Home > > Sheldan Nidle - 18 augustus 2015

Sheldan Nidle - 18 augustus 2015

9 Oc, 3 Uo, 12 Manik

Selamat Matah! (“Vrede zij met u!”) Er gebeurt veel op jullie oppervlaktewereld. Er is op dit moment een verschuiving gaande die de manier waarop jullie werkelijkheid functioneert, volledig zal veranderen. Op dit moment hebben zij die een dergelijke verandering door willen voeren zich in een aantal afrondende onderhandelingen begeven om te bepalen hoe de opdracht tot deze transformaties vorm gegeven zal worden. Dit alles hangt enkel af van hoe onze bondgenoten de tot nu toe overeengekomen afspraken uit zullen voeren. Deze delicate eerste stap vereist dat we onze ontmoetingen met 's werelds geheime gewijde genootschappen beëindigen. Op dit moment is het eerste deel van deze gemeenschappelijke plannen bijna voltooid. De volgende fase zal bestaan uit het beginnen met de gigantische herpositionering van hun immense strijdkrachten en van degenen die de omvangrijke leveringsoperatie op gang kunnen zetten. Daarom bevindt de start van deze leveringsoperaties zich in een beginfase. De cabal blijft in wanorde verkeren en is nauwelijks in staat om zich tegen deze plannen te verzetten. De duisteren realiseren zich dat een grote arrestatieoperatie over ongeveer 10 dagen plaats zal vinden. Wanneer deze arrestaties serieus beginnen, wordt het tijd om daadwerkelijk het grote aantal fondsen af te leveren dat jullie verdienen. De Agarthanen werken op het moment samen met de uitvoerenden van ons leveringssysteem om te verzekeren dat alles volgens plan verloopt.

In ons laatste verslag hebben we een deel van jullie oude geschiedenis uitgelegd. Het belangrijkste deel van dit verslag is de tijd waarop de Anunnaki op de voorgrond traden. Jullie werden onwaarheden verteld die later door hun handlangers werden gebruikt om jullie dociel, onder controle en in volledig geloof van hun gemanipuleerde verhalen wat betreft jullie oorsprong te houden. Deze falsificaties beginnen zich nu te ontrafelen nu de handlangers van de Anunnaki de volledige controle over deze realiteit beginnen te verliezen. Desalniettemin is een zekere mate van geheimhouding nog steeds vereist om er zeker van te zijn dat deze leveringen verlopen zoals gepland. Als deze operaties eenmaal voldoende gevorderd zijn om NESARA af te kondigen, zullen deze voorzorgsmaatregelen overbodig worden. Tot dan bezit de cabal een beperkte mate van macht, die tot op zekere hoogte erkend moet worden. Het zijn deze beperkte macht en de vele daarmee samenhangende listen, die deze noodzakelijke acties om hen te arresteren, en jullie te voorzien van de middelen om jullie zegeningen te ontvangen, enigszins hebben vertraagd. We moeten jullie om vergeving vragen wat betreft deze vertragingen die een ieder van jullie zo gefrustreerd en van streek hebben gemaakt. We zijn bezig deze recente rampen tegen te gaan en jullie je zo noodzakelijke zegeningen te geven!

Dit ingewikkelde proces zal aanvankelijk iets meer tijd in beslag nemen dan jullie zouden kunnen verwachten. Wees desalniettemin gereed om eindelijk tegemoet te zien waar jullie op gewacht hebben. Het is niet eenvoudig om deze wereld voor te bereiden op de enorme transformatie die het nodig heeft. Jullie hebben levens lang geleefd om je aan te passen aan een realiteit die in werkelijkheid een realiteit was waarin jullie innerlijke krachten en capaciteiten gereduceerd werden door de handlangers en hun meesters, de Anunnaki. Nu is het belangrijk dat jullie snel een realiteit accepteren waarin wat lang beperkt was nu gewoonweg geaccepteerd wordt. Dit proces zal versneld worden door de lessen die gegeven zullen worden door de Opgestegen Meesters. Toch is dit nog maar het begin van het op een hele nieuwe manier beschouwen van deze wereld. De explosief groeiende elektronische tijd van het afgelopen decennium helpt dit proces door nieuwe uitzichten te bieden op mondiale interpersoonlijke communicaties. Dit versnelt de manier waarop nieuwsboodschappen rondom jullie worden uitgedragen in hoge mate. Bedenk eens hoe snel dit zal gaan wanneer jullie vrijelijk je telepathische gaven kunnen gebruiken om cruciale informatie over deze aardbol te verspreiden.

Beeld je vervolgens eens in hoe dit zal zijn wanneer wij arriveren. Onze missie is jullie snel voor te bereiden op jullie terugkeer naar volledig bewustzijn. Binnen jullie uitgebreide menselijk genoom bevindt zich een aantal sleutelsequenties die lang geleden door de Atlantiers werden gewijzigd. Deze zullen ontsloten worden door jullie kristallen lichtkamer. Voordien zal een speciale mentor de epi-genetica bespreken die millennia lang bij een ieder van jullie, ofwel als aanpassing op groepsbasis, dan wel op individuele basis werden geïntroduceerd. Iedere mentor zal dit, hetgeen in werkelijkheid een psychologisch fenomeen is, bespreken. Aldus kijken jullie vanuit twee gezichtspunten naar je verandering. Eerst is er een gevoelsmatige serie gebeurtenissen waar naar gekeken moet worden evenals een aantal veranderingen die zich zal voltrekken tijdens het verblijf in de kristallen lichtkamers. Zodoende zullen je mentor en jij je ervaringen in dit leven bij de kop pakken en je zult eveneens een blik opvangen van wat er in de afgelopen levens van je familie is gebeurd. Terwijl dit nogal traumatisch is, zal het een goede start zijn m.b.t. waar je tijd in beperkt bewustzijn echt om gaat. Hiermee kun je beginnen beter te begrijpen waarom de Hemel de Anunnaki toestond jullie tijdelijk te manipuleren.

Gezegend! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Dit rijk is aan het transformeren! De gewijde en gezegende krachten van de Hemel bereiden deze prachtige blauwe aardbol voor op een uiterst schitterend wonder. Degenen die deze wereld millennia lang geregeerd hebben kunnen niet langer op dezelfde voet doorgaan. Hun wellustige daden en immorele plannen leiden nu nergens meer toe. Het duister gelooft nog steeds in een boosaardig plan om de mensheid te verdelen. Dit alles loopt gezegend op de klippen aangezien de bron van deze kracht snel zwakker wordt. De hierdoor ontstane leegten worden opgevuld door de krachten van het Licht die liefdevol de koers van dit rijk wijzigen en de gebeurtenissen tot stand brengen die nodig zijn om jullie te bevrijden. Het Licht zal eveneens de monetaire hulpmiddelen leveren om Gaia en een ieder die op haar oppervlaktewerelden verblijft, te transformeren. Deze groep grootse gebeurtenissen begint zich nu te manifesteren aangezien een nieuwe bankwereld en opnieuw vastgestelde valuta ten tonele verschijnen. In de komende weken en maanden zullen jullie je verbazen over wat de Hemel voor jullie heeft klaar gezet. Geloof in het Licht en richt je in vreugde op wat er nu op het punt staat te gebeuren!

Een paar eeuwen geleden hebben wij Meesters besloten de manier waarop de handlangers van de Anunnaki hun uiterst indrukwekkende rijkdom vergaarden en gebruikten, te transformeren. Deze bijzondere hervorming schiep verschillende wereldfondsen en uiteindelijk een fractioneel bankensysteem. Dit was de benodigde kunstgreep om geldzucht aan te moedigen en deze duisteren naar monetaire vraatzucht te leiden. In de laatste eeuw werden goud en zilver op grote schaal vervangen door iets dat fiatgeld genoemd wordt. De onnadenkende smeerlap was nu handig het pad van zijn eigen vernietiging opgestuurd. Gelukkig waren er op dat moment degenen die de wijsheid, Liefde en middelen hadden om de nodige elementen te creëren voor dit uiterst verleidelijke en goddelijke plan. Dit Tijdperk van Licht kwam op en al snel stond het duister zonder haar bovenbazen en zonder ook maar een flauw benul van wat er met hen zou gebeuren. We hebben derhalve het moment bereikt waarop de straat doodloopt en waarop een uiterst prachtige hoeveelheid werkelijkheden ontstaat voor degenen die niet de decreten en wensen van de Hemel gehoorzaamden.

De huidige tijd is er een waarin jullie, mijn meest prachtige Wezens, eindelijk de vruchten zullen plukken van de oneerlijkheid van het duister. Wees klaar om je van uiterste frustratie naar schitterende vreugde te begeven! Het is niet eenvoudig af te wachten terwijl je minieme veranderingen ziet. We begrijpen volledig wat het duister en haar handlangers jullie heeft aangedaan. Ooit waren we als jullie en leefden we onze levens in stille wanhoop! Deze tijden zullen veranderen en jullie zullen een prachtige beloning ontvangen. Op dit moment werken velen in goddelijke vreugde om het mogelijk te maken jullie te voorzien van zowel de financiële als de heilige middelen en het jullie zo mogelijk te maken de zaken uit te voeren die jullie een groots en rechtvaardig rijk zullen brengen. Jullie zijn voorbestemd om in deze nieuwe werkelijkheid te leven en een verbond te smeden tussen de twee rijken waaruit Gaia bestaat. Jullie zijn voorbestemd om jullie bestemming te vervullen. Gebruik je Liefde om dit weelderige rijk te ondersteunen!

Vandaag rondden we alweer een boodschap af om jullie te informeren over wat er nu gaande is op deze aardbol. Binnenkort zullen jullie baden in de gewoontes van een nieuwe en goddelijke wereld. Gebruik deze resterende tijd om je voor te bereiden op dit nieuwe tijdperk! Weet, Geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Rob/MarjaWereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!