Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 17. december, 2013

Sheldan Nidle - 17. december, 2013

11 Imix, 4 Mol, 10 Caban

Selamat Jarin! Vi kommer nå for å snakke om en del viktige ting slik at dere kan forberede dere på det som ligger foran dere. Ting er satt i bevegelse som vil lede dere til velstand, nye regjeringer og styresett. Vær klar over at den verden dere har kjent siden dere ble født er i ferd med å svinne hen med raske sprang. Den mørke kabalen som har hersket i verden gjennom årtusener er i ferd med å miste grepet. Den første delen av global valuta revaluering står foran dere. Denne vil totalt endre hvordan verdens valutaer blir benyttet. Den neste trinn i denne prosessen som handler om pengesystemet, vil bringe dere de første brede penselstrøk av velstandsfondene. Disse fondene vil innvarsle de nye regjeringenes inntreden, og disse nye regjeringene vil proklamere et storslagent “jubileum” som vil annullere all gjeld. Ennvidere vil det bli enorme omlegginger av bank- og finansorganisasjonenes tjenesteindustri som for alltid vil forandre hvordan disse institusjonene opererer. Disse nye reglene vil lovfeste arbeidsmåter som vil gjøre slutt på tyranniet som disse finansinstitusjonene har spredt over hele kloden. I deres sted vil frihet og personlig uavhengighet blomstre pånytt.

Hovedhensikten med alt dette er bevissthetsøkning og avsløring av alt som har vært holdt skjult for dere. Enhver som følger med på forskningen som foregår i verden vil intuitivt vite at bevissthetsnivået er økende. Himmelen har bestemt at det skal være slik og de voktere fra Engleriket, som holder øye med deres åndelige og fysiske Selv, har implementert en ”kur” hvis hensikt er at disse målene blir nådd. Økningen i grunnfrekvensen i kroppene deres og fremveksten av nye chakraer i deres fysiske Selv er kun en liten del av denne hellige prosedyren. En annen del er en dyptgående integrering mellom deres emosjonelle, mentale og åndelige kropper med deres fysiske Selv. Denne operasjonen vil også innbefatte endringer i deres RNA/DNA. Til og med pinealkjertelen deres er i forvandling. Alle disse enkeltfaktorene gjør dere mer våkne for det bevissthetsskiftet som pågår. Dere retter blikket mot himmelen og der ser dere oss. Takket være deres stadig økende vitebegjærlighet begynner det å demre for dere at mange urgamle mysterier peker i retning av en helt annen historie og helt andre forklaringer på det som skjer på landjorden, i havet og i luften enn det dere har blitt opplært til å tro. Alt dette er del av en større plan som vil at gjøre at avsløringen av sannheten vil oppleves både som sannsynlig og fattbar for dere!

Disse hellige operasjonene og prosedyrene leder dere ut av de mørkes grep og inn i Lysets undere, hvor dere vil føle dere mye mer komfortable og vil forstå hva som kreves av dere. Dere forstår nå kanskje at alt det som gjøres på deres vegne er ganske bemerkelsesverdig og enestående. Vi er her for å gi en hjelpende hånd og når det rette øyeblikket kommer, å gripe direkte inn i deres anliggender. Vi har selvfølgelig også hjelp både fra Agarthanerne og deres Oppstegne Mestere. De første avgjørende ting er nå i ferd med å skje. Vi er stolte av hva våre samarbeidspartnere på Jorden har oppnådd så langt. Resten vil følge på løpende bånd og signalet om at alt skal sette i gang er nær. Vi følger nøye med på de mørkes desperate forsøk på å utsette det uunngåelige på et eller annet vis. Men alle deres intrigante strategier virker ikke slik de gjorde tidligere. Gled dere over det som nå begynner å skje. Vær klare til å se at det neste som vil manifestere er del av et større scenario som vil lede dere frem til deres store triumf! Om ikke lenge kan kringkastinger gjennomføres offentlig som avslører sannheten slik at utviklingen mot deres storslagne epoke kan skyte fart for alvor.

For lenge, lenge siden ble deres forfedre “sådd” på denne svært spesielle kloden. Mye har skjedd av både ondt og godt siden den gang. Vi kommer for å gjenoppfriske deres urgamle røtter og bringe dere tilbake til den fulle bevissthet som deres opprinnelige forfedre hadde. Vi kom hit for å vokte og pleie Gaia og gjøre henne klar til påny å bli gjenstand for denne galaksens beundring. Gaia er et levende vesen som hver eneste dag bidrar til positive forbedringer i dette solsystemet. Hennes intensjon er å bringe deres spesielle familie tilbake til det nivå det var meningen den skulle ha nådd mot slutten av Lemuria-perioden. Nå er tiden kommet for dette hellige løfte å bli innfridd og dermed oppløftelsen av hele Melkeveiens Galakse. Vi fra den Galaktiske Føderasjonen er fullt klar over at vi alle nærmer oss en virkelig spesiell tid. Vi har sendt dere en helt enestående Vitenskaps og Ingeniørteknisk flåte, og denne flåten er ytterligere forsterket av de flåter hver eneste av våre stjernenasjoner har sendt. Dere vil snart bevege der inn i full bevissthet og deretter vil dere få møte en utrolig variasjon av liv som for øyeblikket kaller denne utrolige galaksen sitt hjem.

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer nå med flere interessante nyheter! Disse som er travelt beskjeftiget med å forandre virkeligheten deres arbeider for øyeblikket for å sluttføre et antall kritisk viktige prosjekter for å komme på linje med Himmelens hellige edikter. Hver dag velsigner Himmelen oss. Og hver dag fortsetter de mørke sin respektløse behandling av alt liv på Gaia. Forurensningen av luften, vannet og jorden, så vel som utvinningen av ”naturressurser” er en hån mot Gaia og hennes tallrike økosystemer. Teknologier som med letthet kan rette opp all skade på Gaia og få en slutt på den gravevirksomhet og sprengningsvirksomhet som river henne sønder, må nå synliggjøres for alle. Vårt primære ansvar er å ta vare på, nære og pleie denne planeten vi bor på. Det guddommelige øyeblikket er kommet til å forandre all brutal og kjærlighetsløs virksomhet og anerkjenne det guddommelige i hver eneste skapning i Skaperens flora og fauna. Vi fokuserer uopphørlig våre intensjoner på å forandre dette hellige riket og bringe Lyset inn!

Alt liv er hellig. Den kontinuerlige forødelsen av det levende er en vanhelligelse og forbrytelse mot Skaperverket. Himmelen har gjennom lang tid instruert oss for mange ulike oppdrag og enkeltoppgaver. Vi forstår at hver og en av oss måtte få spesialisert trening for å erverve de evner som kreves for å fullføre våre guddommelige oppgaver. På samme vis vil hver enkelt av dere ha behov for den nødvendige instruksjon, som går langt utenpå banale trivialiteter, og vil ha til hensikt å ta opp en mengde spesifikke spørsmål som henger sammen med deres opplæring og trening. Hver eneste en av os har en rolle å spille i alt dette. Dere begynte dette livet som et barn, enda ikke i stand til å bruke deres fremste fysiske evner, men like fullt hadde dere med dere en livskontrakt. Etter hvert som tiden gikk mestret dere deres fysiske evner, men mistet ”kontakten” med deres livskontrakt. Himmelen vil sørge for læringstiltak slik at dere igjen vil lykkes i å huske deres livskontrakt. Og det er her vi kommer inn.

Vi er utsendt som Himmelens representanter for å holde overoppsyn med utviklingsprosessen deres. Vår oppgave er å utruste dere med materiell, fysisk og åndelig kunnskap som vil gjøre dere klare til den siste etappen på deres reise inn i full bevissthet. Følgelig er det nødvendig å sørge for de pengemessige og regjeringsmessige strukturer som kan hjelpe dere å gjennomføre denne hellige oppgaven på vellykket vis. I tillegg til dette er det nødvendig at vi lærer dere det som er nødvendig for at dere fritt skal kunne omgås og samhandle med deres åndelige familier og familiene deres fra verdensrommet og fra Inner-Jorden. Deres nåværende isolasjon vil bli omgjort til et nytt galaktisk samfunn for menneskerasen som dere enkelt vil kunne dra veksler på når det er nødvendig. Vi har allerede gjort en mengde tiltak for å gjøre dette mulig. De første av disse står i posisjon til å manifestere. Vi har fulgt nøye med og ser hva som blir gjort. Tiden er kommet for å forandre virkeligheten deres og bringe inn velstand for alle som vil gjøre livene deres så mye lettere og gjør dette riket klart for raske, positive forandringer. Nå krever vi at det skjer! La Din Vilje Skje!

I dag gav vi dere nok et budskap og gjorde mer informasjon kjent om hva som skjer på, over og under dette overflateriket. Øyeblikket nærmer seg for denne storslagne forvandlingen som vil begynne med en liten, men svært relevant begivenhet! La oss, sammen med Himmelen, bringe dette inn! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig er Deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!)

Oversetter: Leif


Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge