Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - May 17, 2011

May 17, 2011

3 Caban, 15 Moan, 7 Ik

Dratzo! Vi är tillbaka! Processen att detronisera den sista mörka kabalen höjer trycket och ökar farten! Vi bevakar noggrant medan de sista detaljerna slutförs. Regimerna med mörk inriktning på er värld samarbetar fortfarande med våra Jordallierade, men vi förväntar oss spektakel och tar inte ögonen ifrån dem för en sekund! Syftet bakom dessa maktöverföringar är att främja uppkomsten av ett verkligt ansvarsfullt och öppet styressätt, att inte låta det mörkas gamla, enväldiga och okänsliga tillvägagångssätt fortsätta. En hel del juridisk manövrering och användning av speciella internationella traditioner inom den allmänna civilrätten krävdes för att uppnå dessa högt ställda mål. Nu ser vi den verkliga maktförflyttningen från Anunnakis tidigare underhuggare gå tillbaka till folket och detta vänder de trender som uppmuntrats av Anunnaki alltsedan förstörelsen av mänsklighetens första Gyllene Tidsålder för ungefär 11.000 år sedan. Vid den tiden inrättade Anunnaki ett system med underhuggare på planeten, vilket de alltsedan dess successivt förbättrat. Detta system öppnades bara upp en smula för Ljuset vid uppkomsten av den amerikanska revolutionen under 1700-talet.

Saint Germain drog fördel av den här öppningen genom att lägga till uttrycket "strävan efter lycka" i ”the American Declaration of Independence” (den Amerikanska Självständighetsförklaringen). Den här frasen fick Saint Germain att senare lägga till ”the Bill of Rights” (Rättighetsförklaringen) till den Amerikanska Konstitutionen. Amerika fick på så sätt rätt fotfäste alltifrån sin tillblivelse. Detta är bara ett litet exempel på vad som har gjorts för att skapa förutsättningar för de dokument som nyligen undertecknades av en majoritet av er världs nationer. Den här uppsättningen handlingar drar igång det som är på gång att följa i dess spår. Vår avsikt är att helt och fullt stödja programmet som fastlagts av de Uppstigna Mästarna. Det är en komplex agenda där övergångsregeringarna bara är det första formella steget mot inrättandet av er stjärnnations galaktiska samhälle. De Uppstigna Mästarna ser era metamorfoser över till Galaktiska Människor som sin främsta uppgift. Ni befinner er på en helig resa som Himlen vill att ni ska slutföra inom kort. I detta syfte har ett unikt scenario satts i rörelse, som nästan är klart, och det är att omintetgöra det som hände på Atlantis för nästan 13.000 år sedan.

Välsignelser! Vi är de Uppstigna Mästarna! Vi kommer för att meddela er om att en stor revolution inom medvetandet sprider sig över er värld. De händelser ni bevittnar i Mellanöstern är en del av ett mycket större uppror mot det mörka. Överallt uppstår små incidenter som utmanar det mörkas allmakt, och fastän de inte rapporteras så mycket är de faktiskt lika betydelsefulla som de mer öppna tecknen på trots mot det mörkas makt som ni dagligen ser bryta ut och förstärkas i Mellanöstern. Vi är alla stolta över er! Dessa utmanande handlingar är en öppen inbjudan till ett ingripande från Himlen och från era kusiner från galaxen och Inre Jorden. De åtgärder som vidtas för er räkning är nu till stor del på grund av ert påvisbara engagemang för frihet. När de papper som undertecknats av många pro-BRIC nationer under de senaste veckorna helt har verkställts, kan ni uppnå er omistliga rätt till denna frihet! Vi har med Himlens hjälp utarbetat en agenda, som uppfyller denna längtan efter frihet och personlig suveränitet.

Vi övervakar just nu processen med regeringsomvandling. Detta innebär mer än återgång till konstitutionellt styre och hög transparens mellan staten och medborgarna. Det handlar om ett enormt medvetandeskifte. Detta innebär att en annan styrelseform som helt avlöser den nuvarande modellen slutligen krävs. Detta är ytterligare ett skäl till behovet av stora mängder konstruktiv samverkan mellan oss alla. Vi har arbetat hårt för att hålla Ljuset flödande, och denna process har nått en punkt, där Himlens formella dispens för oss att ändra själva karaktären hos er verklighet sparkar igång. Detta tillåter en grupp av oss att arbeta med våra heliga organisationer i riktning mot en omdefiniering av ert styre som ligger mer i linje med ett galaktiskt samhälle, närmare bestämt det som praktiserades i Lemurien. I detta får vi hjälp av en särskild grupp från Agartha. Denna arbetsgrupp har kommit fram med en prototyp kallad "medvetet styre" och vi skulle nu vilja beskriva detta mer i detalj för er.

Medvetet styre tar ett galaktiskt samhälle som sin arbetsmodell. För att detta begrepp skall fungera, ges fyra förutsättningar: För det första är ett globalt medvetandeskifte på gång, där Himlen dagligen ökar takten; För det andra, början på en första masskontakt med er sker och avslöjandet är mycket nära förestående. För det tredje; människor har förlorat allt förtroende till förmågan hos det nuvarande styret att lösa världsproblemen. Vilket leder till det fjärde, nämligen att en ny form av styre nu krävs. Med hjälp av det Lemuriska Stora Rådet har vi kommit fram till ett tvådelat förslag. Del ett är helt enkelt att tänja ut begreppet med deltagande styrelsesätt till sina naturliga gränser: Regeringen måste ärligt ta itu med de problem som möter dess medborgare genom att kalla samman offentliga forum, vilka undersöker problemen med det uttryckliga målet att lösa dem kreativt. Nyckeln till denna process ligger i er växande förmåga att lita på ert intuitiva jag. En annan viktig nyckel är den kreativa tillämpningen av "flytande gruppdynamik."

Bruket av flytande gruppdynamik bygger på förmågan att lita på den kollektiva användningen av intuitionen för att minska ner svårigheterna till hanterbara proportioner. Vid denna punkt kan lösningar påpekas av dem vars talanger och kompetens är bäst lämpade för den aktuella frågan. Därefter kan förnuftig och sansad diskussion lösa eventuella ytterligare förvecklingar. Den andra delen av medvetet styre kräver någon form av överinseende från oss medan ni får en del praktisk erfarenhet av processen. Då kan eventuella oförutsedda förvecklingar i systemet jämnas ut. Denna andra aspekt av processen bygger på ett harmoniskt, fritt flöde i samspelet mellan invånarna i Agartha och er. Vårt bidrag under hela den här processen är att betona er naturliga suveränitet och era okränkbara rättigheter och ge er de heliga hjälpmedlen för er återresa till fullt medvetande. Vi är de Uppstigna Mästarna!

Den Galaktiska Federationen samordnar för närvarande det formella inrättandet av en typ av globalt galaktiskt styre och har tagit upp denna fråga med flera kommittéer på hög nivå bestående av våra Jordallierade. Grundplanen är att införa detta begrepp så snart masslandningarna är över. Tills dess, i likhet med de Uppstigna Mästarna, vill vi mycket kortfattat förklara vad vi har i åtanke. När ni stiger i medvetande kan det sätt som era samhällen är organiserade verka mindre tillfredsställande för er, vilket är anledningen till att nya tillvägagångssätt och metoder aktivt utreds av er. Vår avsikt är här att använda era växande medvetandenivåer som en resurs för att föreslå nya organisationssystem. Vårt mål är bara att föreslå hur två enkla steg kan användas för att påbörja er egen speciella version av ett galaktiskt samhälle.

Idag har vi, tillsammans med de Uppstigna Mästarna, börjat beskriva begreppet medvetet styre. Vi ville ge er en försmak och mäta er reaktion. Det här begreppet är ett av många vi vill dela med er. Vi ser fram emot att bli mer specifika så snart vi personligen kan presentera oss för er. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Inga och Cagga


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge