Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 18. februar, 2014

Sheldan Nidle - 18. februar, 2014

9 Kan, 7 Zac, 10 Caban

Selamat Jalwa! Vi kommer igjen! En rekke begivenheter er i ferd med å skje i all hemmelighet. Kabalen har til hensikt å ignorere oss og tvinge gjennom en slags hevnaksjon. Dette førte til en slik aksjon for noen dager siden. Disse svikefulle kjeltringene nekter fullstendig å endre strukturen som muliggjør all deres korrupsjon og umoral. Dette er en politikk som gjenspeiles i måten regjeringene fungerer og hvordan de som har kontrollen blir rikere og rikere. Det er tydelig å se at de bare har forakt til overs for massene. Kabalens vaner og oppfatninger er dyrket frem i dem fra barnsben av og gjennomsyrer dem når de trer inn i viktige posisjoner i makthierarkiet. Det foregår nå en motaksjon som bokstavelig talt “klemmer vannet ut av dem” og vil tvinge frem et helt annet resultat. Det fulle omfang av deres korrupsjon og arroganse lar seg ikke beskrive, men de vil henge fast i sin egen ”bombe”, når de prøver å kaste den. En prosess vil bli satt i gang for å gjøre det mulig for en storslagen velstand å bli distribuert til dere. Vårt kontaktpersonell arbeidet for øyeblikket intenst for å finne frem til et meget nødvendig sett av protokoller som raskt vil føre frem til en nyfastsetting av alle verdens valutaer.

Denne nyfastsettelsen av valutaenes verdi er en naturlig prosess for å få til en viss grad av enighet om verdien mellom verdens nasjoner. Dette danner basis for global handel, og etter hvert startskuddet for en operasjon som er planlagt for å etablere et pengesystem basert på edle metaller. Innbakt i denne nyfastsettelsen ligger nye reguleringer for bankdrift, slik som ”Basel III”. Denne reviderte strukturen vil utvide distribusjonen av ulike velstandspakker. Hensikten er å omforme det nåværende systemet av ”de som har” og de som ikke har” og erstatte det med velstand for alle over hele verden. Det gamle systemet med inntektsskatt må revideres. Gjeldsettergivelse vil bli deklarert og det gamle korrupte systemet stedt til hvile. Dette nye systemet vil omforme klodens infrastruktur og etablere et nytt fundament som drar fordel av teknologier som til nå har vært undertrykt. Til dette kommer også etter hvert teknologier med opphav utenfor planeten. Da kan deres verden komme seg ut av sitt nåværende teknologiske dilemma og forberede seg til en ny bevissthet.

Vår ankomst vil være et historisk vendepunkt for dere, og vi vil introdusere dere til en hel hærskare av nye oppfatninger og teknologier. For øyeblikket har dere faktisk det som trengs for å løse energikrisen og vannkrisen og til å bygge opp en metode slik at hvert eneste menneske kan være med å ”utforme lovene” i sine respektive land. Utdannelse blir således den avgjørende nøkkelen til deres umiddelbare fremtid. En dyktig lærer blir dermed en svært viktig ressurs. Denne ressursen, som foreløpig er begrenset, kan utvides enormt gjennom bruk av Internet og spredningen av avanserte digitale teknologier. Disse teknologiene kan muliggjøre en rask spredning av lese- og skrivekompetanse samt introduksjonen av et enormt informasjonsbibliotek. Dette vil danne basis for bevissthetsbaserte neurale nettverk som raskt vil erstatte computerbaserte nettverk. Introduksjonen av hittil ukjente teknologier vil føre til at dere oppdager deres ekstraterrestrielle opprinnelse og det vil begynne å demre for dere hva den opprinnelige årsaken er til at dere ble sendt hit. Dette kan gjøre introduksjonen av oss mye enklere for dere å akseptere.

Denne prosessen er et middel som vil gjøre det mye enklere for dere å vende tilbake til full bevissthet. Dere representerer en rekke sammenvevde generasjoner av menneskeheten som ble utvalgt av Himmelen for denne første kontakten. Vi kom hit vel vitende om dette og forsto det til å begynne med slik at denne kontakten skulle skje under Himmelens og hennes jordiske utsendingers ledelse. Det tok nesten 25 år før denne prosessen formelt begynte. Vi begynner alle å lære mer om hverandre og begynner å danne oss et bilde av hvordan vi kan komme i inngrep med hverandre. ”Avsløringen”, som er klar til å begynne, er simpelthen enda et nøkkeltrinn i denne prosessen. Dere er bokstavelig talt i ferd med å våkne opp rett før en enorm katastrofe som ville ha utryddet dere. Vi kommer for å endre denne alvorlige sannsynligheten og bringe dere tilbake til Lyset. Det som nå holder på å skje er begynnelsen på Himmelens gjensvar til de mørke og oppfyllelsen av en profeti som først ble gitt av Erkeengelen Mikael for nesten tusen år siden. Hosanna! Hosanna! Hosanna!

Hallelujah! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer med gode nyheter! Begivenheter er nå på gang som vil utløse elementer som vil sikre deres velstand og manifestere nye regjeringer og styresett. De som ønsker å beholde det gamle vaklende og knirkende systemet har tapt ettersom som deres medarbeidere en etter en skifter side og støtter det nye penge- og finanssystemet. De nye valutaene, som vil være basert på gull og edle metaller, samt nye internasjonale regler for bankvirksomhet vil danne grunnlaget for utløsningen av de totrinns velstandsfondene. Disse operasjonene vil drive gjennom den lovgivningen som hittil har vært undertrykt og som vil iverksette de ulike betingelsene i “N.E.S.A.R.A.” Disse reglene vil skape en dominoeffekt som vil endre regjeringer og styresett og gi makten tilbake til folket. Under disse omstendighetene vil regjeringene bistå Lyset og tillate at en formell Avsløring skjer. Disse nye omstendighetene vil også gjøre det mulig for oss å begynne en serie med verdensomspennede læringstiltak om de oppfatningene dere holder aller mest fast på.

Livet i virkeligheten deres har stort sett vært basert på de mørkes logikk og den har tildels vært vellykket med hensyn til å hindre dere i å leve fra hjertet. Ånden er så viktig og avgjørende for hvem dere er. Vår veiledning vil først bygge opp igjen Åndens sanne måte å leve på, samt lære dere om hva som ligger foran dere når dere fysisk gjenforenes med Himmelen. Dette nye samfunnet har sitt fundament i uavhengighet, frihet og velstand for alle. Dette samfunnet er fullt av nye ansvarsoppgaver som vil bli helt reelle for dere når dere begynner å leve i dette nye riket. Dette nye livet krever at vi gir dere en vennlig, men likevel sannferdig innføring i hva dere vil stå overfor. Vår primære oppgave er å veilede dere og ha overoppsyn med dere i henhold til hva Himmelen forventer av dere. Dette nye samfunnet er basert på at dere på vellykket vis utfører de oppgavene dere i felleskap har ansvar for. Følgelig vil dette til å begynne med innebære at det er mye vi må lære dere om denne nye virkelighetens indre virkemekanismer.

Dere begynner å få en anelse om det enorme omfang av hva som forventes av dere. Alle de foreløpige fysiske forandringene som skjer ledsages av endringer i deres bevissthet. Således er det dere tror om og føler om denne nåværende virkeligheten i ferd med å forandre seg. I tillegg til disse følelsene kommer den tilsynelatende sneglefarten som denne virkeligheten synes å forandre seg med. Dette har forårsaket en del frustrasjon. Men husk på at Himmelen faktisk har en klar plan. Vær klare til å handle når det rette øyeblikket kommer og forstå at også dette raskt nærmer seg sin berettigete slutt. Begivenheter er, som tidligere fastslått, underveis. Disse begivenhetene vil totalt forandre hvordan rikdom og makt blir fordelt i dette riket. De mørkes innflytelse blir stadig mindre og de virkemidlene som er designet for å henvise dem til historiens skraphaug virker etter planen. Dere har ikke så lenge å vente nå før alt av de mørkes galskap er borte for alltid! Huzzah! Huzzah! Huzzah!

I dag fortsatte vi med våre ukentlige budskaper. Mye ligger nå klart til å skje. Forbered dere på at store ting vil skje. Den verden dere har kjent begynner nå å falle fra hverandre. Nye valutaer og nye reguleringer ligger klare til å manifestere og vil raskt føre til nye regjeringer og styresett! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig er Deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!)
Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif


Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge