Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 13.august, 2013

Sheldan Nidle - 13.august, 2013

2 Men, 18 Pop, 10 Caban

Dratzo! Her kommer vi! Det skjer store fremskritt over alt på planeten deres. For det første har de som jobber hardt med å rykke opp de mørke med roten greid å finne de nødvendige juridiske virkemidler til å reise tiltale mot lederne i regjeringene i de store landene i verden. Og dette foregår parallelt med de gruppene som arbeider med ulike sivile søksmål (grunnlag for saker for å bøte de skader som er gjort), som holder på å legge et nytt penge- og finanssystem på plass, som vil bety den endelige slutten for det mørke, gjeldsbaserte systemet. Til tross for innbitt motstand fra de mørke i rettssalene, har disse nye juridiske instrumentene overvunnet de mange hindringene som har vært plassert i veien for dem gjennom jurister i rettssystemet som de mørke har hatt full kontroll over. Dette banebrytende gjennomslaget gjør at en ny virkelighet kan begynne å ta form, godt hjulpet av en rekke nye organisasjoner som har blitt opprettet for å lette innføringen av et nytt pengesystem og regjeringssystem. De som er ansvarlige for disse juridiske og finansielle manøvrene er rike, råder over de logistikk-ressurser som trengs, og enda viktigere; har til disposisjon en superbt uttenkt og omfattende plan. De som har hatt anledning til å få innblikk i deler av denne planen er enormt imponert over dens visjoner og nitid detaljerte plan for gjennomføringen. Den største utfordringen har imidlertid alltid vært å overvinne de enormt omfattende, dypt rotfestede kontrollmekanismene de mørke bruker i sin maktutøvelse på planeten deres, og som det ikke er mulig å få has på uten hjelp fra Lysets styrker. Denne hjelpen er nå i virksomhet.

Planen til våre allierte på Jorden om å drive de mørke og deres lakeier fra makten har tatt tid for å komme frem til sin nåværende situasjon hvor den fungerer levedyktig, og det er med stor takknemlighetsgjeld til alle de modige mennesker som våget å utfordre de uovervinnelige regimene rundt om i verden som var under de mørkes kontroll. Det har krevd tre omfattende rettslige fremstøt før det nåværende oppnådde suksess. De første sivile søksmål ble kastet ut av statutt-rettene, som de mørke har kontrollen over. (Disse ble opprinnelig etablert som tvingende nødvendige institusjoner i krigstid, men har aldri blitt opphevet.) Den andre saken som ble fremmet i retten, som var basert på nitid innsamlet etterforskningsmateriale, ble også avvist fordi den ikke var i tråd med visse løgnaktig sammenkokte prosesskrav. Det er ikke før ganske nylig at Himmelen gav oss tillatelse til å bruke vår makt og innflytelse for å få ”mer rettferdig balanse i spillet” i rettssalen og gi våre allierte som kjempet i retten en mulighet til å vinne frem. Denne hjelpen fra oss oppnådde sin hensikt og alminnelige rettsprosesser ble omsider igangsatt. Etter år med utilbørlig rettspraksis som beskyttet de rike og mektige, begynte man å få fremgang, og etter enda flere år med hjelp fra oss, nådde man frem til de nåværende vellykkete resultater.

Disse suksessene i rettssystemet styrker også de fremskritt som gjøres når det gjelder de nye valutaene basert på edelmetaller og de nye reglene for det globale penge- og finanssystemet. Og i tillegg gjorde vår bistand at disse som har juridisk formynderrett over enorme depositorier av edle metaller og edelstener kunne komme på banen, og i den strengeste hemmelighet, sette opp en plan for å transformere deres gjeldsbaserte penge- og finanssystem. Disse planene er nå ferdige. I tillegg er nå nye og kreative måter å introdusere de nye hard-valutaene og å implementere det nye systemet i denne stund i ferd med å bli vedtatt i lovs form rundt om på planeten. Den tilsynelatende forsinkelsen skyldes den kolossale kompleksitet som ligger i å bokstavelig talt gire om hele den totale administrasjonen av hele planeten med minimale avbrudd i tilførselslinjene og infrastrukturen. Det er så mye som må skje synkront og samtidig! Og til tross for dette kommer mange grupper som er ansvarlige for gjennomføringen av disse forandringene, nå sammen for å bli enige om tidslinjer, og de er nå utrustet med den nødvendige dokumentasjon til å kunne effektuere en smidig transisjon fra de gamle til de nye finans– og regjeringssystemene. Med oss som støttespillere, begynner nå en ny verden å ta form på denne uendelig dyrebare planeten!

Disse forskjellige operasjonene er nå i ferd med å bli den avgjørende første dominobrikken, som om meget kort tid vil lede til første kontakt og alt som dette innebærer. Våre brødre og søstre på planeten og fra planetens indre er i den siste innspurten med å fullføre det som bare kan beskrives som kritisk nødvendig mirakel. For dere må huske på at den mørke eliten som har hatt kontrollen over planeten, gjennom tusener av år har trodd at det som nå er i ferd med å skje var umulig, ettersom de hadde full kontroll over rettsapparatet, styresmaktene og hele den globale økonomien. Og det er først Ganske nylig at Himmelen gav oss grønt lys til å gripe inn for alvor i de mørkes etablerte maktstrukturer for å snu tidevannsstrømmen i Jordens affærer. Resultatet av dette er at vi har ribbet de mørke for sine enorme ressurser og deres virkemidler til hensynsløst å knuse sine motstandere. Det at vi har lykkes i å trenge gjennom deres enormt omfattende forsvarsverker har også konfrontert dem med et faktum at deres immunitet mot å bli holdt ansvarlig for sine handlinger ikke lenger gjelder og at alle deres gamle og velprøvde manøvrer ikke lenger virker. Ikke en gang deres nyutklekkede intriger gir de forventede resultater. Den totale fiasko henger som et spøkelse over dem der de i full panikk leter etter utveier, alt mens Lyset stadig tydeligere fortsetter å krever sitt herredømme tilbake.

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere og vi kommer med gode nyheter! De avsluttende faser i manifesteringen av deres nye pengesystem holder på å komme til syne. Og samtidig som deres gamle finansstrukturer åpenbart er i ferd med å kollapse, begynner det å bli en utbredt oppfatning at den legitime basis for verdens regjeringer står på sviktende grunnlag og må gås nøye over i sømmene. Gjennom årtusener har de mørke skapt det man kan kalle “spesielle omstendigheter” for å rettferdiggjøre opprettelsen av de facto regjeringer, som var åpne for manipulasjon fra de som hadde spesielle interesser, så som store banker, rike enkeltindivider og internasjonale korporasjoner. Disse de facto styresmakter var derfor allerede fra starten preget av alvorlige misligheter både i måten de ble etablert og i den ”hensikt de tjente”, samtidig som de manglet den moralske og åndelige substans til å tjene sitt folk. Det eneste hensikt med alt de gjorde var å fremme egeninteressene til de rike og mektige. Dette parodiske vrengebilde av “nasjonal ledelse” må skiftes ut med en ledelse som bygger oppunder den voksende bevissthet og åndelighet i denne tidsalder og som støtter og arbeider målbevisst for den kommende Lysets Tidsalder og menneskene i denne nye virkeligheten.

Vår rolle i denne tiden er å sørge for den moralske og åndelige veiledning gjennom deres oppstigningsprosess. Det triste er at de som for øyeblikket styrer verden gjør alt det de overhodet makter for å forhindre dette og de innehar svært store ressurser til å utføre denne svært lite aktverdige agendaen. Imidlertid råder også vi over de mest velsignete ressurser: deres familie fra Rommet. Himmelen har brakt dem hit for å bidra med sin mektige støtte som er nødvendig for å nøytralisere disse mørke kreftene som er så vanskelig å ha med å gjøre. Denne støtten gjør det mulig for oss å sette i gang vårt program for å kaste ut de mørkes lakeier og skape en ny verden for hele menneskeheten. Dette galaktiske elementet gjør det mulig for oss å sette våre nye finans- og regjeringssystemer i operasjon, hvilket på et øyeblikk vil forandre hele det politiske, finansielle og økonomiske landskapet over hele planeten og gjøre at det tyranniet som har holdt sitt kvelertak på menneskeheten i 13 årtusener svinner hen som et mareritt etter at man har våknet. Den nye verden som da stiger frem er forløperen til deres storslagne, fullt bevisste verden som venter dere.

Når marerittet tar slutt og den nye verden gryr, kan vi tre frem og begynne å sette rett igjen alle de løgner de mørke tvangsforet dere med og forklare de mange skjulte fakta og sannheter om hvem dere egentlig er og hvor dere er på vei. Den veien mot full bevissthet som dere nå er underveis på, er når det kommer til stykket, ikke noe annet enn en tilbakevenden til deres opprinnelige guddommelige tilstand, slik dere opprinnelig ble skapt. Når dere etter hvert engasjerer dere stadig mer med Lyset, vil dere finne at mange glemte minner fra tidligere liv kommer tilbake til dere. Evner og naturlige talenter som dere ikke ante at dere hadde, vil likeledes komme frem hos dere, og det er her vi kan være til ytterligere hjelp for dere ved å veilede dere trygt og enkelt gjennom disse overraskelsene. I løpet av denne tiden vil vi fjerne alle åndelige og materielle hindringer som sperrer veien for denne guddommelige forandringsprosessen, og dere vil få møte deres Åndelige familie og familiene fra Inner-Jorden og Rommet. Dere vil få lære om ”det store bildet” av historien som vil “få dere til å sprette ut av sokkene”, som dere sier. Alle disse tingene vil gi dere enorm glede og en følelse av uendelig velvære.

I dag brakte vi dere nyheter fra Første Kontakt Rådet om de nyeste utviklinger på deres verden, så vel som en drøftelse fra deres Oppstegne Mestere. Vær klare for en serie med begivenheter som er designet for å forandre deres globale virkelighet for alltid og rigge scenen for en helt ny og forskjellig virkelighet! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig er Deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif


Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge