Home > > Sheldan Nidle - May 17, 2011

May 17, 2011

3 Caban, 15 Moan, 7 Ik

Dratzo! We zijn er weer! Het proces om de laatste duistere machthebbers te onttronen vordert nog steeds. We volgen dit nauwlettend terwijl de laatste details worden ingevuld. De duister georiënteerde regimes werken nog steeds samen met onze aardse bondgenoten, maar we kennen hun streken en laten hen dus geen seconde alleen! Het doel achter deze machtsoverdracht is het promoten van echte verantwoordelijkheid en transparant bestuur, want de oude autocratische en ongevoelige manieren van het duister worden niet langer getolereerd. Er is veel juridisch manoeuvreren en een bijzonder internationaal gebruik van de tradities van Common Law (Gewoonterecht) nodig om deze verheven doeleinden te realiseren. Nu zien we de feitelijke machtsoverdracht van de voormalige volgelingen van de Anunnaki terugkeren naar het volk, d.w.z. het radicaal veranderen van de trends die door de Anunnaki werd gepromoot sinds de vernietiging van het eerste Gouden Tijdperk van de mensheid, ongeveer 11.000 jaar geleden. In die tijd installeerden de Anunnaki een systeem van op de planeet aanwezige volgelingen, die ze door de eeuwen heen verfijnden. Dit systeem werd door het licht enigszins geopend door de komst van de Amerikaanse Revolutie in de 18eeeuw.

St Germain maakte gebruik van deze opening door de term ‘het streven naar geluk’ toe te voegen aan de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring. Deze zin stelde St Germain later in de gelegenheid om de Bill of Rights (grondrechten van de burger) toe te voegen aan de Amerikaanse Grondwet. Amerika werd dus sinds de oprichting op het juiste spoor gezet. Dit is slechts één klein voorbeeld van wat wij hebben gedaan om het decor te plaatsen voor het document dat onlangs door de meerderheid van de landen op jullie wereld werd ondertekend. Deze serie documenten is de aftrap van wat gaat volgen. Onze bedoeling is om het programma van de Verlichte Leraren volledig te ondersteunen. Het is een complexe agenda waarin de overgangsregeringen slechts de eerste formele stap zijn in de richting van het realiseren van een galactische samenleving van jullie sterrennatie. De Verlichte Leraren zien jullie overgang naar galactische mensen als hun hoofdtaak. Jullie zijn op een heilige reis waarvan de Hemel wil dat jullie die binnenkort gaan voltooien, en hiertoe is een uniek scenario in gang gezet dat bijna gerealiseerd is en dat is … het terugdraaien van datgene wat in Atlantis gebeurde, bijna 13.000 jaar geleden.

Onze zegen! We zijn de Verlichte Leraren! We komen om jullie mee te delen dat zich een grote bewustzijnsrevolutie over jullie wereld verspreidt. Alles wat jullie in het Midden-Oosten zien gebeuren is een onderdeel van een veel grotere opstand tegen het duister. Overal vinden kleine incidenten plaats tegen de almacht van het duister die – hoewel niet op grote schaal gerapporteerd – wel even belangrijk zijn als de meer open tekens van verzet tegen de macht van het duister die jullie dagelijks zien uitbarsten en heftiger worden in het Midden-Oosten. Wij allen zijn trots op jullie! Deze verzetsacties zijn een open uitnodiging voor interventie door de Hemel en door jullie galactische en binnenaardse familieleden en de maatregelen die namens jullie worden genomen zijn grotendeels het gevolg van jullie aantoonbare inzet voor vrijheid. Wanneer de documenten - die door vele pro-BRIC landen in de laatste paar weken zijn ondertekend - volledig zijn uitgevoerd, kunnen jullie je onvervreemdbaar recht op vrijheid bereiken! Wij hebben, met behulp van de Hemel, een agenda opgesteld die dit verlangen naar vrijheid en persoonlijke soevereiniteit vervult.

Wij houden momenteel toezicht op het proces van bestuurlijke transformatie. Dit is meer dan alleen maar een terugkeer naar een grondwettelijk bestuur en een grote transparantie tussen de overheid en burgers. Het is in feite een enorme bewustzijnsverschuiving. Dit betekent dat een andere bestuursvorm, die de huidige modellen overstijgt, uiteindelijk nodig is. Dit is een andere reden voor de noodzaak van een massaal constructieve interactie tussen ons allen. Wij hebben hard gewerkt om het Licht te laten stromen, en dit proces heeft een punt bereikt waarop de formele dispensatie van de Hemel om de aard van jullie werkelijkheid te veranderen in werking treedt. Hierdoor kan een groep van ons samenwerken met onze heilige organisaties om jullie bestuur meer langs de lijnen van een galactische samenleving te herdefiniëren, speciaal het bestuur dat in Lemurië gebruikelijk was. Hierbij worden we geholpen door een speciale groep uit Agartha. Deze werkgroep heeft een prototype ontwikkeld dat bewust bestuur wordt genoemd en dit willen we nu graag voor jullie meer gedetailleerd beschrijven.

Bewust bestuur gebruikt een galactische samenleving als werkmodel. Om dit concept te laten werken zijn 4 aannames gedaan: ten eerste, een mondiale bewustzijnsverschuiving is aan de gang die dagelijks door de Hemel wordt versneld; ten tweede, het begin van een massaal eerste contact met jullie vindt plaats en de publieke bekendmaking staat voor de deur; ten derde, de burgers hebben al het vertrouwen in het vermogen van het huidige bestuur verloren om de wereldproblemen op te lossen; ten vierde, als gevolg hiervan is een nieuwe bestuursvorm nu nodig. Met behulp van de Lemurische Grote Raad komen we met een tweeledig voorstel. Dit betreft het oprekken van het concept van een participerend bestuur naar zijn natuurlijke grenzen; het bestuur moet eerlijk de problemen benoemen die de burgers onder ogen moeten zien door het bijeenroepen van openbare forums/fora die problemen onderzoeken met het uitdrukkelijke doel deze creatief op te lossen; de sleutel van dit proces ligt in jullie groeiend vermogen je intuïtie, je innerlijk zelf te vertrouwen. Een andere sleutel is een creatieve toepassing van fluïde groepsdynamiek.

De praktijd van de fluïde groepsdynamiek is gebaseerd op het vermogen te vertrouwen op het collectief gebruik van intuïtie om de moeilijkheden terug te brengen tot hanteerbare proporties. Wat dit betreft kunnen oplossingen aangedragen worden door degenen wiens talenten en deskundigheid het beste geschikt zijn voor de betreffende kwestie. Vervolgens kan een verstandige en nuchtere discussie verdere rimpels glad strijken. Het tweede deel van bewust besturen vereist een zekere mate van sturing van ons terwijl jullie hand en spandiensten verlenen aan het proces. Vervolgens kan elke onvoorziene ‘kink in de kabel’ worden glad gestreken. Dit tweede aspect van het proces berust op een harmonieuze, vrij stromende interactie tussen de Agarthanen en jullie en onze bijdrage in dit hele proces is het benadrukken van jullie natuurlijke soevereiniteit en jullie onvervreemdbare rechten, en zorgt voor de heilige middelen voor jullie terugkeer van het volledige bewustzijn. Wij zijn de Verlichte Leraren!

De Galactische Federatie coördineert momenteel de formele oprichting van een soort wereldwijd galactisch bestuur en heeft dit onderwerp aangekaart bij een aantal comités op hoog niveau van onze aardse bondgenoten. Het oorspronkelijke plan is dit concept te introduceren zodra de massale landingen zijn uitgevoerd. Tot dan willen wij, zoals de Verlichte Leraren, jullie in het kort uitleggen wat wij van plan zijn. Wanneer jullie bewustzijn stijgt lijkt de huidige wijze waarop jullie samenlevingen georganiseerd zijn minder bevredigend, en dit is dan ook de reden waarom nieuwe benaderingen en methoden actief door jullie worden onderzocht. Onze bedoeling is nu jullie groeiende bewustzijnsniveaus te gebruiken als middel om nieuwe organisatiesystemen voor te stellen. Ons doel is slechts te suggereren hoe twee eenvoudige stappen gebruikt kunnen worden om aan jullie eigen specifieke versie van een galactische samenleving te beginnen.

Vandaag zijn we, samen met de Verlichte Leraren, begonnen om het concept van bewust bestuur af te bakenen. Wij willen jullie een voorproefje geven om jullie reactie te peilen. Dit concept is een van de vele die we met jullie willen delen. We kijken ernaar uit om meer specifiek te zijn wanneer we ons eenmaal bij jullie persoonlijk kunnen introduceren. Besef, beste vrienden, dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Als Eén! en Wees Gelukkig!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.