Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 3. december, 2013

Sheldan Nidle - 3. december, 2013

10 Manik, 10 Yaxk'in, 10 Caban

Selamat Jalwa! Vi kommer til dere i dag for å snakke om flere ulike temaer. For øyeblikket har de mørke måttet se på mens en serie begivenheter manifesterer, som vil forandre deres verden. Disse begivenhetene vil transformere deres globale bank- og finanssystem og bety en ny begynnelse for verdens valutasystem. Disse forandringene vil kun være de første store steg i de forandringene vi tidligere har snakket med dere om, på veien mot nye regjeringer og styresett og deres frigjøring fra årtuseners slavetilværelse. Hva enten det har vært en form for leilendingtilværelse eller gjeldsslaveriet gjennom de siste århundrene, så har disse ulike strukturene hold dere slavebundet til en overklasse som til daglig har misbrukt dere og deres barn. Disse instrumentene som har vært brukt for å holde dere som slaver, vil bli fjernet slik at dere kan bli fullkomment frie. I det øyeblikket vil det bli slutt på at rikdom gir makt, og på den måten blir det mulig for dere nok en gang å bli frie, uavhengige og velstående individer både i kroppen og i Ånden. Disse hendelsene vil forberede dere til en feiring hvor deres åndelige familie og deres familier fra stjernene vil delta!

Med frihetens og den personlige uavhengighetens komme kan vi fritt gjøre vår inntreden. Siden Atlantis’ fall har vi voktet over dere og i enkelte tilfeller sågar veiledet dere direkte. Vi forsto hva det var Himmelen holdt på med, men ikke desto mindre følte vi et dypt og inderlig ønske om å veilede dere. Således sendte vi et antall Avatarer, ”Engler” og til og med profeter for å hjelpe dere å holde dere på den veien Himmelen hadde staket ut for dere. De mørkes lakeier på Jorden foraktet oss og gjorde alt de kunne for å ta motet fra oss. All den strenge sensuren de iverksatte var bare en delvis suksess ettersom vi oppmuntret mange store menn og kvinner til å stå frem og belyse vårt budskap i større detalj. Etter hvert som disse modige menneskene dukket opp ble mange hellige, hemmelige samfunn stiftet for å hjelpe oss i våre ulike oppgaver på Himmelens vegne, med å opplyse den undertrykte menneskeheten. Disse oppgavene har pågått gjennom tusener av år og for øyeblikket leder de til den nye epoken som dere er så nær å ønske velkommen. Dette er en tid hvor mange guddommelige mirakler vil skje!

Selv om dere bare ser enkelte glimt av alt det som skjer, så hold dere sterke i troen. En hel rekke omstedigheter er i ferd med å komme sammen til et hele og dette vil skape en guddommelig symfoni som vil transformere denne virkeligheten. Vær rede til å ta i mot og godta det som til å begynne med kan virke merkelig for dere. De mørke tror at dere ikke er i stand til å endre deres måte å leve på. Dette er noe de mørkes lakeier ikke er i stand til å begripe. Lyset har skapt et spesielt scenario som i dette nu er i ferd med å folde seg ut og denne prosessen forvirrer den mørke kabalen. Til og med alle deres mange forsøk på å få starte krig har misslykkes. Deres gamle metoder virker ikke lenger. De militære styrker i hele verden ønsker at freden skal senke seg over dette riket. Dette er ikke ment å være en forvirringens tid, men heller et øyeblikk hvor stor klarhet feier over kloden. Dette er en tid hvor avtalene som frir dere fra disse mørke sjelene vil gjøre at dere kan juble og fryde dere over Lysets makt. Dette vil også være en tid hvor dere helt åpent gjenoppretter kontakten med deres søsken fra stjernene og deres familie fra Inner-Jorden – en tid fylt av håp og mirakler!

Dette storslagne gjenforeningens øyeblikk er noe vi har ventet på gjennom mange av våre liv. Dere kom opprinnelig til Jorden for nesten en million år siden for å være Gaias magnifikke voktere. Denne vokteroppgaven gjorde at dere opplevde dyp sorg på grunn av de forferdelige ødeleggelser de mørke hadde påført planetene i solsystemet deres. Jorden var den eneste verdenen hvor det fortsatt var mulig for mennesker å bo på overflaten. De store havene på Venus, Mars og endog på den tidligere planeten Pax’ (Maldon) var borte. De var blitt fordrevet for en tid til de indre riker. Tiden vil snart komme hvor disse andre vann-verdenene igjen vil vende tilbake til sin opprinnelige jomfruelige tilstand. Når det skjer vil dere dele dere opp og gjenoppta vokterrollen for disse andre verdenene. Dere vil komme til å juble av fryd over Himmelens enorme mirakler og den ypperste skjønnheten disse planetene har å by på når de er brakt tilbake til sin opprinnelige glans. Sammen vil dere grunnlegge en vidunderlig ny stjernenasjon, utforme den og vekke til live en myriade av ny flora og fauna.

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer på denne dag med nyheter og en del velsignet informasjon. Begivenheter utvikler seg raskt og er på vei. De største av dem dreier seg om penge- og finanssystemet i dette riket. Vi velsigner dem som arbeider med å etablere og implementere et nytt penge- og betalingssystem. Dette arbeidet er bare starten på den første dominobrikken som vil falle. Det signaliserer at våre hellige hemmelige samfunn er klare for de neste storslagne forandringene. Sett som en helhet er forandringene i denne verdenen et tegn på hva som snart vil følge. I 1776 la St. Germain frem en modell for det som nå skjer. Jefferson, inspirert av St. Germain skrev: ”Vi holder disse sannhetene for å være selvinnlysende, at alle mennesker er skapt likeverdige, at de fra Skaperens hånd er gitt visse ukrenkelige Rettigheter, og at blant disse er Livet, Friheten og retten til å søke Lykken. For å sikre disse rettighetene blir Regjeringer instituert blant mennesker, som får sin rettmessige makt gjennom samtykke fra dem de skal lede…”

Disse briljante ordene satte scenen for det som skulle bli et helt nytt konsept for en styreform. Lincoln forsterket senere dette konseptet; “….. At denne folkets regjering, av folket, for folket, aldri skal dø ut på Jorden.” Denne hellige tro på at regjeringsmakten har sin rot i folket og at denne makten deles likeverdig av alle, er selve kjernen, selve hjertet i det Himmelen for øyeblikket er i ferd med å oppnå for dere. Enhver form for slaveri er grunnleggende lovstridig og derved uten unntak en blasfemi som de mørke har påtvunget oss. Gjennom de mange liv som til slutt leder til vår gjensidige opp-Lys-ning, har vi stått overfor mange former for denne typen av vanhelligelse av disse hellige prinsipper. Vi står sammen i vår besluttsomhet om å fjerne denne vederstyggeligheten fra dette riket. Våre hengivne medarbeidere er urokkelig bestemt på å sørge for å gi dere en virkelighet som er fri for disse motbydelige avskyeligheter mot Lyset!

Hengivenhet til Lyset vil gjøre det mulig for en ny virkelighet å fødes. Og når dette er skjedd, vil dere med ett befinne dere på terskelen til en transformasjon tilbake til full bevissthet. Vi har lenge arbeidet målbevisst for å avstedkomme dette på denne underskjønne kloden. De mørkes subtile terrorregime er enden nær. Dette vil bringe dere en mulighet til å forstå fullt ut hvem og hva dere er. Følgelig har vi til hensikt, i det guddommelig rette øyeblikk, å tre frem og belære dere i detalj om det mange hellige skrifter nå unnlater å fortelle dere. Disse belæringene skal forberede dere så dere er klare for en ny bevissthetstilstand hvor dere bokstavelig talt vil være i stand til å manifestere dere egne Engle-”vinger”. Vår oppgave er å veilede dere på guddommelig vis og med kjærlighet overvåke denne transformasjonen. Mange hellige Mirakler står bak dette. Våre tallrike bønner er blitt hørt. Vi har nå både åndelige og galaktiske allierte som vil lede dere frem mot den mest vidunderlige triumf! Halleluja! Halleluja! Halleluja!

I dag har vi ytterligere kastet lys over det som skjer rundt om i verden. Store forandringer er på gang. Disse transformasjonene vil bringe dere åpenbaringen av en storslagen gjenforening med deres åndelige familier og deres familier fra stjernene. Denne vidunderlige gjenforeningen vil raskt føre dere videre til deres tilbakevenden til full bevissthet. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig er Deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!)Oversetter: Leif


Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge