vägen leder i riktning mot de fyra heliga samhällslagarna, vilka speglar behoven och önskemålen hos ert kommande fulla medvetande.

Faktum är att dessa fyra lagar precis börjar manifesteras på er värld. Vi ser hur ni använder er växande makt för att kräva ett folkorienterat styrelsesätt, och faktiskt, de plötsliga upproren över hela Mellanöstern är en yttre manifestation på dessa ansträngningar. Överallt sätter det allmänna ett stort värde på frihet, och tvingar bort de regimer som brister i att bry sig om ropet från sina medborgare. Till skillnad från folkupproren i Östeuropa under slutet av 1980-talet, är dessa uppror en del av en växande global impuls, som på sikt kommer att föra en mängd nya regeringar till makten. Dessa tillfälliga regenter kommer att offentligt tillkännage de stora reformer, som man nyligen kommit överens om vid en särskild konferens i Europa. Dessa tillkännagivanden innebär att avhjälpa världens skuldberg genom skuldavskrivningar, att inrätta en ny global hårdvaluta och skapa fred på er värld. Detta kommer att toppas av ett fullt avslöjande om att ovanför er ligger en stor flotta med vänligt inställda Varelser.

Det kommande avslöjandet om er rymdfamilj kommer omedelbart att följas av införandet av flera nya kommunikationsteknologier. En av dessa innebär en liten handhållen apparat med direkt, global visuell och verbal tillgång till vem som helst var som helst, utan att använda trådar, kablar eller satelliter. Den kommer att innehålla en bildtelefon och en holografisk dator och kommer att använda noll-punkt-teknologi. Detta innebär att alla kommer att vara i kontakt med en apparat som utstrålar livsförbättrande energi, i motsats till era nuvarande apparater som skadar er livskraft. För att göra resandet enklare, kommer första- kontakt-flottan att göra en apparat för teleportation tillgänglig för er, och flottan kommer att använda sin teknologi för att snabbt flytta er till er destination och tillbaka hem igen. Detta är bara två exempel på många nya typer och tillämpningar av teknologi som skall introduceras för er.

Avslöjandet (disclosure) kommer när nuvarande illuminat-kontrollerade regeringar lagligen har ersatts genom aktioner från våra Jordallierade. Tiden för denna reform är nära. Vi samtalar dagligen med våra kusiner i Agartha liksom med de Upphöjda Mästarna om dessa viktiga frågor, eftersom tiden närmar sig för vårt gemensamma gudomliga ingripande. Detta ingripande bygger på det faktum, att er övergång till fullt medvetande inte längre kan skjutas upp. Det mörka är fortfarande fast beslutet att omvända er till sina slavar, men detta, som vi har sagt många gånger förut, kommer inte att tillåtas av Himlen. Vår flotta kom hit för att slutföra ett uppdrag, och skiftet i medvetandet för Gaia och för er ska nu manifesteras av oss. Detta är en högtidlig försäkran som vi gör. Det onda på den här världen måste avskaffas och det måste göras nu!

Idag har mer avslöjats. Tiden att omvandla den väldigt mörka beskaffenheten hos er värld har kommit. Våra skepp är i position för att förse er med ett välgörande galaktiskt alternativ till de planer som mörkret har för er. Med godkännandet från Himlen är vi nu redo att leda Ljuset till gudomlig seger! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Inga och Cagga


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge