Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 16 augusti 2019


Mike Quinsey - 16 augusti 2019

Mike Quinsey

Många av er är medvetna om att Kabalen fick ett stort mått av frihet vad gäller att försöka förhindra att mänskligheten når Ascension (Uppstigningen). Men de har misslyckats trots att de kunde använda alla till buds stående medel mot er och var beredda att gå så långt som att förstöra Jorden. Ni fick stöd från Ljusstyrkorna som inte får ingripa när det gäller er fria vilja, men har kunnat hjälpa er när ni väl fattat det positiva beslutet att föra in mer Ljus till Jorden. Med andra ord, de kunde inte göra arbetet för er men kunde hjälpa er att bli framgångsrika, vilket ni blev. Kabalhotet hänger inte längre över er och ni har en försäkran om att ni kommer att nå det ögonblick som ni känner som Ascension. Kabalen har fortfarande en viss makt men kan bara försena era framsteg, inte stoppa er.

Er framtid börjar nu ta form och ni är på väg att bli Galaktiska Varelser, vilket alltid varit ert mål som ni fått och får hjälp att nå. Ni är bara i början av er resa men den kan nu verkligen ta fart och era framsteg kommer att öka i snabb takt. För närvarande handlar det om att hitta vägen ut ur den goja och den förvirring som nu finns på Jorden. Vi beklagar det faktum att så många själar inte förstår att ni inte bara är en del av helheten utan att ni allesammans även är Ett. Skillnaderna mellan er på grund av olika religioner och sedvänjor bör medvetet erkännas. Alla bör acceptera att det kan finnas lika mycket skönhet och kärlek i en annan själs övertygelse. Det finns inget behov av att kämpa om vems religion och trosuppfattning som är den rätta, för när ni växer i insikt och förstår mer av sanningen kommer ni gradvis att gå samman i Enhet.

Trots de pågående hoten om krig kan vi garantera att, bortsett från lokala skärmytslingar, kommer ni inte att tillåtas starta krig mot en annan nation. Bladet är vänt och det blir ingen återgång till de gamla krigiska tiderna och sätten. När förtroendet mellan länder helt har återställts kommer ni i snabb takt att förenas i fredlig samexistens och alla krigsfångar kommer att släppas. Mänskligheten i sin helhet är fredsälskande och det har vanligtvis varit politiker, despoter och militär som anammat idéer om världsherravälde genom krig. Människor är mycket anpassningsbara och accepterar de små skillnader som finns mellan raser och kan uppskatta varandras livsstil och övertygelse. I den närmaste framtiden kommer ni bara att välja de ledare som visat sympati i detta avseende. Att bara ta hand om sig själv genom att sätta "jaget" i främsta rummet är inget att rekommendera, men just i nuvarande tid är det ändå viktigt att du ägnar all uppmärksamhet åt dina egna behov. Varje själ har sin egen plan för den här perioden och din Guide kommer att se till att du följer den.

Den nuvarande cykeln är den tidsperiod som ni länge längtat efter, i vetskap om att det måste finnas något bättre än ett nästan kontinuerligt krigstillstånd, kanske utan att inse att det är ni som bestämmer vad framtiden kan hålla. Därför är det svårt att förutsäga, från ett ögonblick till nästa kan potentialen förändras. Era tankar är kraftfullare än ni inser och ert inflytande på händelser kan förändra resultatet. Det är därför vi under en längre tid har betonat behovet av att alltid vara positiv. Kom ihåg att ni drar till er det ni fokuserar på, och att alla själar befinner sig i olika utvecklingsstadier just nu. Det är därför ni uppmanats att låta andra gå vidare på sin egen nivå i sin egen takt.

Har du lagt märke till att det finns en balans mellan er som säkerställer att alla får likvärdiga möjligheter i livet, snarare än att tillåta att en dominerar över de andra. Uppenbarligen beror detta delvis på de själar som haft förmågan att införa de förändringar som kunnat bryta mansdominansen. Var och en har haft egenskaper som kommit till användning för mänskligheten för att komma igenom de senaste hundra åren. Nu har ni gått in i en period med potential för världsfred och i allmänhet är kvinnliga själar bättre lämpade att etablera och upprätthålla den.

Mannen har alltid varit krigaren och har även fysiskt varit mer lämpad att ta den rollen. Napoleon och Hitler är de extrema exemplen på anti-Krist, och även om båda uppnådde stor grad av framgång vad gäller världsdominans blev de i slutändan besegrade av Ljusets Krafter. Hela detta avsnitt gav alla inblandade själar möjlighet att balansera den karma som kan ha samlats över många liv. Nu går den perioden över i den som kommer att bli känd som början på Världsfreden. Ni kommer säkert ihåg att den Nya Tidsåldern började med avskrivning av utestående karma, vilket gav varje själ det man kan kalla en ny livssituation. Kan du nu se hur saker och ting styrs mot bästa resultat utan att inkräkta på er fria vilja.

I takt med att tiden fortsätter att gå allt snabbare gör även händelserna det, och de förändringar vi har nämnt så ofta närmar sig. Den viktigaste för er är omvärderingen av valutorna. Den måste komma för att föra in viss rättvisa till de länder som kämpar för sin överlevnad. Det är uppenbart att en Ny Tidsålder måste ta itu med dessa frågor och planeringen för detta finns redan. Det kommer att bli ett stort steg framåt och föra alla länder närmare varandra och åstadkomma mer jämlikhet och rättvisa på penningmarknaderna. I det förflutna har vissa länder medvetet hållits tillbaka och deras framsteg har gått mycket långsamt Alla frågor av det slaget kommer i god tid att korrigeras och alla själar kommer att få njuta av en lycklig och välmående period.

Ni deltar fortfarande i ett experiment som gått ut på att se hur ni hanterar er frihet att skapa era egna liv och upplevelser. Vår uppmuntran och vägledning har varit tillräcklig för att höja er över de lägre vibrationsnivåerna och möjliggöra för mänskligheten att gå in i den nya cykel där ni nu befinner er. Man kan säga att det har öppnat slussarna, släppt in mera ljus och lyft er. Er belöning är att ni får mer hjälp av era guider och snabbare förflyttar er mot er destination. Oavsett vilken väg ni tar kommer den att resultera i att ni höjer er till högre vibrationer. Ni har uppnått en nivå som ni inte helt klart förväntades uppnå, så ni bör gratuleras för er bedrift.

Distraktionerna från dem som fortfarande sitter fast i de lägre vibrationerna får inte göra att ni avviker från den högre vägen. Varje själ är ansvarig för sin utveckling, det gäller även för den hjälp och den vägledning som finns tillgänglig från änglavärldarna. Det finns ingen gräns för din tid i de lägre vibrationerna. Du kan gå igenom ännu en cykel om det behövs och fortfarande dra nytta av dina tidigare erfarenheter. Inse att mycket ansträngning läggs på att få dig igenom de lägre världarna, så du är aldrig utan hjälp om du skulle behöva det. Be bara och din bön kommer att noteras och du kommer att få svar, men inte nödvändigtvis på det sätt som du önskar att svaret skulle komma.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordan. Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag, mitt Gudomliga Jag och varje själ har samma koppling till Gudomen.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge