Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Matthew Ward - 1. november, 2013

Matthew Ward - 1. november, 2013

Med kjærlige hilsener fra alle sjeler som er stasjonert her, dette er Matthew. Dere ville blitt enormt oppløftet over tilstanden i verden dersom dere kunne se Jorden slik vi ser den, stadig mer glitrende og lysende etter hvert som hennes balanse forbedres for hver eneste negativ energi som blir transmutert og forsvinner. Til tross for at dualitetens ekstremer fortsatt spilles ut på planeten, så er det også mange positive scenarier som folder seg ut.

De store, dominerende mediene fortsetter å lage sensasjonelle oppslag om katastrofer, skandaler, uenighet og splid, men dere har også sett at de rapporterer om konstruktive hendelser. Alt mens diskusjonene om hvordan man skal få stanset Syrias borgerkrig fortsetter, så pågår også inspeksjonene av dette landets lagre av kjemiske våpen, samtidig som det er samtaler i gang om Irans kjernefysiske utviklingsprogram. Pave Frans den 1ste er i full gang med å rydde opp i eget hus samtidig som etterforskningen av store korporasjoners korrupsjon og finansverdenens kriminelle aktiviteter blir stadig mer omfattende. Vi ser unge kongelige i England - William, Catherine og deres nyfødte sønn George – gjennomsyre dette monarkiet med lys, på samme tid som både regjeringer og store korporasjoner begynner å ta tak i forurensningsproblematikken på alvor.

Den felles tråden i alle disse områdene som tilsynelatende ikke har noe med hverandre å gjøre – og i utallige andre saker, inkludert en myriade av løfterike utviklinger på grasrotplanet – er en stadig økende mektig energistrøm på og omkring planeten. Alt i denne verden som flyter i harmoni med denne energistrømmen tiltar jevnt i styrke og alt som motsetter seg denne strømmen rakner i sømmene. Den langvarige tendensen til kriging og undertrykkende politiske strategier og praksis blir stadig mere svekket etter hvert som deres kollektive tanker, følelser og handlinger på vegne av freden, friheten og sannheten intensiveres.

Det er en fryd for oss å observer disse vidunderlige virkningene av Kjærlighet/Lys-energiene! Det kan nok gå litt i rykk og napp i de mest ekspansive endringsområdene, men det er ingen indikasjoner som tyder på at det vil bli noen vesentlige omveier, og ingen ting kan greie å få deres samfunnsutvikling og fremskritt til å spore av.

Ett aspekt i denne monumentale, unike Oppstigningsferden er de ulike grader av fysisk, mental og følelsesmessig ubehag mange føler når karbonbaserte celler absorberer lys og blir transformert til krystallbaserte strukturer. I våre tidligere budskaper har vi tilbudt veiledning med hensyn til helsetilstander som resulterer av Oppstigningen, og vi har bedt våre lesere som uttrykker bekymring for ulike helsetilstander om å lese disse budskapene. [ Budskapet fra 4. juli 2013 har den mest omfattende omtalen av dette.]

En e-post som nylig ble sendt til min mor viser at det er et stort behov for klargjørende informasjon om oppstigningssymptomer. Mor, vil du være snill å kopiere inn den e-posten her?

”Kan du fortelle meg hva Matthew sier om folks helse og om den skal bli bedre før Oppstigningen? Det jeg mener er at, det er så mange (mest eldre) mennesker i ulike stadier av sviktende helse – noen av dem svært alvorlige – så det synes ikke mulig at de vil være i stand til å stige opp eller gjøre åndelige fremskritt uten at de kan få en relativt bra helse tilbake – eller vil de bare dø og kun sunne mennesker arve den fysiske 5te dimensjons Jorden?”

Tusen takk. Først vil jeg si at Planetens oppstigning og personlig oppstigning ikke er det samme, og det kan være til hjelp å forklare på nytt at ”densitet” har to definisjoner i universell kontekst: masse og/eller en masses posisjon og status for sjelens utvikling, eller hvor langt den er kommet i åndelig og bevissthetsmessig utvikling, og disse to ulike densitetene kan være svært forskjellige.

Planeten har vært på vei mot sin Oppstigningen i omtrent 75 år, lengre enn de fleste av hennes beboere har levd her i denne omgangen, men gjennom de årene hun reiste gjennom tredje dimensjon, posisjonsmessig sett, var Gaia, den sjelen som inkarnerte som planeten som nå kalles Jorden, på femte dimensjons utviklingsnivå. Gaia og hennes planetkropp hadde sitt utspring i den densiteten, men gjennom årtusener hvor hennes beboeres brutalitet mot hverandre fikk planeten til å stupe ned i mørket, forble Gaia på sitt opprinnelige utviklingsnivå.

Når så det er sagt, en persons fysiske helse påvirker overhodet ikke en persons Oppstigning åndelig og bevissthetsmessig, og denne Oppstigningen er ikke begrenset til livene på Jorden. Mange personer som i sin utvikling hadde nådd fjerde dimensjons nivå hadde en klausul om ”livslengde” i sin sjelekontrakt som utløp, for å si det på den måten – de døde og lever nå i sin høyt utviklete tilstand i Nirvana, eller dersom de så velger, på et annet sted i åndeverdenen på tilsvarende nivå. Alt mens planeten reiser gjennom fjerde dimensjon vil hennes beboere som har utviklet seg til den densiteten åndelig og bevissthetsmessig, fortsette å stige opp sammen med Jorden dersom dette er i overensstemmelse med livslengden fastsatt i deres livskontrakt. Hvis ikke, vil deres kropper dø og de vil fortsette si oppstigningsferd i en åndeverden inntil de bestemmer seg for hvor de ønsker å reinkarnere.

Noen har hørt at da Jorden forlot tredje dimensjon så gikk hun inn i femte, akkurat som om fjerde ikke har noen betydning i prosessen. Vi bruker tallene deres kun for å si noe om hvor langt man er kommet i utviklingen, enten posisjonsmessig eller med hensyn til sjelens utvikling, og det er heller ikke noe som heter å hoppe over noe utvillingstrinn. Akkurat på samme måte som det ikke er rimelig å forvente at et barn som akkurat har lært sin ABC også skal kunne forventes å lese et leksikon, så er det ikke rimelig å forvente at man skal kunne hoppe fra de nåværende evnene og direkte inn i å mestre telepatisk kommunikasjon, manifestere eller dematerialisere fysiske objekter, begi seg på astralreiser eller oppnå en perfekt helse i kropp, sinn eller ånd. Det er riktignok sant at hvert eneste menneske har iboende evnen til å utføre alle disse undrene, men det er selvfølgelig nødvendig å utvikle disse evnene og lære å bruke dem og alle sjeler vil gjøre dette i en tidsplan som er komfortabel for dem.

Andre helserelaterte spørsmål dreier seg om det “radioaktive vannet” som lekker ut fra Fukushima atomkraftverk i Japan og hvor trygt det er å spise produkter som er dyrket i nærheten av det. De fire-fem-manns teamene fra vår stjernefamilie som er i nærheten av kraftverket arbeider i tandem med mannskapene på skipene som svever over dem med å redusere vannets giftighet så mye som overhodet mulig. De teknologiene de råder over er mye mer avanserte enn de dere råder over, men de er ikke designet til å eliminere alle spor av giftighet i frukt og grønnsaker i områder med radioaktivitet, så det er nok fornuftig å ikke spise jordbruksprodukter som er dyrket nær kjernekraftverket.

Vi vil nå gå over til å snakke om en rekke ting som leserne er opptatt av som gjelder USA. Ikke bare er det som der skjer til en viss grad et speilbilde av det som foregår overalt i verden, men alt som skjer overalt på Jorden påvirker alt annet over alt i universet.

Borgernes sinne over de vanskelighetene de ble påført på grunn av at regjeringen ble “nedstengt” synliggjør en voksende intoleranse med de valgte representantenes manglende evne til å få gjort noe som helst på grunn av splittende holdninger som de trassig holder fast ved. Enkeltmennesker i den regjeringen og alle andre demokratisk valgte organer vil endre seg fra ”å mele sin egen kake” til å arbeide sammen og i felleskap for sitt folks velferd. Dette vil ikke skje som ved et mektig sverdslag, men offentlige representanter som trassig motsetter seg kjærlighet/lys-energiene vil falle fra på et eller annet vis og til slutt vil alle valgte samfunnstjenere handle ut fra denne energien. Å få en ende på tyranners regimer vil skje langsommere, men også det er skjebnebestemt.

Det vil ikke bli noen alvorlige kriser i internasjonale relasjoner som følge av National Security Agency’s omfattende spionasje og innsamling av data – enhver indignert, overrasket reaksjon fra myndighetspersoner er bare et spill for galleriet. Ikke bare er det velkjent at spionasje foregår overalt, men nasjoner som er allierte deler all den etterretningsinformasjon de har samlet og det er ingen nasjonale ledere som er naive nok til å tro at de personlig er unntatt fra overvåkning. Den energien som oppstår i kjølvannet av alt bråket etter spionasjeskandalen styrker den energien som er satt i bevegelse av alle varslerne over alt i verden og vil føre til en multinasjonal tro på og tillit til harmonisk samarbeid.

Det er to grunner til at høytstående offiserer er blitt “fristilt” fra sin tjenesteposisjon. Den jordnære grunnen er at de hadde arbeidet under ordrer fra Illuminati, hvilket innbefattet terrorisme av massive proporsjoner med bruk av kjernefysiske rakettvåpen. Takket være teknologien til vår familie fra universet så lyktes ingen av disse forsøkene; i samsvar med Skaperens vedtatte retningslinjer som sier at det ikke får skje flere kjerneeksplosjoner i verdensrommet, så gav Gud sin godkjenning til denne intervensjonen. Og når vi ser på det i en energetisk sammenheng så var fjerningen av disse offiserene et naturlig skritt på vei mot demilitarisering av verden – dette enormt omfattende arbeidet kan ikke gjennomføres raskt, men dette steget er en velkommen begynnelse.

Når det gjelder den fraksjonen av CIA som er under Illuminatis kontroll, så er disse også på vei ut. Disse enkeltmenneskene har hatt ansvaret for såkalte ”black ops”, de mest ødeleggende, hemmelige terroraksjoner iverksatt av myndighetene selv. Dere er kjent med noen av dem som lykkes, mest kjent er “9/11”, men det som ikke er kommet offentligheten for øre er alle de forsøkene i “betente” områder rundt om i verden som har blitt forpurret av våre ekstraterrestrielle brødre og søstre som lever blant oss. De har fått tillatelse til å gjøre dette i respons til Gaia’s bønn, men de kan ikke blande seg inn i enkeltpersoner frie vilje til å hevne skjendigheter som er begått mot deres forfedre eller til å forsvare sin radikale tro.

Vi har blitt spurt om vår mening med hensyn til frigjøringen av marihuana. Vi føler at dette skulle ha vært gjort for lenge siden av medisinske årsaker, på grunn av denne plantens tallrike og velkjente gode egenskaper – dette er grunnen til at farmasøytiske selskapers toppledelse har kjempet innbitt mot at den skal bli legalisert og gjort tilgjengelig. Når det gjelder “å gi unge mennesker tillatelse til å bruke narkotika”, så ser vi på dette på samme måte som vi ser på andre sosiale saker som overdrevent alkoholkonsum, gambling, overspising, seksuell løssluppenhet, gjengkonflikter og mobbing: dette er problemområder som krever sterk veiledning fra foreldre og sterk selvdisiplin hos hvert enkelt individ. Og etter hvert som lyset øker i befolkningen, så vil problematferd avta og forsvinne.

For de mange lesere som henviser til president Obamas spesifikke handlinger og spør om han fortsatt er et Lys-Vesen: ja, det er han. Vi står ved alt vi tidligere har fortalt dere om ham fordi det er sannheten. Vi vil også legge til at med tredje densitets bevissthet klarer man ikke å skjelne lyset i en person eller handling. Selv om Jorden og alle hennes beboere er i fjerde dimensjon posisjonsmessig sett, så er mesteparten av befolkningen fortsatt i tredje densitet bevissthetsmessig. Og for å besvare en av lesernes spørsmål: nei, ingen Illuminatiprogrammert klon av presidenten har erstattet den reelle personen.

Det har absolutt vært “sabotasje” som en leser uttrykte det, og en annen spurte: er denne enormt følelsesladde energien og skrikende uenigheten omkring Loven om Helsetilbud Som Alle Har Råd Til en Illuminatiskapt energi? Sabotering av denne loven, som er mer allment kjent som Obamacare, begynte umiddelbart etter at President Obama kunngjorde sin intensjon om å gjøre helseforsikring tilgjengelig for alle som ikke fikk den nødvendige medisinske behandling fordi de ikke hadde forsikring eller at deres forsikring ikke dekket den. Illuminatis medlemmer i Kongressen, i ledtog med sine motparter i det medisinske etablissementet, farmasøytisk og forsikringsindustrien, iverksatte åpne og fordekte kampanjer for å gi presidentens forslag nådestøtet – resultatet av dette er at bare skjelettet igjen av hans opprinnelige plan. Denne Helselovens nettside er heller ikke forskånet for sabotasje, det skal være sikkert, men ”for mange kokker i kjøkkenet” som arbeidet under sterkt tidspress med komplekse tekniske løsninger for nettsiden bidro også til at det den ikke fungerer som den skulle.

Enkeltmennesker i Kongressen som legger hele sin prestisje i å rykke hele Loven opp med roten vil enten bli offer for sitt eget sverd eller slå seg sammen med sine kolleger som ser det fruktbare i å beholde Lovens positive aspekter og forandre på de som er problematiske. Med tiden vil energien strømme slik at den vil bringe likhet i helsetilbudet for alle og tilgjengelighet for alle i verden. En inkluderende tilnærming vil også innbefatte en full anerkjennelse av det dere i dag kaller ”alternativ behandling”; naturens helbredende ingredienser vil erstatte kjemisk reseptmedisin som gjør mer skade enn gavn; samt rimelige kostnader ved sykehusbehandling, oppfølging av utskrevne pasienter og medisinering som virkelig hjelper. Med tiden, etter hvert som samfunnet deres utvikler seg, vil verken penger eller forsikring ha noen som helst betydning når det gjelder helsestell.

Når det gjelder alle spørsmålene om vår nasjonale økonomi, så har jeg bedt min mor kopiere inn en spesiell e-post som viser hvor på jordet i forhold til virkeligheten noe av informasjonen som blir spredt er. Det er bare personens nav som ikke vises her, for å beskytte personens privatliv.

“ *****’s kilde i Forsvarsdepartementet sier at “De har puttet noe i vannet og maten vår slik at når de aktiverer telekommunikasjonstårnene eller flyr droner kan de detonere det som vi har fått i oss og det vil gi oss influensaliknende symptomer i løpet av to dager og føre til døden ti dager deretter. Dette er for å holde kontroll på folkets opprør når økonomien bryter fullstendig sammen en eller annen gang mellom nå og utløpet av 2014. Er det noe sannhet i dette?”

Takk skal du ha, Mor. Det finnes overhodet ikke et snev av sannhet i dette opprørende budskapet og noen alvorlig bekymring om en kollaps i den amerikanske økonomien er helt unødvendig. Når Federal Reserve systemet og Internal Revenue Service (skattemyndigheten i USA) blir avslørt som de Illuminati-eide institusjonene de er, som har manipulert økonomien over hele verden, så vil deres operasjoner opphøre. Da vil dere få se at USA’s gjeld er like fiktiv som hele verdensøkonomien.

Det er lenge siden hele det økonomiske systemet ble redusert til svirrende signaler i telekablene eller computertransaksjoner – som spekulerte i aksjemarkedene, pant hos låneinstitusjoner, kredittkortkontoer med ågerrenter osv. Hele dette finanssystemet ble designet slik at det skulle fortsette å gjøre de rike rikere og ikke noe av det har noe solid fundament. Når det blir slutt på dette nettverket som Illuminati har klekket ut og har kontrollen over, vil man gå tilbake til et pengesystem som er basert på edle metaller på en så smidig måte som overhodet mulig for å unngå kaos og forvirring.

Når det er sagt, det kan oppfattes som om vi har rettet pekefingeren mot de “slemme” rundt om i verden som har motsatt seg forandringer som ville være til beste for verdens folk, men da må vi gjenta det som vi inderlig har bedt dere om i tidligere budskaper: Tilgi dem”. Dette betyr ikke at dere skal se gjennom fingrene med det de gjør og har gjort. Det handler om å avstå fra å dømme og fordømme dem ved å forstå at disse enkeltmenneskene er de svakeste leddene i universets ubrytelige kjede av sjeler og at lyset/kjærligheten i deres tilgivelse vil løfte dem opp samtidig som det fremmer deres egen sjelevekst.

Den enorme betydningen av tilgivelse går mye lengre enn til disse enkeltindividene, til avtaler som dere alle gjorde med hverandre før dere inkarnerte. Fordi disse avtalene ble gjort mellom sjeler med betinget kjærlighet og er designet til å fremme alle parters sjelelige utvikling, så spiller hver sjel en rolle som tilbyr utviklingsmuligheter for andre. Personer som dere kanhende forakter dypt for det dere betrakter som grusom og urettferdig behandling, kan være den perfekte oppfyllelse av avtalen for å gi dere akkurat den erfaringen. Vi ber dere innstendig om å ikke la denne muligheten til vekst og utvikling glippe fra dere ved å holde fast på forakt og bitterhet – forstå, tilgi og vær takknemlige for at dere har fullført den karmiske læring som dere valgte og som de gav dere.

Dersom dere med ord, handlinger eller ved fravær av handling har gjort urett mot noen, fortell dem ”Jeg er veldig lei meg for det, jeg ber deg tilgi meg”. Tilgi så deg selv! Det å gi slipp på skyldfølelse og anger, så vel som bitterhet og forakt vil gjøre at fred, glede og begeistring kan strømme inn i ditt hjerte – det er hva Oppstigning føles som.

Lysvesener gjennom hele universet omfavner dere med ubetinget kjærlighet og heier på dere og oppmuntrer dere hele tiden på deres vei videre.

______________________________________

KJÆRLIGHET og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Oversetter: LeifShare |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge