Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - October 10, 2012

October 10, 2012

6 Manik, 15 Tzotz, 9 Eb

Dratzo! Vi kommer igjen! Mange begivenheter forbereder seg på å hende om kort tid. Deres verden er ved et punkt hvor det er like før økonomien kollapser. At økonomien fortsatt greier å holde seg oppe avhenger av en kontant-strøm fra kontoer som ble plyndret av Federal Reserve gjennom de siste årene. Pengene på disse kontoene ble illegalt ervervet som en del av prosedyrene med å overvåke overføringer av midler fra en konto til en annen. Våre medarbeidere sørger nå for at disse daglige internasjonale pengeforflytningene av store summer tar en annen vei. Etter hvert som disse fiskale inntektskildene begynner å tørke opp, leter det Korporative USA og deres servile tjenere desperat etter andre måter å holde seg flytende på. Denne plutselige reduksjonen av ”reelle kontantreserver” har skapt panikk i sentralbankene deres. Dette kommer på et bakteppe av en serie ultimatum disse bankene har fått av våre hellige samarbeidspartnere angående store gjeldsskyldnader som kan betales tilbake bare i gull. Disse utviklingselementene som fortsatt foregår i det skjulte er forventet å skape det vi kunne kalle ”en tidlig Halloween” for den mørke kabalen. (I deres bruk av ordet betyr det nedvisning og død før vinterens komme.) I mellomtiden fortsetter de ulike ”eierne” av de kjente og de ”mørke” gullreservene å addere til den totale mengden.

Dette enorme tapet av gull og sølv forsterker ytterligere den truende situasjonen verdens fiat-valutaer står overfor. Som nevnt ovenfor, blir det nå krevd at de enorme felles gjeldsbeløpene blir nedbetalt og det kreves at de blir nedbetalt i reell gullverdi. Disse samordnete tiltakene utøver et press som er i ferd med å forårsake en masse-kollaps i fiat-pengesystemet. De som gjør dette forstår til fulle konsekvensene av en slik drastisk manøver. Denne kolossale gjelden og den tøylesløse bruken av gullbaserte bonds, som nå skal betales ned, vil være de to parallelle virkemekanismer som vil avstedkomme utskiftninger av regjeringene og innføringen av det nye globale finanssystemet. Denne foreslåtte, og omhyggelig gjennomtenkte, løsningen på verdens problemer kan ikke den mørke kabalen feie under teppet. De fjell av gjeld som eksisterer har de selv skapt og det vil uvegerlig være det som fører til deres fall. Den globale finanssituasjonen er i ferd med å falle raskt fra hverandre og det gjør at den falske optimismen basert på dobbeltbokholderiets statistikk i Vesten blir fullstendig meningsløs. På den annen og lysere side, så vil dette akselererende skred samtidig skape anledningen for at det nye systemet plutselig kan introduseres av våre hellige allierte, hvis eneste må er velstand for alle.

Disse ulike drivkreftene nærmer seg raskt det kritiske punkt. I det offentlige rom presenterer man fortsatt en fiktiv fasade som hevder at alt er normalt og at det er mulig å få økonomien på fote igjen på et eller annet vis. Dette er vås og det motsatte er tilfellet. De som er av Lyset og som nå holder forandringens kort på hånden, spiller dem nå aktivt ut og dette bekreftes av våre kontakter som fortsetter å rapportere om at sammenbruddet et nær. De som arbeider med planene for å erstatte ”de mørke” regjeringene med nye som representerer folket, har full tillit til at det er like før de kan komme med sine kunngjøringer om disse forandringene. I samsvar med dette har vi bedt våre bakkemanskaper å holde seg klare, og de har samordnet sine operasjoner med våre slektninger fra Agartha, slik at de er klare til å informere de samfunnene de bor i, slik at de ikke får panikk, men heller ser det gledelige i det som begynner å skje. Deres verden er i ferd med å forandre seg fra et rike basert på forræderi og splid, til et nytt rike hvor styresmaktene virkelig lytter til folket og handler deretter. Det nye bank- og finanssystemet er designet for å avhjelpe all nød raskt og deretter bringe for velstand til alle. Ikke desto mindre er dette bare en forsmak på alle de vidunderlige forandringene som er planlagt, hvilke inkluderer de formelle kunngjøringer som vil gjøre vårt nærvær kjent for alle.

Vi har full tillit til at begivenhetene i den kommende tid omsider vil frigjøre verden fra den mørke kabalens grep. Bitene faller på plass en etter en som vil gjøre denne forandringen uunngåelig. Vår intensjon er å se til at dette skiftet skjer så enkelt og smidig som mulig. Vi har brukt våre evner og vår teknologi for å hindre forsøk på å sette dette resultatet i fare. De mørke skjønner hva vi holder på med og vet at de er maktesløse til å påvirke sluttresultatet. Derfor kan vi ikke helt forstå helt hvorfor de fortsetter med sitt stressende og desperate spill på kanten av stupet. Våre kontaktpersoner på alle nivåer av de mørkes organisasjoner rapporterer om den omfattende panikken og frykten som omgir de øverste nivåer i disse. Vi har fulgt med på når disse mørke sjelene desperat har klekket ut planer og strategier, men det er dem til ingen nytte. Men de fortsetter likevel. Frykten deres stammer utvilsomt fra deres lange og ubehagelige historie hvor de samarbeidet med Annunakiene, og basert på sine erfaringer med dem, er de livredde for hva det å stå til rette for sine forbrytelser i realiteten vil innebære. Vi arbeider for øyeblikket for å eliminere denne frykten hos dem.

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi har med oss nyheter til dere. For øyeblikket er deres verden midt oppi et klimaks i kampen mellom Lyset og den mørke kabalen. De hemmelige hellige forbundene og disse gruppene og individene som så inderlig ønsker å forandre verden og frigjøre den fra mørket, har slått sine styrker sammen og har kunngjort en serie med juridiske rettsordrer som handler om nedbyggingen av denne virkeligheten. Det første steget var å få et antall hellige rådsmenn fra de urgamle slektslinjer både i Øst og Vest til å gjøre vedtak i deres favør. Disse dekretene danner den juridiske presedens for å fjerne de mørke fra sine maktposisjoner. Deres nåværende globale juridiske lovsystem er stort sett basert på Romersk lov og urgamle stammetradisjoner og disse danner grunnlaget for det bestående system av statuttlover. Det betyr at disse som har sin har posisjon i selve kjernen av legaliteten til de urgamle statuttlover, støtter denne forandringen i globalt styresett.

Denne spennende utviklingen, sammen med at et sammenbrudd i verdens økonomiske system er umiddelbart forestående, har fått det til å gå opp for kabalen at deres herskervelde, som er langt på overtid, virkelig er nær slutten. De mørke har lenge benyttet de nyss omtalte juridiske instrumenter for å etablere legitimitet i Pavens velsignelse av deres rettigheter og insignia. Effekten av dette er at hele grunnlaget som gir legitimitet til Pavens verdslig makt blir fjernet. Ja faktisk er det slik at alle verdslige kunngjøringer, som er basis for legitimiteten av nasjonalstater, nå står i fare. Denne tilsynelatende enkle manøver er et klart signal til de mørke at tiden er kommet at de forlater sine tallrike maktsentre. De mørke har så langt prøvd å ignorere dette, men faktum er at denne trusselen ikke har gått upåaktet hen hos dem. Vi angriper nå kabalen på flere fronter, økonomisk, finansielt, juridisk; og vi har full tillit til at denne strategien vår raskt vil bringe til opphør det terrorregimet som har eksistert i deres verden i årtusener.

Over alt på kloden ser dere nå et stort antall domfellelser i finans-saker som blir brakt for retten, som et resultat av, i hvert fall delvis, hva vi har gjort. Den fantastiske mengden med gjeld har rett og slett fått den effekten at den blir den faktor som feller de mørke. Faktum er at denne gjelden kan fjernes, elimineres, så snart nye regjeringer har kommet på plass. De mørke Sjelene bruker gjeld til å undertrykke og hundse om verdens nasjoner og krever stadig tøffere innstrammingstiltak, som har til hensikt å skape stadig mer uutholdelig og urokkelig tilstand av tyranni. AEONs hellige dekreter har fastslått gang etter gang at det er tid for å gå til aksjon og at tiden er inne for et nytt rike av Lyset å manifestere seg. Det vi arbeider med, er å gjøre virkelighet av det mandatet Himmelen har gitt oss. Våre forbundsfeller har samlet rundt seg en gruppe inspirerte individer som bryter i stykker de mørke og deres uhellige ”institusjoner”, og reder grunnen for at vi kan gå videre mot full bevissthet og en ny virkelighet for alle.

I dag fortsatte vi med å gi dere så mye informasjon som vi kan, innenfor de diskresjonens rammer vi har fått, om hva som går for seg i deres verden. Den Galaktiske Føderasjon har kommet hit for å hjelpe til å bringe fremover deres verden i forandring, med vår hjelp. Tenk over hvilken ufattelig stor og komplisert oppgave det er som er i gang, og støtt dem som arbeider for å gjøre virkelighet av denne nye dag for Gaia og hennes overflate-befolkning! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)


Website:
Planetary Activation Organization

Oversetter: Leif

Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge