Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 3. januar, 2017


Sheldan Nidle - 3. januar, 2017

5 Etznab, 1 Chen, 13 Caban

Dratzo! Etter enda en serie seriøse diskusjoner om grunnene bak en evig foranderlig «philosophie de guerre», beveger nå finansieringsprosjektene seg fremover igjen. De grunnleggende uenighetene dreide seg om hvordan den nye verden, etter at velstand for alle var en realitet, skulle styres. Mangelen på et gjennomgripende verdenssyn ble avdekket, og i den krevende rekken av i-dybden-diskusjoner, som alle parter i etterkant gjennomgikk nøye, ble en omforent, detaljert agenda proklamert. Vi står nå samlet om et antall mål og et tidsskjema for å implementere dem på de rette tidspunktene. Denne høyst nødvendige prologen ble nødvendiggjort på grunn av et antall sleipe triks det illegale US Corporation prøvde seg på. Det som er gledelig er at vi nå alle «leser fra samme manus», for å si det slik. De som skal ha ansvaret for regjeringsarbeidet er en revolusjonerende og ulikeartet gruppe individer som, til tider, ikke alltid har samarbeidet harmonisk. Denne organiske prosessen har gjennomgått sin egen stille revolusjon og kommet ut av det som en helhet. Vi er i ferd med å forandre mange grunnleggende prosesser og formulere retningslinjer for gruppen slik at den skal kunne lede denne svært komplekse situasjonen med hundre prosent suksess. Dette har resultert i en ledelsesstil som nå kan frembringe et virkelig fantastisk sett av nødvendige løsninger! For øyeblikket arbeider vi med å forberede et generelt tidsskjema for alle de store begivenhetene som skal skje, og vi er overhodet ikke i tvil om at det beste ligger fortsatt foran dere.

De indre virkemekanismer i en definitiv løsning har blitt mulig takket være møte mellom mange kloke mennesker, hvilket burde ha skjedd for lenge siden. Vi har nå en dyp følelse av at denne nye generelle avtalen er det essensielle neste steget som skal bringe deres verden ut av det gamle systemet som ble skapt av Anunnakiene og utelukkende var til beste for lakeiene deres, slik at dere kan legge dette bak dere for godt. Vi er i ferd med å skape et globalt samfunn som er helt i takt med den stadig økende globale bevisstheten. Dette fremtidige riket skal være kjennetegnet ved velstand og fremgang for alle, frihet, og viktigst av alt, fullstendig uavhengighet. Denne grunnfilosofien gjør det mulig å forstå de nye målene for dette nye samfunnet som ennå er i støpeskjeen. Den har i seg en myriade av variasjoner som vil bli støttet av lokale styresmakter. Denne prosessen skal gjøre det mulig for nye nivåer av gjensidig toleranse å vokse og spre seg. For hver dag som går, så beveger den dere også i retning av en atmosfære som legger til rette for full avsløring. Dette ene faktum alene, viser hvor raskt deres «jakt på lykken»¹ endrer seg i deres rike. Det er til denne verden vi gleder oss til å ankomme. Introduksjonen av oss, og likeledes Agarthanerne, vil være et aldeles vidunderlig siste trinn i denne evig pågående forandringen. Dere er i ferd med å utvikle dere opp på nivåer som gir løfte om fremveksten av et galaktisk samfunn som det i sannhet virkelig er verdt å legge merke til!

Etter hvert som bevissthetsnivået deres vokser, vokser dere på andre områder også, som igjen vil endre hvordan dere oppfatter denne evig foranderlige virkeligheten. Menneskeheten gjennomgikk et voldsomt tilbakesteg i sin utvikling i Atlantis’ siste dager, og senere, langsomt, langsomt, etter de siste Gyldne Tidsaldere, begynte de å utvikle seg fremover igjen. Denne perioden har vært kjennetegnet av en gradvis bevegelse oppover i evolusjon, fra det endeløse barbariet i verden i det tyvende århundret før Kristus og frem til nå. Vi har fulgt meget nøye med på deres evolusjon og fremskritt, samtidig som vi selv har «pådyttet» dere den ene avataren etter den andre. Himmelen har gitt sine bidrag til denne prosessen ved at spesielle, himmelske søsterskap og brorskap ble etablert for å sette ytterligere fart i denne fantastiske prosessen. Og slik henger det sammen at Himmelen i denne tiden gjennomfører en altomfattende oppryddingsoperasjon for å sikre at de mørke «gir opp» denne virkeligheten på det guddommelig riktige tidspunkt. Dette er allerede nå i full gang, samtidig som den meget kompliserte prosessen, som dere kaller «oppstignings-symptomer» fortsetter for fullt. Dette er derfor en meget spesiell tid som skal forberede menneskeheten på Jordens overflate til sine kommende oppgaver, slik at de blir i stand til å gjenoppta sin rolle som voktere og ivaretakere av Gaia og hennes mange økosystemer. Dette er også en tid hvor dere blir forberedt til å ta imot oss og deres slektninger fra Agartha.

Hele denne prosessen er på det dypeste nivå knyttet til deres bevissthetsskifte. Himmelen går helt og fullt inn for å høyne deres oppfatninger om dette riket og gjøre at der blir klar over hvor gjensidig avhengige av hverandre de ulike delene av denne prosessen er. Dere har allerede lært om denne hellige sammenheng gjennom fremveksten av den globale økologi-bevegelsen. Nå er det nødvendig at dere går mye lenger og oppdager et antall guddommelige regler for hvordan Himmelen sprer og opprettholder liv, ikke bare på Gaia, men over alt i denne galaksen. Da vi begynte å reise gjennom denne galaksen fikk vi se med egne øyne hvilke mange ulike måter Ånden opprettholder liv på. Denne rekken av hellige operasjoner slutter aldri å forbløffe oss. Det er denne visdommen dere vil få stifte bekjentskap med etter hvert som dere blir galaktiske mennesker. Vi har hatt privilegiet av å oppdage tilsynelatende uendelige variasjoner av liv. Hver av dem var knyttet til en spesifikk ordning av miljøet og viste således livets evige under og det i sannhet uendelige mangfold. Vi ser med glede frem til å kunne observere dere, når dere begynner å reise gjennom denne aldeles storslagne virkeligheten.

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Gjennom de siste par tiårene har vi sett et slags berg-og-dalbane scenario i virksomhet. Vår intensjon er å sørge for at arbeidet mot de primære målene i denne stille, åndelige revolusjonen fosser frem. Himmelen har, i sin uendelig nåde, gitt våre samarbeidspartnere tillatelse til å gå frem på et høyst uvanlig vis. Av denne årsak har de ulike prosjektene gjort fremskritt på alle mulige merkelige måter. Vi berømmer hver eneste en av dere for at dere står støtt i deres positive energier, til tross for at det ennå gjenstår å se resultatene manifestert. Det er viktig at dere forstår at Himmelen arbeider sammen med oss for å se til at dette gregorianske året 2017 begynner med en grad av åpenlys manifestasjon som raskt blir åpenbar for alle. Til tider kan det hende at denne prosessen kan bli ganske foruroligende. Våre samarbeidspartnere har greid å legge alle gamle vanskeligheter bak seg. Således har de endelig gitt sitt ja til betingelsene som vil gjøre utløsningen av de mange instrumentene mulig, som er nøkkelen til finansiering av alle prosjektene. Dette er et klart tegn på at mange kritiske begivenheter er nær å kunne fullføres.

Himmelen sendte ut en mektig rekke av energier på slutten av det foregående året for å rense dette solsystemet og påbegynne en hurtig forandring i separate virkeligheter. Gjennom de siste par tusen årene har dette solsystemet på en måte blitt holdt på stedet hvil, uten å komme noe videre. Planetarisk vertskap og deres ledsagende Engler har vært blokkert av de mørkes konstante intervensjon. Denne situasjonen ble bragt til opphør da solen var på nippet til å bli en Nova på begynnelsen av 70-tallet.² Venus, Mars og Pax³ er nå i ferd med å bli gjort klare til at dere kan starte ny bosetting der i nær fremtid. Denne operasjonen i Himmelens regi er enda et tegn på at forsinkelsene, som har vært et fremtredende trekk i denne virkeligheten, er nær ved å finne sin velfortjente løsning. For øyeblikket er de viktigste planetene i «livsbeltet» i dette solsystemet faktisk temmelig aktive. Dette er igjen et tegn på positive fremskritt. Himmelens GUDDOMMELIGE VILJE er i ferd med å manifestere og bli til virkelighet. Følgelig vil dette komme til å bli et særdeles frydefullt år for alle!

Dere er i sannhet en utrolig gruppe Vesener som har inkarnert på Gaia i denne tiden. Himmelen har utformet et eget sett av avtaler med dere. Vår hellige oppgave er å sørge for den nødvendige sjeldne og guddommelige nåde for å gjøre det mulig for dere å oppfylle den primære grunnen til at dere er her. Denne oppgaven har gitt oss anledning til å oppdage hvordan vi forholder oss til hverandre, og denne prosessen er i konstant utvikling alt mens vi nærmer oss øyeblikket da alle disse prosessene når et krysningspunkt. Dette vil inkludere belæringer som vil gi dere deres sanne historie om dette samfunnet helt fra sin temmelig røffe start etter Atlantis’ fall. Dette vil bli en tid hvor det vil gå opp for dere hvorfor det er nødvendig at vi tar imot denne nye virkeligheten med åpne armer. Dette vil lede opp til at dere vil få møte Agarthanerne, men mest av alt deres åndelige familie og familien fra stjernene. Det er mye som er skjebnebestemt til å skje og mange ting vil bli avdekket. Ha Fred i deres Hjerter, og fremfor alt, vær fullkomment trygge på det som om kort tid vil hende. Halleluja! Halleluja!

I dag har vi hatt enda en anledning til å se på hva som er i ferd med å skje på overflaten på denne underskjønne kloden. Fortsett å være tålmodige! Det har tatt LANG tid å nå frem til dit vi nå er kommet. Et antall store begivenhet forbereder seg på å manifestere og transformere all den frustrasjonen som frem til nå har omgitt dere. Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif

¹ Dette begrepet herstammer fra et grunnbegrep i opprinnelige Amerikanske grunnloven; at hver borger skal ha soleklar rett til å velge sin egen vei til lykken.

² Nova er en variable stjerne som gjennomgår et kataklysmisk utbrudd kjennetegnet ved at lysstyrken (og dermed energiutstrålingen) plutselig øker tusenfold, for deretter langsomt å vende tilbake til sin opprinnelige lysstyrke i løpet av måneder eller år. (dette er også omtalt nærmere i meldingen fra Sheldan Nidle 18. Oktober 2016)

³ For de som ønsker litt mer bakgrunn om pax, har jeg hentet ut tre sitater fra tidligere budskap: “Effekten av hennes (Moder Jords) transformasjon vil strømme ut gjennom solsystemet og utløse tilsvarende økologisk rehabilitering der: ved å bringe floraen og faunaen tilbake til Mars og Venus, så vel som å stimulere den komplette gjenoppbygging av vannplaneten Pax.” (Sheldan Nidle 9. april, 2013). “Dere vil immigrere til Mars og Venus, og med tiden til vannplaneten Pax, som er i ferd med å bli restituert. I dag danner restene av den det dere kaller Asteroidebeltet.” (Sheldan Nidle October 27, 2009). Så snart denne (dvs. deres) nye stjernenasjon har funnet sin form, vil dere kunne bli lykkelige beboere på disse tre nylig terra-formete verdenene. Disse verdenene er Mars, Venus og den gjenoppbygde planeten som vil bli kalt Pax. Venus mistet havene sine og sin atmosfære da den mørke Anchara Alliansen angrep for omtrent en million år siden. Den samme totale ødeleggelse ble også Mars utsatt for.” (Sheldan Nidle September 8, 2009)

For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge