Home > > Mike Quinsey – 19 juli 2019

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 19 juli 2019

Mike Quinsey

Wanneer men naar de onrust in de wereld kijk, is het duidelijk dat er veel lijkt voort te komen uit het verschil van mening over hoe het leven wel of niet zou moeten worden geleefd. Het probleem lijkt er een te zijn van intolerantie voor andermans opvattingen of overtuigingen, iets wat door de geschiedenis heen tot confrontaties en zelfs oorlogen heeft geleid. Vanuit ons gezichtspunt zien we hoe groepen mensen vasthouden aan hun overtuigingen, maar sommigen zijn extremer in hun opvattingen en willen dit aan anderen opdringen, daarbij aannemend dat hun overtuigingen het belangrijkst en waar zijn. Lieve Mensen, waarom kunnen jullie anderen niet de ruimte geven hun eigen opvattingen te volgen, wetende dat op de lange duur alleen de waarheid zal blijven bestaan. In het verleden heeft het dwingen van de mensen om een reeks bepaalde overtuigingen te volgen nooit gewerkt en heeft dit onvermijdelijk tot oorlogen geleid zonder dat er een vreedzaam samenleven werd bereikt. Het is tijd om het ego los te laten, het ego dat je ervan weerhoudt om vreedzame oplossingen te vinden voor jullie onderlinge verschillen, aangezien jullie best gelukkig kunnen samenleven als je de intentie hebt een vreedzame omgeving te creëren. Het zal zich op tijd aandienen omdat de trillingen zich verheffen en alle oorlogszuchtige gedachten en handelingen langzaam maar zeker worden afgewezen. In haar laatste stadia is dit Tijdperk er één van een reeks non-stop bloedige oorlogen geweest waardoor miljoenen en miljoenen levens verloren zijn gegaan, en waar de overlevenden nog verder werden beïnvloed door de gevolgen ervan. Eens zullen jullie terugkijken en je afvragen hoe dergelijke barbaarsheden hebben kunnen plaatsvinden, en waarom jullie niet in vreedzame co-existentie hebben kunnen samenleven. De ongelijkheden in het leven zijn voor veel dingen in het leven verantwoordelijk, en dit werd versterkt door het ontbreken van leiders die vrede in alle landen zouden kunnen bewerkstelligen; in plaats daarvan werden jullie geleid door degenen die de Antichrist ondersteunden.

Veel zielen die hun leven hebben verloren of die zwaar zijn getroffen door het meemaken van oorlogen, zijn nu aan het reïncarneren en zij brengen een sterk verlangen met zich mee om die omstandigheden te creëren die zullen leiden tot een permanente wereldvrede. Zij begrijpen dat het Nieuwe Tijdperk oorlog en oorlogszuchtige handelingen achter zich heeft gelaten en met het verstrijken van de tijd zullen zelfs de gedachten over oorlog worden vervangen door gedachten over een vreedzame samenleving. De mensheid heeft door haar acties een oprecht verlangen getoond om zich een weg te banen naar een wereld waarin alle landen streven naar vrede, waarbij alle zaken die hier tegen indruisen, worden ontmanteld of verwijderd. Kunnen jullie je de goodwill voorstellen die het voor de mensheid zou oproepen en het geluk en de vreugde die het zou voortbrengen, de mensheid die eindelijk zonder angst en ontbering zou kunnen leven? De zaden van verandering zijn al gezaaid en vredelievende zielen staan klaar om jullie naar het 'beloofde land' te leiden.

Gedachten zijn krachtig, veel krachtiger dan jullie waarschijnlijk beseffen en als voldoende mensen zich concentreren op vreedzame gedachten en daden, is er niets dat jullie niet zouden kunnen bereiken. Wees er zeker van dat de oorlogshitsers nu in de minderheid zijn en de grootste naties zijn vastbesloten om zich te verenigen om een permanente vrede te realiseren. Stel je eens voor hoe heilzaam dit voor de wereldbevolking zou zijn en hoe het de moraal zou verhogen, en de hoop op een beter bestaansniveau vergroten. Aan de andere kant zouden de afnemende lagere energieën resulteren in een algemene verheffing van de trillingen ten bate van alle mensen. Denk vrede en verwerp alle gedachten aan oorlog, en help de tijd die nadert te versnellen, een tijd waarin machtige veranderingen zullen plaatsvinden ten voordele van alle mensen.

De technologie gaat verbazend snel vooruit en wanneer deze wordt ingezet ten gunste van alle mensen, zal de levensstandaard ten goede veranderen en zullen de levensbehoeften voor iedereen beschikbaar zijn. Het komt tot stand door ingrijpende veranderingen in de manier waarop de zaken meer geautomatiseerd worden. Er is al wat vooruitgang zichtbaar maar er zijn nog veel meer al in het geheim in gebruik, die jullie werden ontzegd. Dergelijke situaties zullen geleidelijk aan ophouden een probleem te vormen, aangezien oorlogszuchtige operaties niet langer noodzakelijk zullen zijn. Natuurlijk heeft elke planeet, zelfs in vreedzame tijden, algehele bescherming nodig, maar dit zal niet gebonden zijn aan geheimhouding.

In de tussentijd zullen de veranderingen doorgaan totdat alles tot rust is gekomen en jullie een wereld hebben gekregen met leiders die openlijk met elkaar samenwerken voor vrede. Een Wereldregering zal goed werken in omstandigheden waarin het duidelijk in eenieders voordeel is. Denk voorbij de oude manieren, aangezien jullie er nu niet meer aan gebonden zijn en projecteer positieve gedachten die jouw visie van een nieuwe Aarde weergeven, want die Nieuwe Aarde komt eraan. Door het kantelpunt te passeren hebben jullie nu het recht verworven om over te gaan naar veel betere tijden waarin vrede en een overvloedig leven kunnen worden genoten. De oude mix van het positieve en het negatieve is niet langer van toepassing en heeft zijn tijd gehad, om nooit weer terug te keren. Dit zal in de loop van de tijd duidelijker worden, maar heb geduld, want het is nog maar net aan de horizon verschenen.

Jullie vermogen om de berichten te doorgronden en volledig te begrijpen, wordt steeds sterker. Jullie bezitten de macht om te beïnvloeden wat er in de toekomst gebeurt, en het is aan de Mensheid om het pad te bepalen dat dient te worden betreden om aan de verwachtingen voor een vredig en liefdevol bestaan ​​te voldoen. Het is altijd al zo gepland geweest, maar het was gewoonweg een potentieel iets, dat afhankelijk was van jullie vermogen om de uitdagingen die op jullie pad werden geplaatst, te overwinnen. Jullie hebben een vrije wil en hoewel het plan voor de menselijke evolutie vastligt, ligt de uitkomst nog steeds in jullie handen.

Velen van jullie hebben de wens geuit om zich aan te sluiten bij de Lichtkrachten, die alle activiteiten binnen jullie Universum op de voet volgen. Ze zijn als Kosmische Hoeders die zich, via de kracht van het denken, op elk moment kunnen verplaatsen en kunnen omgaan met eventuele problemen die zich aandienen. Hun werk is echter om problemen op te lossen voordat deze echt serieus worden en ze hebben de autoriteit om pogingen te weren die hun inspanningen dwarsbomen of hun instructies negeren. De Kosmische Wet heft andere overwegingen op en dit maakt hun autoriteit absoluut. Er zijn altijd hogere Wezens die de Openbare Orde in het Universum handhaven en zij die het Licht dienen, hoeven zich geen zorgen te maken over hun eigen positie; zij worden hierdoor te allen tijde gesteund.

Jullie Aarde bevindt zich al heel lang in afzondering om te voorkomen dat de lagere energieën anderen, die jullie niveau zijn overstegen, beïnvloeden. Omgekeerd is dat ook om aan het door jullie gekozen pad naar Ascentie vast te houden en te voorkomen dat andere entiteiten op welke manier dan ook zich met de uitkomst bemoeien. Jullie evolutie is gedurende eonen van tijd nauwlettend gevolgd, om er op die manier voor te zorgen dat jullie op een natuurlijke manier vooruitgang konden boeken als gevolg van je eigen handelingen en gedachten. Het is bijvoorbeeld jullie eigen verdienste dat het kantelpunt 2012 werd gepasseerd en dat jullie je nu in een veel betere positie bevinden, waardoor jullie een grotere keuzevrijheid hebben gekregen, evenals meer hulp om jullie op je pad bij te staan. We aarzelen om te zeggen dat jullie niet kunnen falen, maar het pad ligt voor je uitgestippeld, als je je er maar op wilt begeven.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en pad naar voltooiing verhelderen. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf, mijn Godzelf, en elke ziel heeft dezelfde verbinding met God.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Nederlandse vertaling: Rob/Marja
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Wietolie