Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 31. desember, 2013

Sheldan Nidle - 31. desember, 2013

12 Men, 18 Mol, 10 Caban

Selamat Balik! Vi kommer tilbake med mer informasjon om den pågående transformasjonen av deres verden. Den nåværende situasjonen spiller seg ut alt mens dette gregorianske år 2013 AD avsluttes. Den mørke kabalen er paniske og forvirret ettersom de blir tvunget til å gi opp det ene området etter det andre hvor de tidligere har hatt ubegrenset makt. Denne dynamiske prosessen pågår for fullt og vil sluttføres om kort tid. De ulike elementene av Lyset har sluttført et antall helt avgjørende avtaler som i sannhet betyr ”kroken på døra” for de mørke. Dette begynner å gå opp for den mørke kabalen og de innser at det nå er slutten for deres lange herskertid i dette riket. Ikke bare vil de få smake prøvelsene ved omfattende rettslig pålagte begrensninger, men de vil også komme i en situasjon hvor de må sitte og se på at all deres rikdom og tidligere spesielle privilegier blir borte. Dette er bare begynnelsen på alt det som skal skje. De nye regjeringene vil, som vi tidligere har slått fast, forvandle den nåværende ”ikke-avslørings strategien” med hensyn til vår eksistens og nærvær, til en formell kunngjøring som anerkjenner oss. Nye gull-baserte valutaer og nye globale lover for bankvirksomhet vil føre til at de fleste superstore bankinstitusjonene vil bli delt opp i mindre enheter. Den nære fremtid for denne virkeligheten dere lever i er i sannhet lysende!

Alle de viktige rettspapirene som trengs for å arrestere eller begrense bevegelsesfriheten til den mørke kabalens toppledere er nå klare; det som gjenstår er å gjennomføre disse i den rette rekkefølgen. I tillegg er man i ferd med å sluttføre alle de operasjonene som skal sørge for at verdien av alle globale valutaer blir fastsatt pånytt og det samme gjelder alle de mange løsningene man må være enige om for å bringe verden tilbake til en ny gullstandard. Disse er ment å være midlertidige steg mens verdensomspennede velstand for alle blir lagt på plass. Penger er et virkemiddel for å nå et spesifikt mål. Når alle mennesker lever i velstand vil dette endres slik at det blir intensjon som får den mektige rollen som penger har i dag. Kort sagt, verdiene deres vil ta en annen retning og forvandle deres tro på kortsiktige mål og endre dem til det deres Høyere Selv virkelig ønsker. Disse endringene vil speile deres sanne høyere verdier og oppmuntre til felleskap og En-het med andre, samt den personlige frihet og selvstedighet som dere har iboende. Denne kommende perioden vil være en rask overgangsfase for å bringe dere fra den hengemyra som dere nå befinner dere i og inn i en periode som vil forberede dere til kontakt med oss og fremveksten av en ny bevissthet.

Dette spranget mot full bevissthet vil gjøre at dere bedre kan forstå hvor uhyre kompleks den guddommelige planen er i sin natur og at dere med glede aksepterer Skaperens hellige dekreter. Ettersom dere lever i et nytt hellig rike, vil dere begynne å ta inn over dere alt det ansvar som følger med deres tjeneste for det guddommelige. Vi er dypt involvert med alle de spesielle edikter som styrer denne galaksen og den fysiske virkeligheten. Våre galaktiske samfunnsmodeller er basert på virkeligheter som best gjenspeiler hver av våre mange stjernenasjoner. Vi ser på oss selv som farger i en uendelig fargerik regnbue. Hver av oss er som puslespillbiter som passer inn med hverandre og danner dette aldeles vidunderlige hele. Vår galakse i sin tur passer perfekt sammen med andre galakser og danner et storslagent hele som gjør at det hellige kan manifestere blant oss. Det er manifestasjonen av Ånden som er både vår drivkraft og gjør oss oppglødde og ivrige. Den Galaktiske Føderasjonen eksisterer for å tjene Himmelen og rulle ut den guddommelige planen i fysikaliteten. Denne operasjonen er en som dere også vil glede dere over å ta del i når dere har tatt på dere nye oppgaver og plikter som fullt bevisste Lys-Vesener!

Det omfang av transformasjon og integrasjon som Gaia og hennes søster-verdener vil gjennomgå er aldeles forbøffende. Solen også har en rekke oppgaver og plikter som hun må utføre for å bringe denne virkeligheten til sitt fulle potensial. Hver dag overvåker vi dette solsystemet og hjelper henne i denne umåtelige bragd som denne transformasjonen er. Tenk på det, dere! Dere er ikke bare vitne til en serie gjennomgripende forandringer på denne kloden, men også en serie med enestående forandringer som skjer med hver av planetene. Når disse tallrike forandringene er gjennomført, vil dere være del av et system som inneholder fem beboelige vannplaneter som myldrer av ulike økosystemer som strekker seg gjennom regioner både i de ytre og de indre riker. Ansvaret deres som voktere og forvaltere av disse mange verdenene er i sannhet enormt. Innsatsen deres vil bli koordinert av deres styrende råd med veiledning fra de Oppstegne Mestrene. Hver og en av dere er i besittelse av talenter som gjør det mulig for alt dette å skje enkelt og naturlig. Denne guddommelige flyten er et resultat av den guddommelige planen samt de evner og talenter Himmelen har nedfelt i dere!

Hosanna! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer med en del gode nyheter vi vil formidle til dere. For øyeblikket arbeider våre samarbeidspartnere på spreng for å klargjøre de siste elementene før deres nye virkelighet kan rulles ut. Den første av disse inkluderer en nyfastsettelse av verdien på alle verdens valutaer, iblandet nye og strengere reguleringer av bankenes virksomhet og begynnelsen på et verdensomspennede, gullbasert finanssystem. Denne “nullstillingen” vil etter hvert tvinge frem at alle bankene på kloden må søke om godkjenning pånytt. Dette vil også begrense hvordan penger kan utveksles i forbindelse med ulike store markeds-programmer som foregår mellom banker i mange europeiske og amerikanske ”pengemarkeder”. Poenget her er simpelthen at et nytt system vil erstatte det nåværende og sørge for at velstanden tilflyter alle. Dette betyr slutten for de mørkes mange utspekulerte strategier og mekanismer som har holdt de fleste av dere i fattigdom og således lette å manipulere. Bruken av penger vil med tiden falle bort av seg selv etter hvert som en ny bevissthet vokser frem over alt.

Disse velsignete forandringene vil totalt forvandle hvordan dere lever deres daglige liv. I tillegg vil dere se fremveksten av nye styresett og en mengde nye teknologier vil komme frem, som hittil har vært holdt skjult for dere. Dette, sammen med den første kontakt, vil gjøre at vi kan sette i gang en hel serie med belæringstiltak om guddommelig bevissthet. Disse leksjonene vil sette dere i stand til å studere nærmere hvordan denne virkeligheten faktisk fungerer og hva full bevissthet faktisk innebærer. Det er mye som må forklare og mye dere må lære. Hver leksjon i denne spesielle læreplanen vil bestå av eksempler, historier og enkle øvelser. Ennvidere vil vi demonstrere en del ting som dere vil komme til å stå overfor når dere vender tilbake til full bevissthet. Hver eneste en av dere har mange tidligere liv som dere trenger å gjennomgå nøye og bearbeide. Dere vil også trenge en muntlig veiledning om alt det som vil skje med dere.

Himmelen har metodisk og uhyre nøye planlagt de virkemidlene som skal brukes til å gjennomføre denne transformasjonen. Vår rolle i denne hellige planen er å undervise og overvåke deres vei videre. Gjennom årtusener har vi holdt øye med dere og gitt dere veiledning. En mer omfattende og effektiv arbeidsmåte vil kreves nå. Og dette gjør vi med glede! Dere er her for å forandre selve denne virkelighetens natur og for å bistå Gaia i hennes transisjon til full bevissthet. Og i tillegg til det, har vi alle fått den oppgave av Himmelen å gjennomføre en vellykket forandring av dette solsystemet tilbake til sin opprinnelige glans og skjønnhet. Den nye stjerne-nasjonen som vil bli resultatet av dette arbeidet, vil være enormt etterspurt av mange i denne galaksen. Av den grunn har hver eneste en av dere kommet hit etter å ha bestått spesielle åndelige tester forordnet av Himmelen. Dette gjør at våre hellige oppgaver er uhyre viktige for utfoldelsen av den guddommelige planen. Vi aksepterer vårt ansvar med stor glede og forbereder oss på vår felles suksess! Halleluja! Halleluja!

I dag fortsatte vi med våre budskaper. Vi forklarte kort hva som nå er i ferd med å skje rundt om på kloden. Disse vidunderlige begivenhetene vil legge alt til rette for deres nye velstand og nye styreformer. De vil gi dere nye teknologiske innretninger, nye oppgaver og nytt ansvar. Vi er i sannhet i ”Undrenes og Miraklenes” tid! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig er Deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif

< previous message | next message >


Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge