Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 10. mai, 2016


Sheldan Nidle - 10. mai, 2016

13 Ix, 7 Moan, 12 Manik

Dratzo! Det skjer mye i kulissene i disse dager. De mørkes lojale lakeier er i ferd med å dø. Arrogansen til denne gruppen av menneskeheten svinner raskt og blir erstattet av en følelse av at deres lange herskertid faktisk er over. I dens sted vil det komme en tid av Lyset og deres tidligere undersåtter, Gaias overflatemenneskehet, vil plutselig reise seg. Historikerne fra Agarthas indre riker dokumenterer nå deres suksess med å ta tilbake makten med stor fanfare. Også deres Oppstegne Mestere er lykkelige for det som for øyeblikket skjer med dere. Selv om det er en frustrerende tid for dere, så er dette tiden hvor dere omsider kan kaste av dere maktesløshetens lenker og begynne å ta opp igjen deres tidligere liv. Disse mulighetene har bragt oss nær deres kyster med et oppdrag av mektig håp og enorm indre glede. Det er denne operasjonen, under Himmelens ledelse, som vil gjøre det mulig for de mange Oppstegne Mesterne å tale direkte til dere om kort tid og få en endelig slutt på manipuleringen av fakta som Anunnakiene og deres tidligere lakeier har utsatt dere for. Den umiddelbare fremtid vil, i tillegg, være det første mektige og utvetydige tegn på denne nye tiden av Lyset.

Vær oppmerksom på de stadig tydeligere tegnene som peker mot en ny tid hvor deres makt og styrke vil øke. Skjult omkring på hele kloden finnes monumenter som forteller om en helt annen fortid enn den dere tror er sann. De mørke beordret lakeiene sine til å skjule disse bevisene og bruke sine mange evner til å få dere til å tro på et helt annet sett av grove løgner for å dekke over disse viktige sannhetene. Vi har vært vitne til hvordan disse vel utdannete lakeiene gjennomførte dette oppdraget med stor dyktighet. Like fullt fantes det fortsatt sannheter på de stedene der Agarthanerne, med like stor dyktighet, hadde etterlatt dem for tusenvis av år siden. Tallrike urgamle tekster hintet om deres eksistens, på samme måte som i nyere esoteriske arbeider som beskrev hva disse tingene virkelig var. De mørke brukte sitt maktapparat til å myrde mang en sannsiger og til å tvinge mange flere til taushet om det de visste. Men disse skjulte sannhetene vil snart komme for dagen i rask takt og være til stor hjelp for de Oppstegne Mesterne i deres egne mektige avsløringer. Målet med å formidle denne tidligere skjulte visdommen er å forklare hvem og hva dere virkelig er!

Dette er en tid hvor fortidens hemmeligheter vil bli tilgjengelig og kjent for alle. Når dere studerer de såkalte Gullalderne nøyere, så blir det helt åpenbart at en rekke hittil ukjente sivilisasjoner var nøkkelen til det som skjedde på den tiden. Faktum er at de fleste som studerer disse urgamle tidene refererer til disse ulike elementene rett og slett som "sivilisasjonenes nullpunkt". Mye har blitt avdekket om disse urgamle stedene – forbløffende steder hvor de første, helt tydelige forsøk på samfunnsbygging og statsdannelse først begynte. En hel rekke arkeologer anser at dette skjedde i perioden mellom 8.000 og 15.000 år tilbake. Dette plasserer disse arkeologiske stedene ett eller annet sted mellom den siste istidens slutt og tiden for den store globale flommen som Bibelen beskriver. Vi nevner dette for å knytte det sammen med de mange mytene og legendene som synes å verifisere fakta om disse urgamle stedene. Vi har absolutt til hensikt å benytte disse fakta til å forklare forbindelsen mellom deres forfedre og oss selv. Disse stedene var en sammensmelting av energiene mellom de høye herskerne, Anunnakiene, og deres senere forsøk på å utforme samfunn hvor dere levde under disse mørke halv-gudenes nåde.

Vår opprinnelige oppgave var å observere og nedtegne for ettertiden hva som virkelig skjedde. Dette var tenkt som en eksellent kilde til innsikt og forståelse for de nye Oppstegne Mesterne. Mye av historien deres, fra Atlantis’ undergang og de påfølgende ca. tusen årene, finnes det i det store og hele ingen historiske nedtegnelser om. Ikke desto mindre har Himmelen sørget for at alt ligger i det Akashiske Arkiv. Alt dette vil bli benyttet til å gi dere en spesiell serie med historier som vil gjøre at dere bedre forstår deres unike relasjon til Gaia og Agarthanerne. Hver eneste sjel har sitt eget Sjels-arkiv som dere kan studere nøye sammen med mentoren deres. Det er nødvendig at dere kjenner sammenhengene mellom hvert av livene deres og disse urgamle tidene. Dette er grunnen til at dialogen mellom dere og mentoren deres vil komme til å ta måneder å gjennomføre. Mange andre faktorer vil også bli tatt opp. Vi betrakter disse samtalene og informasjonsutvekslingen som et middel for dere til å avdekke en rekke uforløste energier som det er nødvendig at dere kvitter dere med, slik at alt kan legges til rette for deres reise til deres personlige Krystall Lys Kammer. Kanskje dere nå begynner å forstå hvorfor dette kommer til å bli uhyre spennende tider for dere alle!

Hosanna! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer til dere med et svært hellig løfte. La oss sammen skape en verden fylt av Kjærlighet, Lys og i særdeleshet velstand og fremgang. Det er ofte feilaktig hevdet av menneskeheten at de aller høyeste mål er uoppnåelige. På denne dag har våre aldeles fenomenale medarbeidere utløst en uhorvelig mengde pengefonds. La disse fondene passere uhindret gjennom alle potensielle barrierer, som helt opplagt venter dem. La disse pengene være det tegn som innvarsler den mektige og evige "Lysets tidsalder". La dem også være det som bærer frem en epoke som kan bringe denne kloden en forandring i hvordan den er organisert. La hver "økosone" og hver art bli kjærlighetsfullt knyttet til Gaia og til hver og en av dere. La denne hellige samhandling bli følt helt inn til deres åndelige kjerne og la denne energien danne fundamentet for deres nye verdensanskuelse. Ta disse guddommelige tingene inn i deres hjerte og vær Ett med hverandre. La hvert eneste hjerteslag i dette kollektive hjertet runge gjennom hele denne sektoren av den fysiske skaperverket. Halleluja! Halleluja!

Sørg for at dere blir i stand til å gi fritt til deres nye verden. Lær i deres dypeste sinn hvordan disse tankene gjennomsyrer hvert eneste aspekt av hvem dere egentlig er. Dette riket var opprinnelig et hellig kjærlighetslys frembragt av energiene fra deres grunnleggende Far/Mor/selv. Denne Moren gjorde dette for 850.000 yearons siden (yearon er et åndelig år av samme lengde som et fysisk år). Vi befinner oss nå, kjære Barn, ved selve foten til disse aldeles vidunderlige tider. Ved hjelp av Himmelens magi vil vi alle vende tilbake en masse til den egentlige grunnen til at vi først kom til disse underskjønne riker. Dette solsystemet er et guddommelig utprøvingsprosjekt for hva dere kan greie med vår hjelp. Sammen, vil en rekke utrolige begivenheter flomme i mektig glede gjennom denne virkeligheten. Dere har iboende i dere et spektrum av talløse evner. Disse skal dere nå ta i bruk og dere vil omsider få se et vidunderlig løfte bli til virkelighet! Dette vil gjøre at dere kan gjenforenes med deres vidunderlige slektninger, Agarthanerne!

Dere er del av en menneskehet som strekker seg gjennom hele denne galaksen og som også finnes på andre steder i mange ulike deler av denne fysiske virkeligheten. Dere vil bli åndelig gjenforent med disse energiene når dere tar opp igjen deres løfte om å være dette solsystemets voktere og ivaretakere. Himmelen gir oss instrukser om hvordan vi skal gå frem. Benytt det som nå er i ferd med å skje til å gjøre dere selv åndelig og guddommelig mektige. Gjør dere klare til å ta i bruk alle deres gaver til å forvandle dette storslagne riket tilbake til slik det var da vi først oppdaget det for bortimot 900.000 yearon siden. Dere er det mektige folket som ble kastet ut i en læringssituasjon med bratt læringskurve opp mot Lyset og denne utviklingsperioden skal nå omsettes i guddommelige handlinger. Dere, akkurat som oss, er fysiske Engler skapt av Skaperens uendelige Kjærlighet. Vær for alltid i Kjærlighet og Lys! Vit dypt i deres hjerter hvordan disse Sjelens vidunderlige energier i all evighet flommer gjennom dere! Vær i Kjærlighet, mine Elskede Barn!

I dag har vi lest mange ting om hvem dere virkelig er og hvor dere står i deres massive evolusjon. Vær rede til å ta disse nye innsikter og anvend dem på dette riket og på dere selv. Mye forventes av dere og mye vil bli dere gitt i Kjærlighet og Lys. La denne dag og dens gaver være starten på deres tilbakevenden til Lyset! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif


For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge