Home > > Matthew Ward - December 29, 2012

Matthew Ward - December 29, 2012

Reacties op 21 december, feitelijke effecten; wat je denkt/gelooft schept werkelijkheid; nasleep van duisternis, wegruimen van “restanten”; verwachtingen; God aan de leiding over aankomst ET; informatie bronnen; ascentie gaat gesmeerder vanaf nu; ziel en wetenschap, zelfde energie

1. Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. 21 december, de datum die zo lang werd verwacht met opwinding en gemijmer over wat er zal gebeuren, is gekomen en gegaan.

2. Individuele belevenissen die dag waren zo persoonlijk en uniek zoals iedere ziel zelf is. Des ondanks kunnen de grootste sensaties die door lichtwerkers werden gevoeld, beschreven worden als momenten van verhoogde spirituele afstemming voor enkelen: een zin van vredigheid en welzijn voor anderen; en ontmoediging voor hen die belangrijke veranderingen verwachtten. Behalve voor de volgers van de “doemdag” conceptie, was de algemene reactie van de rest van Aarde’s bevolking die enige gedachte schonk aan de Maya Kalender, ik wist wel dat er niets ongewoons zou gebeuren.

3. Geliefde Aarde familie, iets absoluut buitengewoons gebeurde er wel! Iedereen op jullie wereld zou zich met ons verheugd hebben als ze wisten dat de krachtige energie die op Aarde werd verankerd tijdens de Zonnewende, vele miljoenen zielen verlichtte. Ze sloten degenen er bij in die geen kennis hadden van Aarde’s ascentie of in de rangen zaten van degenen die nog op het hek zitten te wachten, of die richting duistere manieren aan het gaan zijn. Ofschoon niet wetend, hebben allen in het collectieve bewustzijn de wens en het besluit geïntensiveerd om de verkeerde/foute dingen in jullie wereld recht te zetten.

4. Jullie kunnen dit natuurlijk niet vanuit ons perspectief zien, maar jullie zullen de effecten van die massale instroom zien van de liefde-licht energie. Meer dan ooit tevoren, voelen mensen rond de wereld intens medeleven voor degenen die geschokt zijn en verdriet hebben na massale of willekeurige schietpartijen of die vechten en sterven voor vrijheid van tirannie of die dakloos en hongerig zijn .

5. Altijd zijn er individuen geweest die op gingen staan om anderen bij te staan op welke manier ze dat ook konden. Wat nieuw is: de Eenheid van Alles dat bekend is op zielenniveau gaat omhoog in het bewustzijn, waar een zin van verbinding met iedereen die lijdt, zachtjes omhoog rijst.

6. De recente instroom van licht schiep de intentie van een verenigd zielenniveau om geweld te beëindigen in jullie wereld en om de massa’s van verarmden op te heffen. Als gedachten en daden met deze bedoeling samenvallen met het collectieve geloof dat dit gedaan kan worden, dan zullen er stevige stappen worden ondernomen om dat te bereiken.

7. Jullie weten dat in het continuüm dit al een fait accompli is. (een gedane zaak.w.) Maar de meeste volkeren van de Aarde hebben in diverse niveaus gezeten van het derde dichtheid bewustzijnsbesef, en op dat niveau zijn mogelijkheden beperkt tot de derde dichtheid zintuigen, de mogelijkheden van wat er werd geleerd.

8. Hun warmhartig verlangen naar een wereld van vrede en goedheid is echt, maar de beperkingen van wat zij geloven schiepen twijfels dat ze ooit werkelijkheid zouden worden. Het is niet breed bekend dat de universele wet dat: geloof/denken werkelijkheid creëert, en ieder mens zijn leven beïnvloedt., dus is het begrijpelijk dat voordien het geloof dat ingeworteld was in het grootste deel van jullie beschaving was, dat de grote hoeveelheid van afschuwelijke situaties in jullie wereld, veel te formidabel is om te worden verholpen. Nu, het weten van het zielenniveau brengt gedachten van “het is onmogelijk” naar “misschien is het mogelijk – laten we het proberen!”

9. Aarde gaat door het hemelse raam (window) waar de laatste paar wolkjes van de derde dichtheid zo zwak zijn dat ze nauwelijks waarneembaar zijn naast die heldere, sterkere eerste sliertjes van de vierde dichtheid, waar duisternis niet kan binnenkomen. Daar alle lichtwezens jubelen over deze glorieuze bereiking, wat weergaloos is in de universele geschiedenis, betekent dit niet dat de Aarde plotseling in een paradijs zal worden veranderd.

10. Net zo als een gewelddadige storm dood en verwoesting achterlaat op zijn pad, zo doet duisternis dat ook. Maar een storm blijft maar een paar uur en slaat niet wereldwijd toe. Duisternis heeft het leven millennia lang op Aarde beheerst en de staat van jullie wereld heden, is het naspel van eeuwenlange verwoesting die door het duister is gewrocht. Die laat op zijn pad de schade achter die zij heeft veroorzaakt aan de planeet en de invloed die het op veel denken heeft gehad.

11. We weten dat sommigen van jullie denken dat het opruimen van restanten die door het duister zijn achtergelaten pas kan gebeuren nadat onze universele familie ter plaatse is aangekomen. Zo hevig als zij hun technologie ook willen brengen en naast jullie willen werken, zelfs de mogelijkheid van zulke bijstand is niet sterk geregistreerd in het collectieve bewustzijn. Het positieve aspect in dit geval is dat er zielen op de planeet zijn, en dat anderen er heel spoedig zullen zijn, die het initiatief tot verandering zullen nemen van wat er moet worden veranderd.

12. Overzie ook de veranderingen niet die al enige tijd hebben plaats gehad. Er is heel veel bedrog en corruptie aan het licht gekomen en in diverse landen zijn burgers opgestaan om het juk van onderdrukking af te gooien. Waar gekozen regeringen falen om iets aan de behoeftes van de burgers te doen, is de achterban van het volk verandering aan het forceren. Mensen die hard geslagen werden door aan flarden gescheurde economieën hebben en ingenieuze manier ontwikkeld om niet alleen met problemen om te gaan maar ook om ze te overstijgen.

13. Het is waar dat extraterrestrials/buitenaardsen die tussen jullie leven geholpen hebben bij die tot stand brenging maar geef jullie zelf de eer voor jullie deel. Jullie goddelijke daden en standvastigheid in het licht zijn onmisbare bijdragen! De kracht van jullie gebeden, visualisaties van een stralende Aarde, het delen met degenen die behoeftig zijn, en het ondersteunen van organisaties die gewikkeld zitten in milieubehoud en andere waardevolle inspanningen, zijn onschatbaar!

14. Er moet inderdaad heel veel meer worden gedaan, en als de pogingen doorgaan en de stuwkracht van het licht versneld wordt en wijder verspreid, dan zullen jullie plannen en intenties zien die tot vervulling komen. Verzet en oorlogvoering zullen zich ontwikkelen in handel, samenwerking en eenheid van spirit terwijl jullie nieuwe jaar zich ontvouwt in overeenstemming met jullie wens om in vrede en harmonie te leven met de Natuur.

15. Er zullen “horten en stoten” zijn langs het pad, testen, vergissingen en misstappen, maar die zullen de voorwaartse beweging niet tegenhouden, eerder zullen ze het collectief versterken om de koers naar voren te laten gaan terwijl ze de vredige, gezonde, mooie wereld creëren die jullie willen.

16. Meer van jullie universele leden zullen bij jullie komen, om zeker te stellen, maar het is julliewereld en jullie hebben de leiding. Terwijl er sommige lichtwerkers op leiderschapposities zitten of er spoedig in zullen zitten, de meesten van jullie zijn wegwijzers voor ontwakende zielen en zij die dat punt nog niet hebben bereikt, en gewoon het licht leven dat jullie zijn, is voldoende.

17. De overheersende vibraties, die op niveaus zitten die eonenlang niet op de planeet zijn geweest, hebben net zo jullie trillingsreeksen omhoog gebracht, en het licht van jullie essentie straalt met grotere kracht dan ooit tevoren. Deze beïnvloedt de gedachten en gevoelens van mensen wier levens jullie aanraken en stroomt naar buiten om de overblijfselen van negativiteit, waar die ook zijn, te helpen transmuteren in het licht

18. Jullie uitstraling zal jullie verwante spirits optillen die ontmoedigd werden omdat er niet werd voldaan aan de verwachtingen die ze hadden voor 21 december. Het is zo dat wereld situaties op die dag niet groots verbeterden.

19. Laten we over verwachtingen spreken. We komen terug op de universele wet dat wat je gelooft de werkelijkheid creëert en we zeggen erbij dat de wet een voorziening heeft: Het geloof/het denken moet realistisch zijn in zijn omgeving.

20. Bijvoorbeeld, iemand kan denken dat ook al ziet hij een sneltrein maar een paar meters dichtbij, dat hij kan nog veilig over het spoor kan lopen. Hij kan dat niet, in een omgeving zoals de Aarde, waar het collectieve bewustzijn het geloof niet insluit (niet kan geloven. w) dat gevaar kan worden afgewend door dé materialisatie of trans locatie. Dus die zijn noch een werkelijkheid noch een mogelijkheid in jullie wereld.

21. Het is hetzelfde bij die niet gebeurde verwachtingen op 21 december. De grootste hoeveelheid van jullie bevolking begint nu pas te geloven dat het maken van een betere plek van jullie wereld misschien mogelijk is. Dat intense veranderingen van jullie wereld op een specifieke dag gebeuren, zit niet in jullie geloofstelsel, en zit daarom niet sterk in het collectieve bewustzijn,en het collectieve bewustzijn is de creatieve kracht van een beschaving. Dus het verwachten wereldwijd van iets op een bepaalde dag, is niet realistisch in Aarde’s omgeving.

22. Wat betreft het geloven in een “doemdag” door mensen, dat geloof was ver weg en “niet harmonieus” en niet alleen niet met het collectieve bewustzijn. Het denken/geloven dat de planeet zelf verwoestend zou zijn of vernietigd zou worden is precies het tegengestelde van Gaia’s visioen van een Gouden Periode voor haar planetaire lichaam en al haar levensvormen, en God eert haar wens.

23. Daarom is het dat wij in vorige boodschappen met zekerheid konden stellen dat de dag voor 21 december veel zou lijken op de dag zelf en ook op de dag daarop volgend. Schertsend zeiden wij dat er geen “ribbon-cutting ceremony”(lintje knippen ceremonie) zou zijn als Aarde het begin van de vierde dichtheid wat bekend was rond die datum, lineair gesproken zou benaderen.

[9 september 2011: Terwijl Aarde ascendeert door de “laatste” vlagen energiestromers van de derde dichtheid heen, die samengaan met de “eerste” stromers van de vierde, zullen jullie geen dynamisch verschil merken van de ene naar de volgende dag. Er zal dus geen lintje-knip ceremonie zijn, zogezegd.]

24. Er zit een toegevoegd element aan de effecten van het collectieve bewustzijn van een beschaving betreffende de komst van onze familie uit andere werelden. Jullie hebben vurig de landing verwacht van ruimtetoestellen en om leden te ontmoeten die tussen jullie in leven.

25. Maar, niet alleen gaat jullie opwinding niet over dat wat jullie deelden, bij het grootste deel van jullie gemeenschap, maar de feitelijkheid van “aliens” (‘vreemden”) die komen helpen of die al op de planeet wonen, zit niet in hun geloofstelsels. En verder zijn hun ideeën over buitenaardsen: zij die monsterachtige wezens zijn die de Aarde binnencallen zoals in films werd geschetst.

26. Zoals we in vorige boodschappen hebben vermeld, was de hoogste universele raad vroeger verantwoordelijk voor de aankomst en de introductie-tijd maar nu heeft God de leiding. God lichtte de raad van zware verantwoordelijkheid op om te beslissen wanneer Aarde’s volkeren eraan toe waren om in vele aantallen ruimtetoestellen te zien landen en om de ongewone wezens te begroeten. God zal GO! zeggen als de ontmoeting met welkom kan gebeuren en niet met vrees, en Hij is net zo verlangend voor die blije gelegenheid als wij allemaal zijn die weten wat gaat komen.

27. God neemt het roer hierbij en dat is een verandering van wat wij eerder meldden in vroegere boodschappen. Veranderingen gebeuren in de top van het universum net zo als dit in jullie leven gebeurt! Dus is het niet zo dat we jullie misleidende informatie hebben gegeven en dat later moeten herroepen – we vertellen jullie wat er bekend is in de tijd van onze boodschap, en als er later een betekenisvolle verandering wordt gemaakt, dan melden we dat.

28. Sommigen van jullie hebben gevraagd waar we onze informatie vandaan halen. Iets ervan is kennis uit het zielenniveau die is omhoog gekomen door zelf-ontdekking, of herinnering, en dat kan geschikt en bondig worden beschreven als “universele kennis”. Wij hebben niet meer weten dan een andere ziel heeft; gewoon via de spirituele en bewuste ontwikkeling, wij hebben meergelegenheden gehad om ons te herinneren wat er in de opslagplaats van kennis zit dan minder geëvolueerde zielen gehad hebben.

29. Onze informatie over wat er met en op de Aarde gebeurt komt uit een aantal bronnen en als de informatie uit die bronnen in hetzelfde veld zit, zogezegd, dan delen we het vrijmoedig aan jullie mee.

30. Onze Bron is God die ons vertelde wat we net zeiden betreffende wanneer Hij de raad zal zeggen om de vloot commandanten een GO! te geven. De raad is weer een andere bron, en ook is dat onze goede vriend Hatonn, die een intergalactische vloot commandant is en de directeur van communicaties tussen Aarde en de rest van het universum We staan ook in contact met individuen in het Nirvana die activiteiten monitoren op Aarde en met beschavingen die zo ver spiritueel, intellectueel en technologisch geëvolueerd zijn dat die, zelfs op dit station. magisch schijnen te zijn.

31. Wij hebben toegang tot de Akasha registraties, het massa bewustzijn van het universum en het collectieve bewustzijn van de Aarde, en we weten wat in Aarde’s energieveld van potentie zit. In dat veld is het waar mogelijkheden waarschijnlijkheden worden en waarschijnlijkheden zekerheden worden, afhankelijk van de hoeveelheid energie die jullie collectieve gedachten, gevoelens en daden neerzetten voor specifiek potentieel gebeuren.

32. Nu dan, Aarde’s doorgang van nu af aan zal gesmeerder verlopen dan in de voorbije diverse maanden, toen natuurlijke veranderingen in de planetaire verbinding sterke energiegolven veroorzaakten in jullie zonnestelsel. Terwijl die golven de Aarde sprongen naar voren gaven, moest zij de poort naar de vierde dichtheid bereiken, velen van jullie ervoeren verontrustende stoffelijke, emotionele of mentale afwijkingen terwijl jullie lichamen zich bleven aanpassen aan de toenemende hogere vibraties.

33. Van nu af aan, zal de combinatie van kristallijnen cellulaire structuur en het intensiverende licht van Aarde’s ascentie route, jullie lichamen in staat stellen om in evenwicht te blijven. En jullie zullen in staat zijn om met zelfvertrouwen en innerlijke wijsheid om te gaan met welke situaties er ook omhoog komen.

34. Met enkele uitzonderingen, zien jullie wetenschappers licht in de context van astrofysica en technologie, en godsdiensten zien liefde als het terrein van de ziel. Het zal bekend gaan worden dat het licht van de wetenschap en de liefde van de ziel een en dezelfde energie zijn en dat is de meest sterke kracht in de kosmos. Terwijl die energie overvloediger stroomt in jullie wereld dan wanneer ook, sedert Gaia en haar planetaire lichaam werden geschapen in God’s volmaaktheid, kunnen de wonden van haar bewoners en van de Aarde zelf worden geheeld.

35. Ga jullie jaar 2013 in wetend dat lichtende wezens door dit hele universum heen, als ooit tevoren en nog meer jullie ongeziene supporters en helpers zijn. Wat een vreugdig vieren zal er zijn als jullie dezelfde onvoorwaardelijke liefde voor ons voelen die wij voor jullie voelen!

______________________________________

LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Vertaling: Winny


Er zijn twee boeken van Suzy Ward in het Nederlands verschenen, "Matthew, vertel me over de hemel " en "Matthews openbaring voor een nieuw tijdperk". Wij hebben deze boeken zelf gelezen en we raden ze je van harte aan! Het eerste boek is o.a. te bestellen op Bol.com. Het tweede boek is daar niet meer te verkrijgen, maar wellicht is hij nog bij andere boekhandels of in de bibliotheek te vinden. Alle Engelse boeken zijn via Suzy Ward's website te bestellen.


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |

Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl