Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Sheldan Nidle - August 10, 2010

August 10, 2010

3 Batz, 12 Pop, 7 Ik

Selamat Jarin! Wij komen met meer informatie voor jullie! Jullie wereld wordt getransformeerd door een aantal grote zonnevlammen die een nieuwe grenslaag toevoegen aan de bovenste atmosfeer. Deze nieuwe sectie wordt gebruikt om de exosfeer (bovenste laag) terug te brengen naar een meer normale toestand en ook zien we een toename aan ozon in de lagere atmosfeer. Kortom, er vindt een uitgebreide uitwisseling plaats tussen de gasmengsels van de grenslaag van de bovenste en lagere atmosfeer. Bovendien worden er veel herstellingen verricht in talrijke gebieden waar de vermenging van zuurstofrijk en stikstofrijk lucht plaatsvindt. Soortgelijke veranderingen gebeuren in de mantel van Moeder Aarde. Hier stijgen temperaturen op plekken waar de tektonische platen elkaar ontmoeten en deze temperatuursprong helpt bij het verminderen van het aantal gevallen van vulkanische activiteit. Wanneer meer van deze platen zich voorbereiden om te vergrendelen, kan de kans op grotere aardbevingen toenemen. Wij werken samen met de planetaire Elohim om het oppervlak van de Aarde gereed te maken voor een grote transformatie die zeer nabij is.

Omdat het tijdstip voor deze veranderingen snel nadert, hebben wij gevraagd dat onze aardse bondgenoten de resterende stappen die voorafgaan aan de manifestatie van hun allesomvattende agenda gaan versnellen. Aan de ene kant worden jullie huidige samenlevingen uiteengescheurd door de tekortkomingen van de huidige structuren en ondermijnd door de dringende sociale behoeften die toenemen door de krimpende economieën; aan de andere kant staat jullie een enorme, verborgen overvloed te wachten die tegengehouden wordt door de ‘non-oplossing’ van het conflict tussen de duistere kliek en de aardse bongenoten. Regeringen op jullie wereld zijn in gevaar en hun burgers leven in angst en vreze. De toekomst lijkt somber terwijl in feite het omgekeerde waar is! We hebben gezien hoe deze lange, vermoeiende strijd minder werd en hebben de verbazingwekkende hardnekkigheid van het duister geconstateerd. In het verleden werkte deze tactiek, maar nu niet meer! Dit keer moet ze haar meerdere erkennen! Het verbaast ons hoe moeilijk het was om hen uit de macht te verdrijven. Gelukkig hebben onze bondgenoten bewezen veerkrachtig genoeg te zijn om hiermee om te gaan. De laatste elementen om het duister legaal te verwijderen worden nu verzameld in een reeks speciale onderhandelingen.

Deze onderhandelingen produceren de officiële documenten om een legale en snelle overgang naar een nieuwe regering te verwerkelijken. Een geweldige hoeveelheid details wordt geleverd door de vele rechtbanken in Amerika en door verschillende internationale gerechtshoven. Het is van het allergrootste belang deze planeet om te schakelen naar het Gewoonterecht voor het overbruggen van de kloof tussen jullie huidig stelsel en het prototype van een galactische samenleving. Dit houdt in de garantie van de persoonlijke soevereiniteit voor elk individu en bescherming tegen elke bemoeienis met de onvervreemdbare rechten die aan deze stelling ten grondslag ligt. Vrijheid is een belangrijke voorwaarde voor wat ons te wachten staat. Welvaart is een ander aspect van wat de nieuwe leiding nastreeft. Onze aardse bondgenoten hebben het goud veiliggesteld dat nodig is als garantie voor de verspreiding van mondiale welvaart; bovendien bevinden deze bewaarplaatsen zich op plekken waar Moeder Aarde ze nodig heeft voor haar welzijn. Deze stille revolutie is niet alleen een wijziging van de aard van het bestuur, maar voorziet ook in een ondersteunende omgeving voor jullie groeiend bewustzijn.

Het eerste contact gaat uiteindelijk over bewustzijn, dat wil zeggen het volledige bewustzijn. Het is onze taak jullie van jullie huidige staat over te brengen naar een staat waartoe jullie in feite behoren, en dus hebben we de middelen hiertoe ontwikkeld. De Agarthanen van Binnenaarde zijn ook gereed om ons te assisteren bij deze fantastische transformatie. Wat we nog moeten aanpakken is de duistere matrix die jullie wereld aanstuurt. Deze entiteit ontkent systematisch en heel subtiel ons bestaan en werkt heimelijk aan de ontwikkeling van wapens om landingen van ons te verhinderen. Dit gemeenschappelijke beleid is verantwoordelijk voor de machtsgreep van de kabbalisten na het plotselinge overlopen van de Anunnaki, en dus is het ontnemen van hun macht essentieel. We beseffen dat de door het duister gecontroleerde media decennialang het onlogische concept van ‘buitenaardse binnendringers’ hebben gehanteerd om jullie bang te maken. Wij zijn hulpvaardig, vredelievend en begrijpelijkerwijs willen wij niet dat jullie ons anders zien. We vragen onze aardse bondgenoten hun plannen te voltooien en het duister te verwijderen uit hun overheersing van jullie. Dan kunnen wij gewoon doorgaan met de voorbereidingen voor massalandingen.

Momenteel vergroten wij het bijstandsniveau aan onze aardse bondgenoten door dingen te doen die eerder niet toegestaan waren. We moeten benadrukken dat wij het normale evaluatieprotocol breken om onze hemelse opdrachten uit te voeren. Zij machtigde ons noodzakelijke nieuwe maatregelen te gebruiken binnen de grenzen van haar oude decreten om jullie voortgang te stimuleren voor het eerste contact. Ons verbindingspersoneel is formeel geïntegreerd binnen de groepen op en in de Aarde, degenen die van plan zijn jullie samenleving te bevrijden van de beperkingen die jullie door de medestanders van het duister op Moeder Aarde zijn opgelegd. Deze duistere periode heeft de goddelijk voorgeschreven tijdspanne overschreden, en alle dispensaties van het verleden worden hierbij ingetrokken. De duistere zielen geloven dit niet en blijven maar uitdagen. Daarom wordt nu een complexe strop rond hun nek aangetrokken. Een valdeur vormt zich beneden hen en springt open zodra dit door de Hemel wordt bevolen.

Deze strop bestaat uit de economische en monetaire systemen die rond hen instorten. De verschillende sleutelfiguren en bedrijven die zij bezitten worden snel gereduceerd tot niets. Dit proces is nu al een jaar bezig en boekt pas sinds kort resultaten. Veel vroegere extreem rijke individuen ontdekken dat hun geheime fondsen snel verdwijnen en een dergelijk verlies beangstigt degenen die voorheen geen vrees kenden. Als hun geheime schulden hun collectieve activa beginnen te beïnvloeden, zien velen een mogelijke terugkeer naar de duistere dagen van september 2008. Wij bieden een uitweg aan – aftreden, ontslag nemen. En geef onze aardse bondgenoten de gelegenheid om een nieuw bestuur en wereldwijde welvaart te implementeren. De duistere kabbalisten hebben nog een grote zorg – de vele rechtzaken die absoluut na hun massaal aftreden zullen volgen.

Aan deze komende processen hebben onze aardse bondgenoten de afgelopen vijf jaren hard gewerkt. Deze rechtzaken stellen de legaliteit van de nieuwe regeringen vast en de flagrante onwettigheid van de regimes die nu aan de macht zijn. Bovendien maken de duistere zielen zich zorgen of er nog iets overblijft aan bezittingen nadat zij en hun familie zijn gestript. De nieuwe leiding brengt echter welvaart voor allen en verbant de huidige schaarste. In dezelfde geest zal elke straf niet te lang duren en onze verbindingsmensen blijven in alle vergaderingen dit punt naar voren brengen en benadrukken dat de doodstraf niet aan de orde is. De plannen waren om de belangen van alle betrokkenen te dienen door iedereen zo spoedig mogelijk naar de Lichtkamers te transporteren en terug te brengen naar het volledige bewustzijn! Hoe langer dit duurt hoe groter de kans dat dit tot een andere hemelse oplossing leidt.

De Galactische Federatie is gefocust op het uitvoeren van een massalanding binnen het tijdschema dat ons door de Hemel is verstrekt. Dit tijdschema is onherroepelijk en heeft het mandaat van een Hemels decreet. Wij zijn daarom gebonden aan het eerste contact met jullie onder de meest vriendelijk mogelijke voorwaarden. Wij hebben alle regeringen die nucleaire wapens bezitten herhaaldelijk gewaarschuwd dat ontwapening een noodzaak is. De nucleaire optie is een absolute onmogelijkheid waar dit het eerste contact betreft en dit geldt ook voor elke poging tot nucleaire uitwisseling. Een speciaal decreet werd uitgevaardigd om ongekende veranderingen in jullie lichaam, denken en geest mogelijk te maken teneinde jullie voor te bereiden op jullie terugkeer naar het volle bewustzijn. Dit werd slechts toegestaan omdat dit jullie ware bestemming is!

Vandaag bespraken wij de ontwikkelingen op en rondom jullie wereld. Gebeurtenissen zijn ophanden en dit verzekert dat het eerste contact nabij is. Jullie voorbereiding op het volledige bewustzijn vordert volgens plan en het moment voor grootse gebeurtenissen is aanstaande. Laten we ons hierop verheugen! Besef, beste mensen, in je hart der harten dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Als Eén! en Wees Gelukkig!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.

Galactic Channelings

Create Your Badge