Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - July 12, 2011

July 12, 2011

7 Ben, 11 Kumku, 7 Ik

Dratzo! Vi är tillbaka! Vi sitter och väntar med stor förväntan högt ovanför er. Vi vet att det gudomliga ögonblicket för våra Jordallierade närmar sig! Det mörka har länge haft kontroll över era regeringar och indirekt över era liv. Och nu håller den här långa regeringstiden med tyranni på att komma till ett efterlängtat slut. Vissa överenskommelser är redo att offentliggöras, vilka kommer att diktera avslutningen på det mörkas styre. Även om det nya monetära och finansiella systemet också är klart att omedelbart genomföras, försenas saker och ting fortfarande av färdigställandet av ett nödvändigt antal överenskommelser, vilka utgör legitimiteten för nya tillfälliga regeringar. Ledarna för dessa tillfälliga regimer kommer att fullständigt förnya den värld som ni är vana vid. De kommer att införa distributionen av universell välfärd och skapa nya styrelseformer som verkligen är transparenta och följer folkets vilja. Dessa ”caretaker- regimer” (vårdande regimer) ska övervaka införandet av beslagtagna teknologier och det formella avslöjandet om vår existens. Många hängivna anhängare av det mörka ska avslöjas och arresteras för allvarliga brott mot folket och mot världen. Och detta är bara början.

Att omstrukturera styrelsesättet är en av deras mest betydelsefulla uppgifter. Det innebär ingenting mindre än en fullständig omprövning av regeringens dagliga arbete och sättet på hur dess många tjänster utförs. Det är viktigt att var och en av er tar sin del för att hjälpa dessa ”caretaker”-regimer att genomföra denna djupgående översyn. Allteftersom ni rör er allt närmare ett fullt medvetande får ni en allt större förmåga att komma med väl övervägda förslag till processen, eftersom det är just den här processen med öppen dialog mellan medborgarna och det nya styrelsesättet som kommer att göra övergången smidig och konstruktiv. Naturligtvis räknar vi med glapp och en del knöliga tider framdeles, och vi vet att många frågor kommer att behöva råd från oss medan den här omstruktureringsfasen utspelar sig. Att omforma hela ert globala samhälle på så kort tid är verkligen ett skrämmande företag, och ni blir ombedda att "hoppa i på djupt vatten”. Meningsskiljaktigheter mellan er är oundvikliga, och därför erbjuder vi era kusiner från Agartha och oss själva i rollen som medlare och rådgivare.

Våra Jordallierades insatser banar vägen för er genom den serie formella tillkännagivanden, som helt kommer att förändra den värld ni nu känner till.  Världen efter avslöjandet kommer till en början att kännas helt annorlunda. Dessutom kommer det mörkas alltmer olycksbådande överlägsenhet att vara slut. Resurser som hittills undanhållits er kommer att bli era, och dessa kommer att förgylla er resa under övergången till en ny verklighet och visa er på de oanade möjligheter ni har. Likaså kommer er relation till Gaia att förändras dramatiskt, och närvaron av Agartherna ställer ert nuvarande begrepp om hennes geofysiska beskaffenhet på huvudet! Ni kommer att lära er hur planeter skapas ihåliga, och detta kommer att bli grunden för en ny planetär fysik, vilken inleder ett helt nytt vetenskapligt paradigm i ert samhälle, - ett paradigm som kombinerar Ande och materia. Denna nya naturvetenskap kommer att leda till en ny syn på livets uppkomst och på beskaffenheten hos det fysiska, vilket får er att bättre förstå det vi ska föra in i era liv.

Denna revolutionerande vetenskapliga och filosofiska kunskap, liksom era regeringars officiella bekräftelser om er kollektiva uppstigning (Ascension), kommer att definiera era sista dagar som invånare på planetens yta. Nästa steg kommer att introducera er i den Inre Jordens underverk och skönhet. Planeter är magnifika Väsen som äger både inre och yttre världar. Vår uppgift är att hjälpa en planet att koppla samman dessa världar och bibehålla deras fulla potential. Detta arbete för er i kontakt med floran och faunan inom båda världarna, vilket får er att upptäcka de fantastiska skillnaderna och likheterna mellan de två världarna och därmed hur den ekologiska balansen bibehålls. Detta sätt att förvalta Jorden är en av samhällets primära uppgifter. När ni blir fullt medvetna kan alla djur och växter tala med er och förklara vad de behöver för att leva och blomstra. De podlets (grupper om 64 personer) som tilldelats speciella uppgifter vid planetens olika knutpunkter (nodal points) använder denna primära energi för att upprätthålla de båda världarnas invecklade ekologier. Det kommer inte ta lång tid för er att bli sanna förvaltare av Gaia och alla hennes livsformer.

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! De sista bitarna i ett mycket invecklat pussel läggs nu på plats. Under de senaste årtusendena har det mörka och dess jordiska hantlangare haft möjligheten att leda den här världen precis som de velat. Inte desto mindre fick Ljuset under den här tiden långsamt fotfäste inom nyckelpositioner, och dessa sprickor i solidariteten mellan det mörka tillät oss att bilda flera mycket viktiga hemliga sällskap runtom på planeten, hängivna att betjäna era Uppstigna Mästare. Dessa organisationer använder nu sina kontakter och resurser för att tvinga det mörka från dess maktpositioner. Detta uppdrag har frambringat en rad lagliga prejudikat, som är på väg att uppnå sitt syfte, och vi är redo att göra dessa tillkännagivanden som utan tvivel kommer att chockera många av er. Man antar allmänt att dessa illegala regimer är immuna mot förändring, men så är inte fallet! Förbered er för en del häpnadsväckande utsändningar via media under de närmaste dagarna!

Det Ljus som flödar över er värld i ett ständigt allt starkare flöde smälter bort slöjan mellan er andliga och fysiska värld. Detta höjer även frekvensen hos ert cellulära RNA / DNA, vilket väcker upp människor i rekordartad mängd, så antalet personer som kallar på oss varje dag har ökat exponentiellt. Vi hör era böner och önskemål, och använder vår egen energi till att hjälpa och lindra er växande oro, som är en direkt följd av den alltmer ökande kollapsen i er verklighet. Det mörka är fast beslutet att klamra sig fast vid det vrak de skapat, och vi är lika inställda på att förvandla det till ljus. Himlen har gett oss i dekret att omvandla denna "slöja av tårar" och vi är angelägna om att avsluta den här heliga uppgiften! I väntan på detta har våra medarbetare placerat sig i positioner där deras seger nu är säkerställd.

Den period vi nu går igenom handlar om att Moder Jord skall göras om till Ljus. Denna process är nästan klar. Slutet på just det här skedet blir de formella tillkännagivandena vilka förkunnar att vår rymdfamilj är här och redo att avslöja sitt landningsprogram. Samtidigt kommer de första sändningarna via media från vår familj i Agartha att gå ut. Vi har levt bland dem under tusentals år och vet hur starkt de önskar återförena den Inre och Yttre Jordens världar. De har för avsikt att visa er runt i sin härliga värld och förbereda er för er resa tillbaka till fullt medvetande. Omgivningarna och bostäderna där allt detta ska ske är redo och väntar på att ni ska ta dem i anspråk. Vi har övervakat alla förberedelser och vi ser mycket fram emot att få slutföra er uppstigning. Det är viktigt att den gudomliga planen manifesteras, och manifesteras nu!

Idag gav vi er mer information om framstegen i de förändringar som ska förvandla er värld. Vi förklarade även att ett antal program är nära att inrätta ett nytt finansiellt och monetärt system, liksom flera nya caretaker- regeringar. Vi ser fram emot att möta er i det fysiska och att bli era mentorer under er återgång till fullt medvetande. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Inga och Cagga


Share |

If you would like to subscribe to Sheldan Nidle's mailing list and receive his channelings directly, you can do this here.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge