Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - February 8, 2011

February 8, 2011

9 Cauac, 17 Yax, 7 Ik

Dratzo! Vi är tillbaka! Mycket har hänt och vi anländer till en ytterst viktig tidpunkt i er och er verklighets transformation. Ett stort slutgiltigt ”bokslut” är på gång, och när den här två-stegs-operationen är färdig kan leveranserna av det globala överflödet och de mycket välbehövliga förändringarna av regeringar börja. De här förändringarna är de sista nödvändiga åtgärderna innan UFO-mörkläggningen blir ett minne blott! Således arbetar vi mycket hårt för att se till att dessa händelser sker på det sätt som Himlen påbjuder. Lord Surea har lagt fram en rad gudomliga förfaringssätt som kommer att utgöra början på en omfattande omvandling av ert solsystems verklighet. Redan nu framträder detta tydligt i de tilltagande, ovanliga aktiviteter som äger rum från Solen och ut till ert solsystems yttre gränser. Och ändå är dessa förändringar bara en blek antydan om vad Himlen förbereder sig för att göra: hon ska omvandla er verklighet från en dipolär (tvåpolig) verklighet med begränsat medvetande till en fullt medveten monopolär (enpolig) verklighet. Till slut kommer ert solsystem bara att ha vaga likheter med sin nuvarande utformning.

Den här fysiska omvandlingen är till för att skapa den miljö, där ni kommer att genomföra er roll som verkliga fysiska Änglar i denna Vintergatans Galax. Ni kommer att bli ansvariga för att upprätthålla er levande värld och för att underhålla de viktiga livsenergier som flödar ut över solsystemet. Men dessa uppgifter begränsas inte enbart till att upprätthålla era planetära hem; de utvidgas till att hjälpa andra grupper av fysiska Änglar att bevara den här galaxen och alla andra galaxer som är en del av det fysiska. Vi förstår att detta för närvarande kan te sig ganska överväldigande för er, men ärligt talat, det kommer bara att vara en av de många uppgifter som ni dagligen kommer att uträtta. Det kommer att finnas ett planetärt galaktiskt samhälle som omger och stöder er och som består av många större ”klaner” som låter ert samhälle fungera i sin högsta potential. Dessutom är ni i kontakt med kollegor från andra världar, spridda över den här galaxen. Ni har tillsammans bildat den Galaktiska Federationen som ett redskap, genom vilket ni alla kan fullfölja era huvudsakliga plikter mot Himlen och mot varandra. Dessutom har ni nått ut till andra galaxer och skapat liknande organisationer för att manifestera den gudomliga planen.

Ovanstående scenario beskriver faktiskt vår upplevelse sedan miljoner år tillbaka. Alltsedan den tiden har vi integrerat hundra tusentals galaktiska samhällen till vår Federation från de mest avlägsna områdena i den här galaxen. När vi välkomnar dessa nyligen uppvaknade stjärn-nationer lär vi oss mycket om den överväldigande mångfald som Skaparen har spritt ut bland oss. Även ni står inför en magnifik upplevelse när ni börjar er egen medvetande- resa. Vi har kommit hit för att övervaka de procedurer som får er tillbaka till fullt medvetande, trots att ni var långt ifrån redo för vår ankomst enligt vår Vetenskaps- och Utforskningsflottas utvärdering. Inspirerade av Himlens uttalanden samlade vi ihop ett första-kontakt-kommando och kom i glädjerik förväntan till era kuster. Under de sista två decennierna såg och lärde vi, och sedan deltog vi i en alltmer ökande takt (den takt som var tillåten) i de aktioner som nu leder er till fullt medvetande. Dessa aktioner har nu nått en sådan omfattning att en sammanfattning kan vara på sin plats. Det är viktigt att ni förstår att vi inte inkräktar på er fria vilja.

Skaparen sände oss hit med ett brett bemyndigande, vilket vi nu ska prata med er om. Den här uppgiften är uppdelad i två delar: första kontakt och de djupare följderna av denna för var och en av er, vilka börjar med er historia som grovt kan delas upp i tre delar: första delen är er ankomst till Lemurien; den andra är uppkomsten av Atlantis och ert fall ner i begränsat medvetande. Den tredje är er utdragna odyssé genom de mörka världarna och er upphöjning tillbaka till fullt medvetande. Utifrån det här fågelperspektivet förstår ni, att det här tidspannet består av en följd av det som många på er planet kallar Stora Cykler (Grand Cykles). Var och en av dessa cykler är på ungefär 26 000 år. Sedan Lemuriens början för över 900 000 år sedan, har ni fullgjort 34 sådana cykler och är nu redo att avsluta den 35:e. Den här stora cykeln ska avslutas under det kommande solåret (eller det galaktiska året) 8 Manik. En speciell rad galaktiska händelser är då förutbestämda att inträffa och detta sker efter att er Sol korsar den Galaktiska Ekvatorn.

Den huvudsakliga orsaken till vår ankomst i stort antal är helt enkelt att den här speciella tiden i er historia nu är inne. De tumultartade händelser som sker över hela er planet är ett resultat av det faktum, att ni håller på att fullfölja denna 35:e stora cykel. Vi kommer för att välkomna er och för att hjälpa er, både som barnmorska och mentor, i er transformation till fullt medvetande. Det här ögonblicket öronmärktes redan tidigt i er historia som tidpunkten för denna underbara förändring i medvetandet. Anunnaki, som vid den tiden var anslutna till den mörka sammanhängande enheten Anchara, var väl medvetna om detta och hade för avsikt att överlista denna möjlighet med hjälp av en rad usla dåd, men detta sattes stopp för genom den abrupta förändringen i lojalitet och Ancharas påföljande fredsdeklarationer. Detta ledde under mitten av 1990-talet till ett fredsfördrag med den Galaktiska Federationen, vilket radikalt förändrade krigen i den här galaxen. Detta fredsfördrag frambringade den stora fred, som påbjudits av det Gudomliga för många eoner sedan.

Nu, i den här tiden med galaktisk fred har vi kommit för att fullfölja en profetia som är central för den där freden. Gaia (Moder Jord) innehåller källan till den här galaxen. Hon är därför absolut nödvändig för den här freden, eftersom Anchara-Freden är beroende av att Moder Jord helt och hållet återgår till fullt medvetande. Detta lägger ansvaret på oss att framgångsrikt fullfölja detta historiska uppdrag. Under en viss tid fördröjde den mörka kabalen detta mål och därför måste vi nu påskynda saker och ting mer än man först avsåg. Därför har vi nu gjort klart för den mörka kabalens regimer det faktum att vårt tålamod har tagit slut. Flera aktioner har vidtagits för att poängtera den här saken för kabalens ledare, och därigenom fått de olika mål som vi är ansvariga för fram till gränsen för manifestation.

För närvarande är vi mitt i avslutandet av de uppdrag, som föregår de stora förändringar som vi har berört i många budskap till er. Gaia, tillsammans med er globala verklighet, befinner sig vid den punkt där hennes enorma förändring kan börja. Den ökande turbulensen i er atmosfär och i era oceaner, och yttringarna på land är tecken på detta. Detta visar på att er verklighet har kommit fram till den beslutspunkt, där den kräver antingen utökat ”bolstrande”, eller startskottet för början på de dramatiska katastroferna. Vi vet att dessa järtecken klart visar på att ytterligare en försening bara kommer att öka intensiteten i de här förändringarna. Stunden för att de stora förändringarna ska uppenbaras har kommit och det är dags att agera nu. Stora gärningar för att gå i spetsen för denna tvingande och nödvändiga förändring krävs nu enträget.

Vårt första-kontakt-team förbereder sig för handling. Under alltför lång tid har vi låtit krafterna på er värld kontrollera omfattningen av våra handlingar, men detta förhållningssätt är nu historia. Stunden för att ikläda sig det ”galaktiska alternativets” mantel har kommit. Fram till nu var vår uppgift vad gäller den mörka kabalens ledare att förklara de grava konsekvenserna av deras handlande. Detta har gjorts. Nästa fas är att ta den tidsplan som de länge har informerats om och genomföra den. Det nödvändiga för att genomföra det nya finansiella och monetära systemet finns på plats och vi har sammanfört dem som ska bilda de tillfälliga, övergångs- eller ”caretaker”-regeringarna. Tidplanen tickar på och är nära att låta alarmet gå. Vår flotta och personal är förväntansfulla och till fullo förberedda att genomföra det uppdrag som kommer att förändra den mänskliga historiens kurs!

Idag talade vi om det som händer och om det vi planerar att göra åt det. Avgörande stunder inom Skapelsen markeras av modiga och rättvisa gärningar vilka utvecklar den gudomliga planen och ger suveränitet och frihet tillbaka till dem som temporärt fråntagits dessa av Gud givna rättigheter. Vi kommer såsom det Gudomligas instrument, redo att utveckla nästa kapitel i er historia. Ni Kära, var i era Hjärtans Hjärta medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Inga och Cagga


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge