Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Matthew Ward - 30. mai, 2017


Matthew Ward - 30. mai, 2017

Med kjærlighetsfulle hilsener fra alle sjeler som er stasjonert her, dette er Matthew. Irrasjonelle terrorhandlinger og myndigheter som voldelig slår ned på borgernes protester er uunngåelig når en tredje dimensjons sivilisasjon fullfører sin karmiske læring og erfaringer slik at de kan utvikle seg videre. Vi ber dere inderlig om å ikke fokusere på de sørgelige aspektene ved slike hendelser, men heller urokkelig å fortsette å utstråle deres lys, det oppdraget dere valgte for å hjelpe Jordens folk å våkne åndelig og bevissthetsmessig og la seg inspirere til å forvandle sin verden til den Gyldne Tidsalder.

Vi har blitt spurt om hvordan det å “bare utstråle lys” kan hjelpe Jorden og andre har spurt om hvordan lys som absorberes av kroppens celler fremmer vekst på det åndelige og det bevissthetsmessige området. For å si det så enkelt som overhodet mulig; lys er bevissthet, informasjonen i cellenes DNA, og DNA er det som designer alt liv i dette universet. For en del år tilbake snakket jeg om dette temaet og jeg ba min mor om å kopiere inn deler av det budskapet.

Ikke bare er det den kollektive bevisstheten som forårsaket at planeten stupte ned i dyp tredje densitet og holdt den fast i denne hengemyra gjennom årtusener, men i den senere tid er det nettopp den kollektive bevisstheten som har bidratt til å løfte den ut derfra. Og fordi Jorden elsker alle sine beboere som har sitt liv her, ivrer hun for at sjeler støtt og stadig utstråler sitt lys inn i den kollektive bevisstheten hvor det kan tilby slumrende sjeler det «løft» inn i åndelig bevissthet og de cellulære forandringer de trenger for fysisk å kunne bevege seg inn i den Nye Tidsalderen.

Jeg har blitt spurt om hvorfor disse cellulære forandringene er nødvendige og jeg tror at mitt svar vil vise dere hvorfor deres hjelp med å skape denne vidunderlige Tidsalderen er slik en storslått triumf. Når dere absorberer lys, så bringer dere kroppens DNA tilbake til den tilstanden det var i før de mørke kreftene forandret menneskehetens cellulære struktur for «gjøre dem nærmest bevisstløse» intellektuelt, åndelig og fysisk. Hvis det er noe som kunne kalles en «synd» så måtte det være å gripe inn i en sjels vekst og utvikling, og stikk i strid med de universelle lover, så var det nøyaktig det de mørke kreftene gjorde med en hel sivilisasjon.

I de høyere densiteter er cellene krystallbaserte og deres oppbygning innbefatter karaktermessig renhet, åndelig klarhet og et langt liv i fysisk kropp fri for all disharmoni/ubalanse, det dere kaller syk-dom. Og motsatt, så inviterer celler hos tredje dimensjons livsformer de lavere karakteregenskaper assosiert med ondskap, så vel som enormt redusert tenkeevne, alvorlig svekket vilje, samt en hærskare av fysiske, emosjonelle og mentale svakheter. Mange liv hvor disse karakteristika og svakheter var dominerende i folks kropper og gjenspeilet i deres tanker, følelser og atferd, ble lagret i kroppens cellulære minne og bragt videre fra den ene generasjonen til den neste.

Det var denne diabolske forandringen av menneskehetens «oppsett», for tusener av år siden, som fikk sjelenes personasjer til å gå inn i en nedadgående spiral fra lysets plan og ned i dyp tredje densitet, som gjorde det mulig for lakeiene til de mørke kreftene på denne planeten med letthet å kunne holde massene i uvitenhet om sin herkomst i lyset, deres ubegrensete manifesteringspotensial og at sjelene aldri kunne bli atskilt fra Gud eller hverandre. Å klare å komme seg ut av dette nivået av begrensninger, hvor de mørke kreftene hersket ved hjelp av sitt mektige verktøy og livsenergi – FRYKT! – krevet et heroisk mot hos de sjelene som gang på gang inkarnerte med intensjonen om å overvinne dem mørke innflytelsen, men mislyktes. De fleste av dere tilbragte hundrevis av liv i denne prøve-og-feile syklusen, men denne gangen har dere lykkes å bryte dere fri fra den! Ved å ta imot og absorbere lyset har dere gjenvunnet deres gud- og gudinne-selv og inntar nå deres rettmessige plass i vår universelle familie. [March 10, 2009]

Jeg ba også min mor om å kopiere inn den delen i en av bøkene som gir ytterligere innsikt. [På slutten av 1995, mens Matthew fortsatt var i Nirvana, ble de telepatiske kommunikasjonslinjene forsterket for å forhindre at mørke krefter kunne bryte inn i lys-veseners budskap, og det følgende utdraget av “Illuminasjoner for en Ny Æra” ble formidlet av det han kalte en “gruppe-bevissthet“]

Kan du fortelle meg noe om tolvstrenget DNA?

Mor Suzanne, vi vil med glede fortelle om det. Den tolvstrengers DNA som tidligere eksiterte i menneskene på Jorden, blir gjenetablert for å forberede dere til å kunne assimilere lyset som stråles inn til dere for å løfte deres åndelige og bevissthetsmessige kontakt med de høyere vibrasjoner fra høyere densiteter. I fallet nedover fra begynnelsen av Skaperverket, ble det opprinnelige 30 strengers DNA redusert inntil det nådde det nåværende nivået i tredje densitet.

DNA er lysets substans i den fysiske kroppen på cellenivå. Da den fysiske virkeligheten ble til, så lang tilbake i tid at vi på vårt nåværende nivå ikke kan fatte det, var alt i total konformitet med Skaperens byggematerialer og ingen satte spørsmål ved dette eller avvek fra det. Alt skaper-materiale var av lys.

Etter hvert som materialet ble” tettere”, fikk større densitet, for å manifestere i fysisk form snarere enn kun lys og bevissthet, krevde dette strukturelle endringer i DNA elementene. De ble tettere i sin komposisjon etter hvert som kropper med høyere densitet og byggesubstanser av høyere tetthet ble visualisert og manifestert. Til slutt ble densiteten slik at det opprinnelige 30-strengers DNA ble redusert til kun én streng i den mest primitive livsform som er mulig, hvilket dere kanskje ville kalle sub-biota. Dere kjenner ikke til disse ettersom det på Jordens nivå kreves minst to DNA strenger.

Denne nedstigningen i stadig større densitet var fokus for Jord-menneskenes liv i en lang periode, og slik har det seg at planeten deres ble befolket av mennesker hvis stadig synkende antall DNA- strenger var det naturlige resultat av deres skaper-intensjoner. Akkurat som intensjonen om å skape liv med minimalt antall DNA-strenger muliggjorde akkurat dette, så er det samme sant i den tilsvarende økningen av antall strenger etter hvert som sjeler søker høyere former for manifestasjon. Dette er i ferd med å skje på Jorden ettersom en del sjelers intensjon er å stige opp i stedet for å være statisk på samme nivå.

Tusen takk, mor. Hvis dere tenker på hvor ofte vi har sagt at lys og kjærlighet er samme energi og at denne energien er den aller mektigste energien i kosmos, så kan dere forstå at når lyset er alvorlig redusert i folks celler, så er det samme tilfelle med deres evne til kjærlighet – og kjærlighet en nøkkelen til selv-utvikling og til å forvandle verdener.

Og nå, kjære familie, forstår også dere hvorfor bare det å “utstråle sitt lys” er en uvurderlig hjelp for Jorden og alle hennes livsformer. Og i tillegg, ved så å gjøre, endrer cellene deres seg til krystallinsk DNA-struktur hvilket gjør DNA-ekspansjon mulig, og således høyner dere deres egen evolusjonsmessige tilstand. Men dette gjør ikke at deres bidrag er kun selv-tjenende – gjennom alle tidsaldre har sterkere sivilisasjoner hjulpet de svakere og det er på denne måten livsformer har gjort fremskritt med hensyn til å gjenerverve det DNA de opprinnelig var utrustet med. I løpet av Jordens oppstigningsreise, som har tatt henne til stadig høyere vibrasjonsplan, har noen sjeler som er inkarnert der designet sine personasjer med fire DNA-strenger og antallet sjeler som gjør dette er stadig økende.

“Kan du være snill å spørre Matthew om han kan hjelpe oss å forstå hvordan verdensøkonomien kan bli reorganisert på en måte som vil være mer rettferdig og slik at alle mennesker blir tilgodesett.” Vi kan kun tilby generell informasjon ettersom detaljerte planer fortsatt er under utarbeidelse slik at det nye globale økonomiske systemet kan iverksettes med minst mulig grad av avbrudd og forstyrrelser i bank- og investeringstjenestene for offentligheten og for rettferdig omfordeling av penger. I den sammenheng er vi blitt fortalt at det vil være to hovedfremstøt, hver av dem etterfulgt av en rekke trinn etter at Illuminatis tentakler er eliminert.

Et av fremstøtene er avviklingen av Federal Reserve Systemet, et Illuminati-eid bank-konsortium som har stor innflytelse på den globale økonomien sammen med sin innkrevningsavdeling, Skattevesenet - inntektsskatt som betales av det amerikanske folket blir ikke brukt på prosjekter til folkets beste, men finner i stedet veien til Illuminatis skattkister. Denne nasjonens gjeld og alle andre lands gjeld til det Internasjonale Pengefondet vil bli korrigert for å eliminere de enorme lån som er gitt av penger skapt rett ut av lufta, om man kan si det slik - Federal Reserve Bank betaler noen få cent for hver seddel de har trykket opp, uansett hvilket beløp den måtte lyde på, og de låner disse pengene til regjeringer i henhold til pålydende verdi, pluss renter.

Det nye pengesystemet vil være basert på edle metaller for å sette alle verdens valutaer på samme standard og eliminere den kjøping og selging av valuta som kun er til skade for økonomien i de landene som opplever deflasjon. Illuminatiene har gjort seg temmelig rike på valutahandel så vel som gjennom å styre børsmarkedene, så å legge alle disse aspektene av nasjonale økonomier inn under klok og redelig administrasjon er det overordnete målet ved reorganiseringen. Gjeldsettergivelse, som dere kanskje har hørt om, vil bli gjort på en individuell basis, ikke med ett vedtak som skjærer alle over en kam.

Det andre strategiske fremstøtet handler om å erverve tilbake Illuminatis enorme formuer, som de har skaffet seg på illegalt og umoralsk vis, og bruke disse fondene til å eliminere all fattigdom. Disse pengemidlene vil bli utdelt gjennom fullt pålitelige organisasjoner som vil ha overoppsyn med at de brukes til vann og sanitærsystemer, boliger, skoler, helsesentre, veier og broer og hjelpe små bedrifter å starte opp - alt som trengs for å gi et betydelig løft i levestandarden til alle de desperat fattige i verden. I tillegg vil landenes naturressurser som i dag er på Illuminatis hender, bli tilbakeført til folket.

Mennesker med moralsk og åndelig integritet, visdom og erfaring vil lede dette monumentale tohodete fremstøtet som vil ta tid å gjennomføre fullt og helt etter at Illuminatiene er ute av bildet.

“Hva sier Matthew om forskjellen på tro og viten?”

Tro dannes når samme informasjon blir gjentatt av en eller flere ytre kilder, som for eksempel foreldre, jevnaldrende, lærere, religiøse ledere, vitenskapsmenn, regjeringsrepresentanter eller massemediene - og, når det går opp for dere at informasjonen ikke er fullstendig eller presis, så forandrer deres tro seg i samsvar med dette. Viten finnes inni dere, en kontinuerlig impuls om hva som uten tvil er “rett”, som presser seg frem innefra – altså en sammensmelting av sannheten på sjelsnivå og bevisstheten deres.

Elskede brødre og søstre, lysvesener over alt i dette universet berømmer deres dedikerte innsats for oppløftelse av menneskefamilien på Jorden og støtter dere med sin mektige, betingelsesløse kjærlighet.

______________________________________

KJÆRLIGHET og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com

Oversetter: Leif


Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge