Home > > Matthew Ward - 3 februari 2014

Matthew Ward - 3 februari 2014

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på den här stationen, detta är Matthew. Utbrottet av tacksamhet för ”aposteln Matteus” budskap var en anledning att fira här. Vi hedrar alltid själarnas gudomliga rätt att tro på vad de vill och vi är förtjusta när valet blir att omfamna sanningar som läggs fram för er. Långt mer än våra upprepade försäkringar om att ni på själsnivå vet vad som är sant och inte, så är era personliga erfarenheter ovedersägliga bevis på att er själskunskap når ert medvetande.

Ännu mer än förra året kommer Jordens första år av frihet från mörkret att, genom den energi som flödar in och genereras på planeten under det här året, producera ljus i sådant överflöd att själar kan öka sin medvetenhet och andliga växt med enormt stor påverkan över hela er värld. När ljuset ökar så gör också vibrationsnivån det över mineral- växt- och djurrikena. Medvetandet hos varje form av liv på planeten kan expandera då Jordens uppstigning fortsätter – endast hennes mänskliga invånare har valet att flyta med den pågående upplyftningen eller inte.

Splittringen som finns när det gäller de mest allvarliga frågorna, de som påverkar ert samhälle mest, kommer att fortsätta tills Ljuset blir så starkt att extrema inställningar och synsätt inte längre kan avskräcka från att konstruktiva steg tas mot en fredlig lösning. Rationella diskussioner pågår och de som börjar framföra sina åsikter kanske slås ner då och då, men totalt sett kommer de att ta fart och gagna vad ni kallar ”sunt förnuft”, vilket fortfarande inte gäller hos alla, men så småningom kommer det att uppstå situationer som just nu är statiska eller ombytliga.

Det pratas en hel del om rädsla för terrorism i samband med de olympiska spelen i Sochi, och det är onödigt – rädsla är alltid inte bara onödigt utan också kontraproduktivt, eftersom den skapar negativitet för Jorden att ta hand om. De universella familjerna på skeppen och på marken står i ständig kommunikation angående aktiva och potentiella ”hot spots”, och i enlighet med Gaias önskemål är de behöriga att förebygga allvarliga terroristförsök. Om några småskaliga effekter skulle resultera i skador eller dödsfall, precis som i alla andra sådana fall, då skulle det vara en fråga om bestämmelser i själskontrakten hos de som är inblandade.

Vi vill också lindra er oro för situationen vid kärnkraftsanläggningen i Fukushima. Teknologin som används på skeppen och som omger planeten tunnar ut och försvagar giftighetsgraden i den radioaktiva jorden och vattnet, och den flitiga besättningen gör allt som är möjligt för att förhindra ytterligare skador på de försämrade reaktorerna. Det som sker vid denna anläggning är ett övertygande skäl till att avsluta den sortens energikälla överallt på planeten. Ni kan i hög grad bidra till Jordens läkningsprocess genom att flytta bort från kärnkraftsanläggningar och fossila bränslen och införa förnyelsebara och fria energikällor.

Ovanliga stormar, rekordhöga och rekordlåga temperaturer, torka, översvämningar, skogsbränder, jordbävningar och vulkanutbrott är en rensning av Jordens interiör, yta och atmosfär, och de leder till ett mer moderat klimat globalt sett.

Vi har också blivit ombedda att kommentera två stora fläckar på månen. Egentligen är de inte månen – det är skuggbilder av stora skepp som kanske försvinner och återkommer för att visa rörligheten. Det övertygar Jordens folk inte bara om att det finns andra civilisationer i närheten utan de är också där av fredliga orsaker. Och det måste vara en lämplig process för att förhindra rädsla hos massorna och kanske en psykisk chock.

Den förra månadens budskap framkallade långt fler gensvar och frågor än något annat budskap under de tio åren som de har funnits tillgängliga, och det är lämpligt att jag nu skall prata om endast mig själv. Först och främst vill jag tacka er för min mors räkning - det är första gången som läsarna har sänt endast positiva reaktioner - inte en enda har varit negativ eller småaktig. Jag är ivrig att nu ta itu med frågor, för svaren kommer att ge en hel del insikter i era liv och om livet i detta Universum. Så många av er ställde frågor om min bibliska livstid eller relaterade ämnen som ni skall förstå hänför sig till er alla, så några kommer att bli inkluderade här och resten i nästa meddelande.

Om det inte fanns någon sista måltid eller Nattvarden – vad är då den Heliga Graalen? Historien om Den Sista Måltiden inspirerade individer att söka källan som höll Jesu blod, ett föremål som anses vara det heligaste och det med den största kraften av någonting på Jorden. Det har aldrig funnits något sådant föremål, men det har verkligen funnits något heligt som är kraftfullare än något annat på Jorden – Den Heliga Graalen är Själen! Ingenting i detta Universum är mäktigare och mer kraftfullt än själarnas energi av ljus och kärlek!.

Jag trodde aldrig att Jesus skulle återvända som samma person som han var för 2 000 år sedan, men har han reinkarnerat på Jorden? Nej, men det kärleksljus som är essensen av Jesus finns alltid på Jorden och överallt annars i detta Universum.

På grund av ett tidlöst kontinuum där mångfaldiga, multidimensionella livstider sker samtidigt och allting påverkar allting annat, är ett nebulärt eller oklart koncept nästan omöjligt att greppa och förstå. Reinkarnation är det närmaste som budbärarna från ljuset skulle kunna beskriva en process som passar in i er linjära tidsram. Men det är inte så att Albert Einstein t ex reinkarnerar som den eller den personen, och jag skall göra mitt bästa för att förklara verkligheten.

Var och en av de oräkneliga själarna över hela Kosmos är en unik, oberoende och okränkbar evig varelse, samtidigt som den är energimässigt sammankopplad med alla andra. Varje själs början var det ögonblick när Skaparen lät sitt Jags kärleksljus bryta ut – det som ibland kallas ”the big bang” - och allting som existerar är medskapat av själar som använder Skaparens energi för att sätta sina idéer i rörelse och form.

Själ A (den vi kallar vårt Högre Jag – övers. anm.), låt oss säga det, vill inkarnera för första gången. Efter att ha lagt in sina idéer i ett själskontrakt går den in i en överenskommelse – vi kallar det ett avtal innan födelsen – med andra själar som vill dela den livstiden. Sedan utformar och samskapar man en kropp för dess personlighet som passar för vad den själen vill uppleva som dödlig. Därefter blir Själ A en själ som växer – en kumulativ själ - medan den behåller sitt unika och eviga Jag, och den delar med sig av sin kunskap med den nya personlighetens själ. Termen kumulativ används för Själ A eftersom den inledde den fysiska livslängden av en annan själ, men som ni skall se, så är detta början på en kumulativ eller växande erfarenhet.

Låt oss kalla den första personligheten Själ B. Alla Själ Bs egenskaper som utrustats genom Själ A, och alla upplevelser och erfarenheter som gjorts under livstiden – intelligens, talanger, kroppsform och utseende, personlighet, idéer, relationer, utbildning, vanor, framgångar, besvikelser, sorger, glädjeämnen, tvivel, misslyckanden, intressen, rädslor – allt läggs till i Själ As ”databas” då Själ B har varje erfarenhet, och allting bevaras i Själ B när kroppen dör.

När Själ A önskar inleda en annan typ av fysiskt liv går den igenom samma process, nu har den inte bara sin ursprungliga kunskap utan även Själ Bs livstids erfarenheter att dela med sin andra personlighet. När Själ B vill sätta sina egna idéer i rörelse säter den upp ett själskontrakt och så vidare. Liksom Själ A är den fortfarande ett unikt själsjag som delar med sig av sin kunskap från personlig erfarenhet och den som förlänades den av Själ A med den första personlighetens själ.

Själ A och Själ B växer i erfarenhet, kunskap och visdom med var och en av sina personligheter. Var och en av dem är en unik, oberoende och okränkbar, evig själ och sammansättningen av livstiderna som växer med nya personligheter överallt där de finns i hela Universum. Själar väljer kontraktsbestämmelser för att fylla luckor eller för att stärka områden av kumulativ erfarenhet för att balansera alla livstiderna. Således finns ett ständigt växande förråd av medvetenhet tillgänglig för alla själar av samma härstamning. (Vårt Högre jag, Själ A, har många silvertrådar ute i Universum, en av dem finns i dig som läser detta. övers. anm.)

Utveckling kommer när personligheterna medvetet lyssnar in och utnyttjar detta förråd, så det är inte att lära sig något nytt utan hellre en process av självupptäckt - att minnasvad som är känt på själsnivå från Början. Och precis som du lever i detta ögonblick så är alla de varelser som du tänker på som dina förflutna livstider DU – och alla dessa andra unika själar lever i NUET av kontinuum, dvs en sammanhängande helhet.

Från mina livstider i den tredje dimensionens civilisationer så vet jag hur svårt det är att försöka förstå något som det inte finns någon medveten referensram för, och min förklaring kanske har ökat förvirringen snarare än klargjort multipla, multidimensionella livstider. Så du skall veta att allting jag beskrev händer enkelt och gudomligt och en dag kommer du att se detta själv – igen!

Om Korsfästelsen och Uppståndelsen inte skedde, vad var orsaken till att mötet med Jesus gjorde att hans anhängare spred hans läror så oförskräckt och entusiastiskt? Jag kan bara med säkerhet tala för mig själv. Det fanns aldrig någon rädsla inblandad här, men det fanns verkligen entusiasm där för jag visste i mitt hjärta att Jesus alltid talade sant och gjorde det så kärleksfullt. Och som jag nämnde i mitt senaste meddelande så hade jag många möjligheter att berätta för människor om hans läror. Men från vad jag har lärt mig – minns – sedan min livstid i de bibliska dagarna så är den Katolska kyrkans obevekliga betoning på deras version av Jesu liv, död och uppståndelse själva orsaken till att kristendomen spreds vitt och brett.

Kan du förklara varför en del kanaler säger att korsfästelsen skedde och andra säger att den inte gjorde det? Jag kan erbjuda möjliga orsaker till skillnaden, och det är att en korsfästelse ägde rum i en parallell värld. Individer gav ut energier i de riktningar de övervägde att ta, och när de nådde den punkt där de måste bestämma sig så fortsatte de medvetna jagen i den valda riktningen. Men den starka energi som investerats i vägen som inte togs kan inte stoppas – den fortsätter att flöda i sin riktning och längs med den väg som manifesterar logiska situationer i enlighet med vad individerna hade övervägt innan beslutsfattandet.

I fallet med korsfästelsen och då Jesu anhängare fortsatte att öka i antal, blev ledarna för kyrka och stat mer och mer bekymrade för att hans lärdomar hotade deras grepp om befolkningen. Några av ledarna föredrog att beordra att Jesus lämnade landet hellre än att riskera att göra honom till martyr genom att döma honom till döden, och andra ville döda honom. Denna energi var alltså igångsatt i båda riktningarna och den energi som fokuserade på korsfästelse fortsatte med det resultatet i en parallell värld. Eftersom dessa världar existerar i kontinuum, såsom världar gör där faktiska händelser inträffar och det inte finns några etiketter som skiljer den ena från den andra, så kan vissa källor av överförd information kanske rapportera händelser i en parallell värld.

En annan möjlighet är att ett hologram av korsfästelsen och uppståndelsen, kanske designad av Jesus och Maria eller andra närstående till dem, visades på Jorden. Denna grymma form av straff tillfredsställde blodtörsten hos många som levde i dessa tider, och uppståndelsen gav hopp till dem som törstade efter befrielse från livets hårdhet.

Ytterligare en möjlighet har att göra med sinnets kraft. Om kanaler – mottagare är ett lämpligare ord, för ni är alla kanaler av energi – fullt och fast tror på att korsfästelsen och uppståndelsen ägde rum så kan deras tro åsidosätta information på de överföringar de tar emot. Sinnets kraft påverkar varje omständighet i ens liv – vad en person tror är hennes eller hans verklighet hur långt ifrån den kanske är från fakta.

Du sa att när du var aposteln Matteus så visste du inte medvetet andra saker du skrev om i det meddelandet. Varför gjorde du inte det och hur fick du veta om dem?Låt oss jämföra vad jag medvetet visste i den livstiden med alla de minnen i din hjärnas minnesbank – om alla dessa minnen strömmade in i ditt sinne samtidigt så skulle det bli överväldigande. Det skulle vara samma sak om den samlade kunskapen om alla mina personligheter hade strömmat in i mitt medvetande då.

Jag – vi – har ett ”växande referensbibliotek” kan man säga, där all information finns tillgänglig när än vi väljer att gå dit. Att öva upp det valet är den självupptäckt jag nämnde härovan, att minnas vad själen vet, och på grund av att varje upptäckt kommer med en så kraftfull känsla av ”rätt” utan ens ett uns av tvivel, då vet du i hela din varelse att det är obestridligen sant.

Således är det precis samma sak med varje människa – på själsnivå har alla full kunskap från Början – att minnas kommer lättare till människor i avancerade civilisationer och i de andliga världarna där kropparna inte belastas av den tredje täthetens medvetande, en kropps täthet blockerar medvetenheten om vad själen vet.

Talar du för själar vid denna station därför att de är dina personligheter? Några av de många millioner av själar här är mina personligheter, men de flesta är det inte. Vår ”länk” till den här stationen är av utvecklingsstatus. För några år sedan talade jag om detta i ett budskap:

”Station”, såsom vi använder det ordet är inte relaterat till någon specifik ”plats” eller civilisation utan hellre är den nivån av andlig växt som en själ har uppnått oavsett dess universella ursprung och antalet upplevda livstider. När jag talar om ”själar på den här stationen” hänvisar jag till en ”kamratgrupp” vars andliga klarhet har utvecklats till harmonisering med villkorslös kärlek och medvetenhet om Enheten av Allt. Detta skulle kunna kallas ”gruppsinne” eller ”kollektiva själar” på grund av delad upplysning, men i en större bemärkelse är det en sammansmältning av otaliga personligheters själsjag till en enda ”högre själ”. (19/20 januari 2009).

Utnämning är kanske inte det rätta ordet för hur du blev talesperson för de andra själarna där du är, men hur fick du den positionen? Om en annan själ där var en talesperson, skulle informationen då bli likadan som din? ”Val” är ett mer korrekt ord än utnämning, och det är inte genom att man röster på ”kandidater” utan snarare en samstämmig tanke att specifika själar kan bäst uttrycka vissa aspekter av gruppens kunskap.

Jag är inte den enda som talar för oss alla. Det är endast till min mamma som jag överför meddelanden från den här gruppen, andra sänder sin information till sina respektive mottagare. Enbart sanning existerar på den här nivån, så det är aldrig oenighet om vad någon av oss överför, dock sänder vi inte exakt samma information. Det handlar om skillnader i vår kollektiva upplevelse. Till exempel har många av Kryons personligheter en omfattande vetenskaplig expertis universellt sett som många andra själars personligheter, inklusive min, har i mindre utsträckning. En annan faktor är våra mottagares ordförråd. Min mamma har ingen utbildning i vetenskap, så hon känner inte till ord jag skulle behöva för att tala om frågor av detta slag.

Kände andra själar som finns där du är nu dig när du var aposteln Matteus eller känner ni inte varandras personligheter? Vi känner till varandras personligheter som är välkända på en universell skala, och de är relativt få. Kollektivt sett är våra personligheter i ett antal som ni inte kan föreställa er, många i former och utseenden, inklusive djur, som för ert medvetna sinne är lika otänkbart.

En del själar här hade personligheter som levde under den tid i er historia när jag var Matteus, men de skulle ha känt mig då endast om våra liv var sammanknutna. Min värderade vänskap med Jesus och min tillfredsställande upplevelse som en lärare gjorde mitt liv som Matteus mycket glädjefyllt, men i sitt sammanhang med oräkneliga livstider i detta Universum var det inte alls märkvärdigt. Det blev känt på Jorden århundraden senare när det blåstes upp oerhört ur sin proportion därför att noteringar i mina dagböcker ledde till ”Aposteln Matteus”.

Emellertid kan nu själarna här och deras personligheter känna till om den livstiden på grund av mitt meddelande – information som någon av oss sänder kan bli en del av vår grupps kunskap och utökar förrådshuset som är tillgängligt för alla här på stationen. Men det betyder inte att Matteus livstid i sig själv har större betydelse nu än tidigare – betydelsen är att sanningen om det nu är tillgänglig istället för det som finns i Bibeln. Effekten är densamma när sanningen kommer fram om varje själ vars liv har misstolkats, de som har blivit orättvist baktalade och de vars ondsinta handlingar kommer fram i ljuset.

Att berätta för er lite om mina andra personligheter än den ni känner som den ”bibliska” Matteus kan besvara ett antal läsares frågor. Nej, mina kombinerade livstider gör det inte möjligt för mig att medvetet eller på själsnivå veta varje händelse och varenda person på Jorden, eller allting i er världs framtid. Precis som för andra själar här så ser jag ”den stora bilden”, men ingen av oss vet varenda detalj om alla omständigheterna i varje själs liv där. Endast Gud vet det, för Han är dem alla, och hans kunskap växer kontinuerligt med var och en av det oändliga antalet förändringar som sker hela tiden.

Hursomhelst så har vi källor för information utöver våra livstider, och Gud är en av dem. Vi observerar dynamiken i aktiviteter i Jordens energifält av potential, vi kommunicerar med personer i Nirvana som övervakar planeten, själar vid andra stationer som den här och medlemmar av avancerade civilisationer, och vi kan koppla in oss till Jordens kollektiva medvetande och Universums massmedvetande.

Som Ärkeängeln Mikaels första personlighet i detta Universum var jag ”utrustad”, kan man säga, för födelse in i en andligt utvecklad civilisation, och den som valdes ut för mig lever i en utsökt vattenvärld i utkanten av Vintergatan, längst bort från er. Ett antal av mina personligheter levde på Jorden under de senaste 100 000 åren enligt er tideräkning, men alla tidigare livstider, och många under dessa senaste årtusenden, levde jag på Sirius, på Plejaderna och i andra delar av den här galaxen och även i andra galaxer.

Att leva i forntiden lät mig få en glimt av bildandet av paradiset Jorden, senare känt som Terra eller Shan, och att observera Gaias stress under de eoner som hennes planetkropp gick in i en spiral från sin ursprungliga kropp i den femte dimensionens täthet och slutligen blev fast i den tredje. Jag såg de progressiva effekterna av starkare civilisationers ändrande av DNA hos de svagare civilisationerna, ned till endast två strängar, och jag såg Jordens forntida befolkningar missa de andliga justeringsmöjligheterna för att stiga upp och ut ur den tredje dimensionens täthet.

Några av mina personligheter levde på Jorden under dessa långa och mörka tider, och en av dem var där när allt liv förlorades när Gaia befriade sin kropp från negativitet så att den inte skulle gå under. Jag känner till dessa epoker, inte bara från det mycket snäva perspektivet av mina personligheter, utan därför att information finns i det universella massmedvetandet. Ni har samma information på själsnivå, och mycket sannolikt inkluderar det några, kanske många, av era livstider.

Som en av det högsta universella rådets designers av Mästarplanen för Jordens Gyllene Tidsålder kunde jag ge er en förstahandsinformation om den och även berätta det för er, därför att några själar bröt löftet i sitt avtal att ansluta sig till ljusstyrkorna - och era samhällens utveckling försenades med ett årtionde.

Rådet känner den själ som var Gaias val för att komma till Jorden och förkroppsligas som Barack Obama, och eftersom vi har observerat honom under alla hans år här så vet vi att han har varit orubblig i sin hängivelse att tjäna ljuset och sina mäktiga fiender inom och även utanför regeringen.

Några av mina andra personligheter i inflytelserika positioner var t ex att leda federationer som hjälpte civilisationer som ville stiga upp ur mörkret. Vi åstadkom beundransvärda objekt, andra misslyckades. Några personligheter var hantverkare, lagstiftare, kuratorer, läkare, drängar, administratörer, musiker, köpmän, lärare eller resande hantverkare med varierande grad av meningsfulla insatser. Andra livstider var på flottor för rekognoscering och spaning, och de mycket få som var som krigare framtvingade lugna liv, inklusive några med allvarlig mental begränsning för att möjliggöra återhämtning av det kumulativa psyket.

Jag har upplevt livstider av hälsa och lång livstid, lyckliga liv med älskade familjer, lojala vänner, strävan efter välstånd såväl som mycket korta liv, liv i fängelse, i fattigdom, sjukdom, ensamhet och isolering. Kort sagt ett stort utbud av upplevelser under en mycket, mycket lång tid, precis som ni alla har. Hur kan jag veta det? Därför att du läser detta meddelande! Du följer din intuition att söka andlig upplysning och mer självinsikt!

Varje personlighet värderas lika av kumulativa eller växande själar som inte mäter någon efter rikedomar eller makt eller berömmelse utan efter hur nära den fria viljan håller fast vid valen i själskontraktet. Oavsett var personligheterna kanske befinner sig i detta Universum så är deras kontrakt utformade för att balansera ackumulerade upplevelser, därför att uppnå de höga vibrationerna med balans är målet för varendasjäl. Alla vi på denna station är som du och alla andra själar – alla är vi på våra respektive vägar mot vårt gemensamma mål: återintegrering med Gud, Och Han har sagt att endast när detta sker kommer Han att veta vad som kommer härnäst.

Vår villkorslösa kärlek och beundran för ditt ljus service till Jorden och själsjagen är alltid med dig när du färdas framåt.

______________________________________

KÄRLEK och FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Översättning: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?